Goudsche Courant, woensdag 2 november 1887

kunuon worden genomen voor den tijd en tor oppervlakte door den Minister rau Waterstaat Handel en Ngverheid te bepalen tot het nemen van cultuurof bemestingsproeven door of onder leiding van den directeur van hot naastbij gelegen proefstation 4o Het toelicht op de proefstations wordt uitgeoefend door een curatorium van minstens drie laden door de Begeering te benoemen In h ng had men niets van den bakenden Amerikaanschen uitvinder Edison gehoord Thans bericht men uit New York aan de DaUy Neum dat hg merkwaardige verbeteringen aan zqn phonograaf beweert te hebben aangebracht Tegen het einde van Januari zullen er naar hij hoopt vijfhonderd van den hervormden toestel gereed rijn Voortaan zal een koopman die een brief verzenden wil slechts op de gewone wijze in het instrument hebbon te spreken en een blaadje een phonogram is gereed hetwelk in een daartoe bestemd doosje met de post verzonden kan worden Er zullen blaadjes verkrijgbaar worden gesteld voor 1000 2000 en 4000 woorden De ontvanger steekt het blad in z jn phonograaf en de boodschap wordt duidelijker overgebracht dan met eenigb telephooii het geval is Hot geluid wordt zoo voortreffelgk weergegeven dat men de stemmen van twintig personen onderscheiden kan die slechts enkele woorden hebben gesproken Het groote voordeel is dat het phonogram niet slijt een eeuwlang kan worden weggeborgen en zoodra het noodig is gebruikt worden bgv voor een testament zetters zouden er naar kunnen zetten door met zijn voet den toestel in beweging te brongen kan de zetter zich telkens vijf of tien woorden doen voorzeggen en ze naar verkiezing doen herhalen Daar de phonogrammen met zeer geringe kosten ver dnbbeld kunnen worden zal de toestel veel waard zijn voor musici Evenals de oude phonograaf kan de nieuwe nóg beter zingen en fluiten dan spreken De muziek van een orkest wordt zoo weergegeven dat alle instrumenten worden onderscheiden Do Hoer Z B B H H Onder bovenstaanden titel schreef de Amsterdamsche correspondent van het Utr DU dezer dagen de volgende aardige schets Een echt Nederlandsch type is deze heer Hij is ongetrouwd heeft een afgrijzen van het platteland eu bewoont derhalve voornamelgk do grootere steden Hij is gewoonlijk op hot kantoor bq een bankinstelling een spoorweg een makelaar ja men vindt hem in alken maatschappelijkon stand tot by de politie en do rechterlgko macht toe Hij leeft in den regel thuis nogal eenvoudig Bijk is hy maar zelden zijn geheolo bezitting gaat in één hoogstens tweo koffers Hij bewoont een slaapkamer met een vrije zitkamer en eet in een restauratie soms woont hy bij menichen in met geheolen kost en bewassching Maar of hy in woout dan wel alleen een slaapkamer met vrije zitkamer heeft do menschen bij wie hij dat heeft beschouwen hem als een dool van hun inkomen on gaan dua gewoonlijk nogal omzichtig met hom to werk De heer Z B B H H leeft soms zeer goregeld maar dikwijls ook zeer ongeregeld In t laatst van de maand leeft hij geregeld tot op het kantje van zuinig Maar in de eerste weken dor maand slaat hy door Dan komt hij laat soms in t geheel niet thuis rookt fijne sigaren brengt al zijn vrije uren door in het koffiehuis aan t biljart of op de straat H H is geen dronkaard maar toch zoo lang hij geld in den zak voelt heeft hij een onnoemelijken dorst dan versmaadt hij noch de ramp des volks noch dou zegen der beiersohe natie noch grok noch wijn En eerst als de evenredigheid tiisschen zijn dorst en zijn financiën op allorbedroevendste wijze verbroken is dan vindt ge den heer Z B B H H des avonds vroegtijdig op zijn nvrye zitkamer of in don kring der familie bij wie hij iin woont rookonde tabak uit eenon steenen pijpje en slurpende thee of koffie al naar den tijd van den dag Maar hij schikt zich spoedig in zijn lot dat moet erkend worden Don eersten avond als hij van verveling zoo onzinnig vroeg te bed gaat mag hern onder het uittrekken zijner laarzen eens een hartig woord ontvallen maar daar is t ook mee uit Juist op den laatsten van de maand begint de overtuiging bij hem post te vatten dat de mensch toch veel gezonder is by zoo n geregeld leven dun met al dat pierewaaien veel helderder veel opgeruimder veel meer geschikt voor zijn werk veel meer hoe zal ik t zepgen Maar hehuis den volgenden morgen is hft de eerste Kn do overtuiging van gisteren verdwijnt als een schim voor het dartel gorinkinkel der rijksdaaldjers o trek naar gezelligheid de zucht naar eeloF die alle mcnseb n maar inzonderheid den beer Z B B H H zyn ingeschapen lossen die overtuiging af en het oude leventje begint weer Het is zonderling dat juist in die dagen welke zelden langer duren dau een kip noodig heeft om hiiar eieren uit ta broeden de heer Z B B H H zich soms grenzenloos rampzalig gevoelt Niets is hem dan naar den zin Zyn melk is niet vorsch zijn rauw ei ook al niet de thee is slap het brood oudbakken de boter sterk de meid brutaal Zyn werk verveelt hem hy gevoelt zich eenzaam verlaten op deze wereld diep rampzalig en hy zit het eerst van al zijn vrieadeq in de kroeg Een die byna nat zoo diep rampzalig is als hy komt een paar minuten na hem en nu bespreken zy onder een bitterde de wenschelykheid om een andere levenswyza ta gaan leiden een levenswyze meer den mensoh in het algemeen maar bijzonder den heer Z B B H H meer waardig En zij besproken die wenschelijkheid zoo lang en onder zooveel bittertjes dat zij eindelyk met hoofden als steenovens er over eens zijn geworden dat zij zoodra mogelijk zullen gaan verhuizen Niets geen gezellige kamer niets geen aardige menschen Daar heb je nou verleden week toen dacht ik zoo Kom ik geef den brui van dat uitgaan 1 En toen heb ik toch acht dagen lang eiken avond op mijn kamer gezeten wat zitten lezen en eau pypje gerookt en een kopje thee gedronken Wel kerel dacht ik dan soms wat zou dat toch gezellig zijn als je nou eens een beetje toespraak hadt Wil ja wel gelooven dat ik dan de deur niet uit te slaan was Maar toen ik vanmorgen opstond en die eeuwige kamer weer rondkeek toen dacht ik O God neen I dat houd ik niet langer uit Vanmorgen was het toevallig ook juist do eerste I En in zoo n rampzaligheidsbui zegt de heer Z B B H H zyn huur op en dan vindt ge dagen achtereen een advertentie in krant waarbij de heer Z B B H H kost inwoning en bewassching of een slaapkamer met vrije zitkamer vraagt Slechts in enkele gevallen heeft hij een eigen bed Zoo verhuist de he r Z B B H H van den een naar den ander totdat hij eindolyk datleven moede de jonge dochter dor familie by wiehij Zondags van tijd tot tijd als vriend aan huis komt ten huwelijk vraagt en voert Soms gaat dat heelgoed en verandert hy als een blad aan een boom maar dikwijls zit do gewoonte van ziju bezighedenbuitenshuis te hebben or zóó in geroest dat zynvrouw hem wel eens toevoegt Je hadt nooitmoeten trouwen Ju blijft altijd dezelfde Z B B H H Als men t gean in da vermaardste circussen in de rijbaan en op het renperk thans wordt verricht door de stoutste ruiters kunstrijders en de best afgerichte paarden vergelykt met de berichten aangaande dergelijke Sport te vinden bij Grieksche en Bomeinscho klassieke schrijvers dau blijkt op de overtuigendste wijze dat noch de ryknnst noch do africhtknnst tot hoogei volkomenheid is gebracht Duizenden jaren zijn sedert dien tijd voorbygegaan en zijn de ouden ook op dit gebied onze meestors gebleven De volgende mededeolingon ontleend aan de Vos8 Zeitung zullen daarvan ten bewijze kunnen strekken Herodotus leert ons dat Phoenicische handelaren het paard in Thessalie en den Peloponesus het eerst hebbeu aangevoerd Het was herkomstig uit Libye In Thessalie vooral ontwikkelde zich de rijkunst snel en de bewoners van Libye gaven daarbij aan de Grieken het voreischte onderj ioht zoowol in de rijkunst als in t mennen van paarden zoodat zij weWra niet slechts het vierspan uit do vrije hand konden besturen maar daarenboven andere nog stouter toeren konden verrichten Naar het schijnt waren do Thessaliérs aanvankelijk de beste ruiters Euripides getuigt van hen dat het geen zeldzaami heid mocht heeten iemand een wild paard fo zien bestijgen t welk door den ruiter in tegenwoordigheid zijner medoburgeren werd getemd Op gezetto tijden hield men dergelijke oefeningen in de openI bare renbaan tot grooten roem en eer des lands Dit wekte in niet geringe mate den naijver onder de bewoners der verschillende straten van Grieken land Dat te Athene vooral in de dagen van Pericles de zucht voor t bezit van schoono paarden zich bijionder ontwikkelde bij dit weelderige volk laat zich gemakkelijk begrijpen De rijkunst werd er vlijtig beoefend en binnen weinig tijds had deze I Sport oen voorbeeldelooze ontwikkeling verkregen t Hooga prijzen betaaldo men voor fraaie paarden waarbij liet ras oen niet geringe rol speelde Een j stamboek voerde men in en op do achterdy werden I de paarden der voornaamste rassen met oen bijzonder merk gebrand Bij voorkour bereed men hengsten I en van deze gewoonte getuigen vele antieke vazen van Grieksche kunst waarop steeds hengsten zijn afgebeeld De Sarmaten on ile Scythen daarentegen waren bijzonder gesteld op ruinen gelijk uitdrukko lijk wordt vermeld door Strabo By de Athenen vooral wisselde de modekleur der paarden dikwerf af nu eens waren zwarte dan bruine paarden t meest gezocht en schimmels on andere verdrongen de eerstgenoemde op hunne beurt maar voor een vierspan was het 8tyl steeds paarden van versohillende kleur te gebruiken Dat iemand een vierspan naar den eisch kon besturen gold by de oude Grieken niet als het bewys vau hooge volkomenheid in de kunst Men hail het reeds veel verder gebracht want mot meer dan het dubbele van dit getal paarden bespande men den wagen in het ryperk In vliegandan ren doorylde men het en bij t pyisnel zirenken mocht niet óen enkele der fiere rossen uit de linie gaan De wagenmenner zat niet gelijk by ons maar itond en bestuurde zijn talrijk voorspan uit de vrye hand Dat da paarden uitmuntend moesten afgericht zyn om dargelyk kunststuk te kunnen volvoeren behoeft schier niet te worden vermeld In dit opzicht haddan do Ouden het tot een hoogte gebracht die thans onbereikbaar schynt te wezen Xenophon heeft ons den naam bewaard van don man die te Athene de hoogere rijkunst beeft ingevoerd door wieu bet eerste schoolpaard in het ryperk is gebracht Op da maat der fluitspelers daad Simon zoo heette deze eerste pikeur van hoogen rang zijn paard dansen t zy stappend of dravend zelfs in galop t Werd de lievalingsport dar voorname klassen niet slechts by de Grieken maar insgelijks by de Bomeinen ouder de Keizers De equUeè legden zich in t bijzonder toe op deze hoogere rijkunst Schitterende voorstellingen gaven zij in het amphitheater Ten aanschouwe van duizenden voerdan zy in grooten getale de schoonste quadrilles en andere ryspelen uit die de toeschouwers met verwondering vervulden Hun hoogs ten glans bereikten die spelen onder de eerste Bomeinscho keizei s Lang bleven zy bestaan maar later daalden zy in rang en schoonheid en overleefden als t ware zich zelf Het t kunstpaard der Ouden was inderdaad wonderbaarlijk afgericht Dat een paard op een gegeven bevel of teeken knielde of zich naervleide op den grond had in hun oogeu niets te boteekenen Een geldstuk van de kleinste soort op te rapen en in de hand des meestors over te brengen werd een zeer alledaagseh kunstje genoemd In één woord al t gean men vau dien aard heden ton dage in het circus vertoont was by de Ouden lang en breed bekend Om met een enkel voorbeeld aan te toonen tot welke hoogte do africhtkunst vóór meer dan een paar duizend jaar reeds was geklommen zal het voldoende zyn het volgende mee te doelen Een paard waarop een ruiter zit heft het linker voor en achterbeen beide hoog opwaarts blijft in dien stand geruimen tijd staan eu briescht dat bet een lust is te hooren Velen hebben deze toer ouuitvoorbaar geacht anderen hebban den raad ingewonnen van de bekwaamste oktleedkundigen die eenstemmig de mogelijkheid hebben aangetoond tevens verklarende dat dergelijk kunststuk mocht worden beschouwd als het topples van dressuur Tot aan don ondergang van het WestorKomoinschKeizerrijk werd deze sport in hooge eer gehouden inooht ook zijn glansrijkste tijdperk toen reeds eeuwen tot de geschiedenis hebben gehoord Bij denval van het Kijk verhuisde die kunst naar Byzantium en die stad werd do bakermat van het modernekunstrijvak Bij die voorstellingen door kunstrijdersvan beiderlei geslacht destijds gegeven heersohtenÜostersche woelde on pracht op een wijze die voorWestorsche begrippen fabelachtig mag heeten Voegenwij er tevens bij dat de kunstvorrichtingen dertoenmalige artisten gelijken tred hielden met dewoidscho tm bij de uitvoeringen ten toon gespreid De schrijvers van die dagen leveren daarvan da meest voldingende bewijzon Op het ongezadelde in ijlende vaart door het renperk snellende paard zweefden zy als t ware voorbij de tallooze toeschouwers die zij beurtelings in verrukking brachten door de keurigste en edelste akadomische standen of do onnavolgbare sierlijkheid hunner bewegingen bij de uitvoering hunner gymnastische spelen Naar de uitspraak van allo bevoegde beoordeelaars behoort do palm der overwinning niet slechts op het gebied der lichamelijke ontwikkeling van den raensch aan de Ouden te worden toegekend maar ook in de rijkunst m het mennen van paarden uit de vryo hand en in hot africhten van het paard Buiteniandscti Overzicht In Frankrijk neemt do zaak van den heer Wilson eeu oiigunatigen keer President Grévy die de beweging tegen zyn schoonzoon gedeeltelijk als tegen zich zalven gericht schijnt to bcsehoiiwen donkt er naar men zegt ernstig over af te treden indien het onderzoek togen don hoor Wilson wordt voortgezet Do commissie welke overeenkomstig het voorstel van den Bouapartist Cunoo d Omano met het onderzoek der zaak is belast be staat echter grootendeels uit tegenstanders van Wilson zoodat voortzetting der enquête ta verwachten is De oomminia is begonnen met den heer Cuneo d Ornano den voorsteller te ontbieden en hem te vragen nauwkeurig de punten op te geven volgens welke het onderzoek moet aanvangen Tevens benoemde zy den heer Leydet tot haar voorzitter en den heer Bastide tot haar secretaris De vraag is nu hoe do Kamer over het verslag dar commissie zal oordealen President Grévy bad een onderhoud met den heer Bouvier en da hoeren Ploquat on Leroyer en gelijk met zekerheid wordt beweerd hoeft de heer Grévy alleen op deze voorwaarde zijn plan tot aftreding laten varen dat het ministerie de kabinetaquaestio stelle ten einde het onderzoek te verhinderen Volgens latere berichten zal president Grévy zich niet tegen het onderzoek verzetten maar verklaart hij zijn ontslag te zullen nemen indien da enquête ook maar oenigszins zyne waardigheid aantast Men houdt t voor waarschijnlijk dat er in do Kamer wel een meerderheid zal to vinden zijn dia tegen het voortzetten der enquête stemt en op deze wijze Grévy wordt bewogen om te blyven inoar men begrijpt dat de zaak zelf dan nog erger lijkt door op deze wijze voor een schoonzoon partij te trekken wordt het publiek nog meer in den waan gebracht dat Wilson grovelyk misbruik ranakt van zijn positie ton nadeale van het land en van hier tot de meening dat Grévy min of meer betrokken ia in de scharrelaryen is slechts éen schre le welke gemakkelijk gedaan wordt of uit politiek overleg het eerste door de radicalen het laatste door de monarcbalen De beruchte optochten te Londen nemen weer een kwaadaardiger karakter aan wellicht tengevolge van de minder strenge houding van de overheid Een deputatie van do werkloozen werd door den Minister van Binnenlandsche Zaken ontvangen en in den Ministerraad zal overwogen worden welk antwoord op de vraag om werk zal worden gegeven Sommige bladen dringen er op aan dat de waarlijk werkloozen die oprecht werk verlangen tegen demonstratiën zullen houden om te toonen dat zij met die byeenkomsten en optochten welke meerendeels uit vagebonden en lergloopers bestaan niets te doen willen hebben ook wordt er op aangedrongen Uit aan de grootendeols uit uietéwaardigen bestaande optochten die voor alle goede burgera een ergernis on aanstoot zijn een einde gemaakt wordt In Spanje houdt men zich nog toods iMzig met da gebeurteniaseu to Marokko Hot vertrok van dou Vranschou zaakgelastigde te Marokko naar Moquinez hoeft weer reden gegeven tot nieuwe achterdocht Uit Parijs wordt nu echter gemeld dat de hoer Kor tnd is Moquinez niets te doen heeft dau donsulttiu do dankboturinï r ebrengen der Fransche regeering voor de 100 0 J ranca welke Muley Hassan betaalde als schadevergoeding voor don door zijn onilerdanen vermoorden Frnnschen kapitein Sbhinidt De toespraak van den Oostenrijkseho Keizer tot de Delegaties bevatte niets nieuws t is het gewone praatje de onzekerheid van den politieken toestand noopt tot wapening en met de uitgebreidere wapening wordt de vrede verzekerd men zou er bij kunnen voegen op een wijze welke bijna mot oorlog gelijk staat Voor het volgende jaar bedraagt do gemeenschappelijke begrooting na aftrek der ontvangsten 90 ii millioen aan gewone en 18 i millioen florijnen aan buitengewone uitgaven Daaronder komt 15 millioen voor den ten behoeve het repetitiegeweer met munitie Do ontvangsten van Bosnië en do Herzogowina zijn iets grootor dan de uithavou voor die tweo bezette gewesten waarbij echter de kosten der eigenlijke bozett ng do uitgaven voor de in Bosnië en Herzogewina liggende troepen niet in rekening ziju gebracht R E C L A VI E Offlcieel bevestigt Dreiboren Kreis Schleiden Eagbez Akeu WelKdelgeboren Hoor Deze is dienende om U medetedaelen dat het gebruik der Zwitsorsche Pillen van den apotheker E Brandt mij Aolkomon v mijn kwalen verlost heeft Bijna dagelijks lood ik itüi hoodfelpin en dikwyls aan verstopping maar sedert ik konnes gemaakt heb met het gebruik dor Zwitserscho Pillen van den apotheker E Brand lyil ifc geen pijnen meer en heb ik do veel beteren eetlust dau voorheen Ik zal daarom doen wat ik kan om do Zwitsersoho Pillen zooveel mogelyk bekend te maken Met alle hoogachting Johann Gross De echtheid Aan bovenstaande handteekening wordt hiermede officieel bevestigt De waarnemende biirgoraeestor Heinen Dreiborn De Zwitserscho Pillen ynu den apotheker E Brandt zijn to verkrijgen a 70 ets do doos in de apotheken doch meet men vooral lotton op hot witte kruis op roodeu grond mot don naam B Brandt er op Kcht to verkrijïen te Jouda bij do firma J C ZELDENRIJK C Om den hoest doen stil to boaden moet men voor al de opgaving van slym voortbrengen zonder een kmchtiga afzondering dar speeksel mag men niet denken op eene zekere genezing voor het lossen der slijmen is er niets dan de mineraal pastillen van Soden goneeskundiglijk goed gekeurt die de beste dienst kunnen bawyzen Men kan ze krijgen in alle apotheken aan 60 cent da doos Leipzig den 26 decembar 1886 Mynheer Ik kan u laten weten dat de minerale pastillen van Soden da uitnemende gevolgen gehad hebben Onmiddelyk handelde zij Op een manier buitengewoon voordeelig op de slijm Opgeving zoo dat de hoest die gewoonlijk moeijelijk Verwijderd wordt door het zelve welke middel was onmiddelyk gostilt en welhaast verdwenen Dr Obst Daar de voorgenoemde pastillen bij rijk en arm ge vonden worden dat bewyst genoeg de hooge verkoop cyfer van 200 000 doozen gedurende 2 maanden in geheel Duitschland Lijst van brieven geadresseerd aan onbekende door tusschenkomst van bat Postkantoor terug te bekomen J van Eykenlwrg Amsterdam E B Ottenhtof Nieuwer Amstel Verzonden geweest na r BELGIË Mej C van Athem Antwerpen A Clairen Brussel Verzonden geweest naar DUITSCHLAND Mej M Koppenol Wiesbaden De directeur van het Postkantoor SIMONS OOBBESPONDENTIE Het ituk TaQ den htrer B wordt in ons volgeud Nr opgc nouen Du RlDACTIE uartrerlijke Stand 0E60BE N S8 Oct Oerritje ouden G van Vliet oierledea eo N n der Starre Tenaii aidera C Rietvrld en S vao dto Ueatcl 30 Gerardaa oaderi H de Jong CD W Üaoeoa 31 ADoa ChristÏDa Atwioa oodera C C W Ij geB ea ü E faa Gelder Arie ondera D dea Held en L P van der Sloot Jofaaana Coroflia ondera G Kasbergen en C Ë i le eld OVERLEDEN 80 Oct M P van der Spelt hniivronw ran M Gibbon 3S j SI Oct i M C Fneaik Saj F T Oaadt 2 m Moordrecht GEBOREN Tenntje ondera A Koot en H de Bedcl jkheid OVERLEDEN A dea Kalvert 2 J C de Wilde 1 o C Uoogclnmna S j N van Kranenburg 4 m ZaïrenhTtisen GEBOREM Johanoaa Adriaons ogdere J Bos en M Sol Cornelil ondera P Keijrer rn S Boa Maria ondera A vao Reeowijk en A Biemond OVERLEDEN Maria van den Bo 66 j ADVERT£NTI£N Op den 26 Oct laatstl overleed na een lyden van eenige dagen mijn geliefde Echtgenoot TEÜMS GRAVBSTEIJN mij nalatende 7 onverzorgde kinderen waarvan het jongste slecbts enkele dagen telt Overweldigd door smart en daardoor zinneloos is het dat deze eerst heden geplaatst wordt Hierbjj m nen dank betuigende aan allen die mji zoovele blgken van buime deelneming betoonden Wed T BAVESTEIJX Gouda Nov 87 ♦ Heden overleed ua een langdurig en geduldig Ijjden voorzien van de H H Sacramenten der Kerk in het Oude Vrouwenhals alhier Mejufvrouw JOANXA MARIA CLARA FOESIK in den ouderdom van 62 jaar en 8 maanden Q KABEL Executeur Test Gouét 31 October 1887 Voor de ontvangen bewjjzen van belangstelling by de geboorte van onze Dochter betuigen wjj hiermede onzen dank J Vf P 8 MIDDELBEEK M E MIDDELBEEK Eichholtz Visites worden bij voorkeur afgewacht Donderdag en Vrijdag 3 en i November Voor de vele bewpzen van deelneming ondervonden bg het orerlgden ran onze Reliefde Bchtgenoote Moeder en Bebuwdmoeder betuigen wg onzen hartelgkeu dank Uit aller naam C LUNENBDRO Voor de vele blgken van belangstelling ondervonden bg de ziekte en het overlgden van ons geliefd Dochtertje betuigen wg onzen dank C VAM VEEN Az G F VAN VEEN Wkltkb Bouwkundig Onderwijs Voor eenige JONGELIEDEN wordt te Gouda de gelegenheid geopend opleiding te ontvangen in de BURGERLUKE en WATERBOUWKUNDE bg een gediplomeerd Civiel Ingenienr Vóór 15 November brieven onder letter B in te zenden bg de Boekbandelaars J tan BENTÜM BN ZOON alhier TE KOOP gevraagd een IJZER WATSB KESEmiBr groot p m 20 H L Prgsopgave onder No 1579 aan het Bureau dezer Courant Sociëteit Ons G ezLoegen Commissarissen der Sociëteit Oüs Gehoeqens brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de 2de Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 3 NOVEMBER 1887 üe SOCIËTEIT van des avonds ZES UVR at al GESLOTEN zijn Namens het Bestuur J C IJSSELSTIJN Secrelarit Gouda 1 November 1887 Het LAGER BIER van de ZuidhoUandsclie Bierbrouwerij munt nit door n Krachtige gehalte Wf p Duurzaamheid Helderheid n Aangename smaak en fijne mousseering Te verkrggen op heele en halve flesschen bg F van UTRECHT Markt Boelihouden Haudcisreiïenen De ondergeteekende heeft nog enkele uren beschikbaar voor onderwijs in bovengenoemde vakken of in Wiskunde F J BOER Gouwe C 27 Leeraar Wiskunde en Boekhouden Spreekuur des namiddags van half drie tot half vier en van negen tot tien ure AAlTBESTEDmG Op DINSDAG den 15 NOVEMBER 1887 des middags te 12 ure zal door den MajoorGarnizoensCommandant te Gouda wordenAANBESTEED jk Het wasschea der WolleaCèa Linnen voorwerpen van het nacbtleger De voorwaarden dezer aanbesteding liggen ter lezing dagelijks van 10 tot 12 uren op het Bureau van den Garnizoens Commandant alwaar de inscbi vSü biUetten op zegel kunnen bezorgd v ij twt het uur der aanbesteding en bevatten T ijwèn der inschrijvers en hanne borgen Ê De Garnizoens 6ommandant TAILLEUR Turfmarkt Bericht zgn geachte Clientèle dat hij ontvangen heeft de NIEUWSTE STOFFEN voor DËMiSAiSOi S en WI ÏÏËROOËDEHE V die hij tegen concureerende prijzen levert