Goudsche Courant, zondag 16 oktober 1887

ê KBLAZPEÜM EOLFS EIEEL GAGAO bekroond opl de Tentooonstelling van VoedinAaiddeien met ZILVEREN MEDAILLE hoogste onderaokeSfaff aieni ver krijgbaar W BUSSEN a 1 2 1 4 Va KGi f Kraepelien Holm Zeist Woeosdii 19 Oi ober i GOnDSCHfCOIIRANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 1887 N 3614 hé t ft Groote prijs van het 1 Gewoon ROGa EBRi Geldersch Zoet Krenten Best WITTEBROOD Brum K$ïtJTEN ifrj KRENTENBROOD Sdcade r A WBBROOD i priiTTEN en W Hatö BESCHülT 1 I naf I 24 4f Eib ÉPS BAfELIÏ J Kil Toor het schoonst loopend paard in het tuig voor een twee wielig rgtuig om prgzen van ƒ 50 25 en ƒ 10 ter gelegenheid Tan de op Vrijdagf 21 October te OOUJOA te honden TIENDEWEG 59 Beeft steeds in voorraad de LAMFE BELGE van Lempereur en Bernard de LAMPE SYPULCHRE met VULDOP de Internationaal Monsterbrauder en velen anderen systemen allen onder waarborg van VEILIGHEID JDE 4 1 € OP k l£ABÊTISCHE REISGIDS uitgave ÉLLERMAN HARMS C Amaterdam is verschenen De inbond is vergeleken bg de eerste uitgave aanmerkeljk uitgebreid Alom verkrijgbaar A A BESENSEÜHa TANDARTS iedere WOEÜSDAfi en DOIERDAG Ie consnlteeren van 10 3 uur Kleiweg 97 ONTCVANüEN Nieuwe Haard m Kachelzeileo Opraiming vao Voorjaars Artikelen k contant tegen veel verminderde prezen bestaande in KARPETTEN LOOPERS MATTEN PANTAISIE ZLEEDJES COUPONS TAPIJT RAAMGARNITÜREN BEHANGSELPAPIEB enz G GRAVESTEIJN Wfldstraat A 168 SIROOP en CITROEI bU SLOTEMAREB en Co 2f PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bg Jz te Gèuda NB Als bewgs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Mrma P HOPPE BROODFABRIEK de Korenbloem Eenige DEPOTHOUDERS worden gevraagd voor den verkoop van p lik kwaliteit BROOD Zich te vervoegeh aan de Fabriek Peperstraatte Gouda i i HOGOÜAD Heden ontvang dene giljbol Sorteerini Cbocolaad eo Cacao Pil derl Tabletten met en zonder orême Pr ljnes enz enz I v d BurgenZn P Confiseurs Cuistniers MARKT A 146 MtLncliener Dortmiiiider g Belegen Gerste Dubbel p Si S pa 99 V v SI 9 SJ99 I9 a3 Gerikte ojooqisod qdSJon B I9 SorY AAl LEG van 6AZ EHWATERLEIDIS6 Voorbanden vele soorten QAZKACEELS Gazfournuizen Gazbadkachels en alles wat voor Gazverbmikers benoodigd is bjj € VAN BERBEL KLEIWEG PARAPLÜIES A V OS A Kleiweg E 73 en 78 ten s t i Ui ruBw weer Ir sU werken de I Tegen heesehhekl en hoi F hoinnidd Een daier pMtillm I den mond Ce Uten emeUen bewnnrt NHw Wnin nu tal MND U MO i imke slekten resdi Terpehenm F puUU gevonnen M 4 kMti ailiMrale IrtmM Ml I ItdM 3oor fdMipinf onder toeeiekt tm den kMinü lUke feioodhaiderawi d Heer Dr STOSLTZIMO I eren soo goed alc de bronnen self de flUm oplosten 1 J nesTn u opeiHle ïinWmi SI a twgM m In wnrm mtneruir water roenioUen naken een reiie nil doo bnnne venaekHnar en legen lie de kaaalen Oenoiendedaaleekte Terterlng A midd I V kwellende I onderkond der ornalii sne intMte weerde in t lUlllnirea en bUionder naar de mau ererUatlas eadarakatairk deputllleater ohairen beter de rooratgaeiide leet ldbeld ran den T i i ïarolg eljnaU n n aa Mtitll ill N kt i boritrliu en iir H Mtn V h d Mi S keniarrli ï en Uatt s levanlputtlnc UMMdende rannjndng I i bieden di aodener paatillen aan door den i lelf voorgebrafft els de werkskamete genaeemiddel I die bUionderiqk fMmlkt w rdl mor mmrM n i kM erJialndenaon huiafco densenlnTelegi L gebrnikt wordro met geneetkimdlge jiitwerk JüJsJ imIdM 1 kMeriaïnTenaan buiefcöndeMenlnTelèc mikt wordoo met feneeUnndige nitwerking er L A tegen prikkelbare toestand en Tersllimingen van 60 cents In alle epotfaeken te itrijren Allgen I b w iarderroor Hotlünd Canltle VtNilaÜic theek der beun botentraat 2 Irateel Ap 1 Ue SOUEMEB HlXERkAl PAëriLLBll itjnin dosenij BadiBobeSeliiffialuifi Amcmau Gesellsehaft te Uannheim OPGERICHT IN 1840 Berite Bmiisie Mk 2000 000 gertori Hk 500 000 Kapitaal en ExtraReserven Mk 1000000 Den Handelsstand geven wg hiermede kennis dat wfl aan den Heer J KAPTIJV Flaweelen Singel 593 te Gouda de Agentnnr voorVerxekeringen van ZEE RIVIER LANDen POSTZENDINGEN hebben opgedragen Onder mui beveling DB DIRECTIE mp U UÉmM Sociëteit Ons QenoQ Aan belanghebbenden wordt bg dece bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal phwts hebben op ZATERDAG 5 NOVEMBER a n en de Ballotage Lgst aanstaanden ZATERDAG 22 OCTOBER gesloten wordt Namens het Baatonr J C IJ8SELSTIJN SeereUm Gouda 15 October 1887 Saelpersdruk vut A Buxaiuii ie Gouda i 4 1 BINNENLAND GOUDA 18 October 1887 In de hedenmiddag gehouden vergadering r n den gemeenteraad die door 18 leden werd bijgewoond afwezig léae de heer van Straaten kwam o a in het Bapport van de Commiaiiie in vier hsndeo was geateld de Begrooting der gemeente tooi 1888 Dasriu ordt o a het wenscjhelijke aangetoond om bq de Begeering aan te drinMn om da Hoogere Burgerschool alhier voortaan gw l Voor rekraing van het Eqk te nemen fn de Nineente te ontheffen van de subsidie daarvoor I t de cijfiji wordt aangetoond dat van gennemd school steeds vele leerlingen uit andere gemeenten gebruik maken in de 4 laatste jaren waren van dtj63 65 70 en 60 leJliugen er 22 25 27 en 27 uit andere gemeenten tsoodat bet hier oieti speciaal een gemeetlte belang betreft maar wel degelijk een rijktbelaiig Se pommiaaie geeft daarom den raad in f iging o6i soodra de örondwetsherzieniog it igd zich te wenden lot de Begeenng en de ienen l met verzoek tot ontheffing van bebqdnge De Coramiuie dringt voorts aan tot opi htiBg vjki een vcdiedig gymnasium en betoogt hkt weatcheliJKe dat zoo lang de aansluiting van de hoogtta klaaae van de progymnaaia aan de moasis niet afdoende bij de wet geregeld is de bijzondars aandacht wordt gewjjd aan het leerpm op het progymnaaium alhier De Commisaie bespreekt rooiia ds wenaehelqkheid TMi rioleering der Boelekade n die van een vaste bestemming te geven aan het voormalig kerkgebouw op da Oosthavsn Zy stelt voor te verhoogen de jaarwedde van den Commissaris van Politie met ƒ 200 on eveneens het tractement van den beelffleaator der üastfauizen met J 200 Ten slotte stelt zij voor op de Markt twee 3armige gatlantaarns te plaatten 1 ri t en 1 achter het Stadhuis en daarvoor 1400 op de begrooting uit te trekken De fflemorie van antwoord van B en W op genoemd rapport kwam heden evensept b j den Baad in B en W vereenigen zich met de Commissie wat betreft het doikbeold om opnieuw de noodige stappen te doen om te trachten de gemeente te ontheffen van de büdrage ten behoeve van de hoogere burgerschool Wat aangaat het verzoek om bijzondere aandacht te wijden san het leerphu op het progymnasium zollea B en W dit overbrengen aan Curatoren dier inrichting doeb z j merken op dat het leerplan door den Koning wordt vastgesteld en dat het programma der lessen wordt opgemaakt in overeenstemming met dat leerplan door rectoren eo leeraren in overleg met den Inspecteur Aangaande de rioleering der Boelekade zullen B en W binnenkort een abonderlijk voorstel indienen na gedaan ondenoek en na overleg met de Directie der Sociëteit rOna Otnoegen en eveneens hopen B en W nog dit jaar een voorstel te doen om een t vatte bestemming te geven aan het kerkgebouw op de Oosthaven dat trouwens uog tot 1 Februari tlU verhuurd ia B en W hebben bezwaar tegen verhooging van de bszo diging van den bmmissaris van politie Vooreent wordt die bezoldiging vastgesteld door den Koning en verhoogde da raad die bezoldiging Geileputeorde Staten zouden aan do begrooting hunne goedkeuring onthouden Doch mocht de commissie bedoelen dat ile raad aan de regeering zou verzoeken om die bezohiiging met 200 te verhoogen dan nog z n B en W daar Hiet voor De Commissaris van politie is nog te kort in ons midden en heeft te weinig gelegenheid gehad om zich verdienstelijk te maken jegens de gemeente dan dat hem nu reeds een hooger bezoldiging moet worden toegekend vooral ook mot hot oog op gemeente ambtenaren die na veeljarigen diensttyd eer een verhooging zouden verdienen Wat hot voorstel der Commissie betreft om den heelmeester dor gasthuizen met ƒ 200 te verhoogen in bezoldiging wijzen B en W op het aanhangige voorstel van het nadalid Dr P H O vin Iterton tot reorganiaatic van den nneeskundigen dienst voor da armen hier ter tUde eo wenschen met het oog daarop nog geen definitieve beslitaing te nemen doch geren tevens ia overweging den heer M Spruyt als heebneester der Gaathuizeo eene persoueele toelage ie verlaeueu vta ƒ 100 Met het voorstel om op ket Marktplein twee3armige gaslantaama te plaatsen kunnen B en W zich niet vereanigen De uilmve daarvoor zon geheel oen uitgave tun meelde ma daar de varlichtingaldaar voldoende ia f Bij den Baad kwam voa ta oog in een voorstel van den Burgemceater dezer gemeente om het aantal agenten met één te vermaatdtren en wel met een hoofdagent op een tnctanaat van ƒ tOO die in rang dp den intpeetanr val De betrekking van adjunctAanaetanr komt te varndlen De Baad beiloot heden gaèd te keiireB de door Gedeputeerde Staten van Add HoUand ontworpen wijziging van den Legger dar wegen en voetpaden dezer gemeente en nam eene onstige beschikking op het adret van J van Eeuwan betr gebmik van gericdaerden grond bq ds Tlonwenria Ingekomen waren 28 radanat in zalü de plaatselijke directe beksting op da inkomsten dienst 1887 Daarop werd als volgt baaahikt De reclame werd a wsiea van F T orink Wed Nieuwvald van der Pol H F Soolftae A Quispel en k de Joog Jr De aanalag veraniadard van J J van U5 v B 1000 eg f 1800 ö van der Zwdm van ƒ 2000 a f 1 00 8 A Aronaon van 1000 op ƒ 800 Wad A Seibart van 1800 op ƒ 800 II MoaEndorC Vaa ƒ 00 m 400 8 L Catt van ftOO p flWi Wed da RnoC vsn Wierst van ƒ 00 op ƒ 600 S Hazebroek van 0K op 585 P G Ovateqnder van ƒ 1500 op 1800 J Smit van 50 op ƒ M5 Wed Smoeta Zaarhout van 525 op ƒ 500 J da Jong van ƒ 576 op 525 H J Be van 700 op 400 C L W van Nielschuuron van 1800 op 1600 A Houdgk van 1400 op 1200 Oeroyeerd weid de saaalag van de Wad Stappershoef van Dnqn Mej B van den Beiir 6 rlaascher P de Mol Wed Kooiavaar Franchomms B Mullaart M Kooqman C Babouw en Wad Jatpei de Jong Dr J Th de Visser preilikant te Almelo heeft voor het beroep naar ds Herv Gemeente alhier bedankt Ook het beroep naar Arnhem en s Hartogenbotch heeft hij niet aangenomen Dr J H Gunning J H u zal Zondag 23 October e k te Bennebroek afseheid piedikan en Zondag 30 Ootober e k hier ter stede beretti d worden door Prof J H Gunning Zaterdag 22 October e k wordt de eerste Opera te Botterdam gegeven gevolgd doo eao extra trein voor Oondaoh abonné Opgevoerd wordt De TrouBAOOUB Loting Wocnaiiagmorgaa inateêrtU rangen Il uren Voor Parterre en zijteg 11 j ren Wij ontvingen van den heer A J Le Gras regisseur en Medo Directeur van de veroeniging Botterdamscho Tooneelisten een uitvoerig schrijven naar aanleiding van het artikel in om vorig nr over de laatste toonealvoorstelling in vOni Genoegen Dit ontvingen wjj echter te laat om het nog heden te kunnen opnemen Hat tal in ont volgoid nr geplaatst worden Zoo wij egno winter campagne op muziekaal gebied hebben zullen wordt deie begonnen met een concert dat de iMindacht verdient van ieder beoefenaar of minnaar der toonkunst Aanstaanden Vrijdag namelijk zullen do heeren G Veerman I concertmeeater on W Petri organist uit Utrecht in de St Janskerk eene uitvoering geven waarvan het programma iedereen zal uitlokken zich naar de St Janskerk te begeven Wat de uitvoering zelve betreft deze zal zeker ieders goedkeuring kunnen wegdragen daar de heer Veerman steeds met succes als violist is opgetreden en de heer Petri door zijne orgelconoerten in de Bonrkerk te Utrecht aea gevaatigden naam als organist hoeft verkregen Op t programma komen werken voor van J 8 Bach Nsrdini Mendelsohn Liszt Guilmant enz Bij beschikking van den Minister van financiën ia met ingang van 1 November a s van Ctoudt naar Delftthaven gemeente Botterdam overgepUatst de heer W Bos venfioateur der 2e cat bij s rgks belastingen Zaterdag werd alhier aanbesteed de levering vta de ten dienste van het garnizoen benoodigde aardappelen Minste inschrijver was J Gerritsen voor 2 15 per H L van 66 K G Ged Staten van Zuid Holland hebben zich tot de Tweede Kamer gewend met een nader adres over het opnieuw ingedimde wetsontwerp tot bekrachtiging eenfflovovenkomst mot de Ned Bqnspoorwegmaattchappij waarin ij in het belang der binnenlandsche scheepvaart waarbij schier alle deelen det Rijks zoozeer zijn betrokken dringend veraoeken aan die overeenkomst de bekrachtiging der Kamer te onthouden zoolange niet door een convenant tusschen het Bqk de Plnvittcüs Zuid Holland en de Ned Bqnspoorwegmaatschappij of op andere wijze een doelmatige verlegging en verhooging van de spoorwegbrug over da Sóuwe nabü Gouda zal zijn venekerd VoorU hebban Oed Statoi in aan uitvoerig adrak den Min van Waterstaat veixoeht een ondermek te doen inatallen naar de praetiache uitvoerbaarheid van het maken eener doorvaarthoogte van 3 50 M AP in plaaU van 3 M AP Maandag De Eerste Kamer is bijeraigeroepey Hgan 31 deeer des avonds om acht aaWn Binnen weinige dagen zegt de iVerzekeringsbode zullen in de Staatscourant verschijnen de rapportan van de in 1883 benoemde Staatscommissie voor het ontwerpen van eene wet op de levensverzekering alsmede het ontwerp zelf Zaterdag herdacht de heer B Wright ingenieur van den weg bij de Nederlandsche Bhijnspoorwegmaatschappü te Utrecht den dag waarop hq vddr 25 jaren als adst ingenienr bij die Maatschappij i betrekking bad Bij monde van den heer J Verloop Czn werd hem door andere chefs der afdeelingen der Maatschapp eene kristsUen biteuit but met zilveren deksel aangelioden waarop eene inscriptie lAan B Wright van zijne ambtgenooten 1862 16 October 1887 benevens twee kristallen karaffen met zdvaren stoppen staande op bakjee met zilver monteerd Ook werd den jubilans door den beer Kooba namens het penoneel zgoer afdeeUng een monumentaal voorwerp aangeboden tjjnde eene zilveren vrouweuiiftunr eenen genius voorttellaude op een zwart marmeren voetstuk waarop it aangebracht eene tropée van werktuigen en gereedschappen op zijnen diensttak betrekking hebbende waaronder een zilveren schild met inschrift Het geheel slaat op een bhiaw peluchen voetstuk en is gedekt door oene glazen stolp hierbq is gevoegd een album in peluche gebonden met monognun en aan de hoeken versierd met rosetten vermeldende de namen der gevers Des avonds werd het personeel zqner afdeeling door den heer Wright feestelijk onthaald in de lokalen BuitetUml in de Maliebaan De minister van oorlog heeft afwijzend beschikt op het verzoek van het hoofdbestuur van Volksonderwijs om het lager onderwijs in de kazerne uitsluitend door bevoegde onderwijzers te doen geven hoofdzakelijk op grond der kosten De benoodigde