Goudsche Courant, zondag 23 oktober 1887

OOST DIDIE Nederlanders die dienstnemen by het Indische leger ontvangen bij het aangaan van eene zesjarige verbintenis een Zandgeld van DEIE HOITDEHD GULDEK Aanbrengpremie TIEN GULDEN a Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het Departement van Kolcmiën en hij alle Burgemeesters Itl i r I I 1 1887 Zondag 23 October N a GOUDSCHE CaURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Depot Station Rbijnspoor E ernia en Shamrock Afiooderlgke Nommers VIJF CENTEN De tnzeadlng van adTOrteatlëq kan geschieden tot óén uur des namiddags van den 4ag der uitgave pers te Charlois da 3 prgs door David van J Ftqer te Haarlemmermeer e i de l prijs door Mie van van t Eiet Spruijt te Couda De muziek der ud Schut fij luisterde dezen wedstrijd op terwijl oen groot geheelen dag op de markt Faardenmarkt als bij de Sc Btal mens hen zich den ooiiden zoowel bij de bnrijdorij I Veerman en Petri nit Kerk alhier heeft n genieten Eerst ri en de heer Petri xocmde orgel der kerk voltooid in 1736 jramraa afzonderlijk te over het geheel geno Braohillende werken erf ken ons da overtoi Het concert door do hl Utrecht gegeven in de Gi de weinige bezoekers veel genoemde door zijn viool door t bespelen v n het too een kiinstlülk door Jean Mi Ieder üommer r n t pi besproken is overbodig di men do uitvoering van de fragmenten uit grootere wc ging heeft geschonken dat genoemde heeren artisten van zeer veel beteokenis zijn Had de heer Veerman geene gelegenheid om 1 teehniache mardighoid te doen hooren oo hebben wij hem leeron kennen als een violist die één is met zijn instrument begrijpt voelt en weergeeft wat der componisten bedoeling ia Van de groote vaardigheid zoowel manuaal als pedaal gaf de heer Petri de beste getuignissen Gebonden en gesloten spel heeft hg tot eene hoogte gebracht die hem t recht geven de werken van groote meesters te vertolken terwgl hg door zijne registratie behoudens een kleine vergissing setoren avond blgken gaf te zgn oen oi nist het koninklijk inetrument waardig Ook zijn begeleiding der viool solo WM zeer bescheiden en passend Dat de hoeren zich door de slechte opkomst van t Goudsche muziekminnende publiek zich niet laten afschrikken om in den volgenden zomer eene herhaling te geren is voorzeker de wensch van t kleine maar zeer dankl re auditbriifin 1 p v d Broek Moordrecht P Lipelt Gouda O Streng S Valokamp Alex poUl E Hoogendoorn GoudaVoorent Bloemondaal L Karreman Nieuwerk H Nieuwland Zovenh Schwemmer Gouda p v Dam Waddingsvoon T Versloot Zevenhuizen Blom Gouda D V Dam Waddinxveen M Bougers Moordrecht I de Graaf Gouda paarden ïillf ohoonrijderij plaats voor paarden bepannen voor een tweewielia riituiir Hier graven de 2 prgs door de Deugd van B W Schip Bekroond te Akstbbdam Tentoonstelling 1883 met de Eere Diploma hoogste onderacheidii g Prgze der steenkolen contant zonder korting Per Hectoliter vry aan bnis GewoneGrore KACHEL en MACHINEKOLEN prima kwaliteit ƒ 0 60 Zeer GroTe KACHEL en MACHINEKOLEN prima kwaliteit 0 65 Stukjes STEENKOLEN Nootjeskolen 0 80 0 60 0 65 1 9 11 0 50 9 SMBEKOLËN prima kwaliteit Idem Idem gezeefd HAAED of STL KKOLEN Idem Idem per 10 HL Idem Idem groote stukkenper 1000 K G Geklopte Duitsche 6ASC0KES per HL Idem Idem per 20 HL BRUINKOLEN BRIQUETTEN merk per 100 stuks 0 60 1000 5 40 2000 of meer 5 per duizend Voor beduidende partgen worden tegen verminderde prjs contracten afgesloten Deze alom gedurende ruim twintig jaar gunstig bekende Steenkolen worden dagelüksch varsch van de mgnen ontvangen branden schoon weg en geven zeer weinig walm BESTELKANTOBEN KANTOOR STATION RHIJNSPOOB E DE JONG Crabethstraat Q 237 P W VAN EIJK Mr Schoenmaker Turfmarkt T VAN EIJK Bierhal Blauwstraat M MOL Korte Tiendeweg S D BOOI Stationchef der Ned Rhgnspoorweg Mg Gouda October 1887 mmmnmwnm Merk b verbranden BEÜK£L0OS zonder ROET acbter te laten De Bruinkolen Briqnetten 6 bieden het voordeel aan dat zg aren lang branden zonder dat men naar het vuur behoeft om te zien wat ook bg het gebruik in Kenkeniomuizen groot voordeel he By het stoken van Briquetten wordt men opmerkzaam gemaakt dat De kachelpgpen bgna nooit behoeven schoongemaakt te worden De kookpotten niet aanslaan De temperatuur steeds gemakkelgk teregelen is De kamerlucht onbedorven blgft en de BRIQUETTE vooral voor salon en ziekenkamer onontbeerlgk is De doorgebrande BRIQUETTE alsdoofkolen en met de asch met goed gevolg gebruikt kan worden voor warme stoven De BRIQUETTE in haarden die met gascokes of haardkolen worden gestookt debeste diensten bewgst om een matige warmtete onderhouden AANLEG van GAS Water en Stoon leidingen Levering van uitstekende TOESTELLEN voor alles wordt gegarandeerd L B vao Ë8 Vrijdagp avond LöWEIVBRAÜ Café SCHAAKBORD STEEi KOLEI In LOSSING eene LADING prima extra Grove RiÉr Kacbelkolen welke gedurende de lossing geleverd worden tot 57V CEi T per H L MUD a contant zonder korting vrg te huis b minstens 2 of meer H L Mud gelgk Verder puike HAARD MACHINE VLAMen SMEÊKOLEN HOUTSKOOL BRIQUBTTEN £ i ƒ 2 50 bg 100 stuks te gelgk en BRIQUETTEN on gemakkelgk vnnr aan te maken it 15 cents per pak A pLAllIBERT TURFSINGEL P 80 Bestellingen worden aangenomen bg A VAN LEEST Boelekade R 81 J D STAM Meubelmaker Westhaven B 141 Wed MOLEVELD Geuzestraat L 40 C VLAK Doelensteeg L 214 A OVERKAMP Keizerstraat K 205 2 Ct SIGAAR J van Sonsbeek W SCHALEKAMPJr Confiaeur Cuisinier OOSTHAVBN B 17 Heeft ontvangen de VER8GHE Patés de foie gras van Ls Henry Nieuwe FRDITS ÉCODTTÉS ASS0RTI8 CHRISES MISÜCRE NOEDDS DE FRUIT w FRUITS en BROCHETTE PARAPLÜIES A V os Az Kleiweg E 73 en 73 D PUIJK Korte Tiendeweg Sïéeds voorradig WINTEE PALETOTS en Pantalon s In ruime keuze Snelpersdmk van A BRINKMAN te Gouda in de St JANS KERK te Gouda op VrUdag 21 October 1887 des avonds ten 7 nnr te geven door de HH G VBEBMAN Viool Concertmeester W PETBI Orgel Organist in de f Buurkerk te Utrecht Programma s tevens bewgs van toegang zgn te bekomen bg de Boekhandelaara J vanBENTÜM ZOON alhier en bg den Koster der St Jans Kerk ii ƒ 0 50 STEENKOLEN Voortdurend IN LOSSING d lading Hulir Hachelkoleii waaruit wg tot S7 ct per H L mud contant zonder korting afleveren frg aan huis bezorgd mits bg 2 of meer H L gelgk genomen JAI PRIIVCE Cie KANTOOR Turfmarkt H 101 Gouda 20 Oct 1887 voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHETNK Zn De Oud Cartbagena s Bergplan ten Olie Dit nitmantend middel gaat tgdig gebruikt het uitvallen der haren tegen en waarborgt bovendien tegen te vroegtijdige grjjsheid Prgs per flacon met gebrniksaanwgzing 60 ct Hoofddepot te Delft bg A BREBTVBLT Az en verder ver crggbaar bg Wed N Sanden Leidn r Ligthelm Voorborg A Boi Berkel Wed Bosnuui ionda A FrJDi Zefenliuiceo Wed Q WilhelmuiWo rd f 500 betalen wg aan hem die bg het gebmik van Qoldmann s KeUter Tandwater ooit weder tandpgn krggt 8 GOLDMANN en Co Deïsdbn Verkrggbaar SO cents de flacon te Oouda bg J C ZELDENRIJK MTEKKtND KOWTtVtBIMWtlW MET8TAAL U BLOEDARMOEDE BLEEKZUCHT GROOtC ZVMKTEi In fleaaolien k f 1 90 én f 1 00 TAMARI1MDËB0NB0IV8 aanbefolen tegen verstopping an daarmede in verband taande onaeiteldheden In dooun van 90 rn 50 OOnt CIGARETTEN tegen ASTHMA J de inademinx van den rook deter CiKaretten gtaft den Igder aan Asthma teratond lerliobtiog I Ëiui van 80 en 50 CentS SALMIAK PASTILLES oploMend en verjaohtend middel bü HOBBt en verkoudbeid lu fleaohjea cl 20 cents ERAEFELIEN HOLH Apotheken te Zeist Dep3t foor Gouila bij den heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM De uitgave deïerCoarant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In oe Stad geschiedt de ui avb in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maondeA it 1 26 franco per post 1 50 ntj deze Courant behoort een BUvoessel BINNENLAND GOUDA 22 October 1887 Gisteren overleed alhier de hoer O Prince die zich jegens de Gemeente Oouda hoogst verdienstelijk heeft gemaakt en aan wiens nagedachtenis openlijk een woord van erkentelgkheid mag worden gewijd Gedurende ruim 34 jaar had hij zitting in den Baad dezer stad en nam een werkzaam aandeel in aijne handelingen en beslajten In het begin van 1878 tot W thondor benoemd tor vervanging van den heer T P Viruly die naar Leiden vertrok nam hij deze betrekking waar tot het jaar 1882 toon h j ZÜ ontslag nam als lid vau den Raad Meermalen toonde hij groote liefde voor de stad zijnor geboorte en als hij een zaak nuttig achtte in het algemeen belang daiynuzolde bq niet aora met groote £ nantièiBle opoffering zijnenujds daarvoor te strgden totdat zij tot stand kwam Aan het hoofd van en gewichtige handelszaak staande mocht de heer Prince tot die personen worden gerekend die zoowel direct ali indirect de welvaart onier geraponte bevorderden Bij nitstek een wnrkzosm man ontwikkelde hg tol op hoogen leeftijd een ijver en een werkkracht die werkelijk zeldzaam zijn Onder de verdienstelgke Ooudsohe ingezetenen zal de naam van den heer U Frioce steeds met eere blgven voortleven Gisteren had alhier de aangekondigde Vrye Paardenmarkt plaat Aan de lyn stonden 181 paarden De handel was tamelijk doch beantwoordde niet aan de verwachting Bij deze gelegenheid waren door de afd Gouda der HoUandscho Maatschappij van Landbouw en door de Goudsohe Harddravorij Vereenigiug Kendraoht maakt macht prgzen uitgeloofd Ieder eigenaar van een paard kreeg een Nr en kon oen prijs winnen De uitslag der trekking is aldus geweest Dinsdag 1 November a st heeft eene openbare gymnastiek les plaats in de Sociëteit Ons Genoegen Bij den veehoeder Adr Hoogendoorn te Moordrecht is deze week eene koe door miltvuur aangetast en gestorven Daarna is het overblijfsel door verbranding onschadelijk gemaakt Bellenhanger Lantarens Kruldek Hoofd tel Berl 70 90 166 119 108 128 161 67 8 3 22 36 7 62 144 Het Dijkscolloge van de Krimpenerwaard heeft langs de onder zgn beheer staande grintwegon onder do Berg Ambachtsche en Stolwgkscho polders houten stortbakkon laten plaatsen ter berging der grint Knkel Trens II a Dek m Singel Lantaarn Wit Zweep Lantaarn Gr 10 11 12 13 14 15 iDek m Singel Itf een der vorige nommers van dit blad deelden wg het besluit mede waarbij de heer D Boer Jzn in Juli 11 tot Baadslid benoemd te Oudewater op advies van Burg en Weth onlangs niet toegelaten word De heer Boer is brandspuitmeester en nu beweerden Burg en Weth en met hen de overige raadsleden behalve den heer A C van Aelst dat deze functie niet vereenigbaaar is met het lidmaatschap van den Haad Op versohillende gronden pleilto de heer A C van Aalst voor toelating on met do boslisStoa van den Baad niet tevreden wendde hij ziel tot Ged Staten van Zuid Holland In eene openbare zitting van dit College werd nu 11 Maandag nadat de hoer Boor eóntra den heer B W Haontjes Dekker als voorzitter van den Baad gehoord was Hoor den betrokken rapporteur deze ADVBBTBNTIÊN worden geplaiArt van 1 5 regels ib 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt conclusie gesteld don Raad van Oudewater te gelasten don heer D Boer Jzo als lid van den raad toe te laten l eno formeele beslissing van Ged Staten in dien zin werd gisteren ter kennis der belanghebbenden gebracht Ged Staten komen tot de slotsom dat do benoeming van don heer D Boer Jzn tot brandspuitmeester dezen niet maakt tot een ambtenaar van wege hot gemOente bestuur aangestuid of daaraan oadergeachikt zij achten deze functie Donderdag schrok het paard van den heer D v E uit Waarder zoodanig voor zeker hek in de nabijheid van Oudewater dat het op zij uitsprong en met rijtuig en oen vijftal passagiers in de vrg diepe Linschoten terecht kwam Was er niet spoedig hulp komen opdagen dan bad dit ongeval een tr rigÉi aflofip kunnen hebben Wordt in dezen niet spoedig verandering gebracht roods meer was dit do heele oorzaak van eenig ongeval dan vreezen wij dat het hiermee nog eens zal gaan als met den put en bet kalf Het bestuur der maaatschappij Zeemt te Scheveningen heeft eervol ontslip verleend aan don heer G Ten Gate als directeur van haar hotel in zijne pbmts zal met 1 Januari optreden diens broeder de heer B J L Ten Cat Gisteren herdacht dr B W Hoffmann refter van hei gymnasium te Haarlem zg nen 25 jarigen dienst bg het hoogor onderwijs en ontving bij die gelegenheid van Leeraren en Leerlingen prachtige geschenken Na in 1862 tot conrector to Gouda te zijn benoemd kwam do heer Hoffman in 1865 als preceptor aan de Latijnscho school te Haarlem eu werd hg in 1877 tot rector bevorderd Onder verwgzing naar achterstaande advertentie vestigen wg de bijzondero aandacht op hot door den hoer H Gieaen te Amsterdam ingevoerd voedingsmiddel dat onder den naatn van Schotsch Havermoel reeds bij velen het burgerrecht heeft vorkregen Volgens de getuigfnissen van de voornaamste geneeskundigen in het buiten en binnenland isj het Schotsch Havermoel licht verteerbaar voejizaam en versterkend on wordt het dan ook aan zwakken on berstellondon als een gezond smakelijk voedsel aanbevolen Volgons eene analyse in de Hiusvrouw medegedeeld bevat Havermeele 62 pCt zetmeel 18pCt kleefstof 6 pCt water 7 pCt celstof en 3 pCt minoralen De Geneeskundige Courant constateert mede uit eigen ervaring de deugdelijke eigenschappen van het Havormeel dat vrij gemakkelgk gebruikt wordt door personen die bgna goon ander voedsel voedsel kunnen tot zich nemen Dinsdagnacht is te Borgen op Zoom overleden een officier wiens naam zoowol in als buiten Nederland algemeen bekend was geworden nl do kapitein Adalborth do Bourbon van het 3e regiment infanterie Do hoor Adelberth de Bourbon was een jongere zoon van den onder den naam van Noiindorff liekenden persoon die zich terecht of ten onrechte