Goudsche Courant, zondag 6 november 1887

OOST INDIE Nederlanders die dienstnemen bij het Indische legeer ontvangen bij het aangaan van eene zesjarige verbintenis een handheld van DUIE HOITDEEID CflTLDElT Aanbrengpremie TIEN GULDEN Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het Departement van Koloniën en bi alle BurgemeestevH STEEiUKOLErV HOÜTSEOOL BEIQUETTEN Bouwmaterialen Ia lossing eene lading grove BÏÏHB ZACHELEOLEir N Zondag O Xovember 1887 N 3622 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i ONTVANGEN eene ruime collectie Dames Handwerken geschikt voor St IVICOLAAS CADEAUX Gez SCH llJTEi DUBBELE BUURT Dfl schnldeischers in het faillissement van J H C HÜINCK Koopman in Galanteriën te Gouda worden opgeroepen roor do eerste vergadering tot verificatie der schaldvorderingen welke is bepaald op VRIJDAG 18 NOVEMBER a s des voormiddags ten tien ure in het Gerechtsgebouw aan het Baagsche Veer te Rotterdam De Curator Mr J FORTDIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gouda Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN Zondag 6 IVov 1887 Buitengewone Voorstelling te geven door de Société Internationale mrectiot ALBERT DE LEV B met medewerking vau Het Wiener Operette Gezelschap onder Directie vanden Heer J LI PP uit Weenen Opvoering van tNETTE MATB08EN Operette in 1 Act Aanvang 8 uur Entree voor Leden 50 Ct Entree voor Niet Leden 99 Ct t Zie verder groote aanplakbilletten Er wordt TERSTOND gevraagd bö Mej VAK CITTERT Plantsoen STËËMÖLËC Binnen eenige dagen wachtende eene lading Euhr Kachelkolen waaruit wy tot S7 ct per H L mud contant zonder korting afleveren vrg aan huis bezorgd mits biJ 2 of meer H L gelgk genomen JAN PRINCE Cle KANTOOR Turfmarkt H 101 Gouda 3 November 1887 Terstond GEVRAAGD een DIENSTBODE Men vervoege zich bfl den HeerSCHWEMMER Ko6Behni3 Crabethstraai Vrijdagf avond LöWE BRAlJ Café SCHAAKBORD Bouwkundig Onderwijs Voor eenige JONGELIEDEN wordt te Gouda de gelegenheid geopend opleiding te ontvangen in de Burgerlijke en waterbouwkunde by een gediplomeerd Civiel Ingenieur Vóór 15 November brieven onder letter B in te zenden bjj de Boekhandelaars J van BËNTÜM KN ZOON alhier f 500 betalen wjj aan hem die bjj het gebruik van GoMmann s Keizer Tnndwater ooit weder tandpijn krggt S GOLDMANN en Co Debsden Verkrggbaar SO cents de flacon te Gouda bij J C ZELDEyiilJK Snelpersdmk van A Buhkua te Gouda Eau de Vichy Hunj Bitterwater Wildunger Water Carlsbad Water Mariënbader Eraser Water Eraser Pastillen Carlsbad Zout enz enz Verkrijgbaar direct uit de bronnen aangevoerd bij Sloteniaker en Co BRILLEN op voorschrift van HII Oogartsen 8 H POLAK OPTICIEN Groenendaal 2Vrt 8 SIGAAR J van Sonsbeek GEEN RIESPIJiX MEER voor allen dio het werelJberoerado echte K K Hot Tandavt Dr POPP S itSater ty gebniikt hebben Boven ieder ander Tand water te verkjeaen nis voorbehoedmiddel tegen Tanden Mondzickten Bij gebruik van het Mondwater on Dr POPPs TANDPASTA T nilpoeder i v beho uilt men Steeds gfezoiide en schooiie Tanden eeu eerste vereischte tot bet behoud van eone gezonde maag Dr POPP S Tandplombeersel om zelf holle kiezen te vullen Dr POPP s Kruidenzeep is met het grootste succes ingevoerd tegen iedere soort van Huiduitslag l OPP s Konnebloeni Oliezeep fijnste en beste Toilet Zeep WAABSCHUWiyO H Alle bestaande namaaicsels van Anatherinm Montirater zijn voor de Gezondheid schadelyk MB volgens analyse daarom waarschuw ik hier P mede het geëerde publiek voor aankoop van WHr zulke namaaksels Dr J O POPP KK Hof fandarh en niimnder der Anatkerin Preparaten te Wemen Depots van alleen echte Anatherin Preparaten bevinden zich te Gouda bij J H C Huinefc winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bij P E van Santen Kolffj te sHage bij J L F Snabilié apoth te Delft by A J van Kqn i to Schiedam bij C Malta Gz to Leiden bij K Noordijk te Amsterdam bij P van Windheim Co on H H CJloth Co apotheek te Utrecht bij G H N van Spanje idem Lobry Porton Droogisten t franco aan huis bezorgd contant 2i 7 cent per H L A JONKER Zonen KANTOOR Vest a d Vlamingstraat OATMEAL direct geïmporteerd door H 6IESEN Amiterdam aanbevolen door BH Doctoren aan uaagljgders zwakken berstellenden en kinderen als eeu bg uitnemendheid licht verteerbaar en voedzame spgs is te GOV DA verkrijgbaar in pakjes van kilogram netto a 25 cent bg T CREBAS Elk pakje is voorzien van eetie g bruiknaanwijxing Nieuwe Dassen A T os A Kleiweg E 73 en 73 B 9 49 e W SI C9 V iè U E2 8 3 iSodener Mineraal Pastillei J A Tegen heeschheiti eii Inasten b ee SA hulpmiddel Eon doüer pnatlt n bij ruuw wcwr m t B dPTi mond te laten smoUeti bowaard z ch tfgia kBtarr n T Iljke k val8i van dan AIOfJD tfa KEEL ert tfa LOnQC Waar T jl zulke Ziekten ruod vuschcn n i i wo kon de V pnstiUen Kewonnen uH da baste iptnerrlo ttronasa van I oodan duor nfdamuinir onder toeifoht tan df ii kon nk m Jlijlïo gezondliei iiraftd den Heer Dr HroEfiTZlN i T S even zoo good a s de bronarn zctf de slljni oploason m m k slepende zinking h zcltB bii ïaEN ffrooter gtld jf nomen inwarm mineraiir waterfrcBinoti n maken een vo le tiihprriiinoa eMIKKIULKl VSrfUiENvanHOlJLN lUUBrbUmSa in i rooter gtld g nomen fn lomtjd ▼ If sfananrfB zinltinn Innnan f I midd I uit door bunna ver a lilins en teffen d kwellende hoe ten Üen zende dealeirhtc ircrtcnnir maa overlaatinff en darm katnrrh de pastillen rer Bchalfen beter de vourafif nde ¥ ei ti ldli id van dt n B onderhoud der or fanittmua bi ReToljï zijn i van T renn roote wocrae In d her nnfotalrinnan rfof g stelilnar n n bijzonder na ir de URI81BKIHBB r V bDrstvIies en der longziekten feWiït ïae l iiert Icverupxettinsr aanhoudeude veralljnifnfc li dpn bied n die sod ner pafitlllen aan door den natuur elf voor febrnirt 1b de werkzaamste ffen esm ddel dl bijzonderliik ffebnukt wonit voor vrouwan n 7 k ndaren inde rapesto huiBhoad na eninYoleeest chten fïibrulkt word n rnet jfenBrskiiajJlgo uitworKliii f IK er 1 a I te n nnkki lttaro totsraifti eo vernlijminjfen 5 De dOiiË SEH MLVEIHAI FAIl ILl EN njii in lozili m n i I ptir inalle jilTOtlleitcn eknj en ilffemoene T fh H inrder vttor n lunit Cnni llf B oatnlnr A o m thofk dir beurs bof rstraftt 1 Bru iel DE OUD CARTHAGENA rt BERGPLANTEV OLIE zet oogeublikkelijk den wort l van het reeds uitvallende haar weder vast en hergeeft het de vorige groeikracht zoodat dit middel waarborgt voor te vroegtfldige grgsheid Prjjs per flacon met gebruiksaanwijzing 60 cents Hoofddepot te Delft bg A BRBETVELT Az en verder verkrijgbaar bij Wed Bosman Gonda Wed N Sanders Leiden A Priin Zevenhuizpn Vf Ligthelm Voorburg Wed G WilhelmmVVocril A Boi Berkel i I BU deze Conraut behoort een BIJvoeesel De vaartverbetering Reeds sedert eenige jaren bestaat het plan de vaart tusschen Rotterdam en Amsterdam langs deze gemeente te verbeteren Onze lezers hebben er reeds menigmaal van hooren spreken want deze zaak die ons van zoo nabij raakt trekt steeds onze aandacht Indertgd maakte deze vaartverbetering deel uit van de groote kanalenwet van den heer Tak van Poortvliet en sedert bet tnislokken van dit ontwerp zjjn de uitzichten dat het werk van rykswege zal worden ondernomen er niet op verbeterd Wjj leven in een tjjd waarin de schatkist wel niet in nood verkeert maar die toch een vooraichtig financieel beheer tot plicht maakt Groote werken zullen vooreerst wel niet aangevangen worden temeer daar verscheiden ontwerpen nog niet geheel zijn uitgevoerd oa bet MerweSe kanaal dat nog aanzienljjke sommen kosten zal voor het geheel gereed is Intusschen wordt dit belang niet geheel uit het oog vsrloren de beU ighebbende provinciën komen telkens op de zaak terug en het laat zich aanzien dat er ten slotte toch wel iets van zal komen Dezer dagen heeft een lid der Provinciale Staten van Zuid Holland de beer Rahusen in de vergadering van dat college dit onderwerp weder aangeroerd en uit de daarbg gehouden discussie bleek dat ook de provincie Noord Holland niet ongezind is tot medewerking Vmegw eaAi fewtt dit gewest getoond het belang eener goede gemeenschap tnsschen de beide groote koopsteden te waardeeren door l f jazelfs eeusS millioen voor dit doel toe te staan Toen is echter van de zaak niet gekomen omdat de beide belanghebbende provinciën niet over de uitvoering tot eenstemmigheid kónden geraken Men mag vertronwen dat men thans op den goeden weg is want wie zich zelf helpt wordt het best geholpen Wat toch is het geval De Provinciale Staten van ZuidHolland hebben dezen zomer besloten niet langer te wachten op Rjjkshulp maar zg willen zelf de handen aan het werk slaan voor zoo ver de vaart op hun grondgebied loopt Die uitvoering zonde wel geschieden op meer bescheiden scliaal dan het plan van 1877 doch naar het schgnt op voor de scheepvaart waartoe deze waterweg I estemd is voldoende wjjze De afmetingen voor den waterweg toch zflu dezelfde als voor het ontworpen Merwedekanaal dat wil zeggen 3 meter diepte en 20 meters bodembreedti Wel werd niet voorgesteld de Mallegatsluis aan den IJsel en de Uouwscheslnis aan den Rgn te vergrooten doch men moet niet vergeten dat nu het Merwedekanaal tot stand komt de Rotterdamsche waterweg niet meer zal behoeven te dienen voor de lange Rynaken Deze zullen dan van het Merwedekanaal gebruik maken Daarentegen zal het Merwedekanaal eeu onbruikbare weg Zfln voor het overgroot aantal schepen dat vaart in het verkeer tusschen Amsterdam en Rotterdam een verkeer dat een cjjfer van ongeveer 2 000 000 ton per jaarvertegenwoordigt Indien toch die lichterschepen stoombooten tjalken praamscheipen en welke de benaming dier vaartuigen mogen ziin den weg nemen langs het Merwedekanaal Gorichem Merwede Noord en Maas dan zon die weg lang zgn 112 kilometer terwjjl He Rotterdamsche waterweg langs Schinljel Nieuw T Ringvaart van de Haarlemmermeer Oude Wetenng Brasemerraeer HermansWe e S I sel 8 echts lang 7b kilometer hetgeen dus een verschil van ongeveer de helH uitmaakt Hierbij dient te wor len opgemerkt dat de Staten ojzer provincie slechts voorwaardelijk dit pl hebben geopperd Het zal alleen tot uitvöeiing komeu indien de Rijksregeering i bereid is medo te werk n tot verhooging van j dp spoorbrug over de Gouwe Als deze in den tegenwoordigen toestand bleef zou de vaart niet aan haar doel kunnen beantwoorden Men acht verhooging van den onderkant der brug tot 3 a 4 meter boven de wateriyn volstrekt noodzakelijk Oe Rgnspoorwegmaatschappy wier belaag in strjjd is met de verbetering der waterwegen zal natuurlgk uit eigen beweging niet Mn de bezwaren der schipperij te gemoet komeu Vandaar dat de Staten op het denkbeeld zyn gekomen de wetgevende macht te verzoeken deze maatschappij tot verhooging der brug te dwingen Zg ste len voor van de tegenwoordige gunstige omstandigheden gebruik te maken De concessie van den Kynspoor loopt ten einde indien nu de re eering geene verlenging dezer onderneming toestaat dan op voorwaaide dat aan deneisch der scheepvaart worde voldaan dan is men geholpen Van de gunstige beslissing dezer zaak il de uitvoering van het nieuwe plan van Zuid Holland afhankelgk gemaakt Terecht betoogde de heer Rahusen dat NoordHolland alle reden heeft deze daad van den zuidelgkmi buur met ingenomenheid te begroeten en naar vermogen ta steunen Indien toch de va rtverl etering niet voortgezet wordt op Noordhollandsch grondge cd dan beantjgrjMrdt ze niet aan het doelen t i daarenboven otnredersprekelgk dat de belemmering doorde brug alhier veroorzaakt even groot is voor beide provinciën Hjj wenschte dus dat men gok van uit Noord Holland in dezelfde richting werkzaam was en aldus loonde dat men het groote belang begreep Zoodra toch de wetgevende macht tnsschen beide was getreden eu aan het verlangen der Znidhollandsche Stalen was voldaan werd het plicht ook het Noordelgk deel der vaart in denzelfden geest t verbeteren Dit nu was voor Noord Holland des te gemakkelyker daar die provincie betrekkelijk weinig te doen had Vour Noord Holland toch bleef behalve de verbreeding van eene brug te Leimuiden eene te Aalsmeer en eenig baggerwerk in de Ringvaart alleen de verbetering over van de ieuwmeer den Schinkel en de Eoitverloreb Wetering met verruiming van de Schinkelsinis werken in vroeger tgd door den heer Stieltjes op ongeveer ƒ 300 000 begroot Wel hadden in 1877 de Rgksingeni eurs daarvoor ƒ 1 000 000 gesteld doch men honde daarbjj in het oog dat door hen een ontwerp van veel grooter Omvang was gemaakt dat 4 4 5 millioen zon kosten terwgl de raming van den heer Stieltjes slechts 2 a 3 mm beliep Zelfs al nam men de taxatie der Rjjksingenieurs als grondslag aan van berekening dan bedroegen de kosten in Noord Holland toch ook slechts B het geheel Deze beschonwingen van den x Rahusen hebben gelijk vanzelf spreekt niet tot een d ideljjk resultaat geleid De spreker bedoelde alleen de aandacht van Gedeputeerde Staten op deze quaestie te vestigen eerst in de zomervergadering verlangde hjj eenig antwoord van dat college Uit den loop der discussie bleek evenwel reeds zooveel dat de commissaris des konings en de Ged Staten van dat gewest in beginsel bereid waren tot medewerking indien daartoe termen bestaan zj achten zich echter nog niet voldoende op de hoogte om thans reeds een oordeel uit te spreken over een plan dat nog niet ofiBcieel tot hunne kennis is gekomen Wjj meenden dat het niet zonder nut zou zgn onze stadgenooten op de hoogte van deze zaak te houden Schoon daarbij m de eerste plaats gedacht wordt aan de handelsbelangen der groote koopsteden kan het niet anders of ook onze gemeente zal er de vruchten van plukken Daarenboven is de stad er financieel ten zeerste bjj betrokken De rechten die wg heffen vertegenwoordigen eene niet te versmaden bate op ons budget Hetgeen Gouda in de verschi lende tijden aan deze vaart heeft ten koste gelegd geeft de gemeente een zeker recht op het bshond dier inkomsten of een billgke schadevergoeding Geen wonder dus dat wjj allen en iu de eerste plaats het gemeentebestuur steeds op den uitkijk zgn als er van plannen als de bovengenoemde sprake is BINNENLAND ftOUBA 5 Xovember 1887 Z M heeft benoemd tot 8ub t olficier van just bij do iirr rechtbank te In de Uondenlag gehouilon zitting van den HoogenRaad heeft Mr A M M Montijn als advocaat enprocureur den eed afgelegd S e Evana Lutherache gemeente alhier heeft een trefiend verlies geleden Nu alechU kort ongesteld telijn geweest overleed gisteren haar greilikant de heerS F W Grebo Maandagjl had hij nog zjjn gewonecatechisatie waargenomen na afloop waarvan hijechter zeide zich niot wol te gevoelen Weldra bleek het dat hij aangetast was door eene eer gevaarlgke ziekte het roodvonk en hoewel men aanvankelijk hoopte dat hij spoedig zou genezen nam de ziekte plotseling ren ougunstigo wendinu en blies hij gisteren don laatsten adem uit Wat in hem rorlbronwordt voor zijn gado en kinderen voor zijne vrienden voor zijn gansche gemeente is lieter te gevoelen dan te beschrijven Xa dat Ds W F Barbiers ijne betrekking als predikant bad nedorgelegil wertl Ds irebe hier beroepen en spoedig wist hij de algemeensachting te verwerven Zijne nagedachtenis liUjft in eere voortleven Met het oog op brandgevaar is in de Socirteit Uns Genoegen weder eene verbetering aangebracht die vermelding verdient Alhoewel de komedieiaal tegenwoordig alle gelegenheid ai4nbie lt ook voor en talrijk publiek als gewoonlijk de tooneelvoorstellingen bijwoont om als or brand mocht uitbreken bijtijds weg te komeu werd nog een maatregel nooAiggeacht Nu is nchts on links van het toonoel tegen oen brandvrije muur een brandkraan aangebracht in verbinding met de Waterleiding Bijbrand behoeft slechts één wieltje om gedraaid to wordon en men heeft volop water dat metkracht daarnit spuit Een slang van 10 meter steltin staat om het water zelfs boven t gebouw uit tebrengen en zoowel de zaal als het tooneel zelf kunnenin één oogenblik worden bespoten Bij iedere voorstelling staat een brandwacht op zijn po t om onmiddelijk le brnndkraaii in werking te brengen Nog meer dan vroeger kunnen dus voortaan de schouw burgbozoekers mol gerustheid naar Ons ienoegen gaan Blijkens achterstaande advertentie zal Dinsdag e k iu het Dep Jonda der Maatschappij lot Nut van t Algemeen eene voordracht worden gehouden dio voor iedei a 10 cents toegankelijk is Mr D Simons uit Amsterdam zal dan houden Lefkeprnatjesowr hetmenire Wethotk mii SfrafrfcU Het is ongetwijfeld voor ieder van het hoogste belang iets te vernemen omtrent het niotiwe strafW tboek Op onderhoudende wijze is men nu in de gelegenheid daaromtrent het voomamnste te weten to kom n Het is te hojien dat inen do e iit legonheid niet ongebruikt zal laten voorb jgnan