Goudsche Courant, vrijdag 28 oktober 1887

887 Zondag 30 October N 3619 GOUDSCHE COURANT JViei iti S en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken OOST INDIE Nederlanders die dienstnen n bij het Indische leg er ontvan gen bij het aang èan van een flnjarig e verbintenis een handheld van DH HOin ERD C7ULDEIT Aanbrengpremie TIEN GULDEN Nadere inlichtingen zijn grati te bekomen bij het Departement van Koloniën en hij alle Burgemeester Sociëteit OIMS GENOEGEN Zaal cKÜiNÖTMIN Zondag 30 Oct 1887 Buitengewone Voorstelling te geven door de Société Internationale Directum ALBERT DE LEUR met medeirerking rau Het Wiener Operette Gezelschap onder Directie vanden Heer J LIPPuit Weenen Opvoering van tNETTE MATROSEN Operette in 1 Act Aanvang 8 uur Entree voor Leden 50 Ct Kntrée voor Niet Leden 99 Ct V Zie verder groote aanplakbilletten Openbare Vrijwillige Verkooping TE WADDINXVEEN op het terrein achter de Stalling tan den Heer OTTO KOUWENHOVEN aan de Kerkweg D 6 om contant geld op Woensdag den 9 IVov 1887 s morgens 10 üre ten overataan van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddiixveen van Landlouw Wérktuigen Bouw en Melkg ereedschappen allen geheel Nieaw en ongebruikt voornamelgk bestaande in 4 Stroosngders 4 Bietenmolens 2 Lgnkofekmolens een Moesmaker 4 Wringkuipen 5 Kuipen 2 Karns 16 Staden Een groote party houten Stal Water en Melkemmers gegalvaniseerde Melk en Roomemmers Blikkei Melkkannen dito Koelketels Melktglen Drankacheppers G ieremmers Roombakken Zeeften Waschtobben Stampknipen Kaasvloten Voorts Een Melkkar Kruiwagen Stalen Schoppen Rieken Graven Kaasgevnchten Hooivorken en hetgeen meer te voorschgn zal worden gebracht Alle Goederen afkomstig uit de Magazynen van wfllen den Heer C J van de PAVOORDT ie Gouda zullen des morgens van de verkoop en zon mogelijk daags te voren afgeoummerd te bezichtigen zgn Een ware sciiat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Dr Retau s z elfbewaringf HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkeIgke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de o rechte leering die het geeft redt jaarlgka duizenden van een zokeren dood Te verkrggen bg het Ver lagsMagazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Snelpersdrak van A BRINKMAN te Qonda umi HA7EI mL OATMEAL direct geïmporteerd door H GIESEN Aintterdam aanbevolen door HH Doctoren aan maaglgders zwakken herstellenden en kinderen als een bg uitnemendheid licht verteerbaar en voedzame spijs is te 6 OUD A verkrggbaar in pakjes van kilogram netto a 25 cent bg T CREBAS Elk pakje is voorxten van een e gebruiksaanwijzing BRILLEN op voorschrift van HB Oogartsen S H POLAK OPTICIEN Groenendaal AA L ËG vafi GAS Water en Stoomleidingen Levering van uitstekende TOESTELLEN voor alles wordt gegarandeerd L B van ES Café DE KAP Op MAANDAG a s 31 OCTOBER 1887 aanvang n m ten 6 uur inleggeld 0 50 Lgst met toelichtingen ter teekening en inzage Café NEOTf J F WELTER Gouda Café nabg de Reeuwgksehe brug en genoemd Café DE Kap W C VISSER Geen grijs Haar meer 0 De nieuwe LONDON ia 4 ït de beste van alle bestaande parJ l ft fumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwjjnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Jachtvesten A V os Az Kleiweg E 73 en 73 Bouwkundig Onderwijs Voor eenige JONGELIEDEN wordt te Gouda de gelegenheid geopend opleiding te ontvangen in de BURGERLIJKE en WATERBOUWKUNDE bg een gediplomeerd Civiel Ingenieur Vóór 15 November brieven onder letter B rn te zenden bg de Boekhandelaars J van BBNTüM EN ZOON alhier QRUS HAAR TOONT OUD Ondergeteekende verklaart dat het kleurmiddel van den Heer THEOPHILE zeer goed heeft voldaan redenen waarom hg het middel bg het pnbliek aanbeveelt U kant met deze getuigenis handelen naar goedvinden Is geteekend Mdidbn P HUISMAN Oep Brigadier der RykmUicadtt Rood grgs en wit Hoofdhaar tevens Baard kunt n kleuren in blond bruin of zwart klenrboadend onscbadelük en zoo natnnrlgk mogelgk Verkrggbaar bg THEOPHILE Haarkundige Frederiksplein 32 Anuterdam Franco zending h f 2 15 per Postwissel of 2 25 aan blauwe Postzegels alsook tegen 2 Rembours N B Alle Haar Groei of klenrmiddelea die er uitzien als water melk of room nUU aanwenden want t is vergif dus hoogst gevaarlgk Eau de Cologne per PLESCH en bg de MAAT Wed C van OIJE Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom t bekomen SU OOÜDSOSE ULASEN of de beachrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Jauskerk der Glazen der cartonteekeningen enK waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetii DOOK CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunaten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prys 80 Cents 0 90 per FLESCH Wed C van OIJE Sociëteit Ons Cienoegen 2 Abpnnement Voorstelling DONDERDAG 3 NOVEMBER 1887 Kon Nederlandsch Tooneel 1 Optreden van den Heer TOURNIAIRE tfacht op een SCHOONZOON Blgspel in 4 bedr van LABICHE en DELACOÜR Aanvang 7V uur iaS Gewone bepaHngen en prgzen Dit Nummer bestaat uit twee bladen EERSTE BL4D BINNENLAND GOUDA 29 October 1887 Maar wij vernemen Ijestaat het voornemen om den heer Tourniaire Doiderdag a t een blijk te geven van waardeering en van vreugde over zgn herstel Ongetwijfeld zullen velen gaarne daartoe bijdragen De heer Tourniaire behoort tot die acteur die wij het langst gekend hebben Nog zeer jong kwam hij reeds mede met hei gezelschap der hh Stomplf en Veltman dat hier jaren geleden geregeld optrad Wij hebben hem langzamerhand zien worden wat hij na ia oen zeer verdienstelijk tooneelspeler wiens geestig spel ook hier ter stede zeer wordt gewaardeerd Kr zal een lgst worden rondgezonden die zeker spoedig vele haudteekeniifgen zal verkrijgen De Commissie voor dit huldeblijk bestaat uit de hh i H Nocithoven van Goor H W G Koning en Mr W i Fortuijn Droogleever Gisteren was het een feestdag voor een paar oudjes die echter z 5ózeor in behoeftigen atand verkeeren dat wjj mertachenvrienden meenen oen dienst te bewijzen door hen daarop attent te maken Het z jn G F Heerkens en zyn vrouw wanende op de Nieuwe Haven No 104o De man is gisteren 85 jaar geworden en de vrouw is van denzelfden ieeft lij zijn reeds 58 Jaar getrouwd Het komt ons voor dat hier oen gift wel geplaatst zou zqn en zeker met alle erkentelijkheid zou worden aanvaart Door hot bestuur der kiesvereeniging fiuigerplicht alhier wordt bet onderstaand request aan de Karate Kamer der Staten Geneioal ter teekening aangeboden Indien do aanneming van een der ontwerpen tot herziening van de C ndwet door dit deel der volkavertegenwoordiging onzeker is dan zon dit met dat betreffende de defentte het geval zijn Wjj vertrouwen dat velen geneigd zullen zgu door hunne handteekening de aanneming er van te bevorderen Het adres luidt Oeveu eerbiedig te kennen de ondergeteekenden Dat zij met groote ingenomenheid hebben begroet de aanneming van het ontwerp tot verandering der grondwet op het stuk van s lands defensie door elk van de beide Kamera der Staten Oeneraal De thans van kracht zgnde bepalingen der grondwet hebben to h gedurende weldra 40 jaar eone deugdelijke ontwikkeling van het krggswezen verhinderd en voortdurend de vermeerdering dor oorlogslasten noodzakelijk gemaakt De feiten bewijzen 4 t De onvermijdelijke hinderpalen die de bestaande grondwet aan eene eenvoudige doeltreffende organi Btio der levende strijdkrachten in den weg stelt waren ïoomamelijk oorzaak dat het zwaartepunt der defensie meer en meer naar do doode weermiddelen werd overgebracht Steeds grootere financieele offers waren daarbij noodig om gelijken tred te kunnen houden met den toenemanden vooruitgang op het gebied van geschut en veatingbouw En het is met grond te vreezen dat nog voortdurend de uitgaven zullen stijgen voor een stelsel van landsverdediging lat op den duur da financieele krachten der kleine staten met slechU uitput maar dat bovendien door eene enkele belangrijke uitvinding der militaire techniek m korten tgdeen groot deel zijner betrekkelüko waarde kan verliezen Daarom is thans voor Nederland het oogenblik aangebroken dien weg te verUten Dit is evenwel slechts dan mogelijk wanneer de voorgestelde voründeringen in hot 8e hoofdstuk der grondwet worden aangenomen Die veranderingen openen voor den gewonen wetgever de mogelijkheid om met vermindering der oorlogsuitgaven het krygsweze en in het bijzonder da levende strijdkraohten beter in te ricbten overeen komstig de gebiedende eiacben van den tegeniroordi 1 gen t jd Dit eenparig oordeel van nagenoeg alle deakundigen ia ook gededd door de groote meerderheid waarmede in de beide Kamers der Staten Gêneraal het ontwerp der thans voorgestelde veranderingen is aangenomen Het is op deze gronden dat de ondergeteekenden U eerbiedig verzoeken do vooigestelde veranderingen der grondwet aangaande da defensie wel te willen aannemen en zoodoende den etnigai weg te openen waarop in de toekomst mat vanmndering der oorlogskosten de kracht van i lands Weermogen kan worden verhot Naar wq vememsn heeft 4 beet P de Haas te Leiden sedert 1S72 Secratidto van den Militieraiid in het 8 district van Zuid wlland aan den Heer Commissaris des Konings in éme provincie het verzoek gericht om wegens gezoqdheidsredenen voor de lichting 1888 niet voor eene herbenoeming in die betrekking in aanmerking te ttomen Bij de verkiezing van oeu l d der Tweede Kamerin bet hoofdkieadiatrict AlkoMr waren 2313 geldige stemmen uitgebracht Gdcozen de heer mr J A Levy liberaal met 189 stemmen Op jhr Hartaen oonaervatief waren 988 nemmen uitgebracht op dr Smit 16 Donderdag werd te VHage onder voorzitteiwhap van den Init generaid vsn Meora de algemeone vergadering gehouden vu de Vereeniging Het Roode Kruit De Verseniging tdt 93 ao9it en 30 eorrespondantcD De ongestoorde Eoropeesohe vrede en de vermindering der krijgaverrichtingen in A eh vorderden weinig van hare bemoeiingen Alleen de strijd van Servig en Bulgarije eischte een klachtig optieden De pogingen tot uitvoering van het plan tot opleiding van ziokenverplegera en verpleegaters voor vredeson oorlogstijd door een te alniten leening van ƒ 650 000 aUagden niet De vergadering nam in beginsel aan een nieuw vooratel van het hoofdcomité om het plan van 1885 tot opleiding niet onmiddellijk geheel uittevoefen maar in afwachting d t de benoodigde gelden te verkrijgen zjjn voorloopig pleegzusters voor het Bliode Kruit op te leiden Na goedkeuring der rekening zijn de volgende negen heereo op do drietallen gephiatst voor drie leden van het hoofdcomité mr S Laman Trip mr C J Vj Graaf van Bylondt J van Stralen A F R K baron Haeraolte van der Doom W L A Gericke A Kool dr W Krol jhr mr J F Humalda van Eysinga eq jhr mr G J Th Bealaerts van Blokland Nog is medegedeeld dat in het bulletin internationaal van Geneve is opgenomen een venoek van bet Nederl hoofdcomité om van de ontvangst van eereteekenen van vreemde natiën verschoond te blgven Op lie kliniek van Prof Albert te Weenen werden volgens de jongste mededeelingen van Dr UUmann sinds Juni 1886 122 personen aan de Posteursche inentingen onderworpen en slachti 3 dat is 2 4 pCt sterfgevallen opgeteekend B 30 waa de dolheid van het dier dat de verwonding aanbracht hetzij door inentingen met het merg of door het feit dat ooit anders daardoor gebeten dieren door dolheid aangetast Wfrden bewezen Bij 78 wa door de lijkopening van het dier do dolheid geconstateerd en onder die 78 kwamen de 3 sterfgevallen voor Bg 14 bestond sloeht vermoeden van het bestaan van dolheid Bij 104 der ingeente patiënten waren sinds die inenting reeds meer dan zes maanden verloopen en het tijdperk waarbinnen de ziekte kon uitbreken waarschijnlijk reeds verstroken Door prof Metschnikow te Odessa werden 713 personen waarvan 532 tussohen Juli 1886 en Juli 1887 tegen hondsdolheid ingeënt De inentingen met vrij groote tussohenpoozen 5 dagen gaven minder goede uitkomsten er stierven van 103 personen 7 Van 301 personen twoemaals daags ingeënt be zweken tot dusverre nog slechts 2 Ook tegen den woUabeet hielp de inenting 36 kozakken 9 maanden geleden door denzelfden dollen wolf gebeten waren nog allen in leven Metschnikow kwam tot de slotsom dat de methode van Pasteur als een weldaad voor het menschdom moet gelden Op de bacteriologische afdeeling van het Alexander hoapitaal te Moskou werden gedurende het eerste jaar van haar bestaan 250 personen tegen de hondsdolheid ingeënt Het sterftecijfer bedroeg 10 waarvan 6 door een dollen wolf en 4 door dolle honden verwond waren Tusschen de NederUmdache Incifersfabrikanten is een contract gesloten waarbij bepaald is dat slechts drie fabrieken te Eindhoven Amersfoort en Apeldoorn zullen in werking blijven Naar aanleiding hiervan zegt de i nui Ct Wij gelooven dat de heeren gelijk hebben Zij rijden nu elkander in de wielen en de concurrentie dwingt hen uit zelfbehoud met de kleinst mogelijke winst tevreden te zijn Nemen ze deel ia elkanders zaken dan behoeven zq de productiekosten niet tot de uiterste grens te verminderen Daardoor toch worden de lucifers te goedkoop want de grondstoffen zijn van betrekkelijk geringe waarde de prijs ligt in de voortbrengingskosten en wanneer men nagaat dat men zoogenaamde Zweedsche lucifers voor 5 ceota de 500 kan koopen met de verpakking in doosjes en pakken en daaronder alle onkosten en de winst van den fabrikant en den winkelier zgn begrepen dan schaamt men zich bijna een lucifer aan te steken bij de gedachte aan het onmogelijk kleine arbeidsloon dat er mede verdiend is tengevolge der ooaeiHtentis Te Aken bevindt zich in t bezit der polytechnische school aldaar een natuurwonder dat sedert een reeks van jaren door duizenden als een groote zeldzaamheid is bezichtigd t Is een meteoriet een ijzorhoudende ertaklomp ter zwaarte van 3300 kilogram indertijd op onze aarde gevallen Ten jare 1762 had men deze metaalmassa eenige voeten diep uit den kleibodem opgedolven bij het aanleggen van een nieuwe straat der stad Een dar professoren een scheikundige aan genoemde instelling verbonden de heer Arsum is dezer dagen op het denkbeeld gekomen een scheikundige analyse van dezen monster meteoriet te maken Zoo gezegd zoo gedaan Het wetenschappelijk onderzoek heeft geleerd dat de ijzorhoudende ertsklomp een product is der inheemsche nijverheid herkomstig uit den tijd toen het ijzersmelten nog geschiedde in zoogenoemde renovoina op hoogstgebrekkige wijze in vergelijking met de reaultaten verkregen in de hoogovens die thans in de ijzer industrie alom worden gebezigd Het blijfsel van een uiteengespat hemellichaam if dood eenvoudig een zoogenaamde rennfeuersau een product van de ameltovens dat naar den toenmaligen stand der wetenschap geen verdere bewerking waard was ƒ VERGADER1K6 VAK DEN GEHEENTERAii VRIJD G 28 OCTOBEK Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig 16 leden Afwezig is de heer van Straaten die kennis gaf door ongesteldheid verhinderd te zijn deze vergadering bij te wonen De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd gomlgekeurd De Voorzitter deelt mede dat Gedeputeerde Staten de Mitvangst hebben bericht van hot raadsbesluit tot wijziging der Bouwverordening Aangenomen voor kennisgevingj Ingekomen zjjn 1 Een rapport van B en W naar aanleiding van hot voorstel van Dr F H G van Iterson tot roorganisatie van de geneeskundige armenverzorging Dit voorstel strekt om nu de nieuwe geneeskundige wet eenheid van stand onder de geneeskundigen heeft in het leven geroepen de armenpractijk hier ter ter stede op nieuwen leest te schooien en dus een