Goudsche Courant, zondag 30 oktober 1887

V 1 D SAMSOM J887 Zondag 30 October J 3619 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Markt A 58 GOV DA Bekroond voor Costumes Zilveren Medaille Nat Wedstrijd 1881 Zilveren Medaille Int Kol Tentoonstelling 1883 COSTUMES MAIMTELS ROTONDES PEIGJVOIRS JAPONSTOFFEJS met daarbij behoorende garneeringen alsmede PELTERIJEN in zeer groote verscheidenheid van dé goedkoopste tot de beste soorten w aderiyke Nommers VIJF CENTEN De ingending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Toch wordt aan deze beide nederl en overigei L t J it K l f TT inl wiol i n i n j u 4 s S O Bismarcks wenachen en gedreh Bierbrouwerij De Griffioen VAN J M VAU DER SCHALK C 1 fiê MÜIVCHEIVER Beierseh Pilsener Lager en flr iffloeiitier ST IT voor GOUDA en Omstreken bij den Hoofdagent KLEIWEG flD Verkrijg baar WOL REGIME DE ECHTE Normaal Goederen met de handteekening van Prof JAHOEB fln alleen en uitslnitend verkrjjgbaar by D Uoogenboom Agent voor Gouda en Otmtreim i i mm 59 TIENDE WEG Heeft steeds in voorraad de LAMFE BELGE van Lemperenr en Bernard de UNPE SYPULCHKE met VÜLDOP de Internationaal Monsterbrander en velen anderen systemen allen onder waarborg van VEILIGHEID ST PUIKE OUDE SCHIEDAMMER by genoegzame deelneming Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar by I PEETERS Jz te Goeda NB Als bewfls van echtheid is cachet en knrk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE C fé DE KAP Op MAANDAG tt s 31 OCTOBER 1887 aanvang n m ten 6 nnr inleggelden 0 50 Cafë is voor het publiek toegankeiyk POTSPEL De Iste winnaars spelen om prgg De 2de winitaars i len om de Ie premie W C VIS ER Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal € KUNSTMIN Zondag 30 Oct 1887 Buitengewone Voorstelling te geven door de Société Internationale Directum ALBERT DB LEÜB met medewerking van Het Wiener Operette Gezelschap onder Directie van den Heer J LIPP uit Wetnen Opvoering van tüETTE MATB08E f Operette in 1 Act Aanvang 8 nnr Entree voor Leden 50 Ct Entree voor Niet Leden 99 Ct Mr Zie verder groote aanplakbilletten Soc Ons Genoegden Openbare Gymnastick Les op DINSDAG 1 NOVEMBER a s de8avondite 7 nnr Zaal cKunstni h Jg J STEEyBEBOEN AANEESTEDmCf DB COMMISSIE VAN TOEZICHT OP HET LAGER ONDERWIJS TE GOUDA zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders der Gemeente op WOENSDAG den 2 NOVEMBER 1887 dei namiddags ten twee nre bg inschröving AANBESTEDEN De levering der Schoolboeken en der uit te reiken prijzen ten behoeve der Openbare Scholen in dese Gemeente De voorwaarden van aanbesteding zullen van WOENSDAG 26 OCTOBER 1887 Zon en feestdagen uitgezonderd det voormiddagt van 10 12 ure ter lezing liggen hg den concierge van het gebouw Arti Lïgt aan de Markt alwaar de ioscbryvingsbiljettén op den dag der aanbesteding vóór des middags twaalf uur moeten ingeleverd worden Sociëteit Ons G enoegen 2 AbonnementrVooreUlUng DONDERDAG 3 NOVEMBER 1887 Kon Nederlandsch Tooneel Optreden van den Heer TOURNIAIRE Jacht op een SCHOONZOON Biyspel in 4 bedr van LABICHB en DBLACOÜR Aanvang 7 uurBi Gewone bepalingen en prgzen Snelpersdmk van A Beinkman te Gouda i m i De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Inde Stad geschiedt da uil ve in dan avond vul DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden i 1 25 franco per post 1 50 TWEEDE BLAD over den toestand van de Crèche of Kinderbewaarplaats aan de Nieuwehaven üezo nuttige iiutelliiifr die than tien jaren bestaat tolt ongeveer 240 oontribiieerendo I len Het aantal Icinileren dat jaarlqks er verpleegd wordt bedraagt gemiddeld niim drie duizend l e inkomaten bedroegen in het vorig jaar niim elf honderd gulden terwijl de uitgaven ruim duizend gidden heliepeii Bijzondere l elangstelling mocht bet bestuur ondervinden door de tan bate dezer inrichting geschonken ontregelden van het boodelhuis van wijlen Mej Hoffman van de Krven van Mej Valette ook Aovt te deelen in de opbrengst van de verloting eenar sprei die door eene onbekende geefster daarvoor welwillend wa afgestaan Voort gaf de heer C van Borkel eene kachel ten geschenke die voor een der kamers moest aangeschaft worden en verklaarde Dr H i de Voogt lioh bereid zoo noodig geheel belangeloos zijne diensten te vorieenen Dit alles wordt met danklniarheid vermeld toch blijft het Bestuur de sympathie van nog vrien vragen want menige huisvrouw is wel verplicht buitenshuis voor het onderhoud vnn haar gezin te gaan zorgen en dan is juist de Kinder Bewaarplaats eene inrichting die niet genoog aan ds welwillendheid van allen kan worden aauMvoleu Het Bestuur Mevrouw Schouten Pre Mevrouw Ds KoNrNO Müntino Secret Mej Jaeges Penningm Mevr SONSBEEK Mej DiWHiL n Dz Lanoe t Labberton t Kespek u Beaat iouda October 1887 Bultenlandsch Overzicht De politieke toestand in Frankrijk wordt steeds verwarder Niet alleen zijn do republikeinen in twee vijandige groepen verdeeld maar n i is bok de twist uitgebroken in het oon ervatieve legerkamp De royaluiten onder leiding van den hertog Do Rochofou cauldBi accia wiUen zich niet moer achikkon naar de leidmg van baron De Mackau den voorzitter der Union de droits terwijl de aanhanger van prins Victor Bonaparte si k ree l8 hebbon afgescheiden omdat de royalistsiCilleen de voordeelen van het bondgenootschap genoten Voorloopig is baron De Mackau die zijn ontslag nam tot voorz tttor der Union des droites herlcozen en wenl op voorstel van don hoer Do Cassagnac vTrm T V l bestrijden in wolken vorm het zich ook vertoonde maar niet rain lor vast van het ministerie een staatkunde te eischen overeenkomstig de verklaringen door den heer Rouvier in de Kamer afgelegd De heer Rouvier zal dus al zijne krachten moeten inspannen om het evenwicht te bewaren vooral nu ook de zaak WUson hem groolen laat bezorgt De heer Wilson weigert zijii mandaat als afgevaardigdeineer te leggen en beweerde in de couloir dat hij het onderzoek dm parlementaire commissie met een genut geweten ta gemoet riet Aldiu duren de aanvallen van de P ris en andere bladen in verschillenden vorm voort hetgeen natuurlijk zeer nadeelig is voor het gezag van den president der republiek De geruchien over president Grévy aftreden komen daardoor eveneens weer op den voorgrond en natuurlijk kunnen deze slechts strekken om den toestand nog onzekerder te maken Ueeü wonder dus dat ook de tegenstander der republiek juichen Een man al Wilson zegt de heer De Cassagnac in de Autorité is voor ons van onschatbare waarde Indien hij niet bestond moest hij uitgevonden worden De ïransche rs liaaleB m t de Jiutiet aan het hoofd juichen over den idtslag VMi de eerete zitting der Kamer wlw twee besluital twn dec zin dor regeering vrerden genomen Tw maal geslagen roept het bhid van den heer Olémencesu uit en dat nog wel zonder eeuigen strijd Zal er nu een erissi komen Zeer zeker indien sr een regesring ware maar wij hebben nu slechts te doen mot iets dat gelijkt op een mterim De Kamer hoeft alleen voor zich ministers die volgens de gewone uitdrukking belast zijn mot de afdoening der zaken weinig gewicht gehecht De eene het onderzook van do zaak der ridderordes was uitsluitend gericht tegen den heer Wilson en de tweedo gold meer den heer Jule Simon dan den minister van onderwij De heer Spuller diende oen ontwerp in betreffende do bezoldiging dor onderwijzers en wilde dit op de gewone wijze naar de commissie zenden maar de Kamer verklaarde hot mot 372 tegen stemmen voor dringend De rechterzijde bleef builen stemming en alle rcpublkeinen stemden t on den minister die alleen door zijne ambtgenooten weid gesteund En waarom deden zij dit Volgens do lutjce omdat de beer Jules Sijnon die in do MaUn het leekenondorwijs steed hekelt benoemd i tot voorzitter der commi ie welke beUut is met de herriening der programma s voor de volksschool Do republikeinen wilden daarom eenatemming verklaren dat zij van geen uitatol dor begonnen hervorming wihien weten Er bestaat aanmerkelijk verschil tnsschen de meeningen aan deze of san gene zijde van het Kanaal over de tn chen Frankrgk en Engeland gesloten conventies betreffende het Suez kanaal en de Kieuwe Hebriden Een natuuriijk verschijnsel wiint van welke zijde mon do zaak ook beschouwt algemeen stemt men toe dat deze overeenkomst een triomf voor de Fransohe regeoring is In hoofdzaak komt de nieuwe conventie overeen met den inhoud der vroeger onder Oranville gevoerde onderhandelingen zoodat whig en torie elkander geen te groote zwakheid tegenover Frankrijk kunnen corwijten Wat gebeurde bij de regeling der Afghaansche grenskwestie ziet men ook bg die der Snez vraag geschieden in den grond dor zaak brengt het kabinet Salisbury do politiek van iladstono ton uitvoer waarover door de torie toen zü in do oppositie stonden als het toonbeeld van zwakheid en toegevendheid hot anathema uitgesproken werd Nauwelijks weton de conservatieve orsmnen ov r dit feit hun spijt en ergonis te verbergen ADVBRTBNTlfiN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De veronderstelling is geuit dat de FranschEn gelacho overeenkomst aanleiding zou kunnen geven tot een verkoeling tusschon loonden en Rome daar een dor gevolgen van de neutralisatie van het Suezkanaal kan zijn een beletsel voor de nitbreiding van Italiaausch grondgebied aao de Roode Zee wellicht oorzaak van oen ontruiming van Ma ouah kan worden Ook dit was een der redenen waarom men met buitengewone nieuwagierigheid de zoo lang aangekondigde politieke rede van Criapi aan het banket te Turin tegemoet zag Plaatsgebrek dwingt ons slechts een zeer kort uitreksel van deze redevoering te geven Over de buitenlandscha politiek van Italië sprekend verklaartle Crispi dat het met allo mogendh xlen bevriend is echter tot enkele in bijzonder intieme betrekking stond daar het op het vasteland met de centrale mogendheden goallioord wa en op zee in overiog met Enpeland handelde Italië intusschen heeft zich geen doel gesteld door wolk bereiking zich ndore mogendheden kunnen bodreigd achten Zonder oorzaak verzekerde de ItaliaanMdie minister heeft zgn i is naar Friedricbsrsh de gevoeligheid dor publieke opinio in Frankrijk opgewekt Gelukkig echt heeft deze gevoeligheid het vertrouwen der Frausche regeering die van Italie s Icyale gerindheid overtuigd is niet geschokt De Italiaansche rogeering beoogt met haar allian tiepolitiek behoud van den vrede geen oorlog orde geen verstoring der rust Hf tzelfde vredelievende wm roet zijn eigene Crispi s reed Ungon tgd bestaande is nu nog meer bevestigd Wat de opmerking van sommigen betreft dat op Friedriohsruh een zamenzwering gehouden is zoo verzekerde de spreker ilat dit dan toch alleen een samenzwering ten gunste van den vrede is geweest waarbij zich allen die den iTode wenschen kunnen aansluiten Dat Crispi te Turin het geheim dezer samenzwering zou verraden heeft zeker niemand geloofd hij beperkte zich er alleen toe de woorden te herhalen door Bismarck tot hem bij het afscheid gesproken Wij hebben Europa een dienst bewezen Betrekkelijk de Oostersche politiek door Italië betracht verklaanie Crispi dat het ter wille dor rechtvaardigheid de autonomie en nationaliteit der Balkanvolkeren wil helpen bevorderen De beschuldiging als zou de expeditie naar Maasouah de vrucht eener avontuurlijke veroveringszuchtige politiek zijn verwierp de Italiaansche mini ter met verontwaardiging Italië wonscht den vrede doch het moet zijn een vrede mot eore daarom rust het rich uit om deii moord op zijn onderdanen in Afhka gepleegd te wreken Hot zal zich daarna tevreden stellen met het bepalen eener deman tte lijn tnsschen zijn kolonie on Abyssinië en indien deze aangegeven is don handel op Abyssinie weder gaarne openen Uit Marokko luiden de berichten iets gunstiger De toenemende beterschap van den sultan dort haarinvloed op den algomeonen toestand gelden De bezorgdheid on opgewondenheid verminderen de handel herleeft terwijl de veiligheid np de wegen is hersteld waar reed roovers en moordenaars ongehinderd huishielden Do BUROEMEESTER en WETHOUDERS van GOUD doen te weten dat door den Raad dior Gemeente in zijno Vergadering van den 7 Oct jlier 1887 is vastgesteld de volgende