Goudsche Courant, dinsdag 25 oktober 1887

1887 Woensdag 26 October Groote Sorteering Zwarte en Donkerbruine r 3617 60UDSCHE COURANT I ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken in ALLE QUALITEITEN Zwarte Bonte PELERLN ES vanaf S öO KN SCHENK en Zn ZEAEFELIEIT HOLÏI S EIHEL CACAO bekroond op de Tentooonstelling van Voedinffsmiddelen met ZILVEREN MEDAILLE hoog ste onderscheiding alom verkrijgbaar in BUSSEN è 1 2 i 4 8 KGr Kraepélien Holm ZeisU OWVA CiE Nieuwe gedroogde ABRIKOZEN Meowc Smyrna Vygcn D PUIJK Korte Tiendeweg steeds voorradig WmTEE PALETOTS en Pantalons In ruime keuze jlflOCÖLAAD Heden ontvangen eene groote Sorteering Chocolaad en Cacao PoederI Tabletten met en zonder crème Pralines enz enz i l v d BurgenZn Confiscurs Cuisiniers MARKT A 146 Sclirocfsloomboot ALIDA GOUDA ROTTERDAM v V MAANDAG en DINSDAG vertrek van Ooudk s morgens 5 nur aankomst te Rotterdatif T uur Vertrek van Rotterdam s nam l j nn VERVOER van nmmu mmm en m Onder aanbeveling F VAN UTKECIIT Markt te Gouda Jacht vesten A V os A Kleiweg £ 73 en 73 l Inlichtingeu Attesten en Pryscoaranten gratis ADVERTE TIE Korte Tiendeweg hoek Markt ONTVANGEN groote sorteering Tafel Dföserl en VoorsnijmesseD uitcebreide sorteering ZAK en SCHKERMESSEN gewone en fijne SCHAREN in yerschillende soorten AUea uit de beroemde fabriek van FRIËDR HERDER ABR SOHN te Solingen ZUIVERE BOEDEAÏÏZ WIJN de 12 Plesschen ƒ 6 75 6 3 60 per flesoh i 0 65 WeJ C van OIJE STEEI IiOLEI Voortdnreud IN LOSSING de lading Euhr KaclielkolezL waaroit wg tot Ö7 et per H L mud contant zonder korting afleMren vry aan huis bezorgd mits b 2 of meer H L gelp genoiuoii JA f PBÏi CE Cle KANTOOR Turfmarkt H lOt Gouda 22 Oct 1887 SCEOTSCB BATEBUEEL OATMEAL direct gnmporteerd door H OIESEN Amtterdam aanbcTolen door BH Doctoren aan maaglgders zwakken berstellendcn en kinderen ala een bg uitnemendheid licht Mrteerbaar en voedzame spgs is te OOUUA verkrggbaar in pakjes ran i kilogram netto t 25 cent bg T CREBAS Mk pakje is voorzien van een e gebruiksaanwljzing Tegen 1 NOVEMBER Traagt Mevrouw DROSSAEKS VAK dee Garden te Bredaeea flinke zindeiyke KEUKENMEID AI £ MEE ALLEEN Loon naar bekwaamheid Zich in persoon te Terroegen bg Mevrouw C G van der GARDEN Crabethstraat alhier Wonden Klieren De DRÜDES of SCHAVONENZALF geneest zoowel versche als verouderde Wonden Eliergezwellen Steenpuisten Zweren ja zelfs vaak den Kanker Verschillende Geneesheereu wenden deze ZALF met het beste succes aan Verkrggbaar in rollen van 30 40 Centen met gebrniksaanwüzing Bü hoeveelheid rabat HOOFD DEPÜT Snj IBILIE steiger 35 Rotterdam T n l NOV wordt gevraagd een flinke DAGMEID P G die een kleine doch geheele huishouding op zich kan nemen Zonder de i e getuigen onnoodig zich aan te melden Adres franco brieven onder No 1577 aan het Unrean dezer Courant STEËi KOLEi In LOSSING eene LADING prima extra Grove Rubr Kachelküleii welke gedurende de lossing geleverd worden tot 57 CE T per H L MUD a contant zonder korting vrg te huis bg minstens 2 of meer H L Mud gelgk Verder poike HAARD MACHINE VLAMen SMEÊKOLEN HOUTSKOOLBRIQUET TEN h f 2 50 bg 100 atuks te gelgk en URIQCETTEN om gemakkelgk vnnr aan te maken a 15 cent per pak A LAMBERT TÜRFSINGEL P 80 Beatellingen worden aangenomen bg A VAN LEEST Boelekade R 81 J D STAM Meubelmaker Westhaven B 141 Wed MOLEVBLD Geuzestraat L 40 C VLAK Doelensteeg L 214 A OVERKAMP Keizeritraat K 206 Sodener Mineraal Pastillen Tegen heeschheid en hoesten iJt huiMniddeK Een dezer putitl n bij rnaw wear io I dfii mond te lateo tmelten bewaard i oh ItfM kaUHT i lljtce kwjien van an MONO O KEEL m U tOMC Wmt zulko ziekten reed Teriehcn iJD werken da Soiltn duor Afdamplng onder touileht van den kqnlnk i lijke kezoiidliefUraad den Heer Dr BTOKI TZINO eren zoo goed a i de bionnen self da illjni oploeiail i slepende zinking by lN n ruSOOEN tllliaPPIllftO dkiAiBa AUCi I AOllUUmt TKB OVi Xrn lUlJflrCUIBSa mooter e I ï nomen en wmtijdt ïweilt nde hoekten Öenozende dè Blechte vert eriDfrT linaraai water Keflniolien makep een rut i In warm itunaraai water KesmoUen i I midd I uit door hunne verzaihtin tefcan de i raa ï ó vèria ÏÏn c endarm k de PMriÏÏan Ter ftchHtfen beter do voorafga nde geBtcIdhald van den onderhoud der orïftniRmiiii bii OMtAa zijn zU I onderhoud der or anismus bij gevolg I oote weerde m n en biizondu j MINERALE HAg LLElC TM I RlellltiK börstvliï fenn rrroote weerde in do her finlatakiniiAn ilai n en buzondi r naaf de BnillBRIflyBH OOr j lias gn der longziekten f r i5kï l iiutfen A Xi t teiTfn i ontii lil alle fl othek n te krijgen Allgeraeene n w itidsrvoor llo land Cnni lle Fontalaet Af o tlK ck d r hciir but mtraat 2 Bru itl teiTfn i rikk re toi eiand en veriiijmintfe iKM ft MIM H A PA iPiLLBN zijnen doz Snelpersdrnk van A Bkinkkam te GoaUa I ver i zetttnz aanlioutleiiile verilljmlng lijden biod n die iu l Mier pastillen aan doo den natuur ell voorhebriif t 1 I d wwrkzaamste genuesm ddel I din bij onderlijk gebruikt wordt roor vrouwan en i k rtdüran lnd meeste huishoud nnenin velegeHtiohten g ihruiKt Wird n met genDrektindige uitwerking De Stedelpe Begrootiag j e wt wtrFeXinXX SiSblj De commissie die voor den raad de begrooting 1 r eerin sregjlement vooi ateeehreven en volkooorloopig heeft onderzocht heeft zich op ver1 men gelgklmdend aan de vier rste jaren van volledig gymnasium De opmerking der commissie is waarschijnlHk het gevolg van de opgedane ondervinding dat niet steeds de leerlingen uit de 4e klasse hier elders tot de 5e worden toegelaten Dit is echter een gevolg van de verschillende opvatting waartoe ook de strengst geformuleerde programma s aanleiding geven misschien ook wel van huiverigheid bij sommige rectoren of docenten om vreemde leerlingen in de hoogste klassen op te nemen waar zg spoedig voor het eindexamen staan in alle gevallen ligt de schold aan het gevordjsrde toelatingsexamen Indien voorgeschreven werd dat het einddiploma van een progymnasium zoo noodig verleend onder toezicht van een of meer gecommitteerden der regeering recht gaf op toelating in de 5 kUsse van een volledig gymnasium dan ware deze misstand verholpen Intnsschen kunnen w § ons geheel vereeuigen met den wenseh naar een volledig gymnasium dat trouwena slechts eene quaestie van tgd is daar toeneming der bevolking tot 20 000 zielen de oprichting van eene volledige school voor hooger onderwga volgens de wet noodzakelgk zal maken Thans draagt het getal inwoners 19 358 zielen Omtrent de rioleering van het overgebleven open gedeelte der Boelèkade en de toekomstige bestemming van de voormatige Qasthuiskerk bestaat tussch en commwie en het gemeeutebestanr de meest gewenwhte overeenstemming Beide zaken zjjn in onderzoek en zullen eerlang afzonderiyk aan de orde gesteld worden Indien dan de Boelekade flink bestraat wordt zal men een nottigwerk verricht hebben Evenals B en W hebben ook vrj met belangstelling de beschouwingen der commissie gelezen omtrent de snbsidie welke de gemeente jaarlgks aan het R k verleent voor den 5 jarigen cursus der H Burgerschool Niemand en ook wg niet zal er hier ter stede tegen hebben als de regeering deze school geheel voor bare rekening neemt zooals de commissie terecht opmerkt zou de stad het geld goed knnnen gebruiken vooreen volledig gymnasium of eene middelbare school voor meisjes Maar men verlieze niet uit het oog dat de uitbreiding tot een 5 jarigen cursus geschied is na herhaalde wei ring der regeering diedenoodzakel kheid niet inzag en na het vrgwillig aanbod van wege de gemeente om de meerdere kosten voor bare rekening te nemen De commissie betwist dan ook niet het recht van de regeering om zich te honden aan het contract doch beroept zich op gronden van billgkheid daar 1 een groot aantal gemeenten die eigen scholen gesticht hebben een aanzienlgk rijkssubsidie ontvangen die ze bijna in beter financieele verhoodiogen brmgea en 2 de school alhier voor ruim een derde bevolkt is door ottgens uit de omliggende plaatsen Wjj geooven dat men zich niet te veel moet voorstellen van de uitwerking van dal beroep op s ministers billgkheidagevoel De subsidie aan het Rgk bedraagt hier ongeveer een derde der geheele kosten Overal nu waar omgekeerd het Rijk de gemeente subsidieert vergoedt het ongeveer een derde der uitgaven behalve wellicht in aun paar kleine plaatsen waar de school op eenvoudiger dat is op gebrekkiger voet is ingericht en waar de subsidie dan ongeveerde helft bedraagt Het gecursiveerde bijna in de voorstelling der conimissie is dus wel wat ruim genomen Nei ens heeft men van stadswege een volledige h burgerschool voor zoo n dienstelgke wjjze van haar taak gekweten Naar onze meening heeft zg een waar kunststuk verricht door nog zooveel in een rapport bgeen te brengen als zg gedaan beeft op het eerste gezicht zon men denken dat er ongeveer niets te zeggen viel over een budget dat goed sluit en zoo weinig aanleiding geeft tot strijdvragen Het zgn dan ook meerendeels opmerkingen ea wenscben die tot geenedadeIgke wgziging der begrooting aanleiding geven maar toch de aandacht van het gemeeatebestnur in meerdeie of mindere mate verdienen Eene uitzondering maken twee door de commissie voorgedragen verhoogingeu der bezoldiging van ambtenaren en het voorstel Jbetrefiende de verlichting van de Markt Wat de verhooging der jaarwedde van den commissaris van politie betreft gelooven wg dat B en W op afdoende wgze het voorstel der commissie beantwoord hebben Wg moeten erkennen dat het met op den weg van den gemeenteraad ligt een venoek tot de Regeering te richten om deze jaarwedde op hooger bedrag vast te stellen alleen op grond dat zg niet in overeenstemming is met die van deze ambtenaren in andere gemeenten van denzelfden omvang als Gouda Dit is meer eigenaardig de taak der regeering zelve die een overzicht hebben kan van dezen geheelen tak van dienst en letten kan op bgzondere omstandigheden die anderen niet kunnen beoordeelen Het komt ons voor dat B en W terecht dezen ambtenaar met zgne aanvrage verwgzen naar den minister en met het oog op de goede gezindheid der commissie twgfelen wg niet of de raad zal genoegen nemen met eventueele verhooging indien hg er in slaagt de regeering van de billgkheid daarvan te overtuigen De tweede verhooging die van den heelmeester der gasthnizen vindt meer stenn bg B en W welke blgkbsar geen kans zagen ook deze met eene exceptie ter zjde te schuiven Toch wordt ook hier wat a edongen en wel op grond van een ailment waarvan de beteekenis moeilgk is te vatten B en W zeggen cbet komt ons evenwel voor dat de opvatting twaarmede hij die belrekking tegenaoordig waar neemt zgne werkzaamheden in dezelfde mate heeft doen toenemen als die van dep stads heelmeester zgn verminderd Eene betrekking met verschillende opvattingen waarnemen is eene taalkundig onjuiste uitdrukking zoodat deze zinsnede alleen vooringewgden verstaanbaar kan zgn Hoe het zg de leden van den raad zullen zich wel op de hoogte stellen van de zaak en aan hen laten wg dus de beslissing met vertroawen over t Kan echter gevaarlijk zgn al dergelgke qnaestiën tot na dereorganisatie der geneeskundige armenverzorging uit te stellen want aangaande het voorstelIterson hoort of ziet men sedert maanden niets Wat kan daarvan de reden zgn Wat de veriichting der Markt betreft gelooven wg niet dat het plaatsen van een paar driearmige gaslantarens loutere weelde zou zgu 11 Zondagavond zjn wjj dat plein eens rondgewandeld met de bedoeling de verliohtinR te inspecteeren op andere avonden als alle winkels verlicht zgn kan men over de werking der atadsflambouwen niet zuiver oordeelen Het kwam ons voor dat die enkele gasvlammen in de rondte eèn poover figuur maakten en wat meer veriichting op het marktplein zelf niet ongewenscht kan heeten WiJ komen thans tot de overige opmerkingen der commissie Die betrefiFende het leer koopje als hier ter stede had men eene gemeentelgke school dan zon boc stwaarschgnlgk de verhouding juist andersom zgn Va ten l der gemeente voor rekening van het Rgk Door deze beschouwing vervalt ook de andere billjjkheidsgrond der commissie Juist omdat de gemeente Gouda het centrum is eener welvarende landbonwende streek had d 4regeering er een rgksschool gevestigd ten einde den geheelen omtrek in het genot te stellen van middelbaar onderwgs het geschiedde natuurlek niet alleen om de gemeente Gouda van dienst te zijn Als men nu s ler kosten betaalt van eene inrichting waar der leerlingen uit de stad afkomstig zgn dan mag men al weder van geluk spreken en is ervanonbilIgkheid geen sprake naar den door de commissie aangelegden maatstaf zou ook de financieele verhouding tusschen gemeente en rgk juist andersom moeten zgn Deze gedachte kwam ons voor den geest bg het lezen van het rapport en wg aarzelen niet haar nedef te scnrgven omdat het publiek anders in den waan mocht komen dat onze gerae nte al bgzonder hard behandeld werd in dit opzicht Gaarne zullen wg zooals reed gezegd is de gemeente geheel ontlast zien doch als de Regeering er toe over mocht gaan zal zg het zeker niet doen om eene onbillgkweg te nemen maar omdat zg met g heid noegen cfe goede gezindheid van bet gemeentebestuur zal zien om het onderwgs in al zgne vertakkingen op flinken voet te regelen Wg knnnen ons voorstellen dat waardeering van dit lofwaardig streven en zucht naar samenwerking op het gebied van de volksontwikkeling haar nopen tal tot inwilliging van het verzoek het doel waartoe men devrgvallende gelden wil gebruiken zal sterker in het voordeel der gemeente pleiten dunkt ons dan de argumenten der commissie Wg meenen ons te herinneren dat indertgd de regeering zoo aangenaam werd verrast door het aanbod der gemeente hetwelk getuigde van waardeering van heldeen hier door het Rgk reeds was gedaan dat er onmiddellgk uitzicht werd geopend om mettertgd een midd school voor meisjes tot stand te brengen Tot dus ver hebben wijzigingen in het ministerie en het schooltoezicht benevens de veranderde politieke omstandigheden de ontwikkeling dier plannen belet doch wg honden ons overtuigd dat zoodra de tijden gunstiger zgn de regeering hare medewerking niet zal onthouden waar het geldt de uitvoering van de goede voornemens waarvan in het rapport sprake is Op deze zaak steed de aandacht gevestigd te honden achten ook wg zaer wenschelgk BINNENLAND GOUD Y 25 October 1887 Bij kon besluit is benoemd tot kantonrechter plaatsvervanger in het kanton Goutla de heer D C H Smits ontvanger iler registratie en domeinen alhier Gisterenmiddag ten 12 ore had in tegenwoordighoid van oono groote schsre belangstellenden waaronder de Durgeraeefiter dezer gemeente de beide Wethouders en verscheidene loden van den Gemeenteraad de plechtige teraardebestelling plaats van hot stoffelijk overschot van den heer G Prince Toen de kist met een aantal pr icfatige bloemkransen bedekt in de groeve was neergelaten nom Ie Burgemeester Mr A A van Bergen üzendoom het woord Het was hem een behoefte zeide spr een woord van erkentelijkheid en waardeering te wyilen aan do nagedachtenis van een man v n wiens