Goudsche Courant, woensdag 9 november 1887

Woensdag 9 IVovember 1887 JV 3623 GOUDSCHE COURANT iMeuwH en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ZLIVEIVK FHANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX a 27 per 48 Flessohen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proeffiesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesscben verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Eoonekamp Elixter Visilekiiarl porlretley killaiil lijn geëmailleerd per zes stuks f 2 per Iwaalf sluks f 3 HIEAEFELIEIT HOLM S EIEEL CACAO bekroond op de Tentooonstelling van Voeding smiddelen met ZILVEREN MEDAILLE hoogste onderscheiding alom verkrijgbaar in BUSSEN k 1 2 1 4 Vs KGr KraepelienJ Holm Zeist êifaonderlgke Nommers VIJF pBNTBN Oe inzeadiag vaa adverteatiöa kan Kesctaied itot één nor des namiddags van den dag der oltgave J H C HUIIVGli Hoogstraat GOUDA FINilE DIT7EIIE00P tot zeer VERMINDERDE PRIJZEJN Alles moet weg dus proviteert Openbare Vrijwillige Verkooping WADDINXVEEN op het terrein achter de Stalling van den Heer OTTO KOUWENHOVEN aan de Kerkweg D om contant geld op Woensdag den 9 IVov 1887 s morgens 10 Ure ten overstaan van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen LandlDouw Werktuigen Bouw en Melkg ereedschappen allen geheel Nieuw en ongebruikt voornainelyk bestaande in 4 Stroosngders 4 Bietenmolens 2 Lgnkoekmolens een Moesmaker 4 Wringkuipen 5 Kuipen 2 Karns 16 Staren Een groote partg houten Stal Water en Melkemmers gegalvaniseerde Melk en Boomemmers Blikken Melkkannen dito Koelhetels Melktglen Drankscheppers Gieremmers Roombakken Zeeflen WUschtobben Stampkuipen Kaaavloten Voorts Een Melkkar Kruiwagen Stalen Schoppen Rieken Graven Kaasgewichteii Hooivorken en hetgeen meer te voorschgn zal worden gebracht Alle Goederen afkomstig uit de Magazijnen van wglen den Heer C J van dk PAVOOBDT te Gouda zulten des morgens van de verkoop en zoo mogelflk daags te voren afgenummerd te bezichtigen zgn Snelpersdrak van A BRINKMAN te Qoada noEST msmm de bekende KAAIJMAAKËRS Sorstcaxaorx els zgn voor Gouda uitsluitend verfcragbaar bij W SCHALEKAMP Jb OOSTHAVEN 17 Te HaattrecM bn den heer DAM BotUrdam LEDEN BÜËR T n rabat rerkoopers gevraagd Terstond een flink MEISJE gevraagd niet beneden de 16 jaar Adres bureau dezer Courant in alle PRIJZEN Zwarte FELEEIÜTES van ƒ 2 50 af SCHENB Zoon AAITEESTEDHTG REGENTEN der beide Gasthuizen alhier zullen op MAANDAG den 14 NOVEMBER a s des avonds ten S j ure ter Kamer van Regenten aanbesteden de levering van KRUIDENIERS WAREN ea eenige LBVENSUIODELBN voor bet jaar 1888 Ue voorwaarden van aanbesteding en levering liegen vau 9 November af voor gegadigden tei lezing iu het Gasthuis alwaar ook de monsters ter bezichti ng z n gesteld De inschrflvings biljetten worden aldaar in eene gesloten bus ontvangen en kunnen belanghebbenden bg de opening daarvan op dag uur en plaats bovengenoemd tegenwoordig z n Regenten voornoemd HOEFHAMER Voorzitter C C KNAAP Beoretaria Oouda den 5 November 1887 DIJKGRAAF sx HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen bg deze ter kennis van Ingelanden 1 dat de begrooting van het dienstjaar 1888 gedarende veertien dagen van 7 November tot en met 21 November aanstaande op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 ure op de Secretarie van het Hoogheemraadschap voor een ieder ter inzage zal liggen en aldaar verkrjgbaar is tegen betaling van 25 cents voor elk exemplaar 2 dat de Ingelanden hunne bezwaren tegen deze begrooting binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelden en dus vóór den 29 ei November aan de Vereenigde Vergadering moeten inzenden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Dinsdag den ao November des morgens ten elf ure iu eene openbare zitting znl overgaan tot behandeling van de bovenbedoelde begrooting Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rgnland VAN DER BREGGEN Dukgraaf EGBERT DE VRIES Secretaris Ltiden 29 October 1887 Aanbesteding derbenoodigde LË VENS MID DELEN en STEENKOLEN ten behoeve van het Bestedelinghnis te Gouda gedurende bet jaar 1888 op DINSDAG 8 NOVEMBER e k des avonds ten teven nren in het Lokaal van het Gesticht de voorwaarden liggen ter lezing in het Gesticht van 1 tot en met 8 November van des morgens tien tot des namiddags twaalf nren De Secretarie A H VA DILLEN Tegen zeer raime provisie vrordt een HOOFDAGENT voor eene oude en zeer solide Verze keringMaatschappij gevraj d Onnoodig te Soliciteeren indien men niet Toorzien is van uitmanteni e refere ties en veel relaties Brieven franco onder letters D 8 Z aan bel Algemeen Advertentie Bureau van NIJGH VAN DITMAB Rotterdam STEENKOLEN Houtskool Eriguetten BECIKEli BLcii rE s Steetikolen a 55 cent per U L BeukenRlokjes voor Haarden 1 50 per lOU stuks Houtakoolbriquetten2 50 100 a contant vrg aan huis Bestellingen worden aangenomen bg SNABEL Spieringstraat J SCHOUTEN hoek Haven en VeerstaLK VAN HERTUM Baaustraat W DB ZEEUW Zak Wed KEMP Keizerstraat D KAPÏIJN Smederfl Roozeodaal en aanhet Buurtje a h Magazgn en Fluweelen Singel 593 by ÜBd Dw Dn A RAPTIJt Verwacht Spoedig Lange m Korte TURF Onovertrefbaar in geur en smaak is de Bessenwijn van Louis Varossieau te Alfen a d Rijn verkrijgbaar bij Vi ed C van OIJË De uitgave dezerCourant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 25 franHcó per poat 1 50 BINNENLAND ROUDA 8 November 1887 Z M heeft benoeanl bg de dd Schutterij alhier tot kapitein den heer i A F Hontijn thmu Ie luit tot In luit den heer H J de Voegt thans Ie luit i U snlte Voorts is aan den heer J G Arentz kapdmeeater van het muziekkorps der dd Schutterij alhier als xxlanij de personeele rang van 2n luit verleend Naar wij vernemen zijn de vooraietten betreffende de Grondwetshcrzienini bereids door Z M den Koning bekrachtigd C Hedenmorgen ten 11 ure werd het stoffelijk overschot van den heer 8 W F Grebe predikant bij de Erang Lutherache gemeente ter laatste rustplaats gedragen gevolgd door diepbedroefde bloedverwanten en vrienden leden van het kerkbestuur en tal van predikanten uit deae en andere gemeenten Op de begraafplaata was reeds vroeg eene aanzienlijke sohare beUngstellendefe bijeen waaronder vele leden dor Luth gemeente terwijl het bestuur der Kamer van Navraag waarvan de overledeiae oprichter en bestuurder waa daar de stoet opwachtte om zich daarbij o te sluiten l e catechisanten standen om de geopende groeve geschaard Toen de kist waarin hnt stoffelijk omhulsel van den geliefden herder en loeraar rustte met tal van prachtige kransen bedekt aan de groeve was toevertrouwd nam de heer P van Wijk predikant bij de Ijiith gemeente te Rotterdam het woord en hield namens don Kerkeraad der Luth gemeente alhier een toespraak vol waardeering aan de nagedachtenis van den overledene 8pr schetste hem in zijn leven en werken zoowel in vroegere gemeenten als bier te Oouda Steeds had hij zioh getoond een ijverig dienaar van de kerk een voortreffelijk vriend een uitnemend leeraar Er ging een kracht van hem uit die groot was en die iets geheimzinnigs had doch waarvan de bron hierin moest geïocht worden dat hij zich steeds wijdde aan den dienst van Hom die hij predikte Spr schetste hem als en man van een voortreffelijk hart en van uitstekende beginselen die de armen niet verwaarloosde en de ïijken niet ontzag die hielp en bijstond waar zijn hulp noodig was Spr eindigde na dit woord namens den Kerkeraad met een hartelijk woord tot den Kerkoraad die in Ds Grebe in alle opzichten zooveel verliest Vervolgens voerde het woord namens de Hervormde Gemeeste de heer B J Swaan predikant alhier die nadat Ds H C N van Amerom Zondag in de gddsdienstoefening in de Luth Kerk den overledene had herdacht hier geroepen was een woord te spreken by het graf van hem met wien hij zoo geruimen tijd hier ter stede had samengewerkt Talrijk waren de herinneringen die spr had aan Grebe s bereidwilligheid om anderen te helpen aan do warmte waarmede hij zijn overtuiging uit wist te spreken aan don eenvoud waarmede hij hier rondging op aarde Lof van de wereld had do overledene nooit gezocht Hij was steeds er op uit liefde te toonen en ontving daardoor ook Veel bewijzen van hartelijke toegenegenheid Vervolgens werd het woord gevoerd door den heer Pont pred to Leeuwarden en Pastor Rahn van de Duitsche Gemeente te Amsterdam die beiden met groote waardeering spraken van de verdiensten van Grebe en in hartelijke taal die herdachten Vervolgens sprak de heer H P Schün van der Loeff voorzitter van de Kamer van Navraag die den overledene al mede upriehter en vice voorzitter dier instelling eenige woorden wijdde Met groeten lof gewaagde spr van zijne werkzaamheid op phiUntropisch gebied Niet alleen met een warm hart maar ook met een scheren blik bevoorrecht mocht hij veel goeds verrichten en ofschoon hij oen diepe en warme xivertaiting had was er in zqn hart ook plaats voor waavleering van andersdenkenden Na dezen Spr voerde oog het woord Ds Stenwach uit Deventer en Ds fflösW uit Middelburg waarna de heer I C Schipper uit Amsterdam zwager van den overledene namens de familie een har Ujk woord van dank sprak voor de zoo ruimschoots ondervonden deelneming en beUngstelling Ten slotte werd een gezang ngeheven nl Gez i ven 1 en 3 waarop M aa Wijk nog een gebed uitsprak Diep geroerd ging men daarna hniswaarta in de overtuiging een braaf en edel mensch ter ruste te hebben gebracht Woensdag 16 November a st zal hier ter stede ia de Sociëteit Ons Genoegen een concert worden gegeven dat zeker de aandacht verdient van ouze stadgeuooten Daarop zal zich doen booren de heer Virgilio PUcidi violoncellist uit Milaan sedert zyn geboorte van het gezicht beroofd die in de hoofdsteden van ons land met bijval optrad en van wiens concerten verscheidene bladen met lof gewaagden benevens de kh M Mossel viool uit Rotterdam L Schnitzler piano uit Rottertlam en H de Louw uit Delft Zondagavond had in de Sociëteit Ons Genoegen de aangekondigde voorstelling phiats van de £ aété Intemaiumale onder dir van den heer A de Leur De verschillende artiaten vdie optraden genoten veel bijval De meeste nrs van het aan afwisseling rijke programma werden luide geapplaudisseerd Een vrij talrijk publiek was opgekomen en menigeen hoopt dat de heer de Leur zgn gezelschap hier nogmaals zal doen optreden Alhier is 14 October in beslag genomen een guldon beeltenis Koning Willem II jaartal 1848 na onderzoek aan s rijks munt is hij valsch verklaard als uit verschillende onedele metalen vervaardigd hij had den vorm van een echten gulden Het hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen heeft uit zijn midden den heer A C Wertheim tot voorzitter benoemd In de Staatscourant is thans verschenen het rapport dor Staatscommissie benoemd tot voorlichting der Regeering omtrent een wettelijke regeling der inrichtingen van levensvorzekering De daarbij gevoegde concoptwet i het product van een compromis waarbij de drie loden der commissie elk wal van hun bijzondere opvattingen hebben opgeofferd De voornaamste bepalingen zijn do volgende De oprichting van levensvereekermgmaatsrhappijen 1 vrij zijn terwijl zij ook iu de samenstelling ADVEBTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels 50 üenten iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTER tworden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratit opgenomen iu het ADVERTENTIEBLAD t welk des MaandiÉ 8 verschgnt van tarieven wijze en voorwaarden van verzekering niet zullen zijn gebonden Maar alvorens het bedrijf I aan te vangen moet bericht gedaan worden aan 1 d Minister van BinnenL Zaken onder overlegging van een notarieel afschrift der akte van oprichting en van afschriften der tarieven wijze en voorwaarden van verzekering Daarvan wordt aanteekeniug gedaan in een register waarvan aan belangsteilondeu inzage wordt verleetad terwijl de akte van oprichting in de St Ct wordt gepubliceerd De besturen ziJB verplicht jaarlijksche sterftestatiatieken hunner verzekerden op te maken en aan t einde van elk financieel jaar rekening en vorantwoonling af te leggen volgens bij de wet vastgestelde modellen Bovendien zijn zij verplicht om de vijf jaar door een deskundige te doen opmaken een staat van de uitkomsten der berekeningen van de baten en keten der bestaande verzekering met bijvoeging van een versUg aangaande den fioancieelen toestaud dooi den deskundige onderteekend en eon uitvoerigen staat van hot bedrqf volgens vastgestelde modellen door het bertmir onderteekend Deze stukken worden aan den Min van Binnenl Zaken opgezonden ei afdrukken algemeen verkrijgbaar gesteld Een meer polishouders die minstens 5 jaar verzekerd zijn geweest kunnen tot het hof een gemotiveerd verzoek richten om de onderneming insolvent te verklaren Het hof hoort de bestuurders en wijst daarna of het verzoek af of gaat tot nader dnderzoek over In het laatste geval wordt borgstelling gevorderd en daarna het geding verder gevoer s het kapitaal ler onderneming niet volgefburneér daU kan het hof gelasten dat het alsnog worde gefourneerd waarbij dan een deskundige aan t bestuur wordt to evoegd Blijkt het verzoek gegrond ook na de volfoumeering dan wordt de staat van insolventie uitgesprokon met benoeming van een curator Meent het hof dat niettegenstaande den staat van insolventie het belang der polishouders voortzetting eisoht van het bedrijf dan kan het vermindering der verzekerde sommen gelasten ten einde het evenwicht tusschen baten en lasten te herstellen Begrafeusfoodson die uitkeeringen doen bij overlijden vallen onder de bepalingen der wet Buitenlandsche ondernemingen mogen hun bedrqf hier te lande alleen uitoefenen als een vertegenwoordiger aanstellen en afschnften van haar statuten tarieven wijze on voorwaarden van verzekering benevens een balans van het laatste financieelo jaar inzenden aan den Minister van Binnenl Zaken ter insffchnjving in het register De vertegenwoordiger moet een waarborgsom storten De buitenlandsche ondernemingen zgn evenals de binnenlandscho verplicht volgons vastgestelde modellen jaarlijksche rekening en verantwoonling af te leggen on om de B jaar een staat van haar beilrijf op te mnken Dit zijn in korte trekken do voornaamste bepalingen voor nadere bijzonderheden moeten wij verwijzen naar de St Ct Staten Oeneraal Eerste K hek zitting van Zaterdag 5 Nov Grondwetsherziening De heer De Bniijn ontwikkelde in t kort nog zijne bezwaren tegen do herziening err woes or op dat daar de tegenstanders in de Tweede Kamer hun niet moïolijk hebben lajen varon hij genoodzaakt was vóór Hoofdstuk Wf en Ae Add artikelen te stemmen De heer Elout van jjjfterwondo motiveerde zijn