Goudsche Courant, vrijdag 11 november 1887

J H C HUINCK Hoogstraat 1887 Trüdag 11 Noveml er i 3624 GOUDA FMAIE DIT7EBE0OP GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken tot zeer VERMINDERDE PRIJZEN Alles moet weg dus proviteert OOST INDIE Nederlanders die dienstnemen bij het Indische leg er ofitvang en bij het aangaan van eene zesjarige verbintenis een bandgeld van DEIE HOITDEED GULDEIT Aanbrengpremie TIEN GULDEN Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het Departement van Koloniën en bij alle Burgemeesterx Bouwkundig Onderwijs Voor eenige JONGELIEDEN wordt te Gouda de gelegenheid geopend opleiding teontrangen in de BüEÖERLIJKE en WATERBOUWKONDE bg een gediplomeerd Ciriel Ingenienr Vóór 15 Norember brieren onder letter B in te zenden bg de Boekhandelaars J tan BBNTÜM EN ZOON alhier AAITBESTEDIITG TsA het Restaureeren der Directearswoning behoorende tot de Stedeljjke Gasfabriek op ZAT IBDAQ den 12 NOVEMBBB e k des namiddags te 1 uor De Toorwaarden liggen ran Maandag af d gelgks van s morgens 10 tot s middags 1 aar ter inzage op de Stads Timmerwerf en dp Plaatselgke Secretarie Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente meenteBouwmeester De inschrgvingsbiljetten moeten op zegel geschreven en vóór den 12 November a s des middags 12 nar ter Secretarie op het Rasdhois bezorgd zgn ADVEBTËNTIE B alle Binnen en BuUenlandsche CoUranteUt worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Een ware schat TOQ d ongelukkige slachtoffers der ZelfbevuHmig Onanie en geheime nitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retauls elfbewaringf Hollandsche nitgave met 27 afb Prgs 2 Galden Ieder die aan de verscbrikkeIgke gevolgen van deze ondeogd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen jnzendiug van het bedrag ook in postz els en in eiken boekhandel in Bolland Giübl KIESPiJiXMEERÜ voor allen die het wereldberoemde echte 3 K K Hot Tandarta Dr PO PP s i irw ter gebnükt hebben Boven ieder nder Tand water te verkiezen ala voorbehoedmiddel tegen Tandeit Mondziekten Bij gebruik van het Mondwater en Dr POPP s TANDPASTA T Bdpoeder f behoudt men Steeds gezonde en schoone i Tanden een oerBte vereischte tot het behoud van eene geeondu maag Dr POPP s Tandplombeersel om lelf holle kiezen te vullen Dr POPP s Kruldenzeep is met het grootste succes ingevoerd tegen iedere soort van Huiduitelag POPP s Xonnebtoem Oliezeep fijnste on beste Toilet Zeep WAABSCHUWINO IP Alle bestaande namaaksels van AnathvrinW Montwater zijn voor de Gezondheid schadelijk M volgens analyse daarom waarschuw ik hier Ji me le bet geëerde publiek voor aankoop van W zulke namaaksels I r J O FOPP KK HofTandarU en itmnder deryinatherin Preparalen te ffeenen Depots van alleen echte Anatherin Preparaten bevinden zich te Oouda by J H 0 Huinck winkelierop de Hoogstraat A 123 j te Rotterdam bij F E vanSanten Kolff ta s Hage bg J L F Snabilié apoth te Delft bg A J van Kijn te Schiedam b C Malta Gz te Leiden bij E Nooidijk te Amsterdambü F van Windheim 8i Co en H H Ulot h Co apotheek te IJtrecbt bij G H N van Spanje idem Lobry Porton Droogisten s i Ld WJEER 3 getuigschriften ontvangen wegens hergroei van HOOFDHAAE Afr Ondergeteekende verklaart in drie weken tyd volkomen genezen te zgn van eene lastige haarziekte ait erkenning kunt ü dit publiek maken Amttkbdaii Ig getcekead 20 September 1887 L DIETERMAN Uitval van Haar Koos of Schilvers dun Haar Baardworm vroegtgdig grgs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door den Haarontwilikelinga BnlHem Verkrggbaar bij THEOPHILE Haarkun dige Frederiksplein 32 Amsterdam Franco zending k ƒ 2 15 per Postwissel oi 2 25 aan blauwe Postzegels als ook tegen 2 Rembours GEEN DEPOTS = nelpersdmk van A BRINKMAN te Gouda OPENING der Hollandsche MELEIHBICHTHTG van € DE KlIIPEK hoek GOUWE C 91 den 14 XOVEMBEK 1887 Bii deze heb ik de eer de ingezetenen van Gouda te berichten dat vanaf 14 November onvervalschte en scheikundig onderzochte Zoete MELK 2maal daags uit bovenstaande inrichting zal aangeboden worden a 9 ets p Liter hopende door een prompte en zindelgke b handeling het rertronwen mgner begnnstigen waardig te maken Onder aanbeveling Uw Dw Dn C DE KUIPER Ondernemer NB De Melk ook aan huis verkrggbaar benevens Karnemelk en Znivefe NATÜOBBOTER De ondergeteekende bericht dat bg hem wekelgksch des WOENSDAGS en VRIJDAGS iOUMP SCHELVISCH en KABELJOUW te bekomen zgn loangevoerd van Nüuwediep P VAN VELZEN Vitchhandelaar Vocaal en Instrumentaal onder directie van den Hr O Wabekindt in de Sociëteit ONS GENOEGEN BOPERWTEN van af 40 Cent SNIJBOONEN en PRIN8E8SE 50 Cent het BLIK inhond 1 Kilo Halfliter Blikgro nten 30 Cent NIEUWE PEULVRUCHTEN Boskoopsclie BRUINE BOONEN SARDINES rzelf opdraaiende 327 et p blikje Blauwe Kasdruiven J GEHHIT8EN KORTE GROENENDAAL Geen frijs Haar meer Pe nleitwe LONDON it Jl nj de beste van alle bestaande parjf fumerien om het grgze haar binnen vl v JJbkele dagen te doen verdwenen pfaakt het haar glansrgk en zachtlen verft niet Prfls S5 cent perflacou en 1 50 per dubbele flacon Alleenverkrijgbaar te Gouda bfl J fl C HülNCKP Hz 122 Hoogstra at 123 Aanbesteding op ZATERDAG dSll NOVEMBER 1887 van j Het verbouwin van het Huis wijk B No 198 aan de Westhaven alhiw Bestek en Voorwaarden van af Maandag 7 dezer aldaar ter overname Aanwjjzing den 10 November a s des namiddags drie nur BINNENLAND GOUDA 10 Xovember 1887 Donderdag 17 November a st zal Prof Knappert uit Amsterdam alhier eene voordracht houden in eene openbare vergadering van de Ned Gustaof ArtolfVereeniging die gehouden wortlt in het kerkgebouw der Bemonstnintsche gemeente Naar wij vernemen heeft do doleeronde gemeente slhie r een groot pand aangekocht op de Turfmarkt dat zal worden mgericht tot een gebouw voor hare godsdienstoefeningen Bedoeld pand is het heerenhuis wijk H No 166 De officier van gezondheid der 2o kl van het 0 I leger W C Kersbergen z l op den 21n lanuari e k met het stoomschip Conrad naar Indié vertrekken In de zitting der Rotterrtamsohe Arr Kechtbank van Dinsdagmorgen werd veroordeeld D S ouH 46 jaar sjouwer te Gouda bekl van diefstal van een jas en vest uit den winkel van den kleermaker Bach te Gouda tot 3 maanden gev Vervolgens stond terecht W d W oud 48 jaar koopman te Niouwerkerk a d IJsel bekl van wederspannigheid tegen den gemeente veld wachter Bondberg aldaar Eisch 14 dagen gev Uitspraak a s Zaterdag Mr D Simons advocaat te Amsterdam hield Dinsdag in ons Departement van de Maahciappij tot Nut a 4fB i de aangekondigd voordnieht Jjeekeprantjes over het nieuwe wetboek van Strafrecht Spr toonde allereerst aan de groote beteekenis van het nieuwe wetboek voor ons maatschappelijk l vtn om vervola en3 iü grove trekken het stelsel uiteen te zetten waarop het berust Bij de ontwikkeling daarvan toonde hij aan hoeveel t tegenwoordige wetboek voor heeft boven de Code P nal die hier van hetjnnr 1810 heerschte waarop echter nooit met minachting mag neorgezien daar het in zijn tijd een groote stap vooruit was bü de wijze waarop vroöger de stratwetgeving geregeld was Spr gunde ons een kijkje in do rechtsplesin der IB en 17 eenw om daarna ons met het iogenwoordigo bezig te honden en de egin9elen uiteen te zetten waarop ons wetboek berust Het hoofdbeginsel is den misdadiger moet uit do maalschappij waarvoor hij gevaarlijk is tijdelijk worden gebannen om Inter daarin verbeterd terug to keeren lerhalve nfsolinffing van de doodstraf die bovendien herstel van altijd mogelijke onschuldige veroordeeling onmogelijk maakt Naar minleiding van de afschaffing van de pistole trad spr in oen lietoog dat gelijk recht voor ieder de grootato ongolijklioid zou zijn daar de gevangenis hem die aan woelde gewoon is veel harder treft dan den arme die nauwelijks voldoende levensonderhoud heeft Voorts wijdde spr uit over de lijfstraffen in naam afgeschaft maar te Tjeeuwardon behouden gebleven die geenszins pasten in het kader onzer humane strafwetgeving Wel verre van een dor betoog te houden bracht spr op recht ondorboudende wijze zijn publiek op do hoQgte van een on ander ou jaf onk nuttige wenken ten besto waar hij er b v op aandrong om den ontslagen gevangene niet voor het hoofd te stoeten maar hem die met gopile voornemens bezield is de teragkpcr in do maatschappij gemakkelijk te maken Spr gewa ig le ook van hot vooroordeel tegen den stand van advocaat Velen moeneji een advocaat te niet zeggen wat hij meent en niet meonen wat hij zegt het Hangt er maar van nf welke van de partijqik bij hem komt wèlk opinio hij zal verdedigen waarbij men zich dan vaak beroep pp Miiltatuir verhaal van dloit Parijschen advocaat die bij ongajuk het dossier van de tejenpartij liestudeerd had moenonde dafjTiet van zijn partij was en derhalve op de zitting itf t voordeel ran zijn tegenpartij pleitte waarop toen zijn procureur hem daarop opmerkzaam maakte hij volstrekt niet verlegen werd maar brutaalweg voortging Ziet mijne baeren zóó zal de tegenpartij straks spreken maar het is alles onjuist waarop hij uit oen ander va je ging tappen Spr kwam met ernst en kracht tegen genoemd vooroordeel op Wat is de taak eens advocaat De lichtpunten van de zaak door hem verdedigd ten volle te doen uitkomen en dus het volle licht te doen vallen op wat er vóór die zaak het zeggen is zonder ooit te vervallen in onwaardige leugentaal welke stelling hij nader toelidlte Spr eindigde met te betoogeu dat het beste strafwetboek ter wereld weinig aan de maatschappij kan baten als niet de burgers lelf toonen doordrongen to zijn van ds beginselen eu den geest die uit dat wetboek spreken waarom bij allen opwekten om ieder naar zijne krachten er tOe mede te werken om die beginselen in toepassing te brengen en die geest overal in hun omgeving te da n heerschen No 52 v in de Kioderwurant het gunstig liekende weekbhid uit den Haag bevat de namen van do knapen en meisjes die in den groeten wedstrijd prijzen en premicn hAben gewonnen Het blijkt er uit dat de Kindetcourant overal haar lezers beeft zoowel op Java op Banda abi schier in elke pUats van ons land De eerste pnjs Ie afd een gouden horloge of een toestel voor kamor gymnastSek viel ten deel aan W H C A Seyu te Koermond de eerste prijs der meisjes aan G P Boerma te Veendam flacon met verguld zilveren stop In lie tweede afdeeling waren de eerste prijswinner i Marianne Posthumus te Gouda en Heiige Verwey te Doventcr De ouders die hunne kioderelt e u aardig cadeau willen geven wórdt aanbevolen een abonnement op de KmderCouraiU te nemen Generaal Booth komende van Zweden en Denemarken leidde gisteren te Amsterdam eene godsdienstoefening van het leger des heils dat hom met geestdrift en oen leve de generaal begroette Booth is lang hoeft eene flinke houding on weeldengeu baard en haardos en eene sympathieke stem Alleen door een bijzonder teeken aan do jaskraag is hij van eenen gewonen heilsoldaat te onderscheiden Na eene verklaring te hebben gegeven van Teziis dast aan de elf apostelen predikt het evangelie aan alle creaturen schetste hij het ontstaan en het doel van het heilsleger niet voortgekomen uit persoonlijke eerzucht maar uit medelijden met medozoudaren voor wier bekeerino spreker eindigde in een vurig gebed De orde bleef ongestoord de toegang was trouwens alleen voor genoodigjlen en leden opengesteld De generaal vertrekt heden naar Ijonden De Kegcering heeft aan de Tweede Kamer de bekrachtiging gevraagd op de provinciale inkomstenbelasting te ironingen De ministor Heemskerk hoewel de bezwaren eener algemeene en provinciale inkomstenbelasting niet voorhijziunde wenseht echter eorbieiliging der ptonoraifl van de provincie en heeft geen wettelijk bezwaar omdat het stelsel van landsbelastiógon de heffing toelaat blijkens verschillendev voorstellen tot heffing oeuer ryksinkomstenbelasting liet bezwaar van gelijktijdige heffing oeuer provinciale en eengr plaatselijke inkomstenbelasting weegt by den minister niet Eventueelc wanverhoudin g is te verbe teren Heerschte er pteeds helder weer op den NoordAt lantischon Oceaan blonk de zon er des daags voortdurend aan den blauwen hemel en wist men er van mist noch nevel dan zou de reiziger aan boord van een pnssagiersboot niets vuriger verlangen dan minstens een paar ijsbergen per dag te ontmoeten Indrukwekkender trotscher schouwspel laat zich schier niet bedenItim dim een reusachtige ijsberg hoe grooter hoe betor den beschouwer oplevert indien de zon daarop een zee van licht werpt Noch met het penseel noch in woorden laat zich het beeld malen dat zulk een vlottend gevaarte aanbiedt De schitterende pracht der steeds wisselende kleurspelingen die over zijn steile wanden en glooiende hollinsen glijden de verblindend blanke spitsen die zich in grooter of kleiner aantal nu hier dan elders vertooneu het eigenaardig zeegroen koloriet dat als een wasem overal te voorschijn treedt waar het niet door krachtiger kleuren wordt gedekt dit alles vervult den treschonwer met verbazing en kluistert mét onweerstaanbare kracht zijn blikken aan dit heerlijke natuurtooneel Het indrukwekkende van dit schouwspel wordt nog vermeerderd door den bouw vsn het gevaarte want ook in dit opzicht ontwaart men tegenstellingen van den meest verrassenden aard Plomp rijst de kolossus op uit de water of de ijsvlakte die het omgeeft menigwerf ontmoet men er van 300 v Op zijn kruin of op een zijvlak verheffen zich torens en kantoelen van een doorschijnend palijs wolke grillige bouwtrant nog bewonderenswaardig mag heeten niettegenstaande het geheel slechts een bouwval vormt ïïauwelijk heeft men die tooverachtig schoone sieraden met diepe aandacht gadegeshigen daar verandert plotseling het gansche tooneel en snel als de gedachte is een gansch ander schouwspel daarvoor in de pbats getreden Gelijktijdig verneemt men een ratelend geklater want een waterval vermengd met gruis en brokken ijs stort zich voor den voet des bergs bij elke verandering van gedaante Ook ziju wanden en hellingen ondergaan elk oogenblik wisseling van vormen Onder de werking der koesterende zonnestralen gaat dit smelten der ijsmassa nu en eens sneller dan we ler langzamer voort maar veraoderiugen in de vormen hebbeii gestadig plaats en daardoor tevens een wisselend spel van licht en kleur dat oog en zinnen Ijetoovert Welk een massa ijs noodig is voor de samenstelling van een ijsbei ter hoogte van 300 voet die oneindig grooter omvang heeft een ijsbei van deze afmeting behoort onder de drijvende Alpen te worden gerangschikt laat zich gemakkelijk hiernaar beoordeelen Men berekent dat het onder water be lekto het daarvan zichtbare gedeelte minstens zesmaal overtreft Twee jaar geleden ontmoette het stoomschip Lincoln op 44 noorderbreedte en 28 westerlengte een 20 tal ijsbergen omringd met ijsvelden die een gezamenlijke oppervlakte hadden ruim 300 mijlen Een menigte ijsbeeren en andere dieren in de Poolstreken te huis behoorende bevonden zich op dit eiland Iets dergelijks mag niet als een zeldzaamheid worden beschouwd ilergelijke gevallen komen integendeel dikwerf voor Vreom ler schouwspel mag het volgende worden geheeten en ook dit is meermalen voorgekomen Ten jare 1851 ontmoette het Engelsche stoomschip Benovation in de onmiddellijke nabijheid van de groote bank van Newfoudland op 44 n br eey reusachtigeu ijsberg van nog grooter uitgestrektheid Twee barken driemasters namelijk waren tusschen het ijs dier velden beklemd geraakt en z ten als t ware op het droge en dreven in zuidelijke richting den Oceaan in totdat de toenemende warmte ze van hun verheven stflüdpunt weer in diep water had gebracht en ze vlot gemaakt In het vorige jaar geraakte een Engelsch koopvnardijschip op 44 n b en 45 w l beklemd tusschen ijsvelden die een eiland vormden ter lengte van rvini 30 zeemijlen en dtt schip maakte op die wijze een langen tocht in zuidelijke richting Van Februari tot in Tuli wordt het noordelijke gedeelte van den Atlantischen Oceaan druk bezocht door de kille gevaarten ijsbergen en ijsvelden afkomstiguit t lage Noorden de Pookeeen De Labradorstroom stUwt ze Oeeaanwaarts en gedurende een vijftal maanden des jaars zijn zij een schrik der zeevarenden die het noordelijke gedeelte van den Atlantischen Oceaan beploegen Ware het steeds mogelyk in tijds hunne nadering waar te nemen dan zou slechts vertraging der reis geen dodelijk gevaar daardoorontstaan Gewoonlp echter licvindt men zich in hunne onmiddellijke nabijheid voor men ze heeft waargenomen want in den regel zijn zij gehuld in mist ennevel De Aroh Ct maakt de volgende opn king Aangezien do woorden burgerlijke en burgerechapsrechten niet meor voorkomen in de nieuwe additioneelo artikelen mogen nu bij aanneming iler nieuwe Grondwet de gofailleerden wier aauiabi tlen accoord sehomologcord is weder op de nieuw op te maken