Goudsche Courant, zondag 16 oktober 1887

O X = E IrT I 3 O VAN HUT Najaars en Winter Saisoen Iv MEIJEB WMOSTRAAT A 45 Bericht de ONTVANGST eener schoone COLLECTIE EIGEN GEMAAKTE SEEM EN mm WINTER OTEfiJASSEN m p Door een buitengewone a contanten inkoop zgn de prgzen ver beneden alle Concurrentie GOEDEREN naar maat zonder prgsverhooging Zie de ÉTALAGE K MEMER WWDSTRAAT A 4S GOUDA S van FEAAG s Hoeden en Petten Magazijn Hoogfstraat A 111 Bonten MUTSEN Castoren JONGENS HOEDJES in Bruin Blauw en Zwart MUTSJES en BARRETS voor het a s Saison FANTASIE HOEDEN in alle Mo4ellen van af ƒ 2 PETTEN in alle kwaliteiten Zgden HEBBEN HOEDEN enz verschillend van haar en jaren allen goed in tuig en zeer geschikt vdor Rijtuig en Werkpaarden 2 BOKKEN BOKKUNfFAGHy ea XUIG Één uur voor de verkooping te bezichtigen Op tjjn verzoek werd hq den 16 April 1634 eervol uit den dienst ontalageo met genot van pennoen en onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hem aan Vaderland en Koning bewezen iii Men Khr van Woanadtg uit Botterdam aan de Tijd Een jongmeoMh uit lorincbem hS een oom hier ter stede logeerende om een betrekking te zoeken ontmoette in de vorige week aan het Oude Hoofd een heer die met een daar aankomende boot juist wn gearriveerd Beiden erkennen elkander ala oude aehootmakken fan het oude pensionaat te O Met belangstelling wordt naar elkanders toestand geïnformeerd Het jongmensch uit Uoriuchem Vertelde dat hg wegens langdurige ziekte uit zgn betrekking was ontslagen en thans een andere zocht Zgn oude schoolmakker weet een goede betrekking voor hem daarvoor behoeft hg slechts den volgenden dag met hem naar Antwerpen te reizen Het jongmensch wil echter zonder voorkennis van ign oom geen besluit nemen daarom wordt afgesproken dat hg den ander in het Hêtel Weimar waar deze heette te logeereu s avonds te 10 uren antwoord zou brengen Na overleg met den oom begeeft zich het jongmensch s avonds naar genoemd hotel waar hij naar zijn vriend vraagt In plaats van antwoord treedt tot zgn niet geringe ontsteltenis een inspecteur van politie op hem toe die verklaart dat hij zijn arrestant is Midderwijl komt zijn vriend geboeid de trap van het hotel af en worden beiden naar het bureau van politie op de Kaasmarkt gebracht Daar vernam hij daf zijn vriend zich had schuldig gemaak aan valschheid in geschrifte en verschillende opiichtergen Door zgn komst in het Hfltel Weimar en het vragen mar den arrestant juist op het oogenblifc dat deze door de politie zou worden weggovoead zag zg in hem een medeplichtige Het gelukt hem evenwbl zgn onschuld te bowgzen zoodat men hem na de komst van den hoofdcommissaris die hem eerst in verhoor nam in vrgheid stolde Aangaande een verschrikkelijk ongeluk op den Chicagoen Atlantio spoorweg worden de volgende bijzonderheden gemeld Ken sneltrein van Chicago komende had bij North Judson opgehouden toen een lange goederentrein hom achterop kwam en tegen de achterste wagens reed De locomotief van den goederentrein drong tot in den sleepingcar door en ten gevolge van den schok werden de andere wagens letterlgk ineengesohoven Alle rijtuigen werden verbrijraild en het vvuur uit de locomotief van den goederentrein zette de overblgfselen in brand Een aantaj gewonde passagiers en anderen die onge deerd schenen te zgn zaten ingekneld on vonden in de vlammen den dood daar alle pogingen om hen te helpen mislukten De geheele sneltrein is verbrfind maar de reizigers in de voorste wagens konden ontsnappen vóórdat de vlammen ben bereikten Velen der doodeik konden niet herkend worden Te Parijs wordt gelijk men weet op het oogenblik een biertentoonstelling gehouden Een dertig jaren geleden had men to Parijs bgua veertig bierbrouwerijen waarvan zoo ongeveer 50 percent heeft opgehouden te bestaan want tegenwoordig zijn er daar niet meer dan 17 Zg leveren circa SOflif 00 hectoliter bier op terwijl de totale hoeveelheid in t gansche laml gebrouwen tot circa 9 millioen hectoliter klimt waarbij nog moet worden gevoegd ongeveer 400 000 hectoliter daar ingevoerd Gemiddeld genomen staan thans de Franschenf wat het b ierverbruik betreft verre beneden de Duitschers want men berekent het gemiddeld bedrag par hoofd Tan de beTolldug op 21 liter en de Duitschers brengen het gemiddeld tot 70 liter De Parijsohe bevolking blijft in dit opzicht ver beneden het gemiddeld peil der natie omdat hot bierverbrnik Vp de hoofdstad gemiddeld genomen slechts 1 1 liter klimt per hoofd De Pargzenaars hebben in dit opzicht gana h andere gewoonten aangenomen dan zij vroeger hadden In de dagen van jfoHewijk XIV dronk men tq Parijs veel meer bier dgM wijn Deze veranderde gewoonte dagteekent sed jrt den tijd dat de hoofdstad oor middel van uitmuntende waterwegen en dus goedkoop vervoer rechtstreeks 1 verbonden met alle wgnboiiwende oorden van t gansche land Wg mogen echter niet onvermeld laten dat om bijzondere redeneneen groote hoeveelheid wgnen per spoorweg naar do hoofdstad wordt vervoerd Er zgn echter steden die nog verre ton achteren staan bij Parijs at het bierverbruik aangaat en de bevolking van Wjon is de laagste op deze lijst Daar wordt niet meer dan 3 liter per hoofd verbruikt Hoe krachtig steekt daarbij af de bevolking van Kgsel dïé aan het hoofd der lijst is geplaatst der bierverbruikers met 294 liter per hoofd Alle overige ste den des lands blijven verre beneden dit zoo kapitale flg i Toch poogt de bevolking van het departement waarvan Kijsel de hoofdstad is zoomede die van de departementen Pasde Calais Aine Ardennes Somme e Meuse in het bierdrinken een hoogen rang op de bwende l st te verwerven li eMeiade departementen is het bierverbruik zrer atgemten In e kotels met uitzondering van die van d n eerAeu rang be t ft de gewoonte bier a dixwMm te varschaffen bij den multgd t Is een lichte biersoort in die streken gebrouwen daarenboven zeer goedkoop In de bierhuizen drinkt men bgua niet anders dan deze óéne soort ea per glas betaalt men aldaar 10 centimes In het overige gedeelte van Pranlorgk wwdt ook bier gebrouwen maar niet in groote hoeveelheid en dan zgn het andere biersoorten namelgk Beiersoh en Straatsburger bieren Men geeft er de voorkeur aan steviger bieren dan in het ze tal noordelgke departementen worden gedronken TOOIsTElEnii £ r werden in ons land nog niet zoovele oor spronkelijke tooneelstukken gesefarevea dan dat een nieuw tooneelschrijver niet met vreugde zou worden welkom geheeten Wel zgn er verscheidene heeren die met vrij goed succes een stukje in één bedrijf weten samen te stellen maar hen tot de tooneelschrgvera te rekenen zou onjuist zijn Daartoe is iets meer noodig Letterkundigen welke dien naam verdienen zijn er slechts vier of vgf De heer Maaldrink wiens Jan Mtuaeur Donderdagavond hier werd opgevoerd werd voor een paar jaar plotseling in de lettei kundige wereld bekend door zijn historisch drama herode De lectuur daarvan schonk groot genot maar ter opvoering was het ongeschikt Hg zette zich opnieuw aan den arbeid en Jan Maaaeur ontstond Na de lectuur van het eerstgenoemde en na de opvoering van het laatste mag roet grond worden voorspeld dat er in den heer Maaldrink werkelijk een tooneelschrijver steekt Het deed ops leed te vernemen dat zgn gezondheidstoestand voorloopig allen ernstigen arbeid verbiedt Wij hopen dat hij spoedig beter moge worden ook voor de kunst die o i veel van hem te verwachten heeft I Jan Maueur heeft bepaald gropte verdiensten al zijn daarop gegronde aaum rkingon to maken Hier en daar zit er weinig Jgang in en verscheidene toaneelen zijn mat en kleurloos De karakters daarentegen zgn uitstekend geteekend met óón enkelen trek weet men wie men voor heeft en het heele stuk door worden zij goed volgehouden De taal dje daarin wordt gesproken is natuurlijk en zoowel ieder bedrijf afzonderlijk als het geheel zit goed in elkaJr Een paar onwaarschgnlgkheden hinderen Is het toch te denken at Robespierre een man die hem bijna verworgdo één minuut langer in vrgheid zou laten dan noodig was En toch liet hij Jan Masseur njg heel wat tijd over om zich vrg te bewejien In een vorig bedrgf hadden wg toch gezien hoe er als t ware direct een sergeant der Nationale Garde met zijne manschappen klaar stond om gp t eerste bevel toe te snellen en iemand te arresteeren die nog slechts verdacht was terwijl hier jvaar de groote Kobespiorre zelf werd aangerand niets gedaan werd om dien aanvaller onschadelgk to maken Het klinkt wel wat vreemd I Met grooten tact had de schrijver er voor gezorgd dat tusschen de ernstige tooneelen eenige van komischen aard voorkwamen waardoor de noodige afwisselmg werd verschaft dia den meesten toeschouwera behaagt Het tooneel dat den meesten indruk maakte was zeker wel dat waar Anna Marie haar broeder Jan tot de overtuiging brengt dat hg verkeerd handelde waarna zg uitriep nMndelyk I Jan Jan dan heeft je die akelige lucht van Parijs toch nog niet heelemaal bedorven 1 Dit tooneel lokte daverende toejuichingen uit hetgeen ten deelo ook te danken was aan het meesterlijk spel van Mevr Boersmans En zoo komen wij van zelf tot hot spel der artisten Ongeveer het geheele Uotterdamsche gezelschap behalve natuurlijk Willem van Zuglen die naar men weet reeds gernimen tgd aan het ziekbed is gekluisterd was overgekomen om dit stuk op te voeren Het Gondsche publiek begroette zijne oudekennissen met vreugde en opnieuw genoten jj vanhot schoone spel Mevr Boersmans als Anna Marie D Haspels als Jan MoMenr Maria Vink als Jeanne Rosier Faasse als Pieter Corin voldeden uitstekend J Haspels niet minder in de kleine rol van Roèespierre Mevr Burlage had veel succes met de rol van lAaette een der vbi ei9ters van Hobfspierre Zij werd eigenlgk nog het meest van allen toi juioht N zij verdiende dan ook ten voUo een woord van lof voor hare vertolking Wij hoorden echter hier en daar de opmerking dat zij Jiet afschuwelijke wijf wat al te realistisch voorstelde en daar is iets van aan De heer Tartend kon ons minder behagen Hg was volstrekt niet de vurige minnaar dien ie sehi r bedoelde on noch do aristocraat noch de verliefde jongeling kwam hg hem goed tot lijn recht Ten slotte zij t ons vergund een grief te uiten tegen da h h Ls Oiaa en Haspels een grief dia TOomamelyk eerstgeaoemden als regisseur treft Wg komen er nl tegen pp dat het 6e bedrgf niet zóó werd gegeven als de schrgver het gaf Het slot van bet stuk viel daardoor geheel in het water Het geestige tooneeltje waar in de gevangenis door de gevangeaen eene voorstelling wordt gegeven van het nieu vermakelgk guillotine spel dat in Amsterdam bij het Nederl Tooneel zooveel succes had bleef hier geheel achterwege Eilieve waarom P Wij mosten met ernst oplomen tegen dergelgke coupures Vooreerst als men eenmaal daarmede begint waar is dan de grens en wie zegt ons dat niet een volgend maal ook uit andere bedrgven hoofdscènes zullen worden weggelaten Voorts getuigt dergelijke handelwgze van weinig beleefdheid tegenover den auteur wiens werk verminkt wordt weergegeven van weinig achting voor het publiek dat men niet het stuk te zien geeft dat wordt aangekondigd en van weinig eerbied voor een kunstwerk dat op die wijze niet tot zijn recht komt Wij hopen dat zoo iets niet meer zal voorkomen APVERTENTIfiW Voor de menigvuldige blgken van belangstelling bö onze VIJF bn TWINTIGJARIGE ECHTVEREENIGIMG ondervonden betaigen wg onzen bartelgken dank G SCHÜILENBÜRG W SCHDILENBÜBG Gouda 1887 Nedebhof Gouda 15 Oct 1887 f Dank aan allen die mg op den 12 dezer bevvjjzen van belangstelling gaven G F VAK DB VELDE Voor de vele blgken van deelneming zoo van hie als van etders ontvangen bg het Overlgden van zgue dierbare Echtgenoote betaigt de ondergeteekende ook namens zgne kinderen oprechten dank N SCHELTEMA Gepens Lnit Eol MirEBETÏÏIGIlIB OndergeteeliSBden brengen bg dezen hunnen vüelmeenenden dank voor de halp en belangstelling betoond bg den brand van th den nacht G A BOÜTER J H A DEÜMERS Gouda 14 October 1887 TE HUUR een HUIS met TUIN op den Flnweelen Singel voor ƒ 160 s jaars Te bevragen Westhaven B 201 4ülle Assur Maatschappij de MAA $ te Botterdam VERZEKERING tegenVASTE en BILLIJKE PREMIE Agent te Oouda A E K HAEEL OOSTHAV EN B Zh Tricot en Lamswollen OITDERGOEDEEEIT I usen Sokken en Beenen met daarbij behoorende Breiwol T HOOGEKBOOlf De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat zg ontvangen beeft de NIEUWSTB MODELLEN Jongeos eo Meisjes WISTERNmN Dam0s en I nderlioedeii voor het aanstaande saizoen Tevens rnim gesorteerd in BLOEMEN LINTEN en VEEREN J C SPRÜIJT Moodgodsteeg bg de Oostbaven TE KOOP Een OVENBAAM met twee Deuren zoo goed als nieaw twee maanden gebraikt voor bilIgke prgs Adres M van dce BORG Maikt Mejuffrouw A LOEP stads Vroedvrouw naar den KLEIWEG naast den Heer van 08 Op den l NOVEMBER a zal door de Garnizoens VoedingsCommissie te Gouda worden AANBESTEED De Levering van SPEK BRAND8T0FJPEN en GROENTEN die v n den 1 Jan tot 31 Dec 1888 noodig zgn voor de menages der troepen die het garnizoen uitmaken De voorwaarden van aanbesteding liggen op het Garnizoens bureel ter lezing NIEUWE GEDROOGDE ABRIKOZEN prachtig e kwaliteit P SA Cj ER BIER f Cnisinier Patissier Oosthaven B 36 GOUDA beveelt zich beleefd aan tot het leveren zoowel binnen als bniten deze gemeente van Dejeuners Diners Soopers Koude en Warme Schotéla Gala MINES het braden van Wild en verschillende VLEBSCflIboRTEN alles ook met bglevering van ben oodigd Servies Dagelgksch Versch GEBAK vanaf beden Versclie Boterletters Erand Assurantie JAX PRIJSLCE Co Turfmarkt H 101 Cörrel ondenteu iiOr onderlinge en tegen vaste Prei Brandwaarborg Maatschappij f irectenren PK JOi G CO IMP Amsterdam De Notaris D TEIJINCK te Schoonhoven zal op DONDERDAG 20 OCTPBER 1887 des voormiddags 11 ure aan de stalling van den Heer C T vak den BERGH te Stolwijkeriluü nabg Gouda in iet openbaar om contant geld VERKOOPEN V 12 in goeden staat verkeerendé Openbare Verkooping van eenen INBOEDEL op DINSDAG 25 OCTOBER 1887 des morgens te 9 uren aan het Huis Wgk N No 117 aan de Nieuwe Haven te Gouda De Goederen zgn Saa voor de verkooping op de gewone uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVËR te Gouda Vrijwillige Verkooping door vertrek naar elders J A C B v N BAAREN te oonAoi n gflS zal op VRUDAG 21 OCTOBER 1887 voormiddags tien ure voor de woning van den fleer P G TBEKENS aan de Reeuwijksche brugf in het openbaar verkoopen ONDERSCHEIDENE HEUBELEH HUISRAAD bestaande in Ledikanten Kasten Tafels Stoelen Kagchels Kleeden en Karpetten Porselejn servies Koper Glas en AardewSfk enz Voorts Een BOOTJE met Zeil en Fok BASCULE MATEN en GEWICHTEN ZEEPTEN KRUIWAGENS KAASSTELLING PLANKEN groote IJSSLEDE voor vervoer ongeveer 600 ZAKKEN LESSENAAR en eindelijk eene partg BRANDHOUT en hetgeen verder te zien zal zgn s morgens vóór de verkooping STËENÜOLEN AANGEKOMEN de lading Huhr Kackelkolen waaruit wg tot Tji k per H L mudl contant zonder korting aöeveren vrg aan huis bezorgjl mits bg 2 of meer H L gelgk genomen JAI PRI CE Oie KANTOOR Turfmarkt H 101 Gouda 15 Oct 1887 IM V D Burg eii Zn Confisenrs Cuisiniers MARKT A 146 GOUDA Vanaf heden verkrggbaar Galatine de Véau Truffée e per Gewicht Dagelgksch Versche GEBAKJES AppelboHen Appejtaartjes ROOMHORENS TOMPOÜCE S enz enz Paling in Gelei Cibils Zalm Kreeften SARDINES M van der BUHG Zn GOUDA Estramadura Breikatoen MAX HAUSSCHILD Vérkrggbaar bij Wed BOSMAiX TIENDEWEG D 84 Tegen concurreerenden prgs P P SOOS TIENDEWEG 59 beveelt zich aan voor den AANLEG van GAS WATEELEn I Sr KACH L KETELS en DOOFPOTTEN tot de meest concpirreerende prgzen Steeds voorradig een ruioie collectie WliTMSTifFIi en GEMAAKTE Ratiné tviNTEBJASSEN van af ƒ 13 DBMI SAISONS van af ƒ ip en nette Paiitalons van af 5 Gulden G PUIJK Turfmarkt