Goudsche Courant, vrijdag 21 oktober 1887

t leer SaeeaSnot ziph eeifioo uitaemeftde kennU vandie schilderwerken weten eigen te maken dat zqn tudien daaraan gewyd allerleerzaamst 2 jn NaarDjn meening is het Krmitage museum voor genoemdeschool de vooruaamsttj verzameling ter wereld enhetgeen daar gemist wordt is door de bijzonderekabinetten ruimschoots aangevuld In de jaargangen 188B en 1886 van genoemd knnstblad is vandeze opstellen die 196 bladzyden omvatten nogslechts hetlWedeelte verschonen dat tot aan de oorgangers vaE Rembrandt reikt Het geheel sqhijntderhalve vnl wat breed te zijn opgezet en dmrbijkomt dat p verre na niet alle vorschijningesL opdit gebiedlj yit den iaiitsten tjjd zi n geraadpljègd Het voornïmén bestaat van dit Verk oen vertfüirjgin het DiüKch uit te geven i i 11 j Spectator zou wordi plichtigo Tan den schooi reel hun niet maken Een l6i l bedïiegers werd m l de dpbren st aangehouden ue andere zal worden opgespoord k ispoord I =¥= 74 = Door deflpolitie te Leeuwarden is de hand gelegd op een païr ieer gevaarlijke bedriagers die aldaar Vrijdag jl Ée Veemark i hebben bezawt Een hiu ner kocht vee p de martqli hetwelk opijeen ii4 gewez en stal moest porden gezin en eerst eén paar uur later betaald 4 Inmiddels eischte de medeit veo an den stdl op voorge vendo het irsten lloojier te iebben gekocht Ofdrie k oi n waren gekocht ii iocht het jgalilkkeri er meer dan oen te gel p te Bultenlan sch Overzicht f r 1 De gemeentei aadsvwljiezingen in België zijn der incidenten i fgeloopen Evenals andere jaren libBtreden hoofdzakelijk katholieken en liberalen eIM nder de zetels in den ge meenteraad teneii de moester te blgven van de I school j Te Bnissel echter jRad de strijd een ander aai zien De clericalen ifebben na de gebeurtenissen van 1884 de hoop opgegeven in de hoofdstad wejler het heft i handen te krijgen Het waren hier echter de gematigde liberalen en de radicalen gesteund door do arbeiderspartij die om de zege vochten Voornamelijk hadden de radicalen hun stormloopen tegen den liberalen burgemeester Buis gericht Van beide zijden werkte men met buitenaewone inspanning de Ligue liberale en de Association liberale stonden weder als echte kemphanen niet als fracties eener zelfde politieke partij tegenover elkander De eerste heeft gezegevierd met een meerderheid van 800 stemmen dank zij de onthouding der clericalen die in een zeer gering aantal aan de stemming deelnamen Alle liberalen zijn te Brussel herkozen alleen moet er herstemming plaats hebben tusschen den wethouder De Mot en den radioaal Finet en tusschen don liberaal Bergman en Guillery van do candidatenlijst der Association In de voorsteden zijn de posities der partijen niet veranderd Te Sohaorbeek moet een herstemming gehouden worden tusschen de gematigd liberalen en de katholieken doch daar de eersten in de meerderheid z jn hbndt men zich van de overwinning verzekerd Wat de verdere verkiezingen in het land betreft schijnen deze voor zoover men nu reeds over den uitslag kan oordoelen geen merkbare verandering in do stolling der beide groote partijen gebracht te hebbeu Te Antwerpen handhaafden zich de liberalen Te Gent verkregen zij BOOG stemmen tegen de 800 der socialisten Minder gelukkig waren de liberalen te Luik waar slechts drie hunner candidaten bij eerste stemming overwonnen Zij stonden hier tegenover de socialistisch katholieke coalitie Er moet herstemming plaats hebben tusschen twaalf liberalen en 12 in dependenten Te Luxemburg en leperen wonnen de clericalen veld Op 7 plaatsen in Luifc en Henegouwen werden socialisten gekozen De botsingen tusschen de politie en de werkeloozen in do Engelsche hoofdstad worden eiken dag ernstiger Een groot gedeelte van de lieden die aan de optochten deelnemen bestaat uit het gespuis dat in alle groote steden voorkomt eu evenmin vatbaar is voor verstandelijke overtuiging als voor geregelden arbeid Men schijnt t er op toe te leggen de politie af te matten en daarmee te verzwakken door het herhalen van de optochten Die tactiek is van den kant der werkeloozen nog zoo slecht niet en t laat zich aanzien dat men weldra tot buitengewone middelen de toeTlacht zal moeten nemen Gladstone heeft weer een groote redevoering gehouden waarin hij hevig uitvoer tegen de Regeering en haar toepassing van de dwangwet t Spreekt van zelf dat de tegenstand der Ieren door zulk een houding van dit deel der liberale partij wordt gestijfd De radicalen welke Chamberlain volgen blijven even sterk overtuigd van het verkeerde van Gladstone s opvatting van do lersche quaestie In zyn laatste rede voerini Ü nster verklaarde Chamberlain dat bjj na zijn lènf reis meer dan ooit van het verkeerde van de Homerule van Gladstone overtuigd was Onzinnig achtte hy het denkbeeld dat Engeland een aan de Britsohe Kroon getrouwe provincie als Ulster eenvoudig loslaten of juister gezegd van zich afscheuren zou om aldus het noorden van Ierland door het zuiden ta laten overheerschen men kan zsUe Chamberlain daar Gladstone er steeds op rijst dat de lersche natie zelf algemeen Home rule begeert niet duidelijk genoeg doen uitkomen welk een groote minderheid van die riatie dat volstrekt niet verlangt De heen Wilson trekt op tfét oogonblik de meeste aandacht van allen wier namen genoemd zyn bij de treurige geschiedenis welke geheel Pargs nog steeds bezighoudt Men beschuldigt hem van dergelijke vergrijpen als Caffarel en andere financleele knoeieryen De heer Wilson handhaaft echter in een uitvoerigartikel in de Matin zijn onschuld Hij houdt vol dit hy het shioitoffer is van den haat dor politiekepijrtijen t e géhéele wereld is togen mij ze hij de iOpi rtunifcten kunnen mij niet vergeven d t ikmbjètta heb lwstreden en de intransigenten jzijnodAd omdal ijk het ministerie Rouvier heb gound op een olg nblik waarop de vaderlandsliefde dit gebood Het is mijn ongeluk dat ik geplaatstïik tusschen dB i pportunisten en de intransigenteneii a s hot ware wl mikpunt dien voqr den haat vanbeilo partijen i t Sorta wordt gemeld da de MeiropdK aan ee audiëntie eeft aano vraagd bij p ps BÜ dezer dl ap i Clem lJ J artij e was jmderneminget van ijattenq i eindt vooral onaan enamen indru en door don prins ziA Wort is een der hoofden dfr Iiussilijd 4bii der hoofdaanloggers lan sjiraenzweringeli tteen Ibu zoodat dezo stap ovwal zaer otersburg maakt hy een zi sr want nu Clemont zoo spoed g volgt op RadoslavoffJ vreest men dat ook de met ipolitaan zich met d l Coburger zal verzoehen De plechtige opertng der nieuwe Sobranje is op 27 October vastgeiteld Op verlangen vaa prins Ferdinand zal dit met bijzondere statie gosoWeden Daarvoor heeft hq alle ataatsiekoetsen der Jpmilie Coburg uit Weenen laten komen benevens htetgeon er verder voqjf noodig is Daartoe behoort opk de geheele votfniad familie ilver en vorder tafeWrvios want de prins is van plan zoodra zijn moet er te Soüa komt in zyn paleis eenige diners en andere heffeesten te harer eere te geven De verkiezingen voor den Saksisohea Landdag beginnen ongunstig voor de sociaal democraten Hun leider Liebknecht dolf op twee plaatsen te Dresden on te Leipzig het onderspit Te Dresden verkreeg zijn tegenstander 700 en te Leipzig 2400 stemmen meer Bebel werd echter te Leipzig gekozen doch te Oederan ïreiberg Zittau en Frankenberg zegevierde de tegenpartij INGEZONDEN Rotterdam 17 October 1887 an cte Redactie van de Go idsche Courant Gouda WelEdele Heeren In t No Uwer Courant van gisteren komt een verslag voor over de opvoerinu van J iN MAsaErii zooals dit stuk door ons gezelschap 1 1 Donderdag te Gouda werd gespeeld Welwillend eu waardeerend zooals Uw geachte verslaggever zich steeds in yn critieken betoont behelst ditmaal het slot een flagellatie aan mijn adres die ik niet heb verdiend en waartegen ik dan ook protesteer En ik protesteer met to moer nadruk omdat de geachte criticus zeer zeker tegen zijn bedoeling de directie van ons gezelschap in de oogen van het goede publiek vaii Gouda zwart maakt want niet waar wat moeten de Schouwburgbezoekers die niet altyd de gelegenheid hebben de stukken vooraf te lezen wel van ons denken wanneer wij zoo maar klakkeloos geheele scènes en nog wel hoofd scènes over boord werpen Vw geachte verslaggever schijnt al een zeer geringen dunk te hebben van den ernst waarmede ikrni n taak als regisseur opvat 1 Gebrek aan beleefdheid tegenover don auteur 2 gebrek aanachting voor het publiek 3 gebrek aan eerbiedvoor een kunstwerk waarlijk één van deze beschuldigingen zou reeds voldoende zijn om als wijin Frankrijk woonden rekenschap met de puntvan den degen te vragen Maar stel U gerust Al heb ik nu wel Fransoh bloed in deaderen ik bezit een even groot deel Nederlandschbloed on deze vermenging kan mij doen besluiten vooral omdat ik van de goede bedoelingen vanUw verslaggever overtuigd ben voor dit duel depunt van de pen te gebruiken j In een duel zyn getuigen noodig niet waar Welnu myn secondant is de auteur zel £ Ziehier de zaak Toon in April jl by onze Vennootschap hei denkbeeld rijpte Jan Massede in studie te nemen haddeii wy in de eerste plaats de toestemming v n den auteur noodig Ik stelde mij dus met deo Heer Mafildrink in contact en er ontstond tusschen hem en mij een correspondentie die ik als iets kostbaars bewaar Ik had mij door t stuk aangetrokken gevoeld Niet alleen dat ik t gelezen en hsrlezen hadp ik had t ook zien spelen en kon dus I beter dan bij menig ander stuk over de iuhien akigkeit i van Jan Mj sede oorde len Onder meer Schreef ik den geaohteu auteur in dato 19 April jl j Nu komt echter het voornaamste Najhlet 4e Bedrijf verwacht men en zeer terecht de oboffe i ring van J M en de afwikkeling van de intrigue Maar neen ny komt er weer een verwikkeling tal van nienwe riersonen in welke de toeschouwer geen belang stjflt Oimdaj de schrijver veiïuimjl heeft belangstelling voor hen op te wejckeil be J dekken den Échtergrond van het stuk dat nk tot de periode genaderd is waarin alios lichl m iet zijn mot nieuwe nevelen Wij begrijpen zeér goed At hot afroepen jvan do namen der gavangenon Aiz op t publiek werkt en dat Gij dit Offectpuno niet vSpuimd hebt Bovendien is hetj een bocjrijf ten een bedrijf moet pei ie een Lzekeren ömvanff tobben Maar vele scèijos voéfel heti rechtbankjo spelen de meikeverepi SoM on erg werken 8t4rend en bederven de AofdftgTfur Als J M afscheid hooft genomen vai fijn fcind en van zyn iuster zon een Fransch 4ute8r het opnoel A vue hebben laten ohangeeren on M en spoedigste geljracht hebben in do nabijheid v n dun man dien hij moot redden Ik taoet u eerlyk bokenuen dat al t mordanto van Morin s zeggingswijzci of liever dit misschien juist de misplaatstheid of liever de ongemoti veerdheid ler scène in mijn oogen niet kon rechtvaardigen Met dergelijke episodes mag mon de oplossing ima de intrigue niet ver tragen en dit geschiedt ton nadeele van den totaalindruk Illustraties zyn t maar die slocht werken omdat ze overbodig zijn Iets dergelijks deedt Go in het la bedr doch daar zijn ze op hun plaats zij dienen daar om t publiek voor te boreideif Aan t slot van een Stuk werken ze uen mi inverse Wij stellen dus voor dozo scène te coupeeren te beginnen pag 102 regel 10 v b fot pag 104 onderaan ittja van de entomologische bijzonderheden alleen Zooveel te laten als noodig is om het Necrobia ruflcollis op pag 117 regel 12 v h niet onver staanbaar te doea zijn l Ziedaar Hooggeachte Heer in hoofdzaak myn bedenkingen Ze zijn luttel tegenover de groote Verdiensten van Uw werk en volgaarne verklaar ik dat Vw 4e bedrijf een meesterstuk is in con captie en uitwerking Cdtait la tcène A faire net voua l avez faite de mam de maüre Dit be dnjf geeft U rang onder de besto tooneelschryvers nOm deze re len vraag ik U dan ook vcr schooning voor mijn opmerkingen Ik werd er iilleen toe gebracht omdat ik zoo gaarne een Schoon werk wil zuivoren van kleine vlokjes doch die soms storend werken Vindt U niet geëerde Redactie dat dit schrijven van iots heel anders getuigt dan van gebrek aan beleefdheid achting of eerbied En zoo vatte de auteur het ook op Den 21 April reeds schreef hy my uit Twellü een allerliefst antwoord waaruit ilc voor myn doel alleen dit citeer 1 11 Zelfs ben ik er U ten hoogste dank baar voor omdat Vw degelyke kritiek zeer iiiizeer leerzaam is Wanneer ik mij dan ook een paar opmerkin gen veroorloof bUjft niettemin op den voorgrond Staan dat ik U volle vnj eid geef om myn Stuk on scène te zetten geheel naar dat het U het best voorkomt Gaarne ben ik bereid Vv geaohten verslaggover indien hy dit verlangt iniage te verstrekken ren beide aangehaalde brieven nik alleen maar ook van mijn geheele correspondentie met den auteur Nu kan over het 5e fcedrijf en speciaal over het nieuw vermakelijk guillotino spel ietler mensoh een andere meening hebben dan de myne ik betwist dit niet dat zij verre maar wat ik wel betwist zijn de beschuldigingen zooals Uw verslaggever die heeft geuit Ik verzoek U dus geeerdo Redactie beleefd doch dringend dit schryven in Uw e v No to ivillen opnemen Misschien hebben beide citaten een min of meer particulier karakter toch verzoek ik U een en ander te plaatsen omdat ik na zoo ik hoop den verslaggever te hebben overtuigd mij ook in de oogen van het Goudsche publiek moet rechtvaardigen Hoogachtend Ui dienaar A J LE GRAS Regisseur en JJede Directeur van de Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten Onze Tooneel verslaggover schrijft ons naar aanleiding van boïonstaanden brief het volgende y Nog onder den indruk van zoo gelukkig aan een gevaarlyken i di onstoot ontsnapt te zijn die mij wellicht zolfs het leven had kunnen kosten vat ik bly dat ook dogen nu iu zijn scheede kan blyven rusten ik h b de schermkunst in den laatsten tyd weinig onderhouden de pen op om natuurlijk allerearsi te verklaren dat ik na de ontvangen inlichtingen mijne beschuldiging van Zaterdag jl geheel intrek doch onder opmerking dat ik vófjr bovrnstaanden brief tot de conclusie moett komen dat er zonder billijke reden eene belangrijke coupure was gemaakt Immers i e heer Maaldrink gaf zijn tooneelstuk in druk en stelde t voor ieder verkrijgbaifr vocurts verscheen daarvan voor t groote publiek dat geSn tooneelstukken koopt een korte schets voor een paar stuivers on eindelijk werd het heriaaldelijk opgevoerd door Ned Tomieel Deze opvoering en beide boekjes dcdon ons Jcennis maken met Jan iUssEUE zooals de schrijver t onder onzo oogen bracht Ik had dus alle recht om waar mij nu edn Jan Masskob werd te zien gegeven waaraan een hoofdscène geschrapt was te zeggen er ontbreekt iets aan Ik kon natuurlijk niet weten dat do hh Maaldrink en Le Gras samen een afspraak hadden gemaakt om het stuk te wijzigen Ik t u e t oordeelen gaar hetgeen de schrijver zelf Ier myner kennis had gebracht I De heer Lo Gras meent dat het Bo bedrijf gewonnen heeft door het wegkten van een en ander eu na zyne nitoenzetting van de redenen die daartoe aanleiding gaven is het verklaarbaar dat de auteur daarin berustte doch ook na zijne verklaring meen ik te moeten volhouden dat de coupure jammer is Waar de schrijver en een zoo bf kwaam regisseur en tooneeldirectour als de heer Le Gras eenstemmig verklaren het stuk lemt door de weglating is het woUicbt ietwat gewaagd eeu tegenovergestelde opinio te verkondigen en toch ik waag het en heb aan myne zijde het publiek wien zeker niet de uitspraak in hoogste ressort toekomt op kunstgebied maar dat toch ook eon stom in het kapittel heeft Kn nu is het een feit dat het Se bedrijf bij de Amsterdamsche voorstoUingen veel deed en bij de Rotterdamsche weinig of niols Donderdag nog hoorde men van verschillende kanten zeggen Wat een slot Het gaat uit als een nachtkaars Zoo mooi als het 4e was zoo wemig beteekent dit I enz enz Ik rtindig met een woord van dank aan den heer Le Gras voor zijne uitvoerige toelichting Hij heeft daardoor getoond prijs te stellen op do achting van het Goudsche publiek dio hem thans opnieuw en in dubbele mate weder zij verzekerd Door bovenstaanden bnef bewees hij ten duidelijkste met hoeveel ernst hij zyn taak opvat Mij persoonlyk is het aangenaam de opmerkingen Zaterdag niet in de pen te hebben gehouden omdat daardoor een misverstand volledig is opgeheven dat anders misschien nog lang had te kort godaan aan de waardeering voor de Rotterdamsche artisten die hfer reeds zoovele jaren bestaat Men zegt dat na opheldering van een misverstand do vriendschappelijke gevoelens tusschen beide pai en in warmto toenemen Moge dat ook in deze het geval zgn I Uw Tooneel Verslaggever Lyst van brieven geadresseerd aan onbekendedoor tuasohenkomst van hot Postkantoor terug te bekomen J ï d Mark s Gravenhage J J v d Maarel s Hertogenbosch Mej J Leus s Hertogeubosch Van MOESKAPELLE Mej van Meel Rotterdam Van MOORDRECHT D Spek Moerkapolle Van REEUWIJK W Verburg Schoonhoven BRIEFKAARTEN J de Jong Utrecht Naar ITALIË Mevr Kappeijne v d Coppello BaUagio De Directeur van het Postkantoor SIMONS K E C L A M E ® r osjr onzen even nM Sten die van longcatarrh of halslijden uitstaan bestaat in deze trouwe plicht van de mineraio Pas tillen van Soden te nemen Men kan ze zich bezorgen bij alle apothekers aan 60 cents de doos De uitwerking dezer gesmolten in warm water is waarlyk uitnemend Bromberg de 2 Maart 1887 Het is mij aangenaam van u mede to deelen dat uwe mineraal pastillen van Soden eene uitnemende middel zijn tegen de long aandoening en de keel pijn gelyk zy ook een voorbehoedmiddel tegen de Verkoeling zijn ik biat niet van bij het nevelachtig wedor alle dagen eenige te nemen maar ook voor de maagpynen slechte verteringen brengen zij de Uitwerking nel voort naar hun gebruik Getee kend Georgius Thies tooneelspeler der schouwburg van de Stad MARKTBERICHTENGouda 20 Oct 1887 De aanvoer van granen was heden grooter dan de vorige week Het aangevoerde ruimde langzaam tot ongeveer vorige pryzen op Alleen Ruitenhmdsche Rogge niet veel fraag 25 a 30 et Jarige Zeeuwsche Tarwe 7 40 a ƒ 7 90 Nieuwe Zeeuwsche ƒ 7 25 a ƒ 7 60 Mindere Zoeuwsche ƒ 6 73 a f 7 Nieuwe Polder ƒ 6 90 a ƒ 7 10 Afwijkende ƒ 6 a ƒ 6 35 Boode ƒ 6 40 a ƒ 6 50 Angel ƒ 6 75 a f l Kanadii ƒ 5 75 a ƒ 6 Zeeuwsche Eogge 5 25 a ƒ 5 60 Polder ƒ 4 25 a ƒ 4 50 Buitenlandsche per 70 KG ƒ 3 75 a ƒ 4 25 Wintergerst ƒ 4 40 a ƒ 4 80 Zomer ƒ 3 80 a ƒ 4 40 Chevaliergerst ƒ 5 50 a ƒ 6 25 Haver per Heet ƒ 2 50 ii ƒ 3 50 en per 100 kilo ƒ 5 75 a ƒ 6 25 Hennepzaad Inlandsch f 6 a ƒ 6 2 Bnitoulandsch ƒ 4 25 a ƒ 4 60 Erwten Kookerwten ƒ 9 a ƒ 9 60 Inlandsche blauwe mesting ƒ 6 a ƒ 6 25 Buitenlandsche voererwten per 80 Kg ƒ 3 40 a ƒ 6 Kanariezaad ƒ 10 i ƒ 10 50 Bruine Boonen ƒ 10 25 è ƒ 11 Dnivenboouen ƒ 6 25 a ƒ 7 Paardenboonen ƒ 5 0 a ƒ 6 Spelt ƒ 2 40 a ƒ 2 80 Mais p 100 kilo Maïs per 100 kilo Amerikaansche Mixed ƒ 6 Donauƒ5 75 a ƒ 5 90 Cinquantine ƒ 5 80 a ƒ 6 10 De veemarkt met gooden aanvoer de handel in alle traag graskalveron f 30 ii ƒ 53 volte varkens 20 a 23 et varkens voor Londen 17 a 18Vi et per kg magere varkens en biggen flaauiveu handel biggen ƒ 0 93 a ƒ 1 20 per woek schapen traag ƒ 20 ii ƒ 25 per stuk Aangevoerd 78 partyen Kaas handel vlug eerste kwaliteit ƒ i ƒ 31 twe de kwaliteit ƒ 24 i f 27 Noordhollandscha ƒ 26 a ƒ 33 Goaboter ƒ 1 43 a ƒ 1 55 Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 35 2 NOVEMBER KAASJLIRKT burgerlijke Stand 6EB0REV IS Oct Elinbetb JohiDoi oodcr 3 E A tio CD C C de Korte Uendrik Matth t ouder H 3 Waard CD A M dfl Hrhin OVERLBBEN 1 Oct P de Jooir wed M de Graaf 87 j i de JoDft wed K V8D Efjk 86 j GEHUWD 19 Oct L vao nrngerdeo en I C UrbaDui L OrocDcodijk en A W Plankea C W F Hofmao en J van Rood ADVERTENTIËN Heden overleed in Jen ouderdom van 86 jaren onze geliefde Moeder en Behavrdmoeder JOHANNA de JONG Wed van Kbhn vak Euck en onze geliefde Tante PETBONKLLA de JONG laatst Wed van Klaas V is in den oaderdom van 87 jaren J VIS T VIS VAN EWCK C VA EUCK A VAN EUCK y D Sloot K V EUCK E J VAN EUCK MOEEMAB B JANSEN J JANSEN VAN EwcK U VAN EUCK f W VAN EUCK VAN EiJSDEN A VAN EUCK M VAN EUCK VAN Zwol 8 POELAK VAN EijcK H J BAB©ÜW J BA BOUW VAN EiJCK Gouda 19 October 1887 EiEULLEN op voorschrift ran HB Oogartsen S H POLAK OPTICIEN Groenendaal Voor de vele en faartelgke bewjjzeD van deelneming bg het overladen van onzen geliefden Vader Behnwdvader en Grootvader ondervonden betnigen wfl bg deze onzen wejgemeenden dank J C GöTTE E H T W GöTTE BiBra A M STBENMEIJEB GöTTB C H STEENMEIJER J C BIJSDUK Gouda 20 Oet 1887 D I MIDDEL en Èchtgenoote zeer waardeerende de zoo vele blgken van genegenheid bg gelegenheid hunner 25 JABIGE ECHTVEBEENIGING betuigen daarvoor aan de belangstellenden bannen hartelgken dank Baarland 17 Oct ö7 Met NOVEMBER wordt in een klein gezin te Bage verlangt een eenvondig stil P H die flink en zeer zindelgk werken kan van goede getuigen voorzien Br fr No 6126 aan DONA S Adv Bnr Pietheinstraat e Hoge Tegen 1 NOV wordt gevraagd een flinke DAGMEID P G die een kleine doch geheele huishouding op zich kan nemen Zonder de beate getnigen onnoodig zich annate melden Adres franco brieven onder No 1577 aan het Bureaa dezer Conranl NIEü WSTE imi mmmi Een Juffrouw geeft LES in het KNIPPENgeheel op maat zonder dat men patronennoodig heeft het wordt in circa 6 i 7 lessengeheel gekend leergeld bedraagt 1 per les Brieven onder No 1576 aan het Bureaa van dit Blad Eene oude en zeer aanzienlgke VEBZEKEEING MAATSCHAPPIJ vraagt een HOOFDAGENT voor Gouda en Ormtreken Adres met franco Brieven onder letters Z X D aan het Algemeen Advertentie Borean van NIJGH VAN DITMAR Rotterdam ROODE WITTE en ZWARTE BBSSEMJMeoSAPPEH nit de Fabriek vac LODIS VAROSSIEAU te Alfen aid Rijn uitmnntende door GEÜB en SMAAK zgn verkrggbaar bg Wed C van OWE KLEIWEG Schroefstoomboot ALIDA Gouda Hotterdam 7 7 HEBVATTLVG van den Dienst MAANDAG 24 OCTOBEE a s Voor Dienstregeling en Tarieven gelieve men zich te wenden aan den Ondernemer F van UTRECHT Markt te Gouda Een Loopmeisje GEVBAAGD bg P W STIJTE Markt alhier