Goudsche Courant, zondag 30 oktober 1887

l etere regeling te doen ontstaan Dit zou op tweeërlei wijzett kabnen geschieden of door het aanstellen van een of mUet gemeentelijke artsen die de praotyk in haren geheelen omvang b de armen zouden moeten uitoefenei tegen een vast inkomen of door de armenpractyk in te richten evenals bij de ziekenfond sen geschiedt De heer van Iterson gaf aan laatstgenoemde regeling de voorkeur B en W toonen in hun rapport aan de licht en schaduwzijden van beide stelsels Zij zouden eensdeels geneigd zijn om eerstgenoemde regeling te verkiezen daar deze practisch meer uitvoerbaar schgnt dan de andere Intusschen is er in de door don heer van Iterson gewensohte regeling ook veel dat B en VV aanlacht waarom zij ten slotte den Raad in overweging geven het vootstel aan den heer van Iterson terug te zonden met verzoek dit nader te willen uitwerken en toelichten Wellicht dat dan blyko dat de bezwaren die B en W daartegen hebben niet onoverkomeiyk ijn Ter visie Een voorstel van B en W tot wijziging dergemoentebegrooting dienst 1887 Tar visie Eene missive van den heer H J Steenbergen kennisgevende dat Dinsdag 1 November e k eenopenbare gymnastiekles Kvordt gogoven in da Sociëteit Ons Genoegen en do raailsleden uitnoodigendedaarbg tegenwoordig te zijn Aangenomen voor kennisgeving 4 Een adres van den hoer J E C Reesiiik ontslag verzoekende als 1 onderwijzer aan do 2 burgerschool voor jongens Wordt eervol verleend tegen 15 December 5 Een adres van mej W Monteban ontslagverzoekende als onderwijzeres aan de tusschonschool Wordt eervol verleend te en 11 Decemlier of zooveel eer als in do vacature zal zijn voorzien 6 Een missive van B on W waarbij do hoerJ Slop 2e onderwijzer aan de 3e burgerschool voorjongens wordt voorgedragen als lo ondorwijzor Tor visio 7 Eene missive van do Afd Gouda en omstreken der HoUandsche Maatschappij van Landbouwdank zeggende voor ilo vorloande subsidie voor devrije veeen paardcnmarkt Aangenomen voor kennisgeving Aan do orde Het voorstal om het getal agenten van politie te vermeerderen met één door do benoeming van eon hoofdagent op een jaarwoddo van 600 Wordt zonder hoofd stemming aangenomen Aan de orde De Gemoente begrooting voor 1888 Algemaone beschouwingen worden niet gehouden Daarop wordt overgegaan tot de hegrooüiy vau üitf ave Bij Hoofdstuk I art 10 betoogt de hoer van Iterson het gevaar dat er bestaat als ean kruitschip in do Gouwe ligt tusschen booten en schepen waarin vuur is Spr zag dat zulks het geval was en hij vraagt of de Havenmeester niet op zoo n kruitsctiip kon medevaren zoolang hot hier in do gemeente is om te zorgen d it allo vuren uitgedoofd werden in de nabijheid Do Voorzitter merkt op dat een kruitschip steeds een conducteur aan boord heeft torwyl politie ou militairen or voor waken dat er geen vuur in de nabijheid is Nu de heer van Iterson gezien heeft daarvoor niet voldoende gezorgd werd zal spr op dat verzuim attent maken Bij den post Onderhoud van straten ou pleinen deelt èe Voorzitter mede naar aanleiding van eeno opmerking der Commissie dat op t oogenblik dat de begrooting wordt opgemaakt niot kan gezegd worden welke s raten in het volgend jaar herstelling zullen behoeven Thans kan daaromtrent iets medegedeeld In 1888 zullen eene herstelling ondergaan de hooge Gouwe vanaf de Haven tot de Peperstraat een gedeelte der Gouwe verderop een gedeelte der Spieringstraat on der Markt de zoog K genboog Waohteretraat en Kattensingel tusschen Spoorwegstrnat en Crabethstraat Bij den post Onderhoud van wogen en voetpaden klaagt de lifeor Oudyk over den toestand van de zand en grintwogen in deze gemeente De Boelekade zal nu worden bestraat maar tot nog toe was de toestand treurig allerlei kuilen waren daarin en b T zg die per rijtuig uit de komedie van Ons Genoegen kwamen ondervonden daarvan de gevolgen door het krijgen van enorme schokken De heer Lotsy klaagt over den slechten toestand van de Kleikade de heer Koning heft eenzelfde klacht aan over den weg voorbij de Kap onder de spoorbrug door en de hoer Hoogenbooin evenzoo ovor den toestand van de fareede zijdo van do Karnemelksloot Tot het onderhoud dier wegen zijn echter merkt de Voorzitter op de Polderbestnreu verplicht niet de Gemeente Gouda behalve de Karnemelksloot waarvan de kaaien door den polder Sluipwijk en de icer bovenop dpor de gemeente moet worden onderhouden Dit laatste onderhoud door tweeërlei hand geeft vooral aanleiding tot moeiel jkheden Verschillende sprekers betoogen de wonsohel kheid dat de pOlderbesturen hunne verplichting beter zullen nakomen Bg ïon post Onderhoud van wandelplaatsen en plantsoenen betoogt do heer Oudgk de wenscheljjkheid om de Kleikade te verbreedea en met boomen te beplanten Dan kregen do ingezetenen een fraaie wandeling vau de Goejanverwelledgk naar de Oude Gouwe De Voorzitter zegt dat dit donkbeeld ook bij B en W wel eens ter sprake is gekomen Een poldorkade leent zich echter moeilijk tot beplanting Intusschen verklaart spr zich bereid de zaak opnieuw bij hot Dagelijksch Bestuur ter sprake te brengen Bij den post Jaarwedde van den Commissaris van politie verklaart do heer Ussel de Schepper namens de begrootings commissie het voorstel tot vorhooging van deze jaarwedde in te trekken Het rapport van B en W heeft op dit punt een emstigen indruk gemaakt op de Commissie zij meent dat eene verhooging als deze de volle sympathie moet hebben van het Dag Bestuur hoofdzakelijk Vfin den Voorzitter als hoofd der gemoento politio onder wiens bevelen do Commissaris staat en daar nu gebleken is uit hot rapport dat die sympathie niet bestaat meen zij niet verder te moeten aandringen bij den Raad op bedoelde verhooging Bij den post Kleeding der politie beambten vraagt de heer Koning of nu de betrekking van adjunctinspecteur wordt opgeheven voortaan de inspecteur uniform zal dragen De Voorzitter zegt dat punt nog niet besproken te hebben met den Commissaris Spr gelooft niot dat een uniform noodig is doch het zal later worden bepaald De heer v Mierop geeft in overweging hem in geen geval een zoo lange sabel te laten dragen als nu de adjunct inspecteur die in geval van hard loopen gevaarlijk is Bij den post onderhoud der lantarens dringt de heer Prince namens de begrootings commissie er op aan op het Marktplein 2 drie armige lantaarns te plaatsen Do buitengedeelton der stad worden aangen aam gemaakt en sierlijk ook aan de verfraaiing van de biimengedeelten mag wel iets ten koste gelogd Do Markt wordt s avonds veel bewandeld het komt spr voor dat bedoelde lantaarns daar veel gezelligheid zouden teweeg brengen De heer van der Garden wil met het oog op den 3 hoekigen vorm van de Markt liever drie zulke lantaarns plantsen tprwijl de heer lager daarentegen er één voldoende vindt De drie voorstellen worden in stemrping gebracht en alle drie verworpen Dat om 3 lantaarns te plaatsen mot 10 togen 6 st de hh Prince Ussel de Schepper Lotsy van der Garden Hoef hamer en Koning Dat om 2 en dat om 1 lantaarn te plantsen met 9 tegen 7 stemmen de zelfde hoeren als zooeven met don hoer Jager Bij een volgendon post klaagt do heer Koning er over dat de Stationsweg soms oo duister is Als t lichte maan heet doch deze niet te zien is is t daar zoo donker dat men gevaar loopt tegen boomen ta loopen Spr dringt er op aan de lantaarns daar steeds to doen branden Do Voorzitter belooft er met het Dag Bestuur over te zullen spreken Bij don post Onderhoud der brandspuiten wordt de vraag besproken of loeren dan wel linnen slangen de voorkeur verdienen Het groote bezwaar tegen linnen slangen schijnt te zijn dat die hier ter stede niet kunnen worden horatold als zij defect raken De hh Hoofhamer en Ussel de Schepper begrijpen zich dit laatste niot Laatstgenoemd spr zag zulk een reparatie Jlan een der stations van de Amsterdamsche brandweer geschieden door oen eenvoudig werkman en hij geeft in overwoging dijn Opperbrandmeester eens een persoonlijk onderzoek dienaangaande ie doen instellen te Amsterdam De heer Prinoo stelt voor om bij wijze van proef bijéén brandspuit Jinnan slangen te gebruiken De Voorzitter maant dat zulks niet gaan zal daar men ze door elkaftr gebruikt doch zegt toe dat dergelijke proef genomen zal worden raits er geen technische bezwaren tegen bestaan Bij den post Kosten van het Frogymnasium zegt de hoer Lotsy dat hij met genoegen gezion heeft dat B en W met de Begrootings Commissie wenschon dat weldra de middelen zullen worden gevonden voor de oprichting van een volledig Gymnasium doch spr zon gaarne wenschon dat B en W iets verder gingen Volgens spr zijn do kosten voor een Gymnasium niet zoo bijzonder groot vooral als men in aanmerking neemt dat hot Rgk BO pC ran do kosten verminderd met de inkomsten teruggeeft In Gorkum ie een Gymnasium spr weet niet of daar zooveel moer leerlingen zijn dan hier maar hij ziet geen reden waarom niet hier evengoed als daar door het ttijk zou worden toegestemd in do oprichting Spr wil daarom B en W uitnoodigeu een onderzoek te doen naar de kosten van een Gymnasium De Voorzitter gelooft dat een onderzoek thans tot niets zou leiden Spr vereenigt zich met de opmerking der Begrootings Coramiasie dat als t geluKt do gemeente van de bijdrage te ontheffen aan hot Bgk voor do Hoogere Burgerschool dat dan de oprichting van een Gymnasium in overweging dient genomen De hoer Ussel de Schepper vereenigt zich met het door tien heer Lotsy gesprokene Een Progymnasium is daarover is ieder t een gelooft spr een inrichting die niet kan voldoen een waar hors doeuvre I De vergelijking tusschen de verhouding van een H Burgerschool met 3 en B jarigen cursus en die van een Progymnasium en Gymnasium gaat volgens spr volstrekt niet op Spr hoopt dus dat weldra de eerste stappen zullen worden gedaan om de gemeente in het bezit te stollen van een Gymnasium De Voorzitter merkt den heer Ussel de Schepper op dat hg nu afwijkt van het gevoelen van de Begrootings Commissie waarvan hij lid is waarop genoemde heer antwoordt dat hij in do onderteekening van do zinsnede in bet rapport der Begrootings Commissie op deze zaak betrekking hebbende geen reden ziet om na hetgeen de heer Lotsy aanvoerde niet nog iets verder te gaan De heer van Iterson doet den heer Lotsy opmerken dat het voorbeeld van Gorkum niet opgaat Daar was een zeer druk bezocht Progymnasium I De heer Jagft wijst op Tiel dat meent spr Rgkssubsidie kreeg De Voorzitter merkt op dat hij niet gelooft dat Tiel al subsidie heeft enkele maanden geleden was dat zeker nog niot het geval De Inspecteur van do Gymnasia raadde B en W aan in allen geval met het vragen om Kijks subsidie te wachten totdnt de zaak van Tiel beslist was Bij don post Jaarwedde der onderwgzers vraagt de hoor Hoogenboom eenigo inlichtingen De post is liooger dan verleden jaar on ovoral ziet men juist dat do jaarwedden der onilerwijzers vermmderen Meer personeel is ook niet aangesteld De voorzitier merkt op dat het personeel wel is vermeerderd nl op de 2o burgerschool voor meisjes is oen 4e onderwijzeres benoemd Bovendien krijgen onderwgzeressen als zij zekeren tgd hier werkzaam zijn vorhooging van bezoldiging ingevolge vroeger besluit Bij den post Belooning van Doctoren enz vraagt de heer Hoofhamer het woord Namens de Begrootings Commissie dringt hij er bij don raad op aan om de jaarwedde van don heelmeester der gasthuizen met ƒ 200 te verhoogen Do Commissie was er van overtuigd dat de heer Spruijt die van 1872 af steeds uitstekend diensten verleende thans een belooning genoot die niet in evenredigheid was met do diensten door hom gepraesteerd Dagelijks bezoekt hij de zickezalen doet voorts de opératies en behandelt bovendien nog de patiënten in het Oude Vrouwenhuis en dat alles voor 82 cent per dag Hst komt spr voor dat het alleszins Billijk is dat bedoelde jaarwedde eene verhooging van ƒ 200 ondergaat De Voorzitter zegt dat ook B en W de verdiensten van den Heolmeoster der Gasthuizen zeer waardeeren doch als men in aanmerking neemt dat bjj behalve de ƒ 300 in deze betrekking nog 130 en ƒ 100 ontvangt voor undero werkzaamheden ten behoeve der gemeente dan is dnt reeds 550 on daar B en W nu voorstellen hein ƒ 100 meer te geven zou hij dus ƒ B50 hebbon wat volgens spr voldoende moot worden geacht Er is gewezen egt spr op de uitbreiding zijnor werkzaamheden in het Gasthuis maar dat is eene ohtlasting van de werkzaamheden van den Stads Heelraoostor Dat de heer Spruijt die werkzaamhoken op zich neemt moet dus meer worden beschouwd als een vriendschapsdienst aan een ouderen Collega waarvoor de gemeente kern niet behoeft te bezoldigen Do hoer Hoofhamer zegt dat t alleszins juist is dat de heer Spruijt behalve zjjn jaarwedde als Heelmeester der gasthuizen nog ander tractem ent ontvangt voor andere werkzaamheden ten dienste der gemeente Doch dat spreekt van zelf en dat mag bij do beoordeoling van het voorstel tot do thans aan de orde zijnde verhooging niet in aanmerking komen Worden hemi morgen b v wederom nieuwe werkzaamheden opgedragen dan zal hij ook daarvoor afzonderlijk moeten worden bezoldigd Het moge voort waar zijn dut do heer Spruijt een collega ontheft van werkzaamheden hg doét dat buiten den tijd die hij besteedt ten dienste der gemeente De heer Jager ondersteunt het voorstel der Commissie daar do heer Spruijt zijn beti fkking met groeten ijver vervult Als de hoer Spruijt zelf nietten volle overtuigd was dat hij hooger bezoldiging verdiemlo zou een man als hij er niet om vragen De heer Hoefhamer inerkt nog op dat de heer Spruijt door zijn bekwaamheid on fver de oorzaak is dat de inkomsten van hot Gasthuis zeer vermeerderen Er komen tegenwoordig vole monschen van buiten en do daardoor verkregen moordere inkomsten maken dat er minder subsidie noodig is alzoo een nieuwe reden om de voorgestelde ƒ 200 toe te staan De heer Pqst Drost gelooft dat de vorige spr zich vergist Wel worden er tegenwoordig meer personen opgenomen in t Gasthuis dan vroeger maar de inkomsten worden daardoor niet vermeerderd eer verminderd want vele patiënten kosten méér dan het bedrag dat zij betalen De hetr Hoofhamer toont daarop met cijfers aan dat de subsidie een paar jaar geleden aanzienlijk hooger was dan thans De Voorzitter merkt op dat de subsidie van thans weinig verschilt met die van vorige jaren bet is waar één jaar was die aanmerkelijk hooger omdat toon op voorstel van den heer Spruijt een aanzienlijke aankoop van instrumenten was gedaan ten behoeve der patiënten De hoor Post Drost zegt dat de patiënten slechts ƒ 1 25 per dag betalen en soms wel ƒ 2 por dag kosten Sommige patiënten zijn zeer duur drinken bouillon madeira en port en hot is een feit dat t groote aantal patiënten de inkomsten niet vermeerderd De heer Hoofhamer houdt vol dat zulks wol hot goval is on hij is van oordeel dat de heer Post Drost moeilijk kan beoordoelen in hoeverre die 1 25 por dag voldoende is om de kosten goed te maken Het voorstel om de bezoldiging van den Heelmeester der Gasthuizen met ƒ 200 te verhoogenwordt ijl stemming gebracht en aangenomen met 10 tegen 8 stemmen die dor bh Straver Oudijk PostDrost Fortuijn Droogleover Noothoven van Gooren de Voorzitter Bij den post Opbrengst van veergelWn toont do hoor Koning aan dat er iets onbillijks in is om do bewoners van de Korte Akkeren en daaraan grenzende buurten veergeld te laten betalen op het veer aan do Turfsingelgracht Die lieden moeten naar het werk in do stad on betalen op die wijze een onbillijke belasting Eigenlijk was dat een punt om oen brug to hebben maar daar dit in v le opzichten moeilijk is zou pr er voor zijn om daar geen veergeld te hoffon De voorzitter merkt op dat de hoor Prince het vorige jaar bij een ander veer er terecht op heeft gewezen dat zonder veergeld te hebben vele jongens zich gratis heen en weer zouden laten varen waarop de heer Koning althairf do Iwwoners van do korto Akkeren zou willen vrijstellon De heer van der Ganlen bespreekt demoeielijkhoid om controle uitte oefenen of het veer en bruggeld wel geheel verantwoord wordt Daarin zou gemakkelgk te voorzien zijn door het zoogenaamd Couponstolsel in practijk te brengen zooals bij het veer te Papoiidrecht en ook bij dat te Sleeuwgk wordt gedaan De veerman heeft boekjes met Coupons met doorloopende nrs die worden uitgegeven Waar dat stelsel in toepassing is bleek het dat de inkomsten zeer vormoorderden terwijl de kosten daaaraan verbonden gering zgn De voorzitter zegt de zaak gaarne in overwoging Ie tullen nomen De post voor Onvoorziene Uitgaven wordt ten slotte vastgesteld op ƒ 8177 71 en do Begrooting zoowel in ontvang als uitgaaf op ƒ 378 898 1 Niets meer aan de orde zijnde wordt daarop do vergadering door den voorzitter gesloten INGEZONDEN Geai hte Redofieur Beleefd verzoek ik ü een plaatsje in het eerst volgend No van Uwe Courant voor het volgende Bg voorbaat mijn dank Eerst heden las ik het artikel do opera in uw No van 26 October 11 Ik moot U eerlijk zeggen dat ik dit met een zeer gemengd gevoel van sympathie en ook het tegendeel gelezen heb De aanhef van het artikel schgnt mg toe golovord te zgn door eon degelgk muziekliefhebber dbch vind ik bij hot doorlezen den toon weder zoo dat ik mij weder voorstelde of het wel uit een bevoegde pon was gevloeid Wanneer ik de onderiinding door mij en anderen op het gebied van muziek in Gouda opgedaan naga dan mout ik zeggen ligt er voor mij in dat artikel iets Aft mij voor de toekomst hoop doet geven en wel dit dat men alhier meer lust een meer open oog oor en har voor degelijke muziek krijgt De goheele toon van hot artikel is echter van dien aard dat niet alleen het woord scherp maar ook het woord onjuist van toepassing is Toegegeven dat do Trovatore niot tot de zoogenaamde klassieke muziek behoort geef ik U de verzekering dat zij nimmer van hot repertoire zal verdwijnen dat zij als zij met goede bezetting gegeven wordt wol degelgk ook goede liefhebbers zal trekken Banaal en triviaal zgn klinkende woorden maar aan wie de beoordoeling on toch doet het mij genoegen dat ik bg het publiek vooruitgang bespeur Hoeveel teleurstelling is er niet geweest ou ondervindt men nog steairop muziekaal gebied alhier Geef U de moeite om op dat gebied in Gouda iets waarlijk goeds op touw to zetten Gij slaagt niet voor een oomodie of café chantant is men niet karig mot offers het stroomt er hoen zelfs die menschen die Verdi niet kunnen genieten banaal en triviaal is op het laatste toch hoofdschotel Het ligt niet in mijne bedoeling het artikel woord voor woord na te gaan te weiirspreken of te trachten den schrijvor die erg boos was wat te calmeren Ik beaam dat er met recht aanmerkingen waren te maken de toon echter is niet goed en hot slot oqgepast Een dergelgk werk met zoo n bezetting en toch geeft hij Mevr Jaide en de overigen een goed woord Ook de tirade op don heer Prill vind ik ongemotiveerd do beer PriU die ook mg geen aangename herianeringen tijdens zgn vorblgf alhier heeft gegeven staat toch te hoojt voor eene dergelijke uiting van uwe teleurstelling Heeft de schrijver ook gelegenheid gehad op te merkon of zijn directie goed wm of wel te weoschen overliet De heer Bolle zal overtuigd zijn dat er roden was voor teleurstelling maar met Fidelio goed bezet zal hij zeker zijne Goudsche muziekvrienden toonen dat hij goed wil maken voor wat wij in Trofvatore to kort kwamen La critique est aisèe enz enz M SPRUIJT BarKorlijke Staad GEBOREN 28 Oct Teunii oodcri H Worst n A M de Jong 27 Chrittii HtaJriki oodcn P B BsoBeadail tu 6 C Gotselur Aatopio opders P Ko t itr fa H Beaaii Wijaai ouden J C de Koaiag eo M Stortcabeeker OVESLEDËN 28 Oct O Hofilede t j n E OMtenrijlt 3 m G C Spijkemen 50 j ONDEIITROUWD 28 Oct G Tillemani te Widdiaiveeo ii j ea R on AitcD 26 J ADVERTENTIES Onzen dank aan allen ook namens de familie voor de liefde en beIanf 3telUcg betoont bg het ziek en sterfbed van onzen Zo fn ANTON P ROND J C BOND Bu Gouda 29 October 1887 Voor de vele bljjken van belangstelling 23 dezer ontvangen betuigen wjj onzen hartelüken dank G V KAÜLING D e KAÜLINU DB NïKÏÏ VkBOBKESEII Voor de vele bewgzen Tan belangstelling gedurende de ziekte en het overladen van haar dierbaren Echtgenoot ondervonden betuigt de ondergeteekende haar hartelgken dank F N ilAAS FntiiKE De Arrondisttements Etechtbank s Rotterdam beeft bfl vonnis van 26 October 1887 in staat van faillissement verklaard J H C II VI y C K Koopman in Galanterien te Gouda sedert den 22 dier maand en benoemd tot Rechter Commissaris den E A Heer Mr H J KAUSTKN en tot Curator den ondergeteekende Advocaat te Gouda Mr J FORTUIJN DROOGLEEVfiR Hulir KachelkoloiL enz Voor de levering hiervan beveelt ondergeteekende zich beleefd aan P KRl l 8illAI Pakhuis BOGEN 117 TE KOOP gevraagd een gebruikt doch goed onderbonden Vrachlbrikje Brieven franco onder Letter Z met opgaaf van prns aan de Boekhandelaars J van BKNTüM ZOON te Gouda Tegen I JANUARI a s wordt voor een Kantoorbediende gevraagd Kost en Inwoningf met gebruik van een vry Kamertje Bneven franco met opgaaf van prjjs aan den uitgever dezer Courant onder No 1578 Dienstbode Door bijzondere omstandigheden kan met 1 November eene flinke DIENSTBODE geplaatst worden Adres aan het Bureau dezer Courant WInter TrIcot Tailles in alle grootten en diverse kwaliteiten op nteaw ontvangen Met SOUTACHE opgewerkt van af 1 75 SVHESK en ZOON Eau de Vichy llunj Bitterwater Wilüunger Water Carlsbad Water Mariënbader Emser Water Eraser Pastillen Carlsbad Zout enz enz Verkrijgbaar direct uit de bronnen aangevoerd bij Slotemaber eo Co STEASmE EAABSEN 25 CENTEN per PAK Wed C van QUE Büuwkundii Onderwijs Voor eenige JONGELIEDEN wordt te Gouda de gelegenheid geopend opleiding te ontvangen in de BURGERLIJKE en WATERBOUWKUNDE bfl een gediplomeerd Civiel Ingenieur Vóór 15 November brieven onder letter B in te zenden bij de Boekbandelaars J van BENTÜM EN ZOON alhier M y D Burg en Zn L Confisears Cuisiniers B MARKT A 146 GOUDA Galantine de veau traffée per gewicht Verduurzaamde LEVENSHIDOELEN van W aOOGENSTBAATEN Co LEIDEN Paling in gelei Cibils Zalm Kreeften Sardines Dagelijks versche GEBAKJES GEVRAAGD eene DIENSTBODE om dadelijk in dienst te treden niet beneden de zestien jaren Adres onder No 1579 aan het Barean dezer Courant W SclialekampJr heeft heden avond versch voorhanden Goed gevulde ijoterletters APPELBOLLEN BOOMHOBENS Aangesneden TAART diverse GEBAKJES SAÏÏCUSENBROODJES Warme Pasteitjes W Zuivere Spaansche VVIJXE bizonder geschikt voor zwakke personen norflesch ƒ 1 25 ƒ l öO en ƒ 2 Wed C van OIJE Meuwe Pales Ie foic ijras Ls Ilenrij sS