Goudsche Courant, zondag 30 oktober 1887

mag niet minder zyn dan 0 70 Meter van den buitenkant der daarbg vermelde muren mat uitzondering echter van schoorsteenen en stookplaatsen voor gewoon huishoudelyk gebruik die op een a tand van één decimeter gemaakt mogen worden VIERDE AFDEELING Fan ae met M toezicht helatte fertonen ie ttrufen op de overtredingen geeteld en de uitvcermg deier Verordening Art 44 Tot het constateercn der overtredingen dezer Verdtdening zyn behalve de beambten bij art 8 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen bevoegd de Gemeente Bouwmeester en de Rooimeesters Art 45 De Gemeente Bouwmeester en de Rooimeesters zyn bevoegd met inachtneming van de bepalingen der Wet van 31 Augusfus 1853 Staatihlad No 83 tusschen zonsop en ondergang ondanks de bewoners of gebruikers de woningen gebouwen en erven binnen te treden teneinde het vereitchte onderzoek naar de inachtneming der bepalingen dezer Verordening te doen Die bevoegdheid wordt ook aan de Gezondheidscommissie of aan eene uit haar midden benoemde Sub Commissie gegeven wanneer zij tot het doen van zoodanig onderzoek door Burgemeester en Wethouders is uitgenoodigd Art 46 De overtredingen van do bepalingen dezer Verordening voor zooveel daartegen bij geene Wetten of provinciale Verorordeningen straffen zijn bedreigd worden met uitzondering van die der Artt 41 al 1 en 2 42 al 1 en 2 en 43 gestraft met eene goldboete van hoogstens vijf en tmutig gulden of hechtenis van hoogstens ze dagen De boeten en de hechtenis op de overtredingen van Art 2 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 85 3j 39 en 40 Ie zinsnede worden bedreigd zoowel tegen den lastgever als tegen den werkbaas die van de Artt 8 36 en 37 alleen tegen den eigenaar die van Art 2 32e zinsnede alleen tegen den bewoner die van Artt 7 en 33 3e zinsnede zoowel tegen den eigenaar als tegen den bewoner Art 47 He overtreder ofschoon de geldboete betaald of de hechtenis ondergaan hebbende is niet ontslagen van de verplichting om de bepalingen der Verordening op te volgen terwijl Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid bohouden om te handelen op de wyze by Art 180 der Wet van 29 Jnni 1851 Staatablad No 85 voorgeschreven De Gemeente Bouwmeester of die hem vervangt hoeft alsdan de bevoegdheid om met de daartoe benoodigde werklieden ter uitvoering dor bevelen door Burgemeester en Wethouder gegeven tusschen zonsop en ondergang de woningen gebouwen en erven der Ingezetenen huns ondanks binnen te treden met inachtneming der voorschriften van de et van den 31n Agnstus 1853 Staabblad No 83 Art 48 Bij het in werking treden dezer Verordening zyn die op het bouwen on op de verplichtingen van eigenaars van gebouwen en van naburige erven van den 4 Juli 3 October 1879 en fle Verordening tot wgziging van deze van den 11 Juni 1880 ingetrokken Zijnde deze Verordening aan de Gedeputeerde Staten van 2uid Holhind volgens hun bericht van den 18 20 October 1887 in afschrift medegedeeld En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 26 October 1887 Burgemeester en Wethonders voornoemd VAN BFiRGEN UZENDOORN De Secretaris BROUWER Daarenboven tot s gulden of 1 dag wegens wateren op de straat te Gouda buiten de openbare watcrbakken P G hekelaar te Gouda tot l j gulden of 2 dagen J B sigarenmaker te Gouda tot 5 guldon of 3 dagen M de J 1 dag J de J dagen J W L dai en A de J dagen G ï d W dagen C de G dag B V d N arbeider te Waddinxveen tot 1 guldenof 2 dagen L H arbeider te Moercapelle tot s gulden of 1 dag Z K veveener te Zwammerdam tot 6 gulden of 3 dagen scheepjager te Gouda tot 1 gulden of 2 smid te Gouds tot 1 gulden of 2 schipper te Gouda tot 1 gulden of 2 schilder te Gouda tot 1 gulden of 2 sjouwer te Gouda tot j guldon of 1 ADVËKTEi TH Hi C A van den BEEQE is alweer gearriveerd met een LADING ZEEÜWSCHE a a per HECTOLITER Ligplaats KATTENSINÜBL NIEUWE FELTESIJEN Dames en Kinder Aloffen Boa s Slipcols en Cols Militair Pellerinen en Pelsmutsen zwart en gekleurd ia alle breedten Wed Bosman Tiendeweg D 84 QELSAANSIEDING op LANDERIJEN en HUIZEN tegen i pCt Adres letter D bfl H GOORISSEN Boekdrukker Gouda Magazijn van Naaimachines BEPARATIËN aan NAAIMACHINES worden gegarandeerd Gouda Markt F W STÜTE O VrVAKCiECV ITieuwe Bosk Br Boonen V CAPUCIJNDERSEN Karitongerccül te Gouda Terechtzitting van Woenidag 26 October 1887 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTE f te Rottenlam VEROORDEELD wegens dronkenschap de V winkelier in manufacturen te Gouda tot hechtenis van 8 dagen Door den beklaagde werd overgelegd eene verklaring van Dr de Rotte dat M de V lijdeade is aan periodieke aanvallen van verstandaverbgstering zich uitende door onweerstaanbare neiging tot misbruik van alcoholica C V sjouwer te Gouda tot hechtenH va 1 7 dagen J J sjouwer te Gouda tot hecht nis van B dagen B de R sjouwer te Gouda tot hechtenis van 2 dagen A vin t sjouwer te Gouda gulden of 12 dagen H P B sigarenmaker te Gouda tet 8 galden ot 3 dagen o C K schoenmaker te Gouda tot 3 gulden of 3 dagon 11 r J V a P bajgerman te Goula tot 1 gulden of 2 dagen T GREBAS M Wed BOSMAN Tiendeweg D 84 Tricot Jongens en Meisjes Pakjes Jachtvesten Borstrokken en Pantalons Dames en Kinder Rokken KOUSEN en verdere artikelen in j uime kens voorhanden tot 4 boeten van 6 VERORDENING op bet Bouwen en op de verplichtingen van Eigenaars van Gebouwen en van naburige Erven in de Gemeente Ootula EERSTE AFDEELING Algemeene Sepaliitgm Artikel 1 Onder de benaming van WEG of STRAAT worden ia deze Verordening verstaan alle Voet of Rijwegen Kaden Stegen Gangen Sloppen Bruggen Markten Pleinen Plantsoenen Paden en Lanen Onder WATER alle Havens Grachten Vaarten Zqlen Wateringen en Slooten Alles voor zoover het genoemde in den regel tot algemeenen dienst bestemd of voor allen toegankel k is Onder WONING oen huis of een gedeelte van een huis tot bewoning gebruikt of daartoe bestemd Overal waar in deze Verordening op eenig werk of totteenige handeling vergunning goedkeuring aanwijzing of eenig ander voorschrift van Burgemeester en Wethouders of van deu GemeenteBouwmeester gevorderd wordt is hij die zonder de beslissing van het openbaar gezag af te wachten met het werk voortgaat of de handeling verricht niet meer strafbaar en wordt hij geacht niet in stryd met de Verordening te hebben gehandeld als er drie weken zijn verloopen sedert zijne schriftelijke aanvrage tot het bekomen van vergunning of eenig ander voorschrift tf j het bevoegd gezag is ingekomen zonder dat daarop binnen dien termijn is beschikt Art 2 Het is verboden zonder schriftelijke door de belanghebbenden onderteekende kennisgeving aan Burgemeester en Wethouders lo eei huis te bouwen er by te bouwen of het grooteudeels te herbouwen of eenig gebouw tot woning in te richten 2o muren gevels of hunne grondslagen langs deu openbaren weg of het openbaar water geheel of gedeeltelijk te v ernieuwen 3o onbebouwde gronden met muren heiningen hekken of beschoeiiiigen langs den openbaren weg of het openbaar water af te scheiden De kennisgeving moet veertien dagen vódr dat met de voornoemde werkzaamheden wordt a ingevangen bij Burgemeester on Wethouders zijn ingekomen In spoedeischeude gevallen kan met vergunning van Burgemeester en Wothoudora van dezen termijn worden afgeweken Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd zoodanige voorschriften te geven als zij hetzij voor eene geregelde plaatsing der gebouwen hetzy in het belang der openbare veiligheid en gezondlieid noodig achten De werkzaamheden mogen niet anders dan met inachtneming dier voorschriften uitgevoerd worden De belanghebbenden die met de door Burgemeester en Wethouders gegeven voorschriften zich bezwaard achten hebben recht van beroep op den Gemeenteraad Arl 3 Als Burgemeester en Wethouders oordeolen dat de grond waarop men verlangt te bouwen uitlioofde van zijn ingesloten ligging of andere voor de openbare veiligheid of gezondheid nadeelige omstandigheden daartoe ongeschikt is stellen zy bjj een met redenen omkleed voorstel waarop vooraf ten aanzien der veiligheid de Ge meenteBouwmeester en ten opzichte der gezondheid de Openbare Oezondheids Commissie zal worden gehoord aan den Eaad voor die vergunning te weigeren Art 4 Met de kennisgeving in Art 2 omschreven moeten aan Burgemeester en Wethouders tevens worden ingediend door de belanghebbenden onderteekende teekeningen van hetgeen zij verlangen te bouwen op of in te richten Deze teekeningen moeten met betrekking zoowel tot den platten grond als tot den opstand en de doorsnede op minstens 1 100 der ware grootte vervaardigd worden Burgemeester en Wethoudei kunnen naar omstandigheden eene afwijking van dit voorschrift toestaan De teekeningen moeten overigens duidelijk aantoonen de inrichting der fundamenten de constructie en indeeling van het gebouw de ligging en inrichting der privaten en riolen en de dikte der muren Als binnen zes maanden na de kennisgeving geen aanvang met het werk is gemaakt moet die kennisgeving en indiening der teekeningen wanneer de belaughebbenden alsnog tot de uitvoering willen overgaan met inachtneming van den loorschreven termijn op nienw geschieden tenzij Burgemeester en Wethouders hiöTvan vrijstelling verleenen Art 5 Het is De voorschriften door of namens Burgemeester enWethouder te geven ten einde ongelukken te voorkomen moeten worden opgevolgd Art 6 De door Burgemeester eu Wethouders gewaarmerkte teekeningen en de door ben gegeven voorschriften moeten steeds op het werk voorhanden zyu en op eerste aanvraag aan de ambtenaren met het toezicht belast worden vertoond Art 7 Een nieuw gebouwde of grootendeels vernieuwde woning mag niet betrokken worden dan minstens drie maanden nadat de binnenmetsel en pleisterwerken voltooid zijn Van die voltooiing blykt door eene verklaring van Burgemeester en Wethouders afgegeven op sohrifteiijke aanvraag van den eigenaar na een door den Gemeente Bouwmeester ingesteld onderzoek Dit onderzoek heeft plaats binnen veertien dagen na de bovenbedoelde aanvraag Art 8 Wanneer een gebouw muur heining beschoeiing molenroede molenas of schoorsteen naar het oordeel van Rooimeesters door bouwvalligheid hetzg voor het gebruik van den openbaren weg of het openbaar water ook met het oog op de voor de algemeene gezondheid noodige doorstrooming belemmert mo t de eigenaar op schriftelijk bevel van BurgemeestOT en Wethouders binnen den daarby bepaalden tyd het bouwvallige doen herstellen sloopen of door een nieuw doen vervangen Art 9 Steigers en schuttingen mogen niet op of aan den weg of aan het water worden gesteld dan met vergunning van Burgemeester en Wethouders overeenkomstig de door of namens hen te geven voorschriften Zij moeten stevig gesteld zyn en zoo ingericht dat geene bouwstoffen puin of iets dergelijks op den weg of in het water kan vallen TWEEDE AFDEELING Fatt de JFtjze van Bouwen Art 10 Er mag met hot bouweu aan den openbaren weg of aan een openbaar water geen aanvang worden gemaakt dan nadat vanwege Burgemeester en Wethouders rooiing is gegeven Deze wordt gegeven binnen acht dagen nadat zij is aangevraagd Art 11 Bij oprichting van een nieuw gebouw wordt de grond zoodanig opgehoogd als door of namens Burgemeesters en Wethouders wordt bevolen Art 12 De gemetselde fundamenten of paalfundeeringen moeten minstens één en een half maal en die op zandaanplompiiigi n en op roosterwerken minstens drie en een half maal de dikte van het opgaand muurwerk hebben Do bovenkant der houten fundeeringen moet op minstens een Meter onder A P liggen binnen de j Singelgrachton en daarbuiten op minstens 20 centi meter onüer hot zomerpoil van den respectioven i polder I Alle gemetselde fundeeriugen moeten van den aanleg af in kalk of trasspecie opgetrokken worden Art 13 Er mag geen gebruik worden gemaakt van slechte of onvoldoende bouwstoffen In en boven het trasraam mogen geen berookte steenen wordiSli gebruikt Art 14 Het trasraam der muren heeft eene hoogte van minstens 0 60 Meter Trasraam en grondkeorende muren worden van ha rden steen in trasspecie of Portlandscho Cement bevattende minstens één derde tras of één vijfde cement gewerkt Als het trasraam is afgeraetseld wordt daarvan aan den Gemeente Bouwmeester kennis gegovou die zoo spoedig mogelijk immer binnen drie maal vier en twintig uren dit onderzoekt zonder zijne goedkeuring worden do muren niet verder opgetrokken Beroep op Burgemeester en Wethouders wordt toegelaten Art 15 Niemand mag eene straat aanleggen dan in de richting door den Gemeenteraad te bepalen Art 16 Nieuw te bouwen hofjes dat zijn verzamelingen van meer dan drie woningen niet alle liggende aan een der straten of wegen der Gemeente hebben minstens eenon toegang ter breedte van niet minder dan l BO meter Art 17 De afstand tnsschen de gevels van tegenover ilkander gepliiatste gebouwen bij het aanleggen van straten gangen lanen sloppen en hofjes is winstens tien meter Bij aanleg van hofjes bestaande uit gebouwen zonder andere bovenverdieping dan den zolder kan de afstaud minstens vijf Meter zijn Ten aanzien van den afstand tusschen voorgevels en achtergevels voorgevels en zijgevels of achtergevels en zijgevels geldt dezelfde bepaling met dien verstande evenwel dat Burgemeester en Wethouders dej bevoegdheid hebben omj uaar gelang van den plaatsebjken toestand dien afstand tot vijf Meter te bepalen Indien slechts aan ééne zijde van de straat gebouwd wordt blijft er tusschen den naar de straat gekeerden gevel van het gebouw en het midden van de straat eene nümte over van vijf Mefcar Art 18 De gevels on andere muren worden telood gesteld In bijzondere gevallen kunnen Burgemeester en Wethonders eene uitzondering van dize bepaling toestaan Art 19 Bg op ver of bijbouw of b j vernieuwing worden de gevels alle balkdragende muren en alle scheidingsmuren tusschen twee gebouwen of woningen van steen gemetseld Zy hebben tot op de hoogte van 9 Meter boven de kruin van de straat eene dikte van minstens 22 centimeter Voor woningen met ééne bovenverdieping on een zolder of met eou zolder alleen is eene dikte van 16 centimeter voldoende Deze dikte der muren is niet verplichtend voor uitbouwingen van trappen privaten en berghokken Art 20 Muren mogen niet hooger dan 13 Meter worden gebouwd tenzy met in achtneming der voorschriften ten aanzien van de dikte door Burgemeester en Wethouders in ieder geval te geven Art 21 Ten aanzien van de dikte der mureneu hun aanleg onder den grond voor fabrieken bergplaatsen stallen en andere niet tot woonhuizeningerichte en dienende gebouwen kunnen Burgemeester en Wethouders zoodanige voorschriftengeven els zij in ieder geval voor de heobtheid noodigoordeelen Art 22 Bij de bepaling van de dikte der muren wordt alleen op het metselwerk van den muur zelf niet op de spouwmuren beraping of andere verdikking gelet Art 23 Gevels boven winkelpuien niet door gemetselde penanten ondersteund moeten rusten op getrokken ijzeren balkliggers waaronder yzeren stijlen of kolommen De afmetingen worden door Burgemeester eu Wethouders bepaald Art 24 Bij opbouw moeten alle muren in verband met elkander worden opgetrokken Elke bindtlaag moot behoorlyk om het andere bindt met ankers en ter plaatse waar de bindten gestuikt worden of tegen elkander komen met zwaluwstaartsgewyze koppelijzers worden bevestigd De sluitgevels moeten aan het tweede bindt worden geankerd Art 25 Zouder vergunning van Burgemeester en Wethouders mag geene woning aan den voorkant eene mindere breedte hebben dan van 3 60 Meter Art 26 Geene woning wordt geliouwd of verbouwd of eenig gebouw tot woning ingericht dan met inachtneming van ten minste de volgende afmetingen do oppervlakte binnen de muren 24 vierkante Meters die van ieder slaapvertrek 9 vierkante Meter de hoogte van elke verdieping van den vloer tot onder tegen de balklaag 2 80 Meter van sousterrains van huizen met minstens twee verdiepingen behalve den zolder 2 50 Meter In elke woning die geene andere bovenverdieping heeft dan een zolder is eene borstwering op dien zolder van 1 Meter en moet de nok van het dak 2 Meter hooger dan de borstwering zijn In iedere kAmer moeten de lichtkozynen of lantaarns in den dag min ens 2 60 M oppervl beslaan Voor Bouwmanswoningon kunnen door Burgemeester en Wethouders na de GezandheidsCora missie te hebben gehoord uitzonderingen van deze bepalingen worden toegestaan De schoorsteenen worden ingericht overeenkomstig de voorschriften der Verordening op de Brandweer Art 27 De vloer wordt behalve voor sousterrains ten minste drie Decimeter bovon den beganen gïond waar die het hoogste is volgens aanwijzing yan Rooimeesters gelegd Hij is in de woon en slaapvertrekken van hout Als ophooging van het bouwterrein noodig is geschiedt dit steeds met scherp zand sintels zuiverepuin of andere naar het oordeel v n Burgemeesteren Wethouders voor de gezondheid onschadolgkestoffen j rt 28 Lager dan drie Decimeter boven den beganen grond mogen geene andere inrichtingen worden gemaakt dan die welke bestem 1 zgn voor keukens offices werk of bergplaatsen Art 29 Waar houten vlooren zijn wordt voor behoorlijk verdeelde luchtstrooming daaronder gezorgd of wel de grond tot tegen den onderkant van den vloer aangevuld met eene laag koolasch waarover grof biggelzand ter dikte van 0 16 Meter of alleen met grof biggolzand De uitgraving van den grond geschiedt tot minstens 0 2B Meter onder den vloer Art 30 Ieder huis dat niet minstens uit twee verd epingon bestaat moet van oen zolder voorzien zyn De liehtkozijnen of lantaanli aldaar mogen geene mindere oppervlakte hebben dan van 1 60 Meter Zolders mogen niet tot woonvertrekken en kamers lager dan 2 80 Meter niet tot slaapvertrekken worden ingericht zonder schriftelyke vergunning van Burgemeester en Wethouders Vlieringen mogen in geen geval tot woon of slaap vertrekken ingericht worden Art 31 ledere woning moet een afzonderlijk privaat hebben dat door raam of luchtkoker met de buitenlucht gemeenschap heeft niet in kamers of keukens De privaten mogenworden gemaakt Art 82 Als de Gczondheids Uommissie naar aanleiding der voor haar bestaande Verordening eenig ifobouw heeft onderzocht en het met het oog op den openbaren gezondheidstoestand voor gebruik of bewoning ongeschikt heeft bevonden geeft zij daarvan kennis aan Burgemeester en Wethouders die als zij zich met dat gevoelen vereenigen don eigenaar en bewoner daarvan verwittigen en de ontruiming gelasten Binnon 14 dagen moet aan dien laat worden voldaan Het gebouw mag met tot bewoning of gebruik afgestaan of betrokken worden dan nadat de daaraan noodige veranderingen zyn aangebracht en door Burgemeester en Wethouders goedgekeurd Beroep op ilen Gemeenteraad wordt toegelaten Art 33 Het is verboden zonder vergunning van Burgemeester on Wethouders Winkelkasten Balkons Schermen uaar buiten openslaande Deuren of Vensters Kachelpijp n Schoorsteenen of andere zaken buiten de gevels of zijmuren aan den openbaren weg of het openbaar water uitkomende aan te brengen of uit te bouweu Deuren van Kerken Schouwburgen en andere gebouwen voor openbare bijeenkomsten bestemd moeten naar buiten openslaan of zoodanig worden ingericht als door Burgemeester on Wethouders wordt goedgekeurd Van de bestaande badoelde gebouwen moeten de deuren wanneer Burgemjester en Wethouders het noodih oordeelen binnon den tyd van zes maanden naar buiten openshiande werden gemaakt of overeenko ostig hunne voorschriften worden ingericht Art 34 Het is verboden Stoepen te maken te verleggen of daarop Hekken of iets anders te plaateen tenzij met vergunning van Burgemeester en Wethouders en overeenkomstig de door of namens hen gegeven rooiing Van doze beschikking wordt beroep op den Gemeenteraad toegelaten Art 35 Het is verboden zander vergunning van Burgemeester en Wethjudcrs Pesthuizen Hekken op stoepen Palen Banken of Gordingen van punten haken of andere scherpe voorwerpen te voorzien Pothuizen mogen niet meer worden gebouwd of verbouwd Art 36 Ieder is verplicht daar waar lantaarnpalen den do irtocht zoudeu belemmeren hot phiatsen van lantaarns aan hen toebehoorenda gebouwen te gedoogen en toe te stian dat de stoepen opgenomen en do daarop gestelde pdeu en hokken worden losgemaakt wanneer dit tot het leggen van gaspijpen noodig is In zoodanige gevallen worden do stoepen palen en bekken ten koste der Gemeente in vorigen staat hersteld Art 37 Ieder is verplicht te gedoogen dat de Naamborden van de Straaten aan de hem toebehoorendo gebouwen worden vastgehecht Als door dit vastmaken iets is beschadigd wordt dit ten koste der Gemeente hersteld Art S3 Keldergaten of andere openingen in onafgesloten stoepen moeten gedokt zgn met kruislings geplaatste ijzeren banden of steekdraad waarvan de openingen niet wijder mogen zyn dan 4 C M Art 39 Het is verboden zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders water van de dakeu of uit de liuizen op straat te leiden Art 40 Het is verboden het openbare water te dempen te vernauwen of den doortijeht te stremmen door het uitzetten van Schoeiingen lleiningen Hekken Bruggen Privation of wat het ook zgn moge In bijzondere gevallen kunnen Burgemeester en Wethouders het stelleu van steigers veroorloven De eigenaren van gebouwen of erven die grenzen aan het openbare water zgn verplicht door behoorlijke door Burgemeester en Wethouders goedgekeurde schoeiingen of walmuren te zorgen dat hun grond met in het water uitznkko DERDE AFDEELING Vtm de verpiKhimgen tmtchen etgenaar van naburige Mrven Art 41 De in art 690 van het Burgerlijk Wetboek vermelde afsluiting zal geschieden door middel van eene schutting of van eenen manr Met onderling goedvinden kan dit door eene heg geschieden Aan de openbare struiit moet de afscheiding uit eenen muur eene schutting of een hok bestaan Art 42 Eene schutting of een muur tusschen naburige erven moet hoog zijn minstens 2 20 M boven den beganen grond van het hoogste der beide erven Een muur moet dik zijn minstens 0 22 M Eene schutting of eeu muur aan een openbaren weg moet minstens van gelijke hoogte en dikte zijn Art 43 De tusschenruirate van werken omschreven bg Art 703 van het Burgerlijk Wetboek