Goudsche Courant, zondag 13 november 1887

ZoDdag 13 November üV 36S5 1887 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken AfzonderlflK Nonuners VIJF CENTEN De inzeading vaa advertentidn kan gescbieden tot éta nor des namiddags van den dag der uitgave Londen 17 a 18 et magere rarkena en biggen traag biggen ƒ 0 75 a 1 00 per week schapen iets levendiger schapen 18 a ƒ 23 per stuk Aangevoerd 6 partyen kaas handel vrij levendig eerste kiraliteit 2S a ƒ 30 tweede kwaliteit ƒ 25 a ƒ 27 Noord Hollandsche 27 a ƒ 30 Goeboter ƒ 1 45 a ƒ 1 60 Welbeter ƒ 1 10 a f 30 Burgerlijke Stand GEBOREN 8 flm WilfaclmiM oaden M v Egl en J Noordeman 0 Johtana Hradrini oadera M Boot ea J H Wieier OVERLEDEN 7 No 1 C an den Eng 18 d 8 C H Edaaw lini r an J Jjigthart 37 j 11 m 9 H H Bakkar 4 m M Niaowiald am W Tan der Groef j 7 m C Bakker 6 j W ean der Togt 88 i J H Boot 1 d A tan der Uan 71 j GEHUWD 9 Noe P ran Leeunen en J van der Kleg P 6 van Klaveren en E Oltenhof ADVERTENTIÊN rM Bevallen van een Zoon C H VAN STRAATE Faaw Gouda 8 November 1887 Heden overleed na een lijden van slechts enkele dagen tot mgne diepe droefheid mijn innig geliefde Ëchtgenoote CARÖLIËNA ükiARGARETHA EDAUW in den ouderdom van bijna 38 jaren mij nalatende v f kinderen te jong om hun onherstelbaar verlies te beseffen JOHs LÜGTHABT Gouda 8 November 1887 ♦ Heden overleed in het Oude Mannenhuis alhier onze hartelijk geliefde Vader Behuwd en Grootvader de Heer WILLEM VAN DïB TOGT iiv d ouderdom van ruim 82 jaren Namens de Familie G J VAN DKE TOGT J H VAN DER TOGT Gouda 9 November 1887 Heden overleed te Ahrweiler op 32jarigen leeftfld onze veelgeliefde Zoon DIEK JAC0BÜ8 D KÜIJTEE C J EUIJTERGouda 9 Nov 1887 Walier Eenige kennisgeving ♦ Heden overleed de laatste mjjner tweeling nagenoeg een jaar oud P KERSBEEGEN Lzoon Reeuwijk 7 November 1887 Eenige kennisgeving De Heer en Mevrouw van der GAEDEOiRKSKN betuigen hun dank voor de vele blijken van belangstelling tiid ns de ziekte en na het overlijden van hnu lieveling ondervonden Gouda 10 November 1887 Wegens opening van het FILIAAL Wagenstraat 99 s Hage zal de labriek van LEON N vA N PRAAG a s ZATERDAG GESLOTEI zijn In een klein gezin wordt gevraagd een fats MEISJi dageiyks van 9 1 uur en Zaterdags den geheelen dag voor het verrichten van lichte bezigheden Adres aan het Bnyeau dezer Courant VrCTOIllA V 2 CU SIGAAR J van Sonsbeek BRILL Op voorschrift van HH Oogartsen S H POLAK OPTICIEN Groenendaal 4 a 10 Cents KI1 G BCJÜI BUni 3 a 10 Cents St NICOLAAS VERPAKKINGEN volgende week geëtaleerd in het Depot van LEÓN N VAN PRAAG Korte Tiendeweg D 12 alhier TE KOOP een goed onderhouden met Ornamenten Adres Bureau dezer Courant Bouwkundig Ondcrwifs Voor eenige JONGELIEDEN wordt te Gouda de gelegenheid geopend opleiding te ontvangen in de BURGERLIJKE en WATERBOUWKUNDE bg een gediplomeerd Civiel Ingenieur Vóór 15 November brieven onder letter B in te zenden hg de Boekhandelaars J van BENTÜM KN ZOON alhier DE OÜD CARTHAGENA S Bergplanten Olie zet oogenblikkelijk den wortel van het reeds uitvallende haar weder vast en hergeeft het de vorige groeikracht zoodat dit middel waarborgt voor te vroegtijdige grijsheid Prjjs per flacon met gebruiksnanwijzing 60 cents Hoofddepot te Delft bij A BREETVELT Az en verder verkrijgbaar bij Wed Bognian fionda Weil N Sanders Leiden A Prins Zevenhuieen Vf Liglhelm Voorburg Wed G Wilhelmus Woerd A Bos Berkel TBIDOT OmSOESEM voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHETNK Zn SGSOTSCH wmm OATMEAL direct geïmporteerd door H GIB8EN Amsterdam aanbevolen door HH Doctoren aan maaglijders zwakken herstellenden en kinderen als een bij uitnemendheid licht verteerbaar en voedzame spjjs is te OOVUA verkrijgbaar in pakjes van j kilogram netto a 25 cent biJ T CREBAS Mk pakje is voorzien van eene gebruiksaanwijiiing Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie fen geheiine uitspattingen IS het beroemde werk Z I Retg u s e l f b e w a r i h y Hollandsche uitgave met 27 afb Prijs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizenden van een zekeren dood Te verkrijgen bij het Ver lags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in elkert boekhandel in Holland Snelpersdruk van A BRINKMAN ta Gouda op Woensdag 16 November 1887 des avonds ten 8 ure te geven door den Heer CELLO VIRTUOOS UIT MILAAN met welwillende medewerking van de Heeren M MOSSEL Viool van Rotterdam H Dï LOUW Baszanger van JeZ Ü L SCaNITZLER Piano van Rotterdam W van THIENBN van Delft in de Zaal Kunstmin van de Sociëteit ONS GENOEGEN te Gouda Prflzen der Plaatsen ƒ 0 99 voor de leden der Sociëteit ƒ 0 50 TE KOOP gevraagd EEN WOONHÜISJE koopsom 700 tot 900 Brieven franco onder No 1581 Bureau dezer Courant BAITKETLETTEES DIK eri ander St IS icolaasgehak CHOCOLAAD BORSTPLAAT enz te bekomen bü L M DE GOEDEREN D 18 KORTE TIEN DE WEG D 18 f 500 betalen wij aan hem die bij het gebruik van Ooldmann s Keizer Tnndwater ooit weder tandpijn krjjgt S GOLDMANN en Co Dresden Verkrijgbaar a 50 cents de flacon te Gouda bii jr C ZVLDENRIJK Nieuwe Dassen A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Vrijdagavond LöWE BRAlJ 25 Cents per flesch Caië SCHAAKBORD IBIBI urTOTI l BU BLOEDARMOEDE 1 JIM iV IlI üIAALbleekzucht groote zwakte in fless chen a f 1 90 en f lOÓ TANARI ÜE BO BOMS RnbP olen tegen verstoppiUg fn dnnrire le in vpuhiliKl slaande ongesteldheden In iloozen van 80 en 50 Cönt CIGARETTEN tegen ASTHMA de inwleraiuï n den fnuik dezer Cigsrelten geeft den lijder aan ASthma terslvnd vetlichlinj hi Bini vjin 80 en 50 CentS SALMIAK PASTILLES iplAi pnd en veriachtend middel bij Hoest en Verkoudheid in fleschjes a 20 cents KRAEPELIEN HOLM AfOiheUrs te Zeist DepSt voor Goud bij den heer A H TEEPE Oe uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 50 By deze Courant behoort een Eyvoegfsel SE mm mimi Het werk der grondwetsherziening is geheel afgeloopen Alle ontwerpen hebben in de beide Kamers der Ststen Generaal de vereischte meerderheid verkregen en zgn reeds door den Koning bekrachtigd Met de plechtige afkondiging wordt all n nog wat gewacht omdat er voorbereidende maatregelen moeten worden genomen met het oog op de verkiezingen die binnen 4 maanden na die afkondiging thans volgens de regels der nieuwe grondwet moeten plaats hebben Alvorens dus de wetten houdende de veranderingdn in de grondwet worden in werking gebraebt moet men zoo ver gevorderd zjjn dat allies zonder bezwaar binnen den gestelden termgn kan afloopen Men wacht die laatste formaliteit tegen bet einde dezer maand of in het begin der volgende de verkiezingen voor de Tweede Kamer hebben dan ongeveer 3 maanden daarna plaats 14 dagen later de eventueele herstemming en een week daarna volgen de keuzen voor de nieuwe Eerste Kamer Althans zoo luidde het oorspronkelijke plan Waarschjjnlgk zal dit alles tegen 1 April afgeloopen en wjj in het genot i jn onzer nieuwe op breeder grondslag verkozen vertegenwoordiging Staat alzoo voor de Regeering nog een drukke tgd voor de deur waarin zg veel heeft te regelen om alles voor den nieuwen toestand pasklaar te maken ook de kiezers behooren van hunne zgde niet stil te zitten De kiesregeling is voor de naaste toekomst het voornaamste wat de hprziehing ons brengt Dit is van den beginne af door alle staatkundige partgen erkend en voor velen is juist deze omstandigheid de groote drflfveer geweest om de ontwerpen ondanks hunne bezwaren ten slotte te aanvaarden De nifeuwe vorm waarin de kiesbevoegdheid is gegoten verdient derhalve in de eerste plaats de aandacht van allen die in politiek belang stellen Iedereen weet thans dat een breede rj van nieuwe kiezers hnn intrede zullen doen in de staatkundige wereld dat de groote meerderheid de districten o a ook dat waartoe Gouda behoort ée n ï i i verkiezen en dat voortaan al de lüü leden waaruit de Tweede Kamer bestaat tegelgk om de 4 jaar zullen aftreden Maar hoe de nieuwe Kamer er zal uitzien in welken geest elk district zal stemmen zjjn vragen die memand behalve in enkele bijzondere gevallen kan beantwoorden De kiezers moeten bun tem laten hooren en nu is het zaak dat de te houden stemming zoo zuiver mogelijk de gezindheid van elk district weergeve De nieuwe kiezBrs moeten zoo voltallig mogelijk opkomen en zoo goed mogelgk worden ingelicht opdat zjj met kennis van zaken hnn stem uitbrengen De wet geeft sleehts doode vormen waarin net volk zelf het leven moet blazen Jaren lang is aangedrongen op verruiming van kiesrecht in de hoop dat het nieuwe bloed nieuwe veerkracht aan ooze binnenlandsche staatkunde zou geven de toestand was zoo onhoudbaar geworden dat alleen van zulk een ingrijpenden maatregel heil verwacht werd Zullen de nieuwe grondwettelgke bepalingen aan haar doel beantwoorden dan is in de eerste plaats noodig dat in elk der nieuwe districten de gelegenheid worde geopend voor de kiezers oude en nieuwe om met elkander in overleg te treden en met elkander va gedachten te wisselen over de beste wijze waarop hunne belangen kanfMm worden behartigd Dit is de aangewezen taak der kiesvereenigingen Mast de vraag rijst Kunnen de bestaande vereenigingen hierin voorzien en is haar organisatie berekend voor den nieuwen toestand Overal zal natnurlgk bij elke richting deze quaestie aan de orde komen en zij die daarvoor het spoedigst de beste oplossing vinden zullen veel vóór hebben op hun tegenpartfl Het komt ons voor dat het zgn nut kan hebben op deze zaak de aandacht te vestigen speciaal voor het nieuwe district Gouda Dat zal er geheel anders nitzien dan het bestaande Het omvat de volgende gemeenten waarbü wij het aantal inwoners opgeven op 1 Janua 85 volgens den staat der regeering Gouda 19 240 Boskoop 2700 Moerkappelle 627 Waddinxveen 4 287 Moordrecht 2 230 Nieuwerkerk a U 2 397 Ouderkerk a U 2 29 Krimpen IJ 2 021 Krimpen a L 2 086 Gouderak 1 701 Lekkerkerk 3 347 totaal 43 365 inwoners WiJ meeneu niet ver van de waarheid te zgn indien wij het aantal kie zers schatten op minstens 36U0 Immers over 1885 was het aantel ten volle aangeslagenen in het personeel welke dien aanslag ook betaalden in elke gemeente als volgt Gouda 1491 Boskoop 311 Moerkapelle 50 Waddiniveen 358 Moordrecht 1G9 Nieuwerkerk 173 Ouderkerk 201 Krimpen a U 107 Krimpen a L 181 Gouderak 125 Lekkerkerk 315 totaal 3511 Bekent men daarbg nn een 100 tal kiezers krachtens de enkele grondbslasting niet reeds begrepen ondar de kiezers volgens het personeel dat is eene vermeerdering van nog gffiii 3 pCt dan rekent men zeker niet te riiim Het voor de kiesvereenigingen te bearbeiden veld blijft dus nog groo genoeg al ia de kring wat nauwer getrokken on at beter te overzien Hoe is het nu ia het district Gouda gesteld met het staatkundig léven Wij spreken natuurlijk alleen over de liberalen de beide AD ERTENTIÊN worden geplaatst van 1 6 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTEBS worden berekend naar pbtatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni andere partijen liggen buiten het gebied onzer waarneming en zullen trouwens wel voor zich zelf zorgen Waarschijnigk zullen deze bfl haar vroegere gedragsign bhjven volharden waarbg de katholieken loopen in t gareel der antirevolutionairen t zg met of ionder compensatie in een ander district Op het oog ziet het nieuwe district er niet gnnatig genoeg uit voor de katholieken om met een eigen candidaat voor den dag te komen wellicht ware het toch in hun belang dit te doen ten einde de kracht der onderscheiden richtingen te kunnen begrooten Maar wg blgven thans hg onze eigen partg Voor zoover wg wetea bestaat er in de tot het district behoorende gemeenten geen andere liberale kiesvereeniging dan Burgerplicht alhier Het scbgnt ons dus wenschelijk toe dat deie vereeniging de kern worde waarom de verschillende deelen pan het distSc zich samentrekken Tot dus ver maakte ze deel uit van de centrale vrgzinnige kiesvereeniging die over ons geheele voormalige district werkte en met de elders bestaande vereenigingen geregeld samenkwam Deze organisatie vervalt natiyirIgk met de oude kieswet Wenschelgk komt h l ons voor dat in elke gemeente enkele mannen van goeden wil zich vereeuigen tot een locaal comité ten einde plaatselijke vereenigingen te stichten die in de respectieve gemeenten werken en tevens gezamenlgk ééne centrale kiesvereeniging vormen alhier waar men over de algemeene belangen in orerleg kan treden De tegenwoordige contributie 2 50 meenen wg lijkt ons te hoog om op almeene deelneming ook onder de nieuwe kiezers te rekenen zoo mogelgk behoort die te worden verlaagd en op 0 75 a 1 gebracht te worden Intogschen Burgerplicht is lid van de Liberale Unie en wellicht moet een deel der contributie in de algemeene kas dier vereeniging vloeien Doch hoe dat zg het komt ons voor dat in de eerste plaats moet getracht worden naar lage contributie zoo laag als met aansluiting aan de Unie bestaanbaar is ten einde groote deelneming te bjevorderen JBIijkt het dat aanmerkelijke verlaging met hetjidmaatscbap der Unie niet vereenigbaar is dan zou het oprichten van locale vereenigingen in de buitengemeenten buiten financieel verband met het Amsterdamsche centrale bestuur aanbeveling veidienen Bnrgerp licht zou dan als tassrheppersoon kunnen fuugeeren De liberalen in het district het bestuur der bestaande vereeniging in de eerste plaats zal over deze quaestie wel haar gedachten laten gaan en te ïijner tijd handelend optreden Eenige wensohen van onze zijde mogen ë6hter hier nog eene plaats vinden Wij zouden gaarne aieu dat de iieuw te stichten vereeniging haar taak zoo brejd mogelijk opvatte De ondervinding sedert 1848 he ft ons ge