Goudsche Courant, vrijdag 4 november 1887

1887 J 3621 ® ïf IL 1I4 2 Xloogrste ozi d erscla eid ingr A Iv£STB23ID 2v £ 1SS3 Hoogste onderscheiding AMSTERDAM 1887 Vr dag 4 November GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVBRTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel AJMSTEBDAIH en ROTTËRDilil De BIEREN dezer Brouwerijen zUn steeds verkrijgbaar in het Depot bij meerlO C nten GBOOT LETTBRB worden berekend naar plantsmimte Borendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzonderlgke Nommerg VIJF CENTEN De inzending van advertentiön kan gescliieden tot éé uur des namiddags van den dag der nltgave GOUWE C 34 36 ITieuwe Appelgelei fijne kwaliteit P SAtJERBlER Twee Ongem Kamers te Huur op netten stand met vrye OPGANG Huarprgs 100 GId ajaars b zonder geschikt voor een of twee Dames Franco brieTeu onder No 1580 aan het Bureau dezer Courant Mr BLBEKBR te Woerden VRAAGT zoo spoedig mogeljjk eene D1ËI STB0DE met het rak bekend ONTVANGEN DE NIEUWSTE Winter Paletot Stcffen J HOOGE BOOM EUWTEN EN BOONEN puike kwaliteit P SAIJERBIER Seen grïjs Haar meer J De nieuwe LONDON is li r j Mk de beste van alle bestaande par1 fumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen i Maakt het haar glansrijk en zacht len verft niet Prys 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der 55elfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaring Hollandsche uitgave met 27 afb Prijs 2 Gulden Ieder di aan de verschrikkeIgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrjjgen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en i i eiken boekhandel in Holland Openbare Vrijwillige Verkooping TK WABDINXVEEN op het terrein achter de Stalling van den Heer OTTO KOUWENHOVEN aan de Kerkweg D 6 om contant geld op Woensdag den 9 IVov 1SS7 s morgens 10 Ure ten overstaan van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen van Landtouw Werktuigen Bouw en Melkgereedschappen allen geheel Nieuw en ongebruikt voornamelgk bestaande in 4 Stroosngders Bietenmolens 2 Lgnkoekmolens een Moesmaker 4 Wringkuipen 5 Kuipen 2 Karns 16 Staren Een groote party houten Stal Water en Melkemmers gegalvaniseerde Melk en Roomemmers Blikken Melkkannen dito Koelketels Melktglen Drankscheppers Gieremmers Roombakken Zeeften Waschtobben Stampkuipen Kaasvloten Voorts Een Melkkar Kruiwagen Stalen Schoppen Rieken Graven Kaasgewichten Hooivorken en hetgeen meer te voorschgn zal worden gebracht Alle Goederen afkomstig uit de Magazünen van wglen den Heer C J van db PAVOORDT te Gouda zullen des morgens van de verkoop en zoo mogelgk daags te voren afgenummerd te bezichtigen zgn VOORHANDEN van mgne gunstig bekende Groenten in blik P SAIJERBIER p SOEPEN BOUILLONS GALANTINE enz van W H 00 GENSTRAATEN St Co Leiden J BEEEBAAET Lz Con iseur Patitaier Eenig Depot van de met Zilveren Medaille bekroonde HAASm BESCHUIT uit de fabriek van J K SOxMMEB Den Haag AANBESTEDING DE COMMISSIE VAN TOEZICHT OP HET LAGER ONDERWIJS TE GOUDA zal on er nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders der Gemeente op WOENSDAG den 2 NOVEMBER 1S87 des namiddags ten twee ure bg inschrgving AANBESTEDEN De levering der Schoolboeken en der uit te reiken prijzen ten behoeve der Openbare Scholen indeee Gemeente De voorwaarden van aanbesteding zullen van WOENSDAG 26 OCTOBER 1887 Zon en feestdagen uitgezonderd des voormiddag van 10 12 are ter lezing liggen bg den concierge van het gebouw Akti Lkot aan de Markt alwaar de inschrgvingsbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des middags twaalf nar moeten ingeleverd worden Jachtvesten A V os Az Kleiweg E 73 en 73 Mikgroenten inhoud 1 Liter DOPERWTEN SNÏJBOONEN GROOTE BOONEN en verder alle soorten ü 50 Cent per BUK NIEUWE BOSKOOPSGOeBRllllBOO iEHi Blauwe Kasdruiven 40 Cent het Pond J GKRllITSEIV KORTE GEOENBNDAAL Stoomboot ALIOA aart MAANDAGS DINSDAGS en WOENSDAGS op iBo rrfam VRIJDAGS op DordrechL DONDERDAGS gelegenheid ter lading voor Dordrecht ZATERDAGS voor Rotterdam Ligplaats NIEUWE VEBRSTAL Pakjes en Boodschappen worden ook aangenomen bg den Ondernemer F van UTRECHT Markt Sociëteit Ons Genoegen 2 Ahonnement Voorilelling DONDERDAG 3 NOVEMBER 1887 Kon Nederlandsch Tooneel 1 Optreden van den Heer TOURNIAIRE Jacht op een SCHOONZOON Blgspel in 4 bedr van LABICHE en DELACOÜB Aanvang 7 nur ÖBF Gewone bepalingen en prgzen Snelpersdruk van A Bbinkuan te Gouda 4 h i De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prja per drie maanden is 1 25 franco per po t 1 50 BINNENLAND GOUDA 3 November 1887 Het resultaat van het onderïoek van het wator uit de Waterleiding alfaier was gedurende de vorige maand aldus i Oct benoodigd 3 3 mgr parmang per 1000 o c 11 ff tf 3 8 H H II n 18 8 8 r K n 25 II o 10 9 II u n n Gisteren formeerde de fcerkeraad der Horv Gemeente alhier het navolgend alphabetxach drietal G W Hooson pred te Winterswgk Dr L Heldring te Zandvoort L C SchuUer tot Peursem te Alkmaar Uit dit drietal werd terstond tot Herder en Looraar dezer gomocnte beroepen Dr h Heldring De heer U J Steenbergen ondertrijsor in de gymnastiek alhier herdacht Dinsdag jl de ih j Kif vervnlling njnw betrekking Bij die gelegenheid had een openbare gymnastiek les plaats in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen waar ïijne leerlingen verschillende proeven allegden van de wijze waarop zg van het genoten onderwys geprofiteerd hadden De heer Steenbergen ontving verscheidene cndeaux nl van de Ooudache Gymnastiek en SchermVereoniging een stoel van do Hoofdonderwijzers 2 karaffen en suikerglas met zilver gemonteerd j van de leerlingen der Ie Burgerschool voor Jongens Tussohonschool en 2e Kosteloos school een spiegel van de ZuidHoll O O V 2 kannen mot oognao stel van do leerlingen der Bjjks Hoogere Burgerschool 2 kandelaars met middenstuk en van do leerlingen der Ilijks Normaalschool een aorvies De vorige week word in ons blad eene voorstelling aangekondigd tegen Zondag 30 October can ileSoci üf Internatkmale dir A de Leur die echter geen voortgang kon heliben niet uit gebrek aan publiek want er was een vrij talrijk publiek aanwezig maar uit gebrek aan de noodige artlsten De hevige wind had het verscheidene hunner onmogelijk gemaakt herwaarts te komen Thans zal de voorstelling Zondag 6 November wordt gegeven Volgens verschillende bladen b v de Amkeiiuche Courant zijn de voorstellingen van dit gezelschap zeer genotvol In de Dinsdag gehouden zitting der l rov Staten van ZuidHolland is door den heer Lazonder een voorstel ingetliend naar aanleiding en in verband met punt 7 van de agenda ingekomen verzoeken om vergimning tot het loggon van spoorstaven in den openbaren weg of diens bermen en moer speciaal met het oog op de verleende concessie voor den aanleg van oen lokaalspoorweg van Gouda naar Schoonhoven om aan Ged Staten op te dragen een onderzoek in te stellen in hoeverre het wenscheluk is voor den aanleg van lokaal spoorwegen subsidie uit do provinciale fondson toe te staan en het resultaat van dat onderzoek in een rapport in de volgende zomervergadering aan de Staten mede te deelen Do bohandelmg van dit voorstel zal plaats hebbon in do volgende vergadering welko zal gehouden wordon op Dinsdag IB dezer s middags te 12 uren Het adres houdende klacht over de vernauwing aan do monding van het boezemwatertje de Kromme aar de briefwisseling betretfendo de uitvoering vanhot plan tot verbetering van im waterweg tusschenden Ussel en de ringvaart van den Haarlemmermeerpolder Rotterdam Amsterd m alsmede de naderebeschouwingen van Gedep Staten omtrent de verhooging der Spoorwegbrug over de Gouwe werden gesteld in hundpu eenor commissie bestaande uit deheeren Van Houweninge D Van Weel Eotterdam Stoop Kikkert Murk Leb Vié Bergen IJzendopm Buys Hoogeveen en het lid v ta Ged Staten Bluss r In de Dinsdag gehouden zitting dor Botterdamsche Arr Kechtbanjr stond teifcht D 8 oud 46 jaar onwe te Gouda bekl van diefstal van een jas en vest nit den winkel van den kleermaker Bnch te Gouda I bekl bekende het feit in dronkenschap gepleegd te hebben terwql het ook ter zitting bleek dat ae Jrastoleoe niet vrij van sterken drank was en in die JKeo met bekl feest gevierd had Eisch 3 maoiicHF gev Uitspraak Dinsdag a st Men schrijft uit Moordrecht dd 31 October Heden ochtend had alhier eene indrukwekkende plechtigheid plaats De heer G B I Ueman sedert ruim 42 jaar hoofd der school gaf zijne laatste lessen legde zijne betrekking ne ler en nam afscheid van de schoo eugd aan wier leiding en vorming hij al dien tijd zgne beste krachten had gewijd Dit afscheid mocht niet onopgemerkt plaats hebben Er had zich eene commissie gevormd uit de gemoentenaren om meester Lalleman bij het eindigen van zijn dieuatwerk en zijn vertrek uit de gemeente een geschenk aau te bieden als blyvcnd aandenken en als blijk van hoogachting on dankbaarheid Heden ochtend kwam de commissie bestaande uit leden van eiken rang stand en godsdienstige gezindheid in het schooUokaal waar men de kinderen zooveel mogelgk had bijeengebracht Hier sprak de heer A C Snel de voorzitter der commissie een kort maar gevoelvol woord tot don diep geroerden onderwyzer waarna hij hem uit naam dor talrgke ingezetenen het geschenk overhandigde bestaande uit eene prachtige met paarlemoer ingelegde schrijfcasaette uit de fabriek van den heer Nooijon te Rotterdam op welker deksel ingelegd is een zeer goed gelgkend gezicht op Moordrecht voorstollende de kerk en het schoolhnis met omgeving Hot is een waar kunststuk dat den vervaardiger alle eer aandoet Het geschenk ging vergezeld van een in rood fluweel gebonden album bevattende do namen der gevers Zeer getroffen on aango l ian dankte de heer Lalleman voor hot schoone geschenk Daarop zongen de schoolkinderen hunnen ouden meester een God zg met a toe waarna dezo oen woord van afscheid richtte tot ae leerlingen Was het wonder dat veler oogen vochtig werden toen de oude meester met tranon in do oogen voor het laatst hen toesprak on hun tot afscheid de hand drukte Na hen nog bedankt to hebben voor de liefde die zij hem steeds haddon betoond en eon woord van dank te hebbon gericht tot het personeel voor hunne toewijding en medewerking aan het werk der opvoeding en het onderwijs verliet hij de school waarvan hij zoovele jaron een sieraad was Nog vele andere geschenken zoo van het personeel als van partioulieron werden den wnardigen man vereerd Ongetwijfeld vargezoUen hem bij zijn vertrek naar Amsterdam do beste weuschen voor het geluk van hem en de zijnen Tot onderwijzer te Krimpen a d Usel is benoemd do heer L De Jong te Scheveningen Uit Haarlem wordt bericht dat aldaar overleden is dr J N Kamaer sedert 30 Augustus 1884 inspecteur voor het Staatstoezicht op krankzinnigen De ontslapene had zich op het terrein der psychiatrie een beroemden naam in ons vaderland verworven De Haagscho correspondent van de N GroH Ct schrijft ir Met ingenomenheid zal natuurlijk ftor zeer velen in den lande de uitslag der Alkmaarsche verkiezing zgn vernomen Het optreden van mr Levy in de Tweede Kamer is ongetwf feld ee evenement van beteekenis Heeft Amsterdam het terrein zijne onvermoeide werkzaamheid hom miskend door hem te lang de gelegenheid te onthouden als kampioen voor don modernen rechtstaat op t treden op het terrein der wetgevende maoht Alkmaar beeft door d keuze een dienst san t land en aan de liberale zaak bewezen De rechtzoekende verdrukten in den lande ik denk daarbij b v aan een Willink Ketjen en dergelgken zullen in Levy zeker een wann verdediger hunner vertreden belangen vinden Het is nu tevens opnieuw gebleken hoe erg dood de conservatieve partij nog altijd is en blijft ondanks het samengaan van de clericalen met de behoudsmannon in het district van wijlen Bochussen en vanPoreest mocht t niet gelukken een man als jhr Hartsen te doen zegevieren Was het eonvondig omdat de Vlkmaarders dachten één is geen en de kundigsta man kan geen partij vormen met zijn eigen persoon alléén P Of wilde men wachten met het doen herleven van de behoudende partij totdat straks de Kamer van honderd moet wolden gekozen Ik weet het niet maar dat er bg de nieuwe kamerverkiezingen ernstige pogingen zullen worden gedaan om Ie conservatieve richting te doen herloven schijnt zeker Mij is zelfs van vertrouwbare zijde meegedeeld dat er pogingen worden aangewend om met dit doel een onvervalscht conservatief volksorgaan op te richten Zeker zou een zoodanig optreden van do behoudende partg met applaus worden begroet omdat zulk een terugkeer tot de dagen van weleer het breken met de clericalen zeer zou kunnen bijdragen tot zuivering van den politieken toestand en tot louterjig van den strijd bij de stembus Omtrent den spoorweg in Klein zie wordt nader gemeld dat do Keizerlijk Turksche rade de concessie heeft verleend aan een Engelsch consortium voor oene normaal spoorbaan naar Bagdad terwijl de Ign vorder is ontworpen langs de Ingen Uit de nota van de ingenieurs der ZaiderzeeVer eeniging Zaterdag aan de algemeone vergndering overgelegd blijkt dat zij de afsluiting en het droogleggen van de Zuiderzee de Wadden en do Lauwerzee hebben verdeeld in drie op zichzelf staande ontwerpen lo een afsluiting tusschen de Noord Hollandsche en Prie