Goudsche Courant, vrijdag 28 oktober 1887

1887 Vfjldag 28 October j o GOUDSCHfCÖURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken IIIAGAZIJi van MAIVÜFAGTUREN MARKT A 64 ONTVANGEN eene groote KEUZE Nieuwe Zending KEGEl MAi TELS EN WINTER TRICOT TAILLES ECHTE TXTOX X EOiT zooals Prof JAEGER in het WOL REGIME aanbeveelt Shetland IVOLLEfV Oi UEKGOEDËBË met en zonder monwen GKIMAAKTE FLANELLEi worden in alle kwaliteiten en Modellen geleverd SCHENK en Zn De Arrondiasements Rechtbank te Rotterdam heeft bg Tonnis van 22 October 1887 inataat van faillissement verklaard JBf van SANTEN Pu Koffiehnishonder te Gouda sedert dienzelfden dag en benoemd tot RechterCom misaaria den E A Heer M A H van TIENHOVEN en tot Curator den ondergeteekeude Advocaat te Gouda De crediteuren in dit illissement worden opgeroepen voor de eerste Vergadering tot verificatie der schuldvorderingen welke is bepaald op MAANDAG den 7 NOVEMBER a s des voormiddags ten lO o ure in het Gerechtsgebouw aan het Haagscne Veer te jRotterdatn De Curator M J FORTUIJN DROOGLEEVER Tegen 1 NOVEMBER vraagt Mevrouw DROSSAERS VAN dee Garden te Breda een finke zindelijke KEUKENMEID ALS MED ALLEEN Loon naar bekwawuheid Zich in persoon te vervoegen bg Mevrouw C G van der GARDEN Crabethstraat alhier Onderwijs Boekhouden Primo NOVEMBER begint de Wintercnrsus in BOEKHOUDEN en HANDELSREKBNEN Deelnemers hieraan gelieven zich voor dien datum aan te melden bij C J FAUttE WACHTELSTRAAT 216 HH Kaas en Botermakers wordt aangeboden om hunne Materialen voor Znivelbereiding als Kaaastretnsel Lebben om zelf stremsel te zetten Kaas en BoterKleurael Olie om Kaas te smeerenen Stremselpoeder tegen fabrieksprijs te ontvangen De deugdelij kheid van venstaande artikelen wordt door de verschillende fabrikanten gewaarborgd Zg die hiervan willen profiteeren gelieven op te geven van welken fabrikant zg gewoon zgn die artikelen te gebruiken Ook is hei gewenacht om zoo ongeveer op te geven de hoeveelheid die men jaarlijks verbruikt met naam en woonplaats Na ontvangst van deze opgaaf wordt de prga en conditie opgegeven Adres onder lett A B aan het Advertentiebureau Firma Gt DEKKER Cz Zaandam BonwkuDdig Onderwijs Voor eenige JONGELIEDEN wordt te Gouda de gelegenheid geopend opleiding te ontvangen in de BURGERLIJKE en WATERBOUWKUNDE hg een gediplomeerd Civiel Ingenieur Vóór 15 November Brieven onder letter B in te zenden hg de Boekbandelaars J van BJBNTÜM ïN ZOON alhier Vrijwillige Verkooping C B VAK BAAREN te 5cAoon io en is voornemens op MAANDAG 31 OCTOBER 1887 de morgens ten tien Ure aan de Bonwmanswoning bewoond door P de GROOT onder Krimpen aid IJssel nabg het veer in het openbaar om contant geld te verkoopen 14 KaMragende KOEIJEN VAARKOEIJEN SCHAPEN Voorts BOERENWAGEN PAARDENTÜIGEN een SCHOUW KAASPLANKEN SCHRAGEN STAREN KUIPEN kopere MELKKANNEN BOOMEN en HORDEN BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN benevens eene partg mEElENcIUISmD Alles a morgens voor de verkoop te bezichtigen Café DE KAP Op MAANDAG a s 31 OCTOBER 1887 aanvang n m ten 6 uur inleggéld O 50 Lgst met toelichtingen ter teekening en inzage Café Neot J f WELTER Gouda Cafe nabg de Reenwgkscbe brug en genoemd Café D £ Kaï W C VISSER Zuidhollandsche Bierbrouwerij DEN HAAG MUNCHENER BEIJERSCH PILSENERLAGER GER8TE en andere BIEREN W f Uitstekende kwaliteiten concurreerende prgzen Hi Verkrggbaar bg den Agent voor Gouda en Omstreken F van UTRECHT Markt te Gouda AA LEG van GAS Water e Stoomleidingen Levering van uitstekende TOESTELLEN voor alles wordt gegarandeerd L B van ES ONTVANGEN eene groote aorteering Verduurzaamde LEVEHSHIDDELEN van W flOOGBNSTRAATEN Co LEIDEN Zalm Kreeften Sardines in blikken Cibils Jams enz r v D Bi RG en Zn ConfisenrsjJ Cuisiniers MARKT A M6 GOUDA Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda NATIONALE TEHTOOUSTELLINS van Oude en Nieuwe KunstoijTeriieid sGRAVENHAGE 1888 Volgens bealait van het Hoofdbestuur zullen Gouden Zilveren en Bronzen Medailles aan de bekroonde inzenders worden uitgereikt HET PLAA TSELIJK COMITÉ STEElVKOLEi In LOSSING eene LADING prima extra Grove Ruhr Kaclielkolen welke gedurende de loaaing geleverd worden tot 57V CENT per B L MUD a contant zonder korting vrg te hnis bgmin stens 2 of meer H L Mud gelgk Verder puike HAARD MACHINE VLAMen SMEÊKOLEN H0ÜT8K00LBRIQUET TEN h f 2 50 bg 100 stuks te gelgk en BRIQUETTEN om gemakkelgk vnur aan te maken a 15 cents per pak A LAMBERT TÜRFSINGEL P 80 Bestellingen worden aangenomen bg A VAN LEEST Boelekade R 81 J D STAM Meubelmaker Westhaven B 141 Wed MOLE VELD Geuzestraat L 40 C VLAK Doelensteeg L 214 A OVERKAMP Keizers traa t K 205 WEDER VERKRIJGBAAR ROLPEÏÏS in t Zuur bij W DB JEU Vleeachhouwer Lange Tiendeweg OMTVAJ GEl Iste qualiteit vereche GELDERSCHE ROOKWORST tevens verkrggbaar Haagsche Leverworst van C Th van Buuren Rotterdam K HAZENBROEK Lange Tiendeweg D 28 Jachtvesten A V os Al Kleiweg E 73 en 73 BINNENLAND rrOUDA 27 October 1887 VEEGAUEKINÖ VAN DEN GEMEENTERAAD Vrijdag den 28 October 1887 des namiddags ten 12 ure Ten einde te behandelen Het voorstel betreffende de aanstelling van eenen hoofdagent bij dfe Politie Do Oemeente begrootiog voor het dienstjaar 1888 In de Dinsdagavond gehowlen vergadering van het Depart Gouda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen trad de heer H T Chappuia uit Oeertniidenberg als spreker op Voordat hem het woord werd verleend had er echter eene plechtigheid plaats die openlijk verdient vermeld te worden Dr D Terpstra die de vergadering praeaideerde begon na de opening daarvan ons een verhaal te doen doch een verhaal uit de werkelqkheid Op 15 Mei van dit jaar heersMite op de Baam alhier een bijzondere drukte en gewoel t was Zondag dat gelukkii van vreedzamen aard wa toen plotseling een angstkreet door de lucht klonk r was iemand te water geraakt I Van allo zijdon schoot men toe eenige raarjien sprongen in een schuit om zoo den drenkeling te naderen en te redden Ongelukkig genoeg brek de roeiapaan waardoor men niet verder kon goede raad waa duur De ongelukkige was intusschen gezonken en zou ongetwyfeld weldra een prooi van den dood z n geworden zoo niet een man den moed hail gehad er by te springen Dank zij zq ne hulp werd de man gind Wi dia drie read WM f Geen jongmensch in de kracht van zijn leven maar een 64 jarig man in t bezit van vrouw en kinderen die met hard werken zijn brood verdiende en die door z jn daad zgn leven en zoo hij al het leven er afbracht althans zijn gezondheid in de waagschaal stelde Zgn naam was J Roedolf die t geluk mocht smaken een evenmensch van den dood te redden Bewusteloos werd deze op den wal gebracht waar zijn levensgeesten door Dr A Eomeün weder werden opgewekt Het bestuur van het Goudsche Nutsdepartement wilde openlijk J Boedolf een bewys van hulde brengen voorzgn edele daad en spr overhandigde daarom genoemden persoon die versierd met verscheiden medailles in Indischen krijgsjlienst verdiend de vergadering bywoonde ten slotte een vereerend getuigschrift benevens een cadeau in geld Met de meeste erkentelijkheid werd een en ander iu ontvangst genomen Daarop betrad de heer Chappuia den katheder en droog eene novelle voor get Een verloren zoon dio blijkbaar zeer in den smaak van het publiek viel Na de pauze gaf spr nog eene bijdrage ten beste van humoristischen aard Naar wy vernemen is I C koopman te Gouda tonreohter te Gouda van 19 October 1 1 waarbö hechten van 1 dag wegens als houder van eene Zs ï 77 tgeoefend toelaten dat daarin W r T 8 l ken door eenige bemoeton ÏT Itï HoogonEaad So lW Bo li t ook dit hoogste dau zou 1 8 g in voor den bekhui e hêt koTn t 8 K sterken drank in net iclem te verkoopen veriiezen oordeelrt Uit eene beoordeeling in de Amhem che Courant schrijven wij de volgende zinsnede af De heer de Leur toont den tact te hebben om het gezelschap zóo in te richten dat de meest mogelijke afirisseling wordt geboden zonder in de overigens vrij algemeene fout te vervallen dat kunstenmakerij de hoofdzaak is van t geen men te zien krijgt Door zang op den voorgrond te plaatsen doet hq ons terugkeeren tot het goede oudecaféchantant dat men met zgns amiUe kan bezoeken zonder vrees iets te moeten hooren dat zedenkwetsend is en waarbij men zioh van t begin tot hot einde amuseert Het komt ons voor op grond van het bovenstaande dat het Roudsche publiek Zondag een aangename avond wacht Gisteren middag omstreeks 2 uur is het 8 jarig zoon e van den metselaar Knlik op de Nieuwe Haven in het water gevallen en door den onderwijzer Grendel gered In den Theewinkcl van den heer Kamphuizen op de Gouwe staat thans hei OoHJiehe Siadhuts geëtaleerd dat op de Amsterdanuole Teutoonstelling van dit jaar zoozeer de undaeht er bezoeken trok In de zitting der Botterdi nsche Arr Reohtbank van Dinsdag werden vanordeold H oud 22 jaar arbeidor te Berkenwoude bekl van 14 Aug den veldwachtar Mathuizen te Stolwijk voor dief te hebben ui emaakt tot ƒ 6 boete subsidiair S dagen hechtenis 3 F A oud 73 jaar koopman te Gouda bekl van beleediging van vrouw tarl jn op 27 Aug 1 1 te Gouda gepleegd tot rMM subsidiair 5 dagan hechtenis B V W oud 57 jaar koopman te Rotterdam bekl van op 6 Sept te Waddiniveen een hond ontvreemd te hebben ton nadeole van G van der Wilt aldaar tot 1 maand gev Met de Oudewatorsohe kwestie sch jnt het nog niet uit te z n Wij vernamen dienaangaande nog hot volgende In de Dinsdag aldaar gehouden raadsvergadering deed de Voorzitter de heer R W Haentjes Dekker mededeeling van het door ons reeds vermelde besluit van Gedeputeerde Staten bevel inhoudende tot toelating van den heer D Boer Jzn als hd van den gemeenteraad By de behandeling bleek echter dat Burgemeester en Wethouders en met hen de overige raadsleden met uitzondering van den heer A C van Aelst niet genetten zijn aan dat bevel te voldoen Zij gronden hun verzot op eene ministerieele resolutie waarbij brandmeesters worden genoemd ambtenaren en h zoodanig krachtons het in Oudewater bestaande brandweer reglement zoo maar niet voor hun betrekking kunnen bedanken om als raadslid zitting te nemen De heer A C van Aelst liet niet na by deze gelegenheid or nog een op te wijzen dat de hoer Boer volstrekt geen brandmeester maar slechts brandspuitmeester ia en als zoodanig niet geacht kan worden ambtenaar te zijn Het mocht hem evenwel uiot gelukken rijne medeleden tot andere gedachten te brengen Alzoo in hoogor beroep by den Raad van State Hot nieuwste op het gobioil der jubileums kan men lozen in de Insterbarger VoVcsztg De strafgevangenis alhier vierde don In October het feest van haar 50jarig bestaan Waarschijnlijk hebben by die gelegenheid de oudsto gevangenen voor hun trouw zitten eene onderscheiding gekregen Nu is de oplossing van hot sociale vraagstuk gevonden t Is de steen der wijzen hooi eenvoudig eene hervorming van don kalender et Ie tour est fait De oude revohitionairen van 1789 hadden er een voorgevoel van dat t lien w6g op moest maar slaagden er nog niet in de oplossing te vinden doch nu is do vrnna nit de wereld Dank zij eoiio prijs vraag door een onbekende drie jaren geleden uitgeschreven door CamUle Flanunarion hebbeu wy thans het geneesmiddel gevonden we verdeelen het jaar eenvoudig tientallig ruimen de zomermaanden Juni en Augustus als hort de saisoit op en breken met Caesarisme en Clericalisme in den kalender om te komen tot den eenvoudigen socialen decimalen Dr W Gleuns een der zes gelukkigen die uit 50 mededingers werd bekroond heeft in Felix te Amsterdam zijn stelsel uiteengezet Bü alles wat wij meten dus redeneert hy nemen wy als grondslag het lO tallig stelsel aan waarom dan ook hier niet Op dit tientallig stelsel heeft spr dan ook zyn kalender gebaseerd Het jaar heeft 10 maanden afwisselend van 36 en 37 dagen Juni en Augustus vervallen ledere maand begint met een Zondag de 36e dag van iedere maand is een Zaterdag de 36e een rust of sluitdag terwijl men de 37e een sluitZondag zou kunnen noemen Deze kalender is dus zeer eenvoudig Aan de eiachen die men aan een kalender stellen moet dat hij onafhankeUjk zoowel van jaargetijden als van de geographiache breedte is en niet alleen rekening houdt met de behoeften van geheel de beschaafde wereld op het oogenblik maar ook dienat kan doen in de toekomst beantwoordt dit ontwerp ten voUe Behalve toch dat de kalender van den heer Gleuns dient voor alle jaren levert hij hot voordeel op dat alle maanden op elkaar I gelijken De bezwaren die dezen kalender aankleven bv het getal van 55 Zondagen in t jaar en de stoornis in het uitbetalen van loonen werden door spr erkend en zooveel doenlijk weerlegd Maar tegenover deze ongeriefelijkheden meende hij stond het groot belang dat invoering van zyn kalender kon hebben in verband met het oplossen van sociale quaestiën Was toch Julius Caeaar a kalender een oitvlaeiad van h t eaesarisme en hield die van Gregoriua rekening met de kerkelijke toestanden zyner dagen een verbeterde kalender van onze eeuw moest rekening honden met en ten goede komen aan de oplossing van het maatschappelijk vraagstuk Dit vooral had spr voor den geest gestaan bij het vervaardigen van zijn ontwerp verdeeling der werkuren normale arbeidsdag enz Dgbl J Te Duisburg werd voor de Rechtbank dezer dagen eone smokkokraak behandeld waarin drie Nederlanders betrokken waren Het waren de gebroeders St die onder Emmerik eene boerderij hebben Midden door hunne landerijen gaat de Duitsch HoUandsche grens en wel zoo dat woonhuis en stalling op Hollandsch gebied schuur weiden en velden op Pruisischon bodem liggen In een grenstraktaat dat tnsschen Holland on Duitschland is vastgesteld staat dat Pruisische onderdanen die in Holland grondbezit hebben on omgekeerd Hollandera die iu Pruisen landerijen hebben natuurlyk onmiddelijk aan de grenzen gelegen hunne producten vrij mogen invoeren Op grond van dit traktaat fabricoordeu de Gebroeders St in het HoUandsche woonhuis kaas brachten die over iu den kelder der Pruisische schuur f n verkochten haar daarna in Duitschland zouder er de belasting van te betelen die anders 6 gulden per 60 kilo betÜTiagt Op deze wyze haddon de Gebroeders St dez n zomer ongeveer 3000 pd kaas in Duitschland verkocht De belasting controleur evenwel vond hierin aanleiding do gebroeders St wegens smokkelary te vervolgen en de rechtbank te Duisburg vereenigde zich inderdaad met het gevoelen van den controleur Zij voroordeolde den oudste der gebroeders St in de kosten van het geding en eene zware geldboete eon on ander ten bedrage van meer dan 5000 Mark Voor de Rechtbank te s Gravenhage ward dezer dagen bepleit de zaak van den Geldersohen arbeider K tegen den landbouwer v d K te W Zekere K had als remplacant gediend voor den zoon van v d K en was als zoo lanig aangenomen door een zoogenaamde Verzekering Maatschappij voor de Nationale Militie tegen don prijs van ƒ 400 Hiervan werd f 50 beteald en zou het restant betaald worden bij het gaan met onbepaald verlof Toen dio tijd diiar was was echter de directeur der zoogen Maatach an icrzokerm insoU ent vcrklaarri 7oodnt