Goudsche Courant, zondag 13 november 1887

i M n iif Zondag 1 5 Nommber 1887 Bouwkundig Ondcrwp Voor eenige JONGELIEDEN wordt te eowrfa de gelegenheid geopend opleiding te ontvangen in de BURGERLIJKE en WATERBOUWKUNDE bg een gediplomeerd Civiel Ingeniear Vóór 15 November brieven obder lettere in te zenden bg de B9ekha delaars J van BENTUM BS yOON alhier Snelper sdruk van A BRINKMAN te Gouda OOSTH A VEIT B 14 Visil lcaart jwrtreUeB briJlant iijn geëmailleerd per zes stoks f 1 per twaalf stoks f3 Magazijn DE STAD PARIJS ee o OPNIEUW ONTVANGEN eene groote voorraad iJ Z Tan de fijnste Franscbe en Sngelsche O n qualiteiten voor GOEDEBEN J AAR MAAT worden in den kortst mogelgken tgd geleverd en onder leiding van bekwame Con CS ï cc er COSTUMES OVERJASSEN Paletots PR o penrs vervaardigd Conpe en qaaliteit gegarandeerd A ï IIMO Markt A 62 Op nieuw Oi TVA GElX Een prachtvolle keaze TEICOT TAILLES TEICOT EUraEELIITJES IN ALLE KLEUREN Groote voorraad WINTER en RËGENNANTËLS by JOSEPH VAN DAiVXpc AZoon GEOOTE MARKT 66 NORMAAL OnDBReOSBERBN iiAv zooola Prof JAEGER in het WOL REGIME aanbeveelt Shetland met en zonder mouwen ËMAAKTE FLAINELLÉlSf worden vcl alle qaaliteiten en Modellen geleverd SCHEl K en Zn Groote Koninklijke Bazar Zeestraat Firma D SOEE ZOITSD den Haag 7EIILIC TIN0 EN TESSIESINB der Lokalen van af DINSDAG 22 NOVEMBER tot en met ZATERDAG 3 DECEMBER aile avonden van zeven iai t f e n uur NAMCHINES GOUDA Markt A 132 R ingf spoel üVaaimachines en andere veel verbeterde soorten allen met hoogea arm vanaf 26 ga ntie 5 jaar Reparatlc Inrlcbting Repai ateur F W STüTE Opeakre Verkoopiag te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FOETÏÏUir DE00GLEE7ER op DINSDAG 6 DECEMBER 1887 des morgens te 10 uren aan het Winkelhaia van wfllen den Heer C J va db PAVOOBDT aan den Kleiweg Wgk E No 50 aldaaf van Maboniehonten en andere MEUBELEN waaronder een fraai LIT D ANGE en verder huisboadelgke artikelen Daags te voren des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 uren te zien Verdere inlichtingen geeft voornoemde Notaris TAILLEUR Turfmarkt Bericht zgn geachte Clientèle dat hg ontvangen heeft de NIEUWSTE STOFFEN voor DEMISAISONS en WIKTERfiOEDEREN die hg tegen concurreerende prgzen levert TIENDE WEG 59 Koperslager en Loodgieter beveelt zich aan voor GAS en WATERLEIDING Opnieuw ontvangen verschillende ARTIKELEN in Brittanoia lelaal Electro plated Nieaw Zilrer en laiCKEL Alsmede de echte LAMP BEL E ËIT Lamp Sepulchre GLAZEN en KATOEN voor alle branders voorradig Bordeaux Wiüe Rijn HONGAAR 8CHE en Champagne Wijnen zgn vei krggbaar bg Wed C van OIJE W J van LEEIIWERÏ Sprieringstraat 41 Aanlegvoor Gas en Waterleiding Groote sorteering T EcMe LAMFE BEïGE tevens gewone Lampen tegen concurreerende prgzen TE KOOP dertiei WILGENBOOMEN dik 55 30 centimeters lang 4 a 6 el en drie Populieren alle geschikt voor Werkhout Te bevragen bg C VAN LEEUWEN Mr Wagenmaker te Nieuwerkerh a d IJsel In een klein gezin te Anatemtam wordt zoo spoedig mogelgk gevraagd eene flinke WERKMEID van goede getuigen voorzien Adres in persoon aan het Bureau van dit Blad Baitenlandsch Overzicht De ongunstige wending welke zich zoo plotseling in den toestand ran den Uuitschen kroonprins hceft vertoond trekt natuurlijk niet alleen in Duitschland maar ook elder en vooral in Frankryk in hooge mate de aandacht De R uilique Fraafaue is het eerste blad dat de gorolgen bespreekt welke de ziekte van den prins kan hebben N betdbgd te hebben dat Frankrijk de grootste hinderpaal is voor een duurzame opperheerschappy van Duitschland in Kuropa zoodat de geheele vei ietiging van Frankrijk een der hoofdponten van prins Bismarks programma is besluit Wad van den heer Ferry aldus In Pruisen maken de vorsten de staatkunde of ten minste zij laten aan de eerzucht des volks den vrijon loop of rij betengden doze door hun gezag Indien do kroonprins den keizer opvolgt kan men met vrij groote zekerheid oen voorzetting der tegenwoordige staatkunde verwachten geen volk zal ich ontwapenen maar de oorlog zal niet uitbrelfen en dit is alles wat het tegenwoordige geslacht kan hopen Maar indien de kroonprins mocht bezwijken aan zijn geheimzinnige ziekte dan zqn Europa binnen een beperkt aantal jaren te rekenen hebben met zijn zoon prins Wilhelm en met dezon vorst zal Pruisen è zijn lievelingsdroom verwezenlijken óf bet zal ziJn Waterloo rindon Ook de Parijscho oorrospondont van de Hiuet bespreekt den toestand op dezelfde wijze en doet uitkomen dat de vredelievendheid van den kroonprins algemeen bekend is terwijl men weet dat prins Wilhelm do oorlogszuchtigste onstiiimigste on ongeduldigste va alle prinsen is Nog onlangs zegt de heer De Blowitz ondervond Frankrijk dM SuitacUaod met een keixer dia aan dm rand des grofe stant en een kroonprins die gevaarlijk ziek is aan geen oorlog denkt maar deze toestand is voorbij zoodra de jonge prins den troon bestijgt In geheel Duitschland ziet men met spanning nadere berichten over den patient te geifaoet Volgens een telegram uit San Remo volgt de kroonprins nog steeds zijn gewone levenswijze Bij gunstig weer wandelta hij of maakt een rit gelijk eergisteren nog gebeurde De algcmeene toestand van den kroonprins is dïn ook voortreffelijk doch alles hangt af van den aard van dö nieuwe zwelling welke zich heeft vertoond Besluiten de specialiteiten tot een operatie dan komt de patient naar Berlijn daar hy in dat geval liever tehuis is en dit ook door den Keizer vorhmgd wordt De oude Keizer tifekt zich de zaak zeer aan maar de vrees dat zijn genezing daardoor zou warden vertraagd is niet beïestigd hij wordt beter De Lord mayor ag is te Londen zonder standjes voorbijgegaan do politie had strengen last geen optochten naast dien van d Lord mayor te dulden Do premier hfeld aan het diner don gebruikelijken speech die zeer vredelievend uitviel Salisbury koH tevens een nieuwtje medodeelen namelijk dat de gevreesde Ayoub Khan zich aan de Indische autoriteiten had overgeven In oen brief aan zijn kiezers wees Gladstone er op dat de overschrijdingen der lersche Kegeering aile verwachting hebben overtroffen dat de verworpflig van Home Bule is gevolgd door dwang tegen de pers eu tegen het recht van vergaderen en dat hot verbod van openbare meetings te Mitohelstown door de wreedste en ergerlijkste wanordelijkheden werd gevolgd Gladstone denkt dat dez Jpedroe vende gebeurtenissen do quaostie voor het volk duidelijk zuUen maken en dat reeds do waarde gebleken is van de betuigkg dat de thans bestaande unie aan Ierland dezelfd reohten geeft als aan Engeland Het proces CafFarel werd voortgezet en er ontstond eergisteren een ieelijk incident de vraag namelijk of er briiven verduisterd zijn om Wilson buiten spol te laten De verkiezingen in de Vereenigde Staten zijn voorzoover boktnd dus uitgevallen dat de horkiezing van Cleveland verzekerd schijnf Te New York aogevierden de democraten met 10 000 stemmen De Porto betoont zich niet zeer ingenomen met de Fransch Engelsche overeenkomst betreffende het Snezkanaal Vooral heeft de Sultan bozwivan tegen de bepaling dat de deken van de vertegenwoordigers Ier mogendheden te Kaïro voorzitter is der internationale commissie De Porie wenschtc dat of een andere vertegenwoordiger van Egypto s snzerein voor dezen post worde aangewezen Kantongerectit te Goada Terechtzitting van Woensdag 9 November 1887 Kantonrechter Mr J H van MJEEOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTl f te Hotterdam VEEOOED teELD A v d P veehouder te Hekendorp tot 2 gulden of i dagen wegens niet zorgen dat zijn hond op den openbaren weg te Hekendorp was voorzien van een muilkorf niettegenstaande de Burgtoeester van Hekendorp bij een bevelschrift van 14 JuU had gelast dat gedurende 4 maanden allo bondon die zich buiten woningen berinden en niet binnon een afgesloten erf aan een ketting liggen van een muilkorf moeten voorzien zijn J V d K veehouder te Hekendorp evenals do vorige W üe H weduwe van J v d W te Hekendorp evenals dejvorige KOEPOKrNF TIlMG De BUBGEMKESTEB viüi OOüDA Brengt ter algemeene kennis dat aanstaanden ZONDAG den 13 NOVEMBER 1887 des namiddags 12 uur op het Raadhuis niet alleen voor imnvcrmogenden maar voor leckr die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zich galieel kotieho rechtstreoks van het kalf te doen inenten of herinenten Gouthi den 9 November 1887 De Burgemeester voornoemd Van BERGEN IJZENDOOEN uurgerlijke Stand GEBOREN 8 Nor Hendrikai Intoniaa Petrat oad ri P van Str t n ea C II Puu 9 Kirel MarioDt ouders K M de Bruijn ea E Blonk Jobanaca WiUebrordus ouders P J Bertela en F A 0 C vnn Vliet 10 Leeodert Johanuea oodera i de Beg en C A Joogbloed WilbelDiua oudera L Terloi w en G van Bgk 11 Marinua oudera M Valk ra 6 i der Ree OVERiEDEN 10 Nor A U H Renekera 9 d njfoordreobt OVERLEDEN Pietortde Jong oud 4 m onrledea e Amtterdam Gouderak GEBOREN s Maria ondera A de Vriea eu M de Brugn Dioa oodera M Noordegraaf en O vao Blitterawijk OVERLEDEN F de Boer ood 57 Stolwük GEBOREN 1 Willempjr ouders G Kooimao en A de Heer Hillem oudera W Molenaar on C de Redelgkh id Anna Cornelia oudera A Rgkaarl en F Anker Reeuwiljk GEBOREN 1 Wilhelmoe ouders 3 de Jong en M van Leen en Jacobis onders J Scbalkwgk en S Veltbnis r Pctronella Catbarina oudera C Blonk en C de Jong Aagje moeder G ran der Grift Jan Pieter ouders U ran Dam en E J Slappendel Mgntje ouders J Eegdeman en C ran Vliet Margarctlia EJlsabcth ouders J Bianeo en R Boer OVEKLBDBN i K Scboulen 8 ra J M Stouthoot 8 w N Vermeulen 18 m M van den HeoreJ 17 m L P Kersbergen U m ONDERTROUWD J rau den Hoek on T Compeer GETROUWD I T ran Halen 8 j M koster 26 j ADVERTE TIEIV Met half DECEMBER biedt zich aan een fatsoenlijk MEISJE van buiten liefst ia een stil gezin voor noodhulp of vast van beate getuigen voorzien Adres fr onder lett Z aan den Boekb van A KOK CoMP Gouda Wordt GEVRAAGD een FATSOENLIJKE DIENSTBODE P G tegen 1 FEBRUARI bg Mej SCBMIDTBoELsuHS Hoogstraat 126 Jaeger Goed A V 05 Al Skimg E 73 en 73 De TREKKING der 326e Staatsloterij begint MAANDAG 21 NOVEMBER a s Het Kantoor wordt gebonden GOUWE C9 bg de Vischmarkt P HOOFTMAIN Jz KLEIWEG E 100 heeft in zgne Veend rg te Sluipmjk Ou ie Harde Bagfg erturf zoogenaamde bnrgartnrf voorhanden zg wordt tegen concnn eerende prgzeu verkocht TE üuun gevraagd een HEERENHU met minatens 7 riunae Kamers Opgaaf van prgs en wanneer te hunr worden ingewacht bg den Uitgever dezer Conrant onder No 1582 De Goudsche Boterfateiek vraagt een ervaren MA CHINtST Zonder degelgke bewgzen van bekwaamh rid behoeft men zich niet aan te melden lODE NMISm Eene bekwame MODE NAAISTER twee dagen in de week over hebbende biedt zich aan Franco brieven lett R bg de Boakhandelaren A KOK COMP Gouda Wordt tegen FEBRUARI gevraagd eene DIENSTBODE Adres TURFM ARKT H 171 Groote SORTEERING THICOT TAILLES in alle wijdten ÏSCHEAIK Zoon RIPPEIWOER Gezonde KLEINE TARW per 100 KG 6 vermengd met MAÏS en GERST per 100 KG 7 20 worft bg minstens 25 KG franco geleverd 4oor R SLEGT Stolwijkersltiit t