Goudsche Courant, woensdag 19 oktober 1887

eld n die un de Staten Generaal zonden Speten worden aangevraagd worden op een halre ton gwchat ngevi vi Gisteren stond voor de srrondiMements reohtbank te sHage terecht de directeur van de socialistische drukkerij £ xcelmr in de Westerbaeostraat hier ter atede om zich te verantwoorden op de aanklacht opiettelijk eene godsdienstige bijeenkomst te hebbeu Terstoord De feitelijke toedracht der zaak is als volgt Den SOen Juni jl was blijkens aanplakbiljetten door de vereeniging Bijbel e Oranje eene openbare bijeenkomst belegd in de kapel aan de Malakkaatraat die te 8 uren zou aanvangen In die bijeenkomst werd door de heeren Sohaberg en ds fiademaker gesproken over den slag van Waterloo aan welk onderwerp godsdienstige beBohouwÏDgon werden vastgeknoopt zooals steeds in de byeenkomsten dezer Vereeniging die op christoIqken grondslag rust het geval is De vergadering droeg overigens van het begin tot het einde een godsdienstig karakter want zij werd aangevangen met gebed en gesloten met dankzegging en psalmgMEang Tot dit laatste echter zou het dieu avond niet althans zeer gebrekkig komen Nadat toch de weleerw heer ds Rademaker het dankgebed uitgesproken en de psalmen had verkondigd die de vergadering zou zingen vroeg een persoon waarin de beklaagde v G herkend werd het woord tot het voeren van debat waarop onmiddelijk door ds Rademaker werd geantwoord dat het niet op den weg der Vereeniging lag debat toe te staan en dat dit iu de bijeenkomsten van Bijbel en Oranje nooit geschiedde waarop bpkl zich In den middengang van he kerkgebouw posteerde en protest aanteekende tegen den laatsten spreker en d t in zeer oneerbiedige bewoordingen Dit incident veroorzaakte hevige ontsteltenis vooralbij de vele bejaarde vrouwen die de vergaderingbijwoonden Daarna verliet de beklaagde met een 30a 40tal personen klaarblykelijk socialisten het kerkgebouw onder het zingen van hot socialistischevryheidslied Reeds iü het begin der vergadering had men opgemerkt dat deze zich door ongewone onrust kenmerkte als geschuifel met de voeten hoesten enz De verdediging vftn bekl was in hoofdzaak dat hij toen de dankzegging was uitgesproken in de meening verkeerde dat de vergadering geëindigd was daar ds Rademaker den katheder tq vrrlaten had een bewering die door de getuigen eenparig werd tegengesproken Overigens erkende hij de persoon te zijn geweest die het protest aanteekende doch ontkende hij ten sterkste de eerste aaneiding te zijn geweest tot de ordeverstoring daar niet hij doch een ander persoon door hem met name aangeduid had gevraagd of er gelegenheid was tot debat Hij zou eerst geprotesteerd hebben toen dien persoon die voor hem zat debat werd geweigerd Beklaagde las een relaas voor van den inhoud van zijn protest zulks ter weerspreking van eenige uitdrukkingen die hem door den Voorzitter Tan de Vereeniging Bijbel en Oranje in den mond waren gelegd Voorts beweerde bekl niet ter vergadering te zijn gekomoUin met de bedoeling wanorde te stichten doch integendeel iemand die de orde wilde verstoren den raad te hebben gegeven dit na te laten en wdie nienschen te laten vergaderen Het meerendeel der getuigen beantwoordde de vraag of iemand die niet gewoon is de vergadering van Bijbel on Oranje bij te wonen doh indruk moest ontvangen dat de vergadering na de dankzegging geëindigd was ontkennïHid Bekl deed nog een beroep op de statuten der vereeniging waaruit zon blijken dat de vergaderingen met dankzegging gesloten werden en boa eerde met getuigen te kunnen bewijzen dat ds Rademaker na de dankzegging den katheder verlaten had De bekl gaf z nen wensch te 4ceunen nopens de verkaringon van den voorzitter van B bel en Oranje en ds Rademaker gebruik te maken van de bevoegdheid eenen beklaagde by art 174 W v strafTord toegekend om euu onderzoek te eischen wanBeer een getuige verdacht wordt zich op de tereohtritting aan het misclrijf van meineed te hebban schuldig gemaakt De rechtbank verklaarde vooralsnog geen termen te vinden een dergelijk onderzoek in te stollen Siibst officier van justitie mr baron Ie Voi van Steenwijk oordeelde art 146 W van strafrecht in deze toepasselijk wijl genoegzaam gebleken was dat de door bekl verstoorde bijeenkomst eene godsdienstige was Het toorgeven van bekl dat hij dacht t dat de vergadering geëindigd was toen hij znu pro est verkondigde verivierp ZE V Immers had bekl getwijfeld dan ware het eene geringe moeite geweest te informeeren of de bijeenkomst opgeheven was en lou hij zeker vernomen hebben dat in de byeenkomsten van Bijbel ett Oranje als vasto regel geldt dat na de dankzegging nog psalmgezang en eene zegening plaats hebben Hierna voerde bekl nog nader Tr j uitvoerig de verdediging hiervoron gemeld Hq beklaagde zich voort dat te zijnen opzichte nisltelle prooesvormen waren in acht genomen en verklaarde reeds uit het onderzoek zijner zaak ter terechtzitting de overtuiging te hebben verkregen dat men reeds l maand voor hem heeft weggelegd Meer zou hij niet over de zaak zeggen doch behield zich dit voor wanneer do heeren eens in Waikalla mochten komep Uitspraak heden over 8 dagen Het O M vorderde 1 maand gevangenisstraf Een merkwaardig voorbeeld van besmetting waarbij de ziektekiemen door sierplanten werden overgebracht heefl te St Petersburg waar het voorkwam menigeen verontrust Na een bruilofspartij werd de jonge bruid nl plotseling ernstig ziek en het bleek dat z in hevige mate de typhus had Eerst na eene langdurige ziekte volgde de genezing Ondertusschen was het uitgekomen dat de sierplanten en bloemen die bij de feestviering moesten dienen en dio men in een bloemenmagazijn gehuurd had kort te voren gebruikt waren bij de begrafenis van een persoon die aan typhus was overleden De bruid had van een der planten een bloeiend takje afgeplukt en dit in t haar gestoken waardoor zij waarsch nlijk de ziektestof op zich zelf overbracht Een in Amerika verschijnend geneeskundig tijdschrift deelt mede dat eenigen tijd geleden twee krankzinnigen in een gesticht werden opgenomen omdat zij pogingen tot zelfmoord hadden gedaan De een verbeeldde zich dat hij een koe was en rende voortdurend met het hoofd tegen den muur terwijl de ander in de meening verkeerde dat zijn hoqfd een ijzeren kogel was die op den grond rondrolde en daarom wentelde do ongelukkige voortdurend op den grond Men sloot de beide zieken in een en dezelfde kamer op en maakte ieder hunner er opmerkzaam op dat de ander krankzinnig was on plan had zich ran hot leven te berooven waarom hy op hem moest passen De beide mannen deden trouw hun plicht en pastan elkander trouw op waardoor hun eigen persoon werd afgeleid Zij meenden daarom ieder voor zich volkomen gezond te zijn en verbaasden zich over elkanders dwaze inbeelding De afleiding die hun op deze wij e werd verschaft had ten gevolge dat beiden geheel herstelden en het gesticht konden verlaten JidiM gesclienken Onder de geschenken den Paus bij gelegenheid van zyn jubiM gezonden bevindt zich ook een kostbaar porselein servies van Keizer Wilhelm door bemiddeling van den Pauselijken nuntius te Munchen naar Rome ge ondon Men zond het geschenk langs dezen weg omdat de Italiaanscho sporen door een bende gauwdieven niet veilig zijn leen koffer wordt door deze schelmen ongemoeid gelaten en de Paus weet reeds bij qndervinding dat deze roevers het voornamelijk op de heW toegezonden kostbare geschenken voorzien hebben De Koning van Saksen heeft den Piius een door den directeur der kunstnijverheidschool Dr Nieper vervaardigd werk geschonken Het is het facsimile eener zoogenaamde BéI mpauperum op perkament Behalve de twee C odtces te Leipzig bestaat er nog slechts één zoodanige Armen bijbel Op het titelblad bevinden zich benevens de opdracht van Koning Albert de afbeeldingen der Evangelisten en de band is geheel met edelgesteenten versierd De paus heeft bij een voornaam Komeinsch schilder twaalf miniatuur portretten van zich laten vervaardigen om aan de vorsten die bij gelegenheid van het jubilé geschenken zondtn te worden uitgedeeld De ijzeren kanselier moet op zijn jubilé een geschenk van ijzer ontvangen schijnt het idee te zijn geweest van Lord Ranelagh die een groot vereerder van vorst Bismarck is De Lord heeft een geschenk verzonnen dat zeer origineel maar tevens zeer zwaar is Op Bismarcks geboortefeest werd eene groote bijna öutilbaro kist binnengebracht Naar het ge wicht te oordeelen schrijft een Duitsch blad zou het Bismarck s stem in het Europeesch concert moeten wezen dit is het echter niet De monsterk st bevat een schrijftafel die niet van hout maar van kanonskogel vervaardigd is JaarlijTis verschijnt aan landbouw verslag maar een algemeen nijverheidsverslag ontbreekt Thans is er onder bovenstaanden titel een verschenen bij de heeren J H de Bussy te Vmsterdam de prijs van het verslag ongeveer 120 bladzijden is ƒ 0 80 Het verslag is opgesteld en onderteekend door verschillende mdustrieelen Het spreekt van zelf dat het niet zoo volledig ook niet zoo wetenschappelijk IS als van een officieel ny verheidsverslag zou kunnen worden gevorderd Bovendien waait door het verlag een sterk protectionistische wind Dit neemt echter niet weg dat ook overtuigde vryhandelaren belang zullen stellen in de bijzonderheden omtrent den staat van menige industrie hier medegedeeld Een der belangrijkste rapporten is dat der Tilburgsche wolindustrie hetwelk onderteekend is door vier en negentig fabrikanten en reeds door den heer Hendrik Muller 8zn soherp werd aangovallea in zijne bekende artikelen in de Nieuwe Rotterdavucke Courant In de brochure is opgenomen de beantwoording van die artikelen door den heer Armand Diepen Baitenlandsch Overzicht De Belgische gemeenteraadsverkiezingen zg n zon der ongeregeldheden afgeloopon ofschoon de strp zoowel in de steden als op het plattehind heviger was dan ooit te voren Te Brussel hebben de gomatigde liberalen de overwinning behaald met een meerderheid van 800 stemmen Tot dusver zijn vier radicale candidaten niet herkozen maar rmoet nog herstemming plaats hebben tusschen den wethouder Demot den candidaat der gematigde liberalen en Finet den minst radicalen candidaat der andere partyen Ook te Antwerpen behaalden de liberalen mot groote meerderheid en te Gent met kleine meerderheid de overwinning tegen de Katholieken en de socialisten In 7 plaatsen van Henegouwen en de provincie Luik zijn socialisten gekozen Caffarel is eerloos verklaard de militaire commissie van onderzoek besliste met algemeene stemmen en het praatje dat hij welbeschouwd de minst schuldige was blijkt weer slechts een praatje te zijn Het onderzoek va de commissie heeft niet eens lang geduurd de bewijzen waren voorhanden dat Caffarel wissels toekende voor een bedrag ver boven zyn vermogen hij deed allerlei inkoopen tegen den dag van betaling en verkocht daze goederen voor minderen prijs om aan geld te komen Dit was reeds genoog om hem eerloos te verklaren De ongelukkige schijnt zich niet eens verdedigd te hebben Het besluit waarbij generaal Caffarel uit het leger wordt verwijderd is naar Mont sous Vaudrey gezonden daar President Grévy eerst heden naar Parys terugkeert Zoodra het besluit onderteekeud is zal Caffarel op vrije voeten worden gesteld tenzy het parket termen vindt oen bevel tot in hechtenis neming tegen hem uit te vaardigen Dit is zoo goed al zeker zoodat Caffarel vermoeilelijk slechts uit de militaire gevangenis zal worden ontslagen ten einde naar Mazas te worden overgebracht Daar Caffarel meer dan twintig dienstjaren heeft behoudt hij een pensioen van 3900 francs Intusschen heeft generaal Boulanger zich in arrest begeven ten einde de straf te ondergaan welke hem tot groote ergenis der rAdicale bladen ii opgelegd Boulangers aanhangers wilden niet gelooven dat de minister den genemal zou durven straffen maar nu zijn zij ook ten hoogste verbolgen Men acht het waarschijnlijk dat den generaal na het einde van zijn arrest ook zijn commando zal worden ontnomen In dit geval verwacht men Boulangers terugkeer naar Parys waar hetai toor de radicalen reeds een zetel in do kamer is aangeboden Nu reeds is generaal Broye naar Clermont Perrand gezonden ten einde het commando over hot XlIIde legerkorps over te nemen In de Engelsche regeeringsfcringen schijnt men zich ernstig ongerust te gaan maken over de zaken in Ierland De tojios raarken nog geen verbetering op van hun dwangsysteem Naar men zegt is de secretaris voor Ierland Balfour door de koningin naar Balmoral geroepen teneinde over den toestand Behalve de lerjche aangelegenheden zal waarschijnlyk de ellendige toestand der werkeloozen in Londen wier ontevredenheid oen govaar voor den naderenden winter dreigt te worden een onderwerp van beraadslaging in den ministerraad uitmaken Do voortdurende manifestaties der werkeloozen te Londen schenken gegronde reden voor bezorgdheid Vrijdag avond had een nieuwe demonstratie plaats die een dreigender karakter had dan de vorige Een groot aantal werklieden begaf zich s namiddags in optocht onder do roode en de zwarte banier naar het Mansion House waar men een onderhoud met don lord mayor verzocht Deze weigerde de werkeloozen te ontvangen ouder voorgeven dat hij het nut ran een onderhoud niet inzag Dit was olie in het vuur De menigte reeds opgewonden begon op luidruchtige wijze haar misncegen te open baren Op inllcs oogenblikken valt hot kwade zaad der onruststokers en oproerkraaiers op vruchtbaren bodem Onmiddollyk volgden dan ook eenige dreigende toespraken een der sprekers stelde den lordmayor verantwoordelijk voor de mogelijke ongeregelheden waartoe zijn onheuschbeid aanleiding zou kunnen geven De menigte uitte haar verontwaardiging door den lord mayor uit te fluiten en uit te jouwen afgewisseld met het zinj en der Marseillaise Daarop wilde zy zich naar het sterk bevolkte East End begeven maar in de Fleetstreet bracht men een kleine vijandelyke ovatie aan den conservatieven Standard van welke gelegenheid de politie gebruik maakte de vaandels in handen te krijgen en de woelige menigte uit een te dryven Bij deze beweging werd zij geholpen door liet beste middel ter bekoeling van staatmanifeataties flinke stortbuien In het Deenscho SoUelUng is de discussie begonren over de begrooting De heer Berg een der leiders der liberale oppositie wilde het conservatieve ministorie Estrup geen cent toestaan maar de meerderheid der liberalen toonden zich bereid tot een schikking om in overleg met de regeering de Snancieele quaesties te regelen Er bestaat in allen gevalla nu eenige kans dat aan den laugdurigen atrijd tusschen het conservatieve kabinet en de liberale meerderheid in de Kamer een einde komt In Noorwegen dreigt een ministerieele crisis De meeste ministers hebben hun ontskg gevraagd indien de ministerpresident Sverdrup aan het bewind blijft De twist is uu zoo hoog geloopen dat de tegenwoordigheid des konings noodig wordt Vermoedelyk zal koning Oscar nog in deze week naar Chrirtiania vertrekken K E C L A M E Kleine oorzake groote uitwerking Het is met z ldzanra dat een haastig uittreden van de warmte 111 de koude of een afwisseling van warme m koude lacht menig bloeient leven gedeeltehjk in snelle gevolgen gedeeltelijk in lange ziekten gedompeld en geluk en welzijn eener geheele familie heeft doen ophouden De kleine maar natuurgenoeskrachtige Sodeuer mineraal pastillen rechttijdig gebruikt beletten de groote ongeneesbrengende werking dezer kleine oorzake niet Da irora moet men niet verzuimen als men bij ruuwe luchtaWaseling scherpe luchtstromingen of slecht weer naar buiten treod van eenige pastillen die een ieder gemakkelijk by zioh nemen kau in den mond te laten smelten Die billijke riekte wordt daar door in haar ontstaan tegen gehouden In alle apotheken verkoopt men die paatillen aan 60 cents de doos i5urKerlljke Stand GEBOB Ni 13 Oct Jolunnn ooderi L W Anoun en M M M Upg ndyk U OtrwdM Htndrikut ouders J e Slreng üD M H Nuricliollen CUharn oodori D VIu eo L JmKn 16 Aiie Hnlbrrt oaderi D vin der Voorea n C na Onekes Ggibertm midcri T OrtvHleijn ra II RoilMrgeo 17 Merchleo oudin H Koo u n F ü KoU OVERLEDEN i U Oct B Kooien 12 n IS J P Soellemao 3 w O A Hailmlo 8 j 7 m 16 J Anntan 3d 17 F N Maat 54 j P 1 faa der Lindeo 6 u C Sebeepeiu wed Hollegraar 91 j flloordreoht JEBOEEN Cornell ouden A Joogejail eo P Hoogervorit l ena oudera T Karreraan en J Verburg GEHUWD P Sleenbergeo ogende te Nitowerkerk d IJaael en H tu Gennep ADVERTElffTIfiN Heden overleed ia den ouderdom van 91 jaar onze lieve Moeder CHRISTINA SCHEEPENS eerder Wed van Constantijn GABaij laatstelgk Wed van Johasnks Hoi LEGRAAFf Wed D H LUNENBüBG Gabeu G A D J GABRIJ Gouéti 17 October 1887 Eenige kennUgeving Heden overleed tot diepe droefheid van m en mgne kinderen mijn dierbare Echtgenoot FREDERIK NICOLAAS MAAS in den ouderdom van 54 jaar en zeven maanden Wed F N MAAS Gouda 17 October 1887 Fraskb Wordt GEVBAAeFeene bekwame DIEl STBODE Adres MARKT A 91 Heden OTerieed tot ons diep leedwezen onze Procnratiehonder de Heer F N MAAS Jr alhier Gedoreode b na 30 jaren was hg bg ons werkzaam steeds met liefde en gver onze belangen behartigend G PRINCE ZONEN Gouda 17 October 1887 Voor de Vele blgken vanbelangstellingen vriendschap bjj de viering van ons goodenHuwelijksfeest betuigen wg ook namens Kinderen Bebawden Kleinkinderen hartelgk dank H BODTERS C M BOUTERSGouda 18 Oct 1887 Veebeekkoes Dank aan allipn die ons bg de geboorte onzer Dochter blgkerf van belangstelling gaven G B0ÜTER8 C F BOÜTERSGouda 18 Oct ISSf Ogikk Eene JUjFEOUW 19 jaar P G zag 4ch gaarne geplaatst ter assistentie in een HUISHOUDEN Br franco onder No 1224 Bureab Goudêche Courant Eene fatsoenlpe VROUW van buiten biedt zich aan ali e Adres aan NEBLTJE iBLOOT te Moordrecht De Noltaris D TEIJINCK te Schoonhoven z l op DONDERDAG 20 OCTpBER 1887 des Toormiddags H are aan de stalling van den Heer C F vak den BERGH te Stolwijkertlui nabg Gouda in het openbaar om miant geld VERKNOPEN 12 in goeden staat verkeerende f verschillend van haar en jaren allen goed in tuig en zeer geschikt voor Rijtuig en Werkpnarden 2 ÊOKKÉN BOKKENWAGEy en TUIG Eén uur voor de verki oping te bezichtigen Onderwijs Boekhouden Primo NOVEMBER begint de Wintercursus in BOEKHOUDEN en HANDELSREKENEN Deelnemers hieraan gelieven zich voor dien datum aan te melden bg c dr F 4ijRE WAOHTELSTRAAT 216 TBICOT ONSEBSOEMN voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHE K Zn BUkgroenten inhoud 1 Liter DOPERWTEN SNIJBOONEN GROOTE BOONEN en verder alle soorten a 50 Cent per BLIK NIEDWËBOSKOOPSdHEBRÜINËBOOlN Blauwe Kasdruiven a 40 Cent het Pond J GKRIIITSEIV KORTE GROENENDAAL VERHURIIVG bij loscbrljvlDg voor den tgd van 5 jaren aan te vangen KERSTMS 1887 Mei 1888 op de conditign die ter lezing liggen ten kantore van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen van DE KAPITALE Bouwmans woning de Nieuwe Hof 6 a met de daarbjj behoorende Wei en Hooilandeii te zamen groot 27 Heet 66 Aren 60 Cent thans in huur bg G van MIDDELCOOP en gelegen aan den Zuidelgken Dwarsweg in den Zuidplaspolder nabg den overweg Van den Rgnspoor binnen WADDII XVEE1 De inschrijvingsbiljetten houdende de uit te loven hnarsom per jaar benevens de namen voornamen en woonplaats van den huurder en twee solide borgen worden ingewacht ten kantore van genoemden Notaris MOLENAAR op DINSDAG 1 NOVEMBER 1887 aan welk kantoor alle verdere inf ormatiën te verkrijgen zgn Openbare VrIiwIIIIge Verkooping OM CONTANT GELD TB WADDII XVEE1V wegens elndi ioK van zaken en likwidatiej ten overstaan van Mr ISAAC MOLENAAR Notaris te Waddinxveen op WOENSDAG den 26 OCTOBER 1887 aan te vangen s morgens 10 uur op een terrein gelegen aan de Dorrekade vlak bg de rivier de Gouwe te Waddinxveen VAN EENE GROOTE PARTIJ Timmermans en Aannemersgereedschappen en Materialen waaronder verticale STOOMMACHINE en KETEL van pi m 4 paardenkrachten beiden met bgbehoorenden SCHOORSTEEN c a circulaire ZAAGBANK en LINTZAAG met ZAGEN Breeder bg billetten Behoorlflk afgenummerd daags te voren te bezichtigen Liggende alles zeer gunstig om per as of per schuit te worden vervoerd Nadere informatiën ten kantore van genoemden Notaris MOLENAAR TLEESCSHOUWEEIJ WESTHAVEN naast het POSTKANTOOR Van af heden verkrijgbaar fgne Hunder Rookworst M JONKHEID D PUIJK Korte Tiendeweg steeds voorradig i WIUTEE PALETOTS en Pantalons In ruime keuze Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk onzacht en verft niet Prgs 85 cent per flacon eu 1 80 per dubbele flacon Alleen verkrggbnar te Gouda bg J H C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 123