Goudsche Courant, zondag 6 november 1887

Dondonlagnamiddag zijn in een hotel te s Gravenhago aangehouden drie vreemdelingen turoe als heeren zich voordoende personen en oeuo in hun gezelschap verkeerende vrouw die aldaar eenige weken verblqf hielden onder namen die zoo goed als zeker verdicht zgn en die onder eonen geheel anderen naam namelijk van C Mar hal iu de Hartogstraat no 9 een kantoor hadden gehuurd Zij deden zich voor als handeldrijvenden in caoutchouc gutta raphia et cuirs peaux op Madagascar waar iq te Tamatave ITun hoofdkantoor zouden hebben Zy hebben waarschijiilgk in onderscheidene buitenlandsche bladen doch zeker iu de Etoile beige gedurende de laatste weken advertenties geplaatst waarin voor de Haagscho filiaal van eeu huis in do koloniën een jonkman wordt verlangd om met eene taak van vertróuwou bolast te worden zonder dat bijzondere bekwaamheid vereisoht wordt Daarbij wordt een hoog honorarium in het vooruitzicht gesteld maar cautie verlangd voor belangrijke sommen die gedeponeerd zullen moeten worden Bedoelde personen worden vermoed oplichters van de ergste soort te zijn en zoo niet dezelfde dan toch behoorendo tot dezelfde bende die ten vorigeu jare te Rotterdam onder de valsche namen van Charles Peil en Francis Bonnot zich nan dergelijke bedriegerijen hebben schuldig gemaakt door de cnutiegelden te bemachtigen Bij de aangehoudenen zijn ook gevonden kant en klaar gemaakte en gesloten angeteekende brieven waarin zich voor duizenden waarde heet te bevinden en welke natuurlijk zouden moeten dienen om op het gegeven oogenblik verruild te worden met de echte aangeteekende brieven die de slachtoffers in hunne tegenwoordigheid zouden zenden aan de door hen aangegeven bank De aangehouden poreonen spreken Fransch en Kngelscb Daaf zij seer vermoedelijk onder leze of andere namen in andere plaatl t van yBuinen of buitenland soortgelijke bedriegerijenSHÖBlHBftten zijn de justitie en politie te s Gravenhage tli9 iet ijver de zaak instrueeren zeer belangstellend inlichtingen te ontvangen van allen die daartoe in suwt zijn Woensdagavond had in Mama Slroucken do aangekondigde vergadering der Unie plaats waarin de heer W E Willink Ketjen zou optreden om zijn bekende grieven uiteen te zetten l e vergadering zoo druk bezocht dat het bij lange niet allen belangstellenden gelukte in de zaal te komen gaf aanleiding tot vrij woelige tooneelen uitgelokt door de motie welke het bestuur der Vme na de rede van den heer Ketjen in overleg mot dezen voorstelde luidende aldus De openbare vergadering op 2 Nov in Matgo Stroucicen gehouden noodigt het bestuur der Unie uit Bch tot de lUgeering en de Volksvertegenwoordiging te wenden met verzoek aan don herhaaldtilijk uitgesproken wensch van den heer Willink Ketjen om een nieuw onderzoek van z jn grieven gehoor te geven Hierop volgde debat Zekere Emmink niet eervol ontslagen matroos der Ned marine riep ook voor ï jn zaak de hulp der vergadering in en betoogde daarna dat onze Éegeering was een zootje oudroest dat men hoe eerder zoo beter moest opnümen De hoer Schroder wil geen motie ffan deze Begeering zenden maar haar zoo spoedig mogelijk wegzenden en een andere Regeering kiezen Van der Stadt zegt dat 7 8 van het volk alleen plichten te vervullen en geen rechten hebben en dat dus het beroep op het volk weinig zal baten Maar tot de kiezers moet de heer Kftjen zich richten en die moeten den vertegenwoordigers te kennen geven dat zij onrecht geen recht noemen Hierna volgde een insinuatie aan het adres van het kamerlid Heldt din aanwezig was zooals v d Stadt mededeelde aan welke insinuatie de voorzitter als buiten de orde een einde maakte Daarop stelde v d Stadt oen löotie voor om te rotesteeren tegen het onrechten om den rommel die et pleegde met de zweep weg te jagen Applau De heer Fortuyn meent ook dat van deze Regeoring niets te wachten en een adres aan de Regeering geheel overbodig is Hij is het niet eens dat do heer Ketjen als een dienaar van het Nederlandscho volk in Indië ge liend heeft maar als de dielnaar van d uitzuigerskliek en wanneer nu het nederlandsche volk niet zoo warm voor zfln iaak is dan moet hij wel begrijpen dat het volk met zijn bewezen diensten niets te maken heeft Hy stelt ook een motie Voor om te protesteoren tegen de behandeling kapt Willink Ketjen aangedaan en is van oordeel dat slechts een krachtige organisatie van het volk ook in deze zaak helpen kan Een ander wenscht dat de heer Ketjen het gesprokene door den dmk openbaar zal maken opdat geheel Nederland zijn grieven en de mishandelingen hem aangedaan verneme Het bestuurslid Gerhard meent dat al zeggen velen geen vertrouwen in deze Regeering te stellen men moet weten hoe de heer W Ketjen over de Regeerins denkt De heer Schroder citeert hierop het slot van des heeren Ketjen brief wsariu hij verklaart Ik schaam mij nog eenig vertrouwen in onze Regeering gesteld te hebben om daarna op aanneming van zij i motie aan te dringen Op een vraag van den vooizilter of een motie aan de Regeering moet gezonden worden volgt een verward geschreeuw van ja en neen Bij zitten en opstaan is ok de vraag moeilijk uit te maken Men maakt er den voorzitter den heer Ribbink opmerkzaam op dat hij de vergadering in de war brengt door de woorden aan de Hegeering Er wordt geschreeuwd Wij begrijpen uw leiding niet Daarna betreedt ouder uitzinnig geschreeuw de heer CroU de estrade die protesteert tegen het verzenden van een mone Hy betoogt ook dat het niet aangaat een motie te zenden aan een roover den minister van Koloniën of aan de Tweede Kamer die de heer W K tegen den roover niet beschermd heeft De heer Ketjen zegt dat hij door pressie op de Regeering een gerechtelijk onderzoek wenscht uit to lokken Hij heeft nog vertrouwen genoeg op de rechters en juist het feit dat de Regeering geen rechterlijk onderzoek wenscht is een bewijs dat van den rechter nog wel recht zal te verkrijgen zijn De beer Van dor Goes beschnldigt de heeren Croll enz dat zij deze bijeenkomst in de war willen brengen De heer Croll beschuldigt nu den heer Van der Goes dat hij de motie vervalscht heeft welke nu ook de Woorden gerechtelijk onderaoek behelst Er volgt nu een verward geschreeuw tusschen Van der Goes en Croll die elkander de beschuldigingen weer toewerpen De heer Gerhard zegt daarja waaroji eenige wijzigingen in de motie gebracht zijn nl voordat zij gedaan werd dat de heer Ketjen alleen een onderzoek wenscht waarom zou dit woordje gerechtelyk er nu niet in komen Bij zitten en opstaan wqrdt ook deze motie verworpen Het bestuur weigert elke andere motie te behandelen en sluit de vergadering te 11 30 TOOITEBH Het valt niet te ontkennen dat wij op ons Goudsch tooneel wel eens geestiger blijspelen hebben gezien dan dat van Donderdag Toch heeft dat hetwelk onder den titel Jacht op een Schoonzoon werd opgevoerd enkele deugden o a deze groote dat het gaandeweg amusanter wordt Het eerste bodrijf bevat wel een paar aardige tooneelen maar maakt toch weinig indruk Het 2 al iets meer totdat eindelijk het 8 en vooral het i bedrijf den toeschouwer meMeept en ham die eerst geneigd was een afkaur d oordeel te vellen ten slotte met een lach op het gelaat goedkeurend doet knikken Het Ie bedrgf werd koel ontvangen het laatste warm toegejuicht I Hot was jammer dat meer dan eens bleek in het Ie bedrijf zelfs op hinderlijke wijze nl in het tooneel vóór het wêer praalie dat de rollen niet goedgekend werden Van do verschillende dames en heeren die optraden heeft de heer Morin ontegenzeglijk de oer van den avond Weinige acteurs die als hij zooveel van een rol weten te maken Hoe dat komt Hij bestudeert een rol ter dege loopt er nooit over heen laat niets aan het toeval over en maakt veel werk van de repetities Hij verstaat meesterlyk de kunst de woorden die uit moeten komen te onderstreepen er uit te halen wat er in zit I Werkelijk als zijn rol Donderdag in andere handen ware geweest het stuk zou vreezen wij weinig succes gehad hebben Als men denkt aan Morin zooals hij vroeger was geheel en al een acteur van de oude school met zijn geaffecteerde stem en zijn klaohtigen tooneelstap en zooals hij thans is dan moet men dubbel respect hebben voor een man die zoo wist meê te gaan met zijn tijd oude hebbelijkheden afleerde en ofschoon al een eind in de zestig nog steeds is een van de beste krachten van liet Nederl Tooneel Na Morin verdtent Schulze genoemd te worden De rol van Mgérd Zajoncière werd door hem zeer geestig vertolkt Bij enkele vervelende passages was het een genot herji op het tooneel te zien komen zeker als men wjas iets aardigs te hooren De heer Jacq de Boer wak in de rol van Carhoml goed op zijn plaats en lij vormde met mevr Stoetz een echtpaar van ryk geworden burgeriui jes dat telkens hartelijk lachen deed Mevr de Vries wist als altijd haar rol tot volle recht te doen komen Mej Lorjé vertolkte de hare ook naar eisch Mej Bos Over haar een afzonderlijk woordje 1 Mej Bos behoort tot die jongere actrices welke hoewel ontegenzeglijk met aanlog begaafd weinig gelegenheid hebben om voowit te komen daar er andere dames aan het gezelschap verbonden zjjn die vóór gaan Slechts zelden wordt haar een rol toevertrouwd waar oer aan te behalen is Zoo werd ook die van Bertha waarin zij Donderdag optrad haar oorspronkelijk ntet toevertrouwd maar mocht Mevr Rossing daarin tot heden steeds optreden en eerst nu deze verhinderd is mag zij haar hebben daar het niet anders kan I Aangenaam is het ons te kunnen const iteeren dat zij als Bertha uitstekend voldeed Niet wij alleen zijn van dat gevoelen maar het gansche publiek van Donderdag dat haar in t 3e bedrijf hartelijk applaudisseerde Wij hopen dat dit succes de Directie ter core zal komen en verwachten dat Mej Bos die nu al zoo lang afgescheept werd met onbeduidende rolletjes nu eindelijk eens wat beters z l worden toevertrouwd Het moet anders ontmoedigend werken op een actrice die naar het ons voorkomt voor wat beters in do wieg is gelegd Na eene lange afwezigheid van het tooneel trad thans de heer Tourniaire voor het eerst weder hier op Ook Gouda zou hem tooneu hoezeer men zijn terugkomst op het tooneel op prijs stelt Na afloop van het 2e bedr toen de hh Morin ei Tourniaire samen werden teruggeroepen werd Imtetgenoemden namens de Sociëteit Ons Genoegen oen prachtige lauwerkrans vereerd vervaardigd door gebr Steensma waarop de heer Morin hot woord nam en hem namens eenige leden van de Afd Gouda van het Ned Tooneelverbond en eenige andere kunstvrienden een portefeuille overhandigde die een cadeau bevatte met de bijvoeging dat dit was een blijk van waardeenng on van vreugde over zijn herstel en terugkomst aan het tooneel Daverende toejuichingen bewezen hoezeer allen instemden met dit huldeblijk En hiermede de voorstelling zelf afgehandeld zijude Wenschen wij een enkel woord te zoggen o er iets dat daarmede eenigszins in verband staat Uit eeu bericht in ditzelfde nr der Goudiche Courant wij bedoelen dat betr de brandkranen blykt dat voortdurend het belang van de schouwburgbezoekers in het oog wordt gehouden maar er zijn ook anderen wier belang eenigszins zij t ook onwillekeurig over het hoofd gezien wordt Bij iedere voorstelling in Ons Genoegen gebeurt het dat de rijtuigen zeer lang soms l i ii 2 uur vóór den afloop daarvan in den tuin staan te wachten Daardoor staan ffeheel onnoodig koetsiers en pairden in regen wind enz Wij zeggen l eheel onnoodig want even goed als in andere plaatsen kon hier vóór do voorstelling worden opgegeven hoe laat deze ongeveer zal zijn afgeloopen Koetsiers en paarden konden dan in den warmen stal blijven staan tot het nar waarop zij noodig zijn daar is Donderdag b v stonden in de pauze na t 2e bodrijf reeds verscheidene rijtuigen te wachten Hoe laat zij waren gekomen weten wij niet maar wel dat zij tot 11 uren daar moesten bl jven staan Kon daarin eenige verbetering worden gebracht het zou ons en koetsiers en paarden nog veel meer genoegen doen ADVERTENTIËIN Bevallan van een Zoon C A DELS DE WoLPF Gouda 3 November 1887 Tot miJne diepe droefheid overleed heden na eene ongeateldheid van slechts weinige dagen in den ouderdom van raim 89 jaren myn hartelök geliefde Echtgenoot de WelEerwaarde Heer 8 F W GREBE Jr Evang Lntb Predikant alhier De Wed k L GEEBE VAN DER BOBSH Mede uit naammyner vgi zeer jeugdige Kinderen Gouda 4 Kov 1887 Hartelijk dank voor de vele bewflïen vsn belangstelling in den loop dezer week ondervonilen C P VAN DILLEN Arts By ons vertrek naar Amtterdam roepen wü een hartelijk vaarwel toe aan zoo velen ook in Gouda en omliggende gemeenten van wie wjj en de onze iteeds vriendschap en belangstelling ondervonden hebben t Was ons ondoenlijk om van allen persoonlijk afscheid te nemen hoe gaarne wü dit ook gedaan hadden G B LALLBMAN M F LALLEMAN Vboeo Moordrecht 2 Nov 1887 ONTVANGEN DE NIEUWSTE Winter Paletot Stoffen J I100GE B00M De Verduurxaamde Levenmniddelen uit de in 1780 opgerichte fabriek van J H SCHREÜDER Co opvolgers van ALBERDINGK THIJM Co bekroond met de eenigste en hoogste onderscheiding aan dit Artikel toegekend op de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoonstelling gehouden te Amaierdam in 1683 zün verkrögbaar bij Gebr KAMPHUIZEN Gouda AANBESTEDING van het Restaureeren der Directeurswoning behoorende tot de Stedelijke Gasfabriek op ZATERDAG den 12 NOVEMBER e k des namiddags te 1 uur De voorwaarden liggen van Maandag af dagelijks van s morgens 10 tot s middags I uur ter inzage op de Stads Tiramerwerf en de Plaatselgke Secretarie Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester De inschrijvingsbiljetten moeten op zegelgeschreven en vóór den 12 November a s desmiddags 12 uur ter Secretarie op het Raadhuis bezorgd z n STEEKÜOLEIV Binnen eenige dagen wachtende eede lading Eulir Kaclielkoleii waarnit wg tot Ö7 et per H L mud contant zonder korting afleveren vrg aan huis bezorgd mits bjj 2 of meer H L gelgk ge JAN PRINCE Cle KANTOOR Turfmarkt U 101 Gouda 5 November 1887 Hoeden en Petten Magazijn S VAN PU A AG Hoogstraat A UI ONTVANGEN Flinke Sorteering HeerenDames en Kinder bonfen MUTSEN in alle prijzen Kinder Fantasie MUTSJES en andere Artikelen voor het seizoen Wonden Klieren De DRÜDES of SCHAVONENZALF genaast zoowel verscbe als verouderde Wonden Kliergezwelleo Steenpuisten Zweren ja zelfs vaak den Kanker Verschillende Geneesheeren wenden deze ZALF met het beste succes aan Verkrijgbaar in rollen van 30 a 40 Centen met gebrniksaanwgzing Bg hoeveelheid rabat HOOFD DEPOT SKABILIE steiger 35 Rotterdam F VAN ÜTKËCHT Markt Gouda DEPOT van Zuid Afrikaansclie WIJNEN Bodega De Paarl M HARÏOGS eenig directe Importeur Deze WIJNEN zgn aangenaam van smaak gezond en krachtig terwfll de volkomen zuiverheid door de Eo jeikundige controle van Dr MOÜTON te aHage voldoende wordt gegarandeerd Prijsconranten op aanvraag gratis A A BEQENSBÏÏEG TANDARTS iedere WOEÜSDAG en DONDERDAG Ie consolteeren over alle mondziekten van 10 12 uur Lang e Tiendeweg D 2 3 Gouda Voor Knnsttanden Goud en andere Vullingen van 1 3 uur Alleen WOENSDAGS te ontbieden BAITKETLETTEUS DIK en ander St Nicolaasgebak CHOCOLAAD BORSTPLAAT enz te bekomen bg L M DE GOEDEREN D 18 KORTE TIENDEWEG D 18 J F HERMAN Z Tien eweg D 62 JENEVER Ha mmmi mmÊmm im 62V ct p flesch Wed BOSMAfM Tiendeweg D 84 PELSMIÏSSEX Wollen en Katoenen Tricol Ondergfoederen Normaal Artikelen SysUera dr Jaeger Groote SORTEERING THICOT TAILLES in alle wgdten SGHElVK $ i Zoon STEEMKOI EIV HOUTSEOOL BEigUETTEN Bouwmaterialen In lossing eene lading grove BÏÏHB EACHELEOLEIT franco aan huis bezorgd contant a 57 cent per H L A JONKER Zonen KANTOOR Vest a d Vlamingstraat QEIDAANBIEDINS op LANDERIJEN en HUIZEN tegen 4 pCt Adres letter D bg H GOORISSEN Boekdrukker Gouda Mevrouw Schim van deb Loepf vraagt wegens Huweljjk iler tegenwoordige tegen 1 FEBRUARI een flinke KELKEiXAIEID P ö die goed kan koken Bouwkundig Oiiderwils Voor eenige JONGELIEDEN wordt te Gouda de telegenheid geopend opleiding te ontvangen in de BURGERLIJKE en WATERBOUWKUNDE by een gediplomeerd Civiel Ingenieur Vóór 15 November brieven onder letter B in te zenden hg de Boekhandelaars J van BËNTÜM K ZOON alhier Openljare Vorkooping De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemeps op DINSDAG den 29 NOVEMBER 1887 des voormiddags ten 11 ure in het Rechthais bewo ond door L Oskam in de Vliat in het openbaar te veilen en te verkoopen Il EOÜWmSWONINB geteekend n 42 alsmede ongeveer 15 hectaren V EI en H001LAI D staande en gelegen in de gemeente VLIST aan de oostzyde Om te aanvaarden de Landergeif met 1 Januari 1888 de Bouwmanswoning met aanbehooren 1 Mei 1888 Breeder bij biljetten Inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris j G BROUWER NIJHOFP te Utrecht en van den Notaris MAHLSTEDE voornoemd MAATSCHAPPIJ tot Nut van t Algemeen Departement Gouda OpenTjare Voordraclit op DINSDAG 8 NOVEMBER a s des avonds te half acht uur in het gebouw der Sociëteit de Rédku op de Oosthaven Spreker Ma D SIMONS Osdkbwbep Leekepraatjea over het nieuwe Wetboek van Strafrecht Namens het Bestunr Ds D TERPSTRA Voorzitter Db L A KESPER Secretari Toegang voor het publiek 10 Cents Aanbeveiingp De ondergeteekende acht zich gedrongen zgnen faartelijken dank te betuigen aan den Heer W H ZICKENHEIMER fabrikant van den Rynlandschen druiven borst honig Reeds geruimen tgd door een zware koude en bezetting op de borst aangetast zynde gebruikte ik op aanraden bovengenoemden honig en wel met een verrassend gunstig gevolg zoodat ik thans weder in staat ben mijte Levone bezigheden die ik gedurende eenige weken moest staken te hervatten Ik kan derhalve deze borsthonig allen borstlgders ten hoogste aanbevelen Asperen Zuid Holland G VAN OCHTEN Alleen echt verkrggbaar in flesachen a fl 2 met geele a fl 1 m roode en a 65 Cent met witte capsulen welke nevenstaand fabriekstempel dragen Te Gouda bjj F H A Wolff Boskoop bij J van Bergen Haastrecht bjj J D den Hertog Oudewater bjj F Jonker Idenburg Bodegraven biJ P Versloot Stolwyk by C G v d Berg