Goudsche Courant, zondag 16 oktober 1887

y L fii£iA is Zondag 16 October 1887 sche afkomst iijn ongeveer 100 000 en derhalve mett tijd lie proriacie zich bij een Sp uuuoh Marokko zon aansluiten De vniag of do dood van den boheerscher van Marokko tot een burgeroorlog aanleiding zal geven waarbij elk der partijen steun zal zookeu bij een Europeeschon staat heeft derhalve een internationale beteAenis Ook do Italiaansche pers trekt zich de zaak sterk aan met het oog op het evenwicht tu hen do staten aan de MiiUlellandsclie zee ADVE rERlTÏEi 60DDSGHE PIJPENT Die lekker rooka wil haalt LANGE PIJPEN bij den ondergeteekende van 6 of 3 cent Ëngelsch model Goudsch fabrikaat J de GWTS Westhaven 157 Kantongerecht te Goada Terechtzitting vau Woon8 Ug 12 October 1887 Kantonrechter Mr J H van MIEROl AmbtenaAr van het Openbaar Ministono Mr W V A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD t Tb v d B arbeider te Zevcnhuuen tot 2 boeten van 3 gulden of i dagen wegens jagon zonder acte en vergBoning ouder Zevenhuizen C H V R arbeider te Waddinxveon tot 2 gulden of 2 dagen wegens met een geladen geweer zich bevinden in het veld ouder Woddmxveeu zonder acte K V d H viseeker te Gouda tot 2 boeten rsn 1 gulden of 2 dagou wegens visschen zonder acte en vergunning onder Öoudorak J H koetsier te Nienwerkerk tot 2 boetw van Vt gulden of 2 dagen wegens visschen zonder acte en vergunning onder Nieuworkerk A R visscher te Gouderak tot 1 gulden of 1 dag wegens visschen zonder wte onder Gouderak de K arbeider te itmabawan tot 2 boeten van Vi gulden of 2 dagen wegens visschen zonder vergunning en met oen enoekfaik onder Zevenhuizen 1 v R visscher te j mi tot 1 gulden of 1 dag wegens niet vertoonen van zijne vischacte op vordering van een Bijksveldwachter onder Gouda H V kweekeluig o school to Nieuworkerk tot i gulden of 1 dag jW i8 visschen zonder vergunning onder Hiefumaffmi D H arbeider te ZSar Hhuizen tot 1 guldon of 1 dag wegens visschoiy zonder vergunning onder Zeveohuizen L V M sloger t fileiswijk tot 1 gnMen of 1 dag wegens afwezig btyven hij een brand te Bleiswijk oftchoon hg behyorde tot do brandweer J N landbouwer te Bleiawijk tot 1 gulden of 1 dag wegens bij stefken wmd verbranden van eon hoop stroo op zijn land te Bleiswij k zander verlof van den Burgemeester Ontslagen vsn Rechtsvervolging K V R broodbakkersknecht te Niouworkerk aangeklaagd te hebben gevischt zouder vergunning ondor Nieuworkerk Niet bowezou dat do beklaagde die den leeftijd van 16 jaren nog niet had bereikt met oordeel des onderscheidt had gehandeld M i r S Een fatssenlgk BÜBOEBMEISJE biedt zich aan voor een van halve dagen Adre met franco brieven onder No 1575 aan bet Bureau dezer Courant Heere Parapluies van af 95 Ct Dames 85 en Kinderen 75 Cent en hooger PAEAPLÏÏIES BAZAE Lange Tiendeweg O 61 J GILEIN REPAREERT en OVERTREKT OIMTVAI GEM DB NIEUWSTE DËMl SAISOiV en I Wli ÏERSrOFFEi J HOOGENBOOM M MUZIEK m fj Direct uit een der soliedste brieken 1 van SACHSEN worden door mg alle f HT soorten van iSïrO A Blaas en Slaff f f muziekInstrumentett geleverd gyfiOÜDA Markt m F W STUÏE stëeMöïM BeukenUokjes HO ÜTSKOOLBRIQÜETTEN MAGAZIJN aan het Buurtje bg de Turfsingel Ontvangen kurkdroge BEÜKBNBLOKJES de aangenaamste en ziudelgkste brand in open Haarden per IQO stuks f 1 50 vrg te huis HOÜTSKOOLBRIQÜETTEN voor stoven warmhoaders va etan voor strgkgzers enz die ongeveer 5 nren branden zonder walm of rook per 100 stuks f 250 vrij te huis P kwaliteit Steenkolen 55 € ts per Heetoliter vrg te huis Onder aanbeveling Uw Dw Dn A KAPTUrV Pluweelan Singel 593 Agent voor Gouda en Omttrekm OpeEl are Verköoping te Oouda ten overstaan van den Notaris G C FORTÏÏU DEOOGLEEYEE op MAANDAG 24 OCTOBER 1887 des morgens te elf uren in het KofiBehnis tHABHOim aan de Markt aldaar van No 1 Een WOONHUIS ERF en groeten MOESTUIN in de 4e of Bagijnenkade te Qoxtda wflk R No 427 groot 6 Aren 75 Centiaren Terstond te aanvaarden No 2 Een WOONHUIS ERF en TUIN als voren wyk R No 421 groot 1 Are 40 Centiaren Verhuurd bg de week voor ƒ 125 No 3 Een WOONHUIS ERF en perceel GROND in den Vogelenzang te Oouda wgk M No 112 groot 1 Are 1 Centiare Verhuurd bg de week voor ƒ 2 50 No 4 Een HUIS en ERF ingericht tot Pgpmakerg aan de Westzgde van den Raam te Oouda wgk O No 224 groot 92 Centiaren Te aanvaarden 1 Februari 1888 En No 5 Een PAKHUIS en ERF in de Nobelstraat te Oouda achtei het voorgaande perceel wgk O No 240 groot 64 Centiaren Te aanvaarden I Februari 1888 De perceelen zgn 3 werkdagen vóór en op den dag der verkooping des morgens van 9 tot 11 nren te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Kleinhandel in Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gonda brengen ingevolge art S der Wet van 2 $ Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bg hen is ingokomon van den navolgenden persoon een vorzoeksohrift waarbg vOTgunuing wordt gevr iagd om lu de bg zg n naam vermelde loeailitoit sterken drank iu het Jclein te mogon verkoopen als Naam van don Verzoeker Aanduiding der localiteit J W van Eijsder Vest O No 599 Gonda den 14 Jctobor 1887 Burgomeester on Wethouders voornoemd iVAN BKRÜEN I IZENDOORN De Secretaris BROUWER Wed BOSMAN Burgerlijke stand GEBOREN 12 Oei Aric Murteii oudeis A Paltgraaf en A Tempriimn 13 Gwrtjf oodcr G Koog en W lan Bekeren Klaas VViU m ondera K Anker en A Baas Johannea ondera J van iv l en C de Groot VVgnt e oudera P Koppendraairr 4if J IJaaelatljn Johannea Krancificna oadera H J de JfpSi en K tionwioan U Cornelia ondera Ö ven LeeoWen en B Pruyt OVERLEDEN 12 Oct D U blazer 1 mi 18 W 1 HarmaeiD 1 j 1 m I F U Verbv Ij w i Nieuwe Pelsmutsen voor Dames en Kinderen O e P3 SB 2 TTSiri li et DS iee ±in g 2 ag a Zfljn üe Stad I=€uriös MARKT A 62 GOUDA MARKT A 62 SANELLE VOERING vanaf ƒ 6 60 8 60 9 50 11 50 16 19 22 50 tot 32 HEEREJV RATirVÉ WIiXTERJASSElN Sanelle en Buksking VOERING met of zonder Plnweélen Kraag vanaf 8 50 ƒ 10 50 ƒ 12 15 50 18 22 tot 32 HKEREK Floconér Rajé Ondulé en VaioAr WINTERJASSEIV fijn bewerkt in verschillende soorten vanaf 15 20 24 50 28 32 35 tot 48 HEEREK Esquimo s en Grain de Poiidre VII TERJASSE in meer dan Vflflig diverse Dessins en Elenren fijn bewerkt rgk gevoerd vanaf ƒ 21 25 29 32 36 50 gS 39 50 42 45 48 54 tot 60 voor welke klenren en qnaliteit wordt ingegtaan en na verkiezing CS ook OP MAAT GELEVERD HeerenWinter CostumesjUlsters Colberts enPantalons in alle Prgzen voorhanden van de goedkoopste tot de allerfijnste soorten vanaf ƒ 2 ƒ 2 75 ƒ 3 50 ƒ 4 50 ƒ 5 75 ƒ 8 ƒ 9 50 ƒ 12 tot ƒ 25 1 KiinsriDBi a ie iooT i jö kij bs vanaf ƒ 1 ƒ 1 75 en hooger Enkele TRICOT BROEKJES vanaf ƒ 0 75 ƒ 1 25 en hooger Zie verder de Etalage KLEEDINQ MAQAZUN De STAD FAEUS Markt A 62 GOUDA A PINO GOUDA October 1887 WOL ItflGIME DE ECHTE Normaal Gfoederen met de bandteekening van Prof JAEOER zfln alleen en nitalnitend ver krygbaar bg ü Hoogenboom berichten hunne geachte Clientèle de ONTVANGST der NOUVEAUTÉS voor liet WIÏÏI llSAISOEK Speciale vermelding verdient de samenstelling van het nwo 6 assortiment Dames en Kinder WINTER REGEN en iVaJAARSMANTELS van af de GOEDKOOPSTE tot de BESTE soorten TRICOTAGES zwart en gekleurd JAPONSTOFFEN GARNEERINGEN AFGEPASTE COSTUMES Peig noirs Doeken Echarpes Cfemaakte Jonge Heeren Jasjes en Tricot Pakjes DB NIEUWSTE STOFFEN VOOR Heeren Costtimes en Overjassen zoomede nog verschillende andere NOUVEAUTÉS Costumes voor Dames en Kinderen worden naar den laatsten smaak vervaardigd MA0ASUNvmTAFIJTENehBEHA1SELFAFIESEI7 D 80 KORTE TIEI DEWEG D 80 VAN I Behang er en Stoffeerder Bericht de ONTVANGST eener prachtige keuze Vloer en afgepaste Kachelzeilen TIENDEWEG D 84 alsmede VOMTZAKKEN uitsluitend eigen weri en wordea des verkiezend naar keuzevervaardigd i Snelpersdmk van A BRINKMAN te Gouda ê 4fr9 Buitenlandscb Overzicbt De zaak van generaal Ciffaret Uceft naar men weet generaal Boulangor aanleiding gegeven tot mededeeliogen welke voor hem minder oaBgenamo gevolgen kunnen hebben Üe Répuhhque Franfaue herhaalt haar eisch dat Boulanger voor zjjn houding tegenover den minister van oorlog worde gestraft Het blad richt zich nu ook tot den heer Bouvier en verlangt Aiiagmi dat de miniatarprendent wil hq iMi het vertrouwen der gematigde republikeinen waardig botoonen nu een voorlwold sttlle ten einde aan de militaire anarchie een einde te maken Het Weener Premdenblatt bespreekt den v tslag der verkiezingen in Bulgarije en ia van meentng dat daardoor de toestand van pnns Ferdinand en djn ministerie aanmerkelijk is verbeterd Het officieuze blad geeft nu don heer Kodoslavolf en zijn partij den raad zich t matigen en de regeering te steunen opdat de onafhankelijkheid des lands vorder worde bevestigd De Porte heeft besloten met Eusland de onderhandelingen over Bulgarije te hervatten en de verzending van een nota aan de Mogendheden nopens het voorstel van EuaUnd uit te stellen De porte is bevreesd voor een nauwere Bussisch Grioksche alhantie welke zou beklonken zgn tjjdens de jonnte somenkoost van den Czaar met don Koning van Griekenland Beiden zouden overeengekomen zijn dot de Oneksche troepen Macedonië zullen bezetten met ondersteuning van Rushuid ingeval Üostenrqk mocht voortgaan Bulgarije te tonnen Een verdacht Griekach schip zon bij de kust van Macedonië liggen wachten op oen gelegenheid om krggsvoorraad aan wal te hrengi B Aan den Oosteiirgkschon Rijksraail werd meego deehl dat de Delegaticn 27 dezer tullen byeenkomen De beurt is dit jaar aan Weenen Aan de Delegatien zal worden voorgesteld de invoering van het nieuwe geweer bg het Ooatenrijksch Hongaaischa leger te bespoedigen In de Kn elsrhe hoofdstad z jn de socialistisch gezinde werklieden weer begonnen met demonstraties om werk Chamberhun gaat naar Ierland In een vergadering van kiezers te Birmingham deelde hij dit mede en wees op een punt dat volgm hem in de Iwsche quaestie te veel verwnarlooBd werd nl dat er en groote aan de Britseho Kroon gehechte minderheid is wier belangen door de Bntsche natie niet mc en worden prijsgegeven al wenscht zg nog zoozeer aan de grieven der Nationalisten tegemoet te komen De Times acht dit bezoek van beteekenis voor de unionisten en het denkbeeld uitnemend aldus aan de bedoelde minderheid iu Ierland moed en kracht te gevei Oelijk uit Berlijn aan de Standard wordt gemeld hebben de Fransche en Italiaansche rogeenngen zich reeds Iwrmd verklaard bij mogelijke ongeregeldheden in Marokko deel te nemen aan een tweede internationale conferentie ten einde de moeilijkheden welke daamit kunnen ontstaan in der minne te schikken Do berichten over den gezondheidstoestand des Sultans van Marokko luiden gunstiger Het schijnt dat Muley Hassan heter wordt zoodat hetgevMeido onweer weer begint af te drgven Do vele telegrammen die in de hiatste dagen over de ziekte van den sherif van Marokko zijn verzonden vindon hunne verklaring in het groote bekng dat oowol Ingeland als Prankngk tegenover Spaiy o hebhen bij de onafhankolflkheid van dozen Moorsohen Staat Marokko maakte voor 400 jaren deel uit van het uitgestrekt Moorsohe Rijk dat in Spanje in de achtste eeuw werd gegrondvest Na do verdrijving der Mooren trok het vorstengeslaoht do straat van Gibraltar over waar het zich sedert heeft gehandhaafd on de Islam bleef heersohen in vrij groote afzondering Het streven van de Spanjaarden is gericht op de verovering van dat vruchtbaar land welks bezit Spanje weder tot een groote mogendheid kan maken Daarentegen verzotten zich de belangen van Engeland on van Frankrijk Van Engeland omdat de onderwerping van Marokko aan Spanje de beteekenis van Gibraltar zeer zal verminderer Van Frankrijk vooral daarom omdat in de westelijke aan Marokko grenzende provincie Orau van Algerie de Europeanen grootendeels van Spaau