Goudsche Courant, zondag 6 november 1887

Uil 1 Gin Zondag 6 Kovemher 1887 iïa ü4 hoogste ooderscheiding op de TentoonstelliDg van Voedingsmiddeien te Amsterdam 1887 BeierscliBierl roiLwerij De Amstel Amsterdam De bieren van boveng enoemde Brouwerij worden door ondergeteekende steeds versch g ebotteld en op tust geleverd J H ROODE Agent der Brouwerij voor Gouda en Omstreken xMai azijii De STAD PARIJS GROÜTE VOORRAAD VAN Deeren Joogeh en Kinder Kleedingstukken 3 vin af de GOEDKOOPSTE tot de FIJNSTE soorten Wh O GOEDEREN Cl CO MAAR MAAT z paletots zonder i ulsters gS t OLBERTS costumes o o a Prljsverhooglng chambre cloacks H as Reisjasscn Reisdekens en Plaids Regenmantels waterproof R1J of KOETSIERSJASSEN Tricot Goederen en Enkele Tricot Pantalons A PINO Markt A 62 tot de leeftijd van 14 jaren STEDELIJKE GASFABRIEK pe COMMISSIB van beheer der Stedelijke Gasfabriek herinnert belanghebbenden datvolgens de door den Gemeenteraad vastgestelde bepalingen de aanleg van gasleidingei in particuliere eigendommen moet geschieden volgens aanwflzing en oader g edkeurine van denDirecteur der Fabriek e Men Zie Art 3 der Voorwaarden betreffende de levering van gas waarvan exemplaren gratis verkrqgbaar zgn aan het Kantoor der Gasfabriek MAATSCHAPPIJ van Verzekeringen le en Brand OntplofiBliigen en inslaan van den Bliksem OPGERICHT in 1824 DE OELIiELIJKE WAARBORGEN dezer Maatschappö bestaan in Haar Maatschappelgk Kapitaal ƒ 8 455 6O8 40 Haar reservefonds 896 726 59 Hare ontvangst in premiën van bet jaar 1 661 02493 DE ZEDELIJKE WAABBOBGEN bestaan in etn i vM m t a1 tesbg jaren waann eerlgkheid steeds heeft voorgezeten De verzekeringspremiën zgn op de matigste prjjzen gesteld De tarieven en verdere mhchtingen worden kosteloos verstrekt door den hoofd agent der Maatschappii de Heer J VAN OIJE Kleiweg E No 2 te Oouda Aanbesteding op ZATERDAG den 12 NOVEMBER 887 van Het verbouwen van het Huis wijk B No l48 aan de Westhaven alhier Bestek en Voorwaarden van af Maandag 7 dezer aldaar ter overname Aauwgzing den 10 November a s des namiddags drie uur Bordeaux Wille RIJN HONGAARSCHE en Champagne Wijnen zgn verkrijgbaar bjj TE KOOP een goed onderhouden SOEüTTEIIS mFOM tevens een ijzer FORNUIS Wed C van QUE i e Stoomboot ALIDA vertrekt s MAANDAGS ten 5 nur s morgens naar Rotterdam aankomst ten 7 nur F van UTRECHT Adres aan het Bureau dezer inhoud 205 Liter Courant Markt te Gouda Snelpersdruk van A Beinkkan te Go idn Sociëteit OIVS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN Zondagf 6 l ov 1887 Buitengewone Voorstelling te geven door de Société ZnternationaU Direction ALBERT DE LEUR met medewerking van Het Wiener Operette Gezelscha onder Directie vanden Heer J LIPPuit Wem Opvoering van NETTE MAT ROSE X Operette in 1 Act Aanvang 8 uur Entree voor Leden 50 Entree voor Niet Ledeii 99 UtT Zie verder groote aanplakbilletten W SclialekampJr Confiaeur Cuisinier OosthBven 17 Gouda Heelt heden avond vrorhanden diverse nieuwe soorten GEBAK JES Toïn po a ceeJ Goed gevulde üoterletters SAÏÏ CUSEITBROODJES bfl vooruitbeatelling verkrijgbaar MIXCËPAISE in allen grooten Let op Naam en Woonplaats Steeds voorradig een mime collectie WIlTIBSTêffli en GEMAAKTE Hatiné WINTERJASSEN van af 13 0EMI 8AIS0NS van af 10 en nette Pantalons van af 5 Qnlden G PÜIJK Tui fmarkt Aan betzelfde adres kan een flinke KNECHT geplaatst worden M v D BuRO en Zn Confiseurs Cuisiniers MARKT A 146 GOUDA Galantine de veaii inilTée per gewicht Verduurzaamd © LETENSiniDELEH van W HOOGENSTRAATEN Co LEIDEN Paling in gelei Cibils Zalm Kreeften Sardines Ontvangen prachtige doozen gesorteerde FRANSCHE VRUCHTEN Dagelijks versche BOTERLETTERS en GEBAKJES enz enz Mevrouw van der VOORT Fluweelen Singel vraagt TERSTOND een DIEI STBODE Baitenlandsch Overzleht De poijfingen der Fraawfae radicalen om het ministerie Boavier b j de behandeling van het conversie ontiWp t doen valleu zijn mislukt Een deel der rechtarzydo steunde de gematigde republikoinou en zoo werd het ontwerp met een meeiderhoid van ruim 100 stemmen goedgekeurd Daarna kwam het rapport over den ridderordehandel ter sprake De rapporteur Salis las het versUg voor waarvan de concinsie waa venrqzingder en fuele nasr een commissie van 11 leden Het besluit het onderzoek te handhaven word door de commissie niet dan na rijp beraad genomen want nog ter elfder ure liet ilj zich door do ministers Bouvier Ferron en Mszeau inlichtingen geven De commissie liet zioh door de ministers echter niet overtuigen en besloot met 10 stemmen tegen 1 bq baar besluit tot handhaving der enquête te blijven Hierover ssl de kamer nu heden moeten beslissen De Engelscbe Econonuit zegt dat het bericht omtrent de overeenstemming die tusschen Kngeland en Frankrijk is verkregen betreffende de onzijdigverklaring van het Suezkanaal op deLondensche effectenbeurs niet zeer gunstig is opgenomen Hen vreest nsmolqk dat hot de voorbode is van de ontruiming van Egjrpte door de Engelscbe troepen wat de koersen der Kgyptisohe fondsen zal doen dalen Het weekblad is van meening dat inderdaad do conventie het genoemde gevolg zal hebben Immers de hoofdiaden waarom Eogeland troepen naar Kgypte heeft gezonden is de noodzakel kheid den koristen weg naar Indië open te houden Andere redenen van staatkundig en commercioel beUng zijn zeker niot v ddoende voor Engahtud om de verantwoordelykheid van hot beheer in Egypte op zich te nemen Het de onzijdigheid van het Kanaal vervalt dus da to ai Mgia é wi mar da b a wtti ug Wet is het Asricbaar dat het ttaetaat tooh geen dod treft en ia eott aid op dao duur niet zal zijn te handInran maar da regeering die zulk een tractaat sluit vertrouwt dan toch dat het wel mogelijk zal zijn En dan is er geen reden meer om hinger de Engelache troepm in Egypte te htten blqven Intttssoaen terstond kan men ze niet terugroepen Er zjjn verplichtingen aangegaan tegenover den Khedive en de bevolking die behooren te worden vervuld Het doel moet diu zqn de ontruiming zooveel mogelijk te bespoedigen en Frankrijk kan daarin behulpzaam ign door de financiën van Egypte te helpen regelen Het beste middel is dat de schuldenlast worde verlicht zoodat er meer overbluft voor het bestuur des lands wat nu te wenschen laat Door die hulp te verleenen zal Frankryk de ontruiming veel meer bespoedigen zegt de Economist dan door staatkundige kuiperijen Schoon de opening van den Duitschen Byksdag tegen ï4 dezer is aangezegd zgn de voor deze zitting bestemde wetsontwerpen tooh nog lang niet gereed Vior Nieuwjaar zal ook wol niets anders worden behandeld dan de begrooting wellioht ook nog het voorstel tot verhooging der invoerrechten op graan Van verschillende zgden wordt op een spoedige beslissing in dfce aangedrongen daar de handel onder de voortdurende onzekerheid Igdt Bismarck wordt niet vdor Kerstmis vnn Friedriohsruh verwacht waaruit op zichzelf reeds wordt opgemaakt dat er geen bijzondere dingen in aantocht i n Te Borlgn wordt thans verzekerd dat het bezoek van den Czaar aan Berlqn alleen afhangt van den gezondheidstoestand van Keizer Wilhelm Te Berign moeten eerlang 44 leden van den Gemeenteraad gekozen worden en de nationaal liberalen en conservatieven hebben een verbond gesloten om elkanders csndidaten te ondersteunen of wel gemeenachappelgk candidaten te stellen gelgk dat niet go den uiUlag bg de verkiezingen voor den 1 L K I echter de vraag of de uitslag bH de öemeeQteraadsverkiezing ook zoo gunstig zal qjn Het officieele hoofd der Engelsche liberalen tegenwoordig do unionisten Hsrtington heeft een redevoering gehouden waarin hg betoogde dat de unionistische liberalen steeds hun program vnn liberale hervormingen bleven vasthouden zij zouden er echt nimmer toe overgaan lorinnd als een afzonderIgk land da Ieren als een zelfstandige natie te be schouwen als de Ieren maar eenmaal good badden leeren inzien dat iedere beweging in die richting toch vmehteioos i as dan zouden zg vrede leeren bobben met die mat van vrgheid en zelfregeering die de unionistische liberalen hun op gelijken voet met Engeland Schotland en Wales gaarne verleenen wilden Terwijl deze qnaestie nog hangende was behoorden orde en wet en het gezag der Uitvoerende Hacht in Ierland gehandhaafd te warden Hartington hield het er voor dat al maakte de Gladstoniaanache partij ook voel beweging de meerderheid der natie niet op haar hand was eon Parlements ontbinding die volgens de Gladstonianen niet lang meer kon uitbigven was nog geenszins zoo spoedig ophanden en de tegenwoordige Begeering zou nog een lang leven hebben Van bet hoogste belang rekende hg het intuaschen dat de conservatieve partij het aan de unionistische libendoa niet onmogelijk zou maken met haar samen te gaen door wezenlijke liberale hervormingen af te wgzen De concessien waartoe Gladstone rich op hot punt van de lersche qnaestie bereid verklaard had achtte Hartington slechts geschikt om aan de natie zand ia de oogen te strooien FOLIT XB In do maand 6 October 1887 zijn aan het bureau van politie als gevonden gedepoteerd en nog niet door de rechthebbenden afgehaald Ren meisjes hoed een stnIgekantillegottd 2 rozenkranzen een Stopmes een Nitaelketting een Overschoen een zilveren Oorbel een zwart wollen Vronwendook 4 Parapluies een Vrouwenzak 2 Portemonnaiés een gouden Biog met steentje eon Paardendek een Sigarenkoker met zilver i Uuilkorvon eenKinderkouqe een zilveren Bing De m de maand April 1887 getonde roertcerpen die niet door de eerUÓ ttj u fittmld iptfedurende de tnaaiid Nevember ter diepoHtie van de regpeetive vkiden Het bureau voor gevonden voorwerpen is geopend van s morgens 11 1 Gouda 1 November 1887 De Commissaris van politie J W TUINENBUEG Kantongerecbt te Gouda Tereehtritting van Woensdag i November 1887 Kantonrechter Mr J H van MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Eottardam VEBOOBDEELD M K vuHcher te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens loopen op eens anders met aardappelen bepooten grond te Waddinxveen J de B schipper te Gouda tot 2 gulden of 2 dagen wegens baggeren in den IJasel onder Gouda te dicht bg den oever A D arbeider te Gonderak tot 2 galden of 2 dagen wegens baggeren in den IJasel onder Gouderak te dicht bij den oever Th N C de J en P S arbeiders t Gouderak ieder tot 2 gulden of 2 dagen wegens baggeren in den IJssel onder Oouderak te dicht bg den oever D K photograaf te Gouda tot Vi gulden of 1 dag wegens te Gouda per trein van Botterdam aankomen zonder plaatsbewijs en niet betalen van hot verschuldigde aan don portier van het station te Gouda op diens vordering De veroordeelde heeft nadat hg door den ambtenaar van het Openbaar Ministerie was vervolgd het verschuldigde san de Bgnapoorwegmaatschappg betaald D V bouwman te Gouda tot gulden of 1 dag wegens niet opgehokt hebben van zgne zwanen te Waddinxveen tusschen 1 Maart en 31 October G X arbeider te Gouda evenals de vorige Ontslagen van Bechtsvervolging M B wsduwe van J C M te Zevenhuizen aangeklaagd ier zake van bij de schouw en bij do naschouw hMr tochten in den Tweemanspolder onder Zevenhuizen niet voldoende gokroosd te hebben i i In de keur van den TweemanspélM iS verzuimd aan te geven wie aansprakelgk is voor be jniot voldoende gekroesd hebben van de tMten Bargen IJ ke Stand REBORgK 1 Ni Piedr JohiDiin oadm J P tia der Hoogt en M Bloot 2 Bartholomeui ooderaC A Sprayt en H A viQ Otlen Gerarda Maria ooderi B vao Leeawen ca M C iiD Vaorao Baiiel traden F C Bik ea B Rookhaisen 3 Pietemella Maria ouden C Jnogeriaa en O Peute Mariiarethii ouden H an der Strava ea SUm Teunii ouden T A Leeflsngen P Verkerk Hagdalena Maria ouden D an Vliet en H ran der Velden Adriana ouGeri F K Boot en A Eterliog Maarten Henri Johao eoderi J F C W Adeli en ü de M olfT 4 Johannea ouder C J Bnnjnel en P Grendel OVERLEDEN S No J Bruyo ia 7 j 4 C M Poljk 1 j 1 m S F Grebe 39 j O SDBBTROUWUi 4No I W tan Eijiden 83 j en H ran der Vein E4j A van der Klein 9 i ea M ran Gent 34 J ADVERTË VTIË I De ondergeteekende bericht bg deze dat bg hem voortdurend verkrggbaar znn alle da ren VERSCHE Weener en ParUzer Broodjes a 2 Cent per stuk CA8IN0BR00Ü 30 Cent Haagsche ONTBIJTKOEK Ie kwal 377 et ROGGEBROOD met Krenten Rozgnen ea Sncade 14 Cent Gewoon ROGGEBROOD 7 Cent Haagsch Zoet ROGGEBROOD 12 Cent Ronde BESCHUIT 12 i 10 Cent PAP BESCHUIT 10 10 et Lange BESCHUIT met Kaneel en Suiker 24 10 Cent Onder minzame aanbeveling ÜEd Dw Dr H TAN SGHAIB firma F X van dkh BEBOH Markt nsaat Arti L Conservatria S Eene Concnrreerende Maatschappij maakt gebrnik van het geschrgf van bestrgders van CONSERVATRIX en tracht door lengen en laster hare leden afvallig te maken Voor ben die naawkenrig hebben gelezen de Verslagen en Circniaires in den laatstan tgd uitgegaan van het Bestnnr van CONSERVA TRIX zal bet dnidelgk zgn dat tConservatrix thans vaster op hare voeten staat dan ooit te voren De vertegenwoordigera van Conservatrix voor Gouda en Omttrehen M VERMAAT Sr J C BRANDT A DB BRUIN Gouda 3 Not 1887 Badische SchifEFalirts Assecuranz Cfesellscliaft te Mannheiin OPGERICHT IN 1840 Eerste Emissie Mk 2000 000 gestort Mk 500 000 Kapitaal en Extra Reserven Mk 1000 000 Den Handelsstand geven wg hiermede kennis dat wg aan den Heer A KAPTIJN Fluweelen Singel 593 te Gouda de Agentaor voor Verzekeringen van ZEE RIVIER LAN Den POSTZEN DINGEN hebben opgedragen Onder aanbeveling DB DIRECTIE IVleuwe Dassen A T os Al Eleiweg £ 73 en 73 A