Goudsche Courant, woensdag 19 oktober 1887

II lilJ illlllllliliLiyilliBilllUJII ll i l lll i i 1887 N 3615 Vrydag Z October GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken in de St JANS KERK te Gouda op Vrijdag 21 October 1887 des avonds ten 7 aar te geven door de HH G VBEBMAy Viool Concertmeester W PETBI Orgel Organist in de Banrkerk te Utrecht Programma s tevens bewjs van toegang zgn te bekomen bg Me Boekhandelaars J van BENTDM ZOON albier en by den Koster der St Jans Eerk 0 50 Gez RIJKEN berichten de ONTVANGST der ITleuwstd ModeUxoeden ALSMEDE ALLE JOCVEALTÉS voor het aanstaande Saisoen GOUD A Turfmarkt H 248 W SCHALEKAMPJr Confisear Cuisinier OOSTHAVEN B 17 Heeft ontvangen de VERSCHE Patés de foie ras van Ls Henrij Nieuwe FROITS ÉCODTÉS ASSOBTIS CERISES MI SÜCRB NOEUDS DB FRUIT m FRUITS en CROCHETTE ls £ O ID B S ONTVANGEN de Nieuwste MODELLEN van voor bet aanstaande Saisoen K KROMHOUT TURFMARKT H No 188 PARAPLÜIES A V OS Al Kleiweg E 73 en 73 Tegen JICHT RHUJIIATIËK verkrggbaar te Gouda Wed Boshah t Tiendewea jlOIII0IB30Zm 25Cr G IJsBLSTWN r n Blanwstraat 1 2 Alphen L Vabossiad Zn Bodegraven B G F Beinkül P Veesloot Boskoop J GOÜDKADB P LOOHAN Harmeien W G KutTias IIazertv oude J Gaarkeuken Kamerik van EauwsN Oudewater J Liefland Rijndijk A C Post Stolwijk A Natzijl Waarder Wed Bocthoobn Woubrugge A DB Wilde JUHIjjjAnsCH Op voordeelige voorwaarden y 4 worden Depots geplaatst aan I AAWDOCNIN CN vraag aan het Hoofd Depot l i bg M J C HAM te utrecht Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda ii§ Bt SS eoaiseyis Gez AM DAWTZIG Gouda DUBBELE BUURT B No 2 hebben de eet de ONTVAMG T te Urichlau der MEDWSTE MODELLEN DAMES m HlgPERHOEDElT 4 BIERBttOUVVËlU DE GUlFFIOËj TAN J M tAir DEIsCHALE Co so lïliBD Ji a D MmCHENER Beiersch Pilsener 1 Lager en CSrifflo enMer ff 35 Vferki ijgbaar oor GQÜD A en Omstreken y ï ijden Hbofdagent KLEiyVEG 1 KAATS HAPPU van Verzefceringfen te en Brand Oitplofflngen en inslaanvan den Bliksem OPGERICHT I in 1824 a J LIJKXl WAARBORGEN dezer Maatsobappg bestaan in Haar Maatschappelflk Kapitaal Haar reservefonds Hare ontvangst in premiën van het jaar 8 465 608 4a T n r Te zamen 11 023 369 92 pjE ZBJOELIJKB WAABBOBGBN bestaan in een beheer van meer dan zestig jaren waarin eerlgkheid steeds heeft voorgezeten P Terzekeringspremiën zgn op de matigste prflzen gesteld De tarieven en verdere inlichtingen worden kosteloos verstrekt door den Hoofd Agent der Maatschappn de Heer J VA OIJB Kleiweg E No 2 te Gouda wiNmjmow In een Banket en Koekbakkerswinkel Allder word om dadelgk of tegen NOVEMBEÉE in dienst te treden een BüRGERDOCHTSR gegeyraagd die genegen is ook eenigzins io de huishouding behulpzaam te zgn Reflecteerenden gelieven zich met franco brieven onder No 78 te adreueerén aan bet Bureau dezer Courant MODES ET CONFECTION Gez ntlCHAËL KLEIWEG E 66 GOUDA ONTVANGEN dê nieuwste Modellen van Dames enIQnderlioeden alsmede de NOUVEAUTÉS tot het maken van Mantellen Costumes STEENKOLEN IN LOSSING de lading B ulir Haclielkolen waaruit wg tot S7 et per H L mud Voor dit seizoen byzonder aanbevolen het Verven van Heerenkleedingstukken en Oamesmanteis behoeven niet losgetorod Kleine reparatien worden niet extra berekend contant zonder koirting afleveren vrg aan huis bezorgd mits bg 2 of meer H L gelgk genomen JAN PRINCE Cle KANtOOB Turfmarkt H 101 Gouda 18 Oct 887 BINNENLAND GOUDA iO October 1887 De nieuwe eursus aan de Burgeraronilschool alhier is Begonnen met 94 leerlingen Aan den vorigen namen 79 Irerhngen deel Zij zijn aldus verdeeld Ie klasse 42 2e klasse 21 3e klasse 12 4c klasse 9 6s klasse 10 Horgen Vrijdag s namiddags ten 2 ure zal de echoonrgderij op de Markt opgeluisterd worden door de muziek van de dd Sohutterq alhier die zich vanaf het balcon achter het Stadhuis zal doen hooron üondag 23 October e k heeft een huishoudeInke Schiettredstriijd plaats van de WeerbsarhetdsVereeniging Burgerplicht aanvangende dee voormiddags 10 ure Bij ongunstig weer wordt de wedsb d uitgesteld tot op 30 October d a v In de zitting der Bottardamache arr rechtbank van Dinsdag stonden terecht H 8 oud 22 jaar arbeider te Berkenwoude bekl van op 14 Aug den veldwachter Mathuizen te Stdwljk voor dief te hebben uitgemaakt Eiach 8 d ger J F A oud 73 jaar koopman te Gouda bekl van beleediging van vrouw Marlqn op 27 Aug 1 1 te Gouda gepleegd Eisch 10 boete subsidiair 6 delgen hechtenis B V W oud Cf jaar koopmao te Botterdam balcr n op 6 Sept te Waddinxveen een hond ontvreemd e hebben ten nadeele van G van der Wilt aldaar Dè bekl zeide dat de hond met hem meegeloopen was en hij hem toen te koop had aangeboden Eisch 45 dagen gev Uitspraak Dinsdag a st Bij den Minister van oorlog is het volgende adres ingediend waarvan met het oog op de behaadeling van hoofdstuk Vlll der staatsbegrooting afdrukken aan de leden der Tweede Kamer zullen worden gezonden Geeft met eerbied te kennen het hoofdbestuur van de Vereoniging van gepensioneerde onderoffideien en minderen van het Nederlandsche leger goedgekeurd bij kon besl van den SSsten Maart 187S no 19 van den 25sten November 1880 no 81 en van den 278ten Juli 1885 no 25 welke Veteeniging zich ten doel stelt behalve het door onderlinge bedragen onderstand rerleenen aan hulpbehoevende leden hunne weduwen en weezen ook op ander gebied de belangen barer leden te behartigen en voor te staan voor zoover dit tot den werkkring der Vereeniging kan geacht worden te behooien dat de jaarlgksohe contributién van de leden op verre na niet voldoende z jn om aan de buitengewone en steeds klimmende behoeften van de gepen oneerden van het Nederlandsche Leger teneden den reng von officier en die van hunne weduwen aleohta eeniger mate te voldoen dat door het hoofdbestuur om deze reden een beroep werd gedaan op den liefdadigheidszin van de naöe en r n het leger welk beroep blykens het lierbg gevoegd joarrerakg der Vereeniging over iet jtl 1886 87 wel is waar weerklank heeft gevonden doch niet in die male dat do Vereeniging daardoor in staat is gesteld zich zonder eenige geldelylce tegemoetkoming van r kswege zdddanig te ontwikkolen als noodig is om de meest hulpbehoevende oudshrijdera en oud gedienden met hunne weduwen voor kommer en gebrek te vrywaren dat het hoofdbestuur met do mefste bescheideuhoid de aandacht van Uwe Excellentie er op meent te mogen vestigen dat aan het fonds tot ondersteuning en aanmoediging van den gewaponden dienst in de Nederlanden eene subsidie van 5000 gulden en aan dat tot ondorsteuning van weduwen van actief dienende onderofficieren en minderen mede eene subsidie van aOOO gulden por jaar van rijksweg wordt verleend liedenen waarom het hoofdbestuur voornoemd zi h eibiedig tot Uwe Excellentie wendt om ook voor de bovengenoemde Vereenigiug eenige jaarlgksche tegemoetkoming van rijkswege te mogen ontvangen j Een bekend arijsch huis in reukwerken de Parfumerie Oriza 207 Buo Saint Honoré heeft een aardige nieuwigheid ia den handel gebracht reukwerken in vasten toestand Uet huis stelt zich met verklaarbaren qver veel voor van deze inventie het heeft vizioenen van geen gebroken flacons meer geen ongerustheid meer over japonnon voor bal en soiree geen vlekken meer wz maar zelfs al zou de ommekeer een weinig minder groot wozen er is toch alle kans dat de dames niet onverschillig zullen zgn voor de odeurs in vasten toestand Met echt Parijschen smaak z de staaQes in allerlei keurige ivoren en kristallen doosjes en kokertjes gevat waarvan een catalogus gratis te bekomen is Men kan deze stukken odeur tusschen de goederen leggen en er ook hond of gelaat mede bestrijken De schooaa en heerlijke druiven die het Westland oplevert en iraarvan de teeh voor vele tuiniers een niet onnandenlijk deel v i bun bestaan uitmaakt zal dit jaar niet aao de koop en verwachting beantwoorden Vooral in hot najaar jpKonnewarmte voor deze miderplant daar die door het mlKe zoo Uug itniiottdL menigte draimü nin raamdruiven Joopen gel held te komW e volstrekte behoefte en weder dat nu reeds wordt zal een groote des Zelfs zoogenaamde om niet tot volle rqprige dioog dezen zomer waarbij de ton in fatale matt baar Wi M iiadedeelde schijnt gg B V ngnejfhg op te mSM voor het tea nwoordige gemil van zonnewarmte Ware er by het wsnae weder vsa tijd tot tijd ptter regen nm dan ou dit natufrlqk den groei bevorderd heMNü en Het londe en ns weder niet zooveel schade doen Ijverde de wgnmaand zelve nu nog wat zonnig en warm weder das zou dit zeker nog eenigszins gebaat hebben maar dit is zoo niet en de Octobermaaod loopt dan ook zachtjes aan naar het einde Voor het geheele Westland is de mindere productie dezer kostbare vrucht inderdaad een groot verlies O a Te Rome kwamen in de vorige week 68 gevallen van cholera voor waaronder 15 met doodelijken afioop Als een voorbeeld van den overgrooten ijver van geneesfaeeren by cbolera gevallsn of wat zy daarvoor houden verhaidt men het volgende Een dame werd onlangs plotoeling ongesteld en een dokter dien men haalde verklaarde bij don eersten oogopsUg dat de zieke cholera had in den ergsten graad en dat haar geval hopeloos was Men moest haar echter ieder kwartier laudanumdruppels geven Z u voorschrift werd evenwol niot opgevolgd maar door vlierthee en oen paar andere huismiddeltjes genas do ziekte de vermeende cholera verschynselon hielden op en zy viel in een gemsten slaap Tegen middernacht werden de bewoners van het huis opgeklopt door de cholera oommiseie een dokter twee opzichters en een paar doodgravers die met den ly kwagon voor choleralyders do doode kwamen halen Zy wilden haar wegdragen en gingen reeds aan het ontsmetten van hot huis maar staakten dat werk toen hun door de vertoornde huisbewoners vry hardhandig werd beduid dat het onnoodig was en dat der gewaande cholorolyderqs niets anders gescheeld had dan dat haar maag wat van streek was geweest Mousseerende wijnozyn Tegenwoordig wordt in den handel gebracht onder den naam van mousseerende wynazyn een product dat in vele streken opgang maakt Zulk een azijn wordt volgens H Kratzer gemaokt als volgt in 50 kg warm water lost men op 5 kg suiker voegt er bij het sap van 10 citroenen met de schillen van dozen on bovendien 16 g beste kaneel en 126 g goed uitgewas chen biergisl Hot geheel doet men in een vat schudt dit sterk on onderwerpt het mengsel dan op eeno plaats waar de temporatuur van 12 5 tot 18 5 C afwisselt aan de gisting Nn afloop daarvan zygt men het vocht door een filter van katoen en vermengt hot met met 10 kg van den bosten vooraf gekookten azijn en met 2 lepels gist Daarna verdeelt men hot vocht in verscheidene aanlen potten en stelt die zoolang aan eene tempemtuur van 27 tot 30 C bloot tot lat het vocht in een azyn rijk aan zuur is vergegaan Dan mengt men bij dien azijn 2 kg Franschen brandewijn en verdeelt na 48 uur het voedt in kleine flosschen Op elk half kg doet men dan aog I g wijnsteenzuurpoeder en 2 g dubbelkajokuur natron waarna men de flesschen snel sluit 4ftjtork met draad omwoelt en de flosschen op eene koele plaats bewaart Iets geheel nieuws is door den heer Lqeune den bevelhebber der gewapende macht aan den Kongo naar Brussel geschreven gedagteekend Loukougou den 20 Juli jl In België moet het thans heerlijk zijn Hier geloof mij beven wij van de koude Ik overdrijf volstrekt niet Wij trokken onze kleeren uit Europa aan zonder de oveigas te vergeten we zijn in het droge jaargetijde Geen zon meer op zijn hoogst soms des namiddags en ook dan slechts voor eenige uren Heden ochtend waren het dal en de bergen die het dal insluiten met een dikken geheel witten nevel bedekt Men zou hebben kunnen zeggen eene zee van melk Het was een prachtig schouwspel maar welk een koude De commissie uit het hoofdbestuur der Friesche Maatschappij van Landbouw belast mot een onderzoek naar de wijze van vervoer van boter heeft rapport uitgebracht waaruit blykt dat na persoonlijk plaatselijk en herhaald onderzoek het hare overtuiging is dat het vervoer naar de markt met zorg geschiedt maar verder veel te wenschen overlaat daar soms 100 ü 200 vaten boter boven op do schepen ongedekt en dat bij 82 gr Fahrenheit in de schailuw naar HarbigW vervoerd werden waar ie ia de booten op louden geladen werden tusschendeks daarover planken en een geteerd kleed en den zaagsel om schapen te laden De commissie acht wenseholyk zoodanige transportschepen waar de boter beneden de luiken geladen kan worden en deze by warm weder gedokt met zeilen en dan van Harlingen naar Londen stoombooten bij aansluiting bestemd voor het vervoer van boter de biding steeds beneden de wateriyn of afkoeling der stoombooten door middel van qs Het hoofdbestuur heeft besloten dit rapport in afdruk te zenden aan de kamers van koophandel en verschepers en groothandelaars van boter Hot hoofdbostuur der genoemde maatschappij heeft voorts besloten voor de provinfcie Friesland een consulent in de zuivelbereiding aan te stellen zoo mogelyk een Nederlander die aan wetenschappelijke kennis paart practische bekwaamheid en de noodige geschiktheid zoo deze niet mocht worden gevonden dan iemand die hot eindexamen der H B school of van het gymnasium heeft afgelegd in do gelegenheid te stellen zich op nader overeen te komen voorwaarden daarvoor te bekwamen zoowel in het binnen als in het buitenland tot bestryding der vast te stellen bezoldiging enzoo noodig tot die der opleiding bij do provincie en het ryk ieder een subsidie aan te vragen van ten hoogste ƒ 1000 s jaars en zulks voor den tijd van 5 jaren tot tegemoetkoming in het bedrag der reiskosten by het provinciaal bestuur bovendien aan te vragen de beschikking over eeno som van ƒ 250 jaarlijks en wel onder voorwaarde dat vooraf het tarief van reiskosten door heeren Ged Staten worde goedgekeurd voor den eventueel te benoemen consulent nader eene instructie vaat te stellen In het St Petersburger kunstblad heeft P P Ssemónof studiën geplaatst over de Nederlandsche schilderkunst welke gegrond zyu op de kunstwerken welke in openbare en bijzondere vervamelingen daar tor stede aanwezig zijn Hijzelf de voorzitter van do hoofdcommissie voor statistiek bezit een belangrijk kabinet van Nederlandsche schilderyen De groote aanvoerders der HoUandsche schildorschool zyn byna niot daarin vertegenwoordigd maar de meesters van den tweeden en derdon rang zijn in grootten getale aanwezig Door deze omstandigheid en door een warme liefde voor de zaak heeft de