Goudsche Courant, woensdag 16 november 1887

J8S7 F STROEVE Markt A 69 Heeft de eer z n geachte clientèle bekend te maken dat de OPENING zgner St MCOL4AS ÉTALAGES g bÖbepaald is op DONDERDAG 17 NOVEMBER a g en bereelt zich beleefd tot Uw B Tei rend bezoek aan de sorteering in I Woensdag 16 Ntveober N mm GOUDSCHE COURANT ISieuwH en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken T3 OP O o Galanteriên en Lederwerk Ë g zal zoowel als in SPEELGOED een ieders verwachting overtrefFen Haatschappy bij besmettelijke ziekten Goedgekeurd door Z M den KONING Maatschappelijk kapitaal f lOO ÓOO Deze MAATSCHAPPIJ verstrekt wanneer een beamettelflke ziekte den verzekerde treft wekelgksche nitkeeringen van ƒ 10 15 20 30 50 en 75 Gulden waarvoor moet worden betaald 12 18 23 34 55 ert 82 Centen per drie maanden De tarieven e alle inlichtingen worden kosteloos verstrekt door den Boofd Agent der Maatachappë de Heer J yam OIJE Eleiifeg No 2 te Gouda Zuivere BORDEAUX WIJIVEIN van 22 27 30 33 en hoog er per ANKER bij SLOTEMAKER Co STEEJ KiAiEN Mtoclietter Dortmimder Binnen enkele dagen in LOSSING eene lading puike Grove Kachelkolen waaruit voor de schop voor 55 Gts per HECTOLITER vry te huis wordt geleverd Voorhanden BEUKEN BLOKJES en HOÜTSKOOLBRIQÜETTEN Onder af nbereUng Uw Dw Dr A KAPTIJW Fluweelen Singel 593 I De ondergeteekende heeft de eer bare geachte Clientèle te berichten dat de voor het a st St NICOLAASPEEST Maandag 14 dezer gereed zal zgn Wed A QIJAWT EENISDEFOTVANTm Hen wordt verzocht op t 1B£RK te letten UIT UET MiOiZl N VAN M RAVËNSWAAY ZO EN GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van m iwee en ten lialj en een Ned one met vermelding van Nommer en I Pri S voorzien van nevenataand Merk volgens de Wet gedepo Zi h tot de nitvoering van gefc eerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda g BelegeoGerste Dubbel 55 s o 9 S5 J5 $ v 0 Gerste B 4e aO B 9 B B9B l3 9i Ëi49 B 4 l JSodener Mineraal Pastillen i I Tegen heeschheid en hüesten IWITaI f liuit midiio Eori dczpr pufltill n bi riiuw wper in I den mond te laten Bmcjl cn biwnmd z ch tegea kltiirrf Itjke kwalan vsn den MONO de KEEL art de LOi GE Wanr I zulko ziekton nrdn yorselMi ri zi ii vm kon de X f pofitillen ewoniiün utl da bsste mfnerale btunnen Tan I Sodon door afdamptn oiidei touncht van di u konink hjke go70ndhouldiajt don Hoor Dr örOEl l ZINCJ J even zoo goed a s do bronnon zeli de stijin oplo8 oii S f nezen i slepende zinking u b Ibngen T fllhflrPHln fl MINBRALK I V9 1 ÏLLEN van 80DEN lUUQiüUiuaa n pooter get I g nomen tn somtjd j W Iiï warm mineraal watergesmülit n maken een vuite midd 1 uit door huane vpr at litini en tegoii de eeno fjToote weepti o in de bcr nntotolinnon rïiip sleUiDff n on bijzonder na ir de OnlSIBKHigfllI W j i kwellende boentea Genezende dcHlechte verterinjf maax overlaatltiK eodarmkatarrb de pastillen rerBohanen beter de vooiafga nde peetcldneid van den onderhoud d r or aniBrauB J M govnlt ijn i van J f liorstvliBs en deVronflziekten t o iJiSïüeSrncffi leveropzettinsr aanlioudoiide versIIJraing lijden bieden di lodouer patitUlcii aan door dim nuluur mK voomehrHgt Ib de wiTlt fiuimste gennet m ddol 5 die biiionderlijk gebruikt wordt voor vrouwen rn tlnderon In de meeste huiHhoudtns en in velo gost ohten gebrulKt word n met gonciBkivndige uitwei lenig erKend tegon prikkeltmie to stand en verfi ijininiren H Dt SOIïESER MIN Ell AI PA Hl I EN ijn in dozen i ¥ van XI rentii in alle ajiothokfn ie krij on vlijfemeene S bewuirdor voor ïlollui d kiii lic t ontHiuf Af o thtek d r beurs boti rstraiit i Br sol Th SCHMIDT voorheen 4 Wed OELSÜJMS beeft de eer het pab Hek in t bgzonder z jae geachte clientèle bekend te maken dat de St IVICOLAAS ETALAGE van af MAANDAG 14 deïer gereed is UËd beleefd verzoekende m met een bezoek te vereeren Hoogachtend ÜEd Dw Dr Th SCHMIDT Hoogstraat 126 PUIKE OUDE SCI11ËDANA1ER Merk NIGHTCAP Verkrflgbaar bg I PEETERS h te dooda NB Als bewgs van echtheid is cachet en kark steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE Inlichtingen Attesten en Prgsconranten gratis Advertenliën n alle £ tonen en Buitenlan liiche Couranten worden dadelgk opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda 9 GEEIV KIESPIJN MEER voor allen die Uet wereldberoemde echte K K Hof Tandarts Dr POPP S l Sr eer gebruikt hebben Boven ieder ander Tandl water tfl verkiezen als voorbehoedmitlilol tegen Tan en Mondziekten Bg gebruik van het Mondwater en Dr POPP S TANDPASTA TM Poeder behoudt men steeds gezoude en schoone behoud Tanden een eerste vereischte tot hot van eene gezonde maag Dr POPP S Tandplombeersel om zelf bolle kiezen te vullen Dr POPP S KroWenzeep i met het grootate succes ingevoerd togen iedere soort van Huiduitslag POPP S Zonnebloem Oliezeep fijnste on beste Toilet Zoep WAABSCBUWINO Allo bestaande namaaksels van AnathorinMontwater zgn voor de Gezondheid schadelyk volgens analyse daarom waarschuw ik hiermede het geëerde publiek voor aankoop van zulke namaaksels JDr J G POPP KK HofTandarU en uitvinder der Aiiatherin Preparaten te Weenen Depots van alleen echte Anathorin Preparaten bevinden zich te Gouda b j de filHla J C Zeldenryk Co Drogist op de Markt te Kotterdam bij F E van Santen Kolff te s Hage bg J L F Snabili apoth te Delft by A J van Rijn te Schiedam bg C Malta Gz te JLoiden b j Ë Noordgk te Amsterdam bij F van Windheim Co en H H Uloth Co apotheek te Utreeht bg G H N van Spanje idera Lobry k Porton Droogisten Snelpersdrnk van A Buhkicah te Gonda BINNENLAND GOUDA 15 November 18S7 Donderdag 24 November a it zal het Botterdamsche Tooneeigezelschap onder directie van de bh Le tirps en Haspels bier ter stede opvoeren Orxvin SiïiH toonoelspol in 5 Iwdr van Georges Ohnot De titel en hoofdrol in dit stuk wonlt vervuld door Mej Marie Vink die daarmede in Rotterdam en elders veel succes behaalde Voorla treden daarin op de dames Barlage Verwoert Ooeling Vorderman en Poolman benevens Paulina Heersmins dochter i4n Mevr Cath Beorsmans die bg den aanvang van dit sei oen als actrice aan het gezelschap is verbonden Onder de heeren die zullen optreden noemen wij 1 Haspels Rosier Paassen Poolman Tsrtaud en Henri de Vries Aan Alida Pruimers de honderdjarige uit het Amsterdamschr wenbnia van wier feest de dagbUiden dezer dagen gewaagden is op haar jaardag door de kinderen nit het weeshuis alhier een getukwenseh gezonden Dezer dagen ontvingen zg onder dankïegging daarvoor een fraai portret in cabinet formaat van de honden jiuige 1854 1888 1898 3000 fOS4 iUO 2184 8S0O 715 Zaterdagmiddag werd alhier aanbesteed het ver bouwen van het huis No IÏ8 aan de Westhavenalhier Ingeschreven werd door L V Blokland 1884 Zonder n zgm ƒ 17iO I Linden Ï0 S4 A Verbg 20S0 A SneUwnan Ï062 C P W Pessing 14 w sokiMm nu r H Nederhorst ÏÏ50 C H WiWenburg 368 J de Jong Wz i6 5 K HoUmdar 875 In de littiog der KottenUnsoke Arr Bechtbsak van Zaterdag werden de volgende penonen veroordeeld W d W oud 48 jaar koopman te Nienwerkerk a d IJsel bekl van wederspannigheid legen den ge meenteveldwachter Kondbergaldaar tot 14 dagengev P V W oud 37 jaar tlathtw te Nieuworkerk a d Uaol bekl van op 4 Sept 1 1 daar ter plaatse den voerman Hoogerwaard tegen den mond geabgen te keliben waardoor bioedstorting en het verlies van drie tanden het gevolg was tot 1 maand gav B S en D S sjouwers te Gouda bekl van tandkwperg tot 8 dagen hechtenis en pbuitaing in een rgkswerkinrichting voor don tg l van drie jwur Te Haastrecht is oen sierlgk gebouw verrezen tot het houden der vergailenngen van don Nederl Protestantenbond Gebouw en grond werden geschonken door mevr J J le Fèvre de Montigny ambaohtsvrouw der gemeente en aldaar woonachtig Kerstdaags zal het gebouw worden ingewgd door ene feestrede van prof Tiele algemeen voorzitter van den Ned Proteitantenhond De Commissie uit de Prov Staten van Zuid Holland in wier handen waren gesteld twee brieven van Ged Staten betrekkelijk de verbetering van den waterweg lusschen den Usel en de ringvaart van den Haarlemmermeerpolder constateert in Imar i apport dat Gedeputeerde Staten bet plan van de Nederl Rgnspoorweg maatschappg om aan de spoorwegbrug over de Gouwe bij Gouda zgne vrge doorvaarthoogte van 3 meter te geven ten sterkste hebben veroordeeld De Commissie is eenstemmig van oordeel dat aan welke eischen ook zou kunnen worden toegegeven in elk geval deze provincie geen genoegen zou kunnen nemen met eene mindere doorvaarthoogte dan van 4 meter De Staten hebhen ruim l j millioen voor het groote werk beschikbaar gesteld met het doel de behoeften van de binnenhindsche scheepvaart zoo ver te bevredigen als de eischon van het spoorwegverkeer mochten toelaten en dit doel zou miskend worden wanneer raen in het bouwen van eene lagere brug 1 erustte niet om technische bezwaren maar Om omdat dan reeds 70 percent der voorbgkomende schepen vrije doorvaart zoude hebl en terwgl bg den bouw dor hoogere brug dit voor 90 percent der schepen het geval zou zgn Vooral bij de richting vaa den tgd om ook voor de binnenlsndscbe vaart grootar schepen te bouwen ware de provincie niet verajRWoord zich tevreden te stellen met de vrije doorviJpt van minder dan 90 percent der schepen daar In getal schepen dat niet vrg kan doorvaren van zelf l h reeds zal vermeerderen De Commissie meent dan obk te moeten vasthouden aan de eenmaal bepaalde afmetingen Met de eischen van het spoorwegvervoer moet zeker worden rekening gehoudeu maar als de provincie al de kosten van de nieuwo brug voor harf rekening neemt en de aanleg van deze geen grootefe hellingen vergt bin men op allerlei punten van nze spoorwegen heeft aangenomen kan er toch kwalijk van eene opoffering der apoorweglielangen sprake n Mocht de Rhijnspoorwegfmaatschappij meenen aanspraak te hebben op de achaduvergae liu voorde hoogere kosten van tneth in het vervolg danbelet niets dat de regeering liize aanspraken nauwkeurig onderzoeke en daarover zoo noodig in overleg trede Omtrent deze en degelijk aanspraken zoumisschien eene schikking hogelijk zgn zoo maar aan d hoofdvoorwaarde wofdt vastgehouden eene spoorwegl rug met vr e doérraarthoogte van viermeter I e commissie stelt voor Jied Staten te danken voor hetgeen zg tot dusver iqf deze hebben verricht en hen uit te noodigen om oök bg verdere onderhaadelingon met de regeerint vaat te houden aan hetgeen bg besluit van 1 J jl omtrent de hoogte van de spoorwegbrug t Oon Nvenl voorgeschreven De Directie der Nederiao ache Uign poonveg Maatscbappjj heeft zich tot de Tweede Kamer gericht met eea adres betreffende de Spoorwegbrug over de ten einde haar een volledig overzicht t geve don gang van zaken wg door het adres van fei pateeiden van 10 October zoowel de Begeer W de Rhgnspoor Maatsrhappg bg de Kamer in eerf verkeerd lUghcht gesteld werd De nu overgelegde beseheiden leveren toch t bewgs dat de Maatschappij bereid is aan alle redeIgke eischen der scheepvaart zelfs met gKKOe opoffering harerzijds zooveel doenigk te gemnet t komen zowlra hare liekeode overeenkomst met het gk door de Wetgevende Macht moge zijn bekrachtigd Immers door Gedeputeerden was tot voorwaarde gesteld eene voor leventiff procent der vaartuiaren welke van de Gouwe plegen gebruik te maken voldoende vrije ruimte om door de Hrug te kunnen varen terwgl deze ts gesloten en zg heblien zich nu zelven overtuigd dat ar met de vrge doorvaartniimte ter hoogte van dne meters waartoe de Maatschappij zich bereid had verklaard 71 4 procent van ds op hun last gemeten vaartuigen onder de gesloten brug door zouden kunnen varen welke 71 4 procent nog voor groote vermeerdering vatlwar is door enkel de Boskooper stoomboot 20 centimeter te verlagen De Directie voegt daarbg dat echter door deze opoffering de grens van het mogelijke zou liereikt worden en derhalve het Iwlang der scheepvaart thans vordert ilat met de bereidverklariug der Maatschappij worde genoegen gSqomen en de bekrachtiging der bewuste overeeukoMt met het Rijk spoedig volge daar uitstel eene niet anders dan schadelijke vertraging en wellicht afstel zou ten gevolge hebben In de strafzitting van do arrondissement rechtbank te s Hage had zich gisteren te verantwoorden wegens poging tot domlslag op agenten van politie do heer J A De Bergh Do beschnldig le verscheen in persoon voor de vierschaar deftig kleod moeielijk loopende en op een stok leunende waarscbgnlgk tengevolge van ziekte in den laatsten tijd Met krachtige stem ve eldt hij nnam voornaam en leeftijd Ben bilrgk publiok vulde de tribune on volgde de behandeling van deze cavw cel hre y i Zes getuigen wenlen in deze zaak gehoord 4n trent de feiten welke reeds voldoende bekend jMIB De substituut olf van Justitie Mr Baron de Vbs van Steenwgk achtte die feiten bewezen en eischte in aanmerking nemende dat het misdrgf geen gevolgen had bekl beschonken was en in ziekelijken toestand verkeerde eene gevangenisstraf van slechts zes maanden Nadat de bekl levendig heeft geprotesteerd tegen de aantgging dat hg dronken was kwam zijn verdediger aan het woord mr Simons uit Amsterdam die o m er op wijst dat in den ziekelijken toestand waarin deze bekt zich bevindt die er toe geleid heeft bekl uit de voorioopige hechtenis te ontdaan een langdurige veroordeeling die pi in casu echter als in hooge mate onwaarschijnlgk beschouwt zou gelgk staan met den dood weshalve hij hoewel hij bekl s strafliaarkeid btijfl ontkennen althans op een miaimum van straf bg de rechtbank aandringt De uitspraak is bepaald op Mandag 21 dezer Zgn uwe planten al geborgen Op deze vraag antwoordt de heer C de Vos in het Nederl 2V ioHwilad als voh t Dat dr luchtsgesteldheid van tgd tot tijd gewgzigd wordt zegt ons niet alleen de geschiedenis maar leert ons ook de ondervinding In mijne jongere jaren kreeg men met ultimo November of primo December winter en die duurde tot medio Februari of primo Maart Hg was zwakker of sterker en duurde korter of hinger maar als bet begon te dooien ging dat door tot alles voorbij was en dan traden wg de lente in Sedert gernimen tijd is dat anders Met half November of daaromstroeks knjgen wg een meer of minder sterk wintertje dat evenwel niet doorgaat Hoe weinig jaren is het met Kerstijd of Nieuwjaar sterk ijs In Febr of begin van Maart krijgen we dan nog een winterde toe dat eindigt met meer of minder sterke oachtvonteo Ik tfnik utwulgk 1iai iea ng t wnt idiMMderingcB zgn er altgd Maar als men in dien eersten tgd inden loop van November maar klaar kwam mét het bergen zijner planten rekende men de aim ip orde In den laatsten tijd ging dat niet meer Wie niets wilde wagen diende te zorgen dat zg met primo November bezorgd waren Als het echter in de toekomst wil gaan als dit jaar dan zal die datum primo October moeten worden Het was Zaterdag 15 October dat eenige voor mijn huisraam gepbiatste Knolbegonia s mij nog een prachtigen bloemrgkdom te zien ven en Zondagmorgen 16 zag het er uit of zij al veertien dagen waren dood geweest Ook van een in dat aanUgje staande Hgdrangea OUaa waren niet alleen de bloemen vernield maar ook de bladeren waren verHensd Daar eene lichte ongesteldheid mg eenige dagen in huis had gehouden ging ik eerst den lïden dezer eene kleine wandeling maken in don kweekerjj van mgnen opvolger en daar zag ik van de Cordia thyrtdia niet alleen de bladen maar meer dan de bovenste helft der scheuten totaal dood met de Ipomaea jyioiuca was het iets beter hoewel deze ook veel had geleden zoo was het ook met eene partij Jmpelopfu FeitckU van de humera fcabra i waren al de bladeren dood Was ik verder gegaan dan had ik nog roeor gevonden maar het genoemde zal genoeg zgn ten bewgze dat wg dien nacht eeu vorst hebben gehad zooals ik mg niet kan herinneren op dien datum ooit beleefd te heblien Het Regooringsantwoord omtrent de Indische Begrooting is verschenen Ook de Minister acht groote omzichtigheid ten aanzien van de Indische geldmiddelen bg voortduring dringend noodig Van een batig slot kan thans Keen sprake zg n daar het overschot op de diensten 1885 tot 87 eer ver bigft beneden het totaal der tekorten op vorjge diensten De mededeelinir van den minister van financiën doelile niet op de beschikking over oenig Imtig saldo maar alleen op een vergoeding van uit ven in 1888 ten behoeve van Nederl Indie De Minister heeft een wetsontwerp samengesteld tot regeling van die vergoeding dat aan de overweging van den Baad van State is omlerworpen en dat bij aanneming in werking zou kunnen treden te rekenen van primo Januari 1888 Daarmede gaan gepaard een wetsontwerp tot wgziging van hoofdstuk I der Indische begrooting en één tot wgziging van de wet op de middelen Dit laatste wetsontwerp was het door den