Goudsche Courant, vrijdag 18 november 1887

Wy ontvingen hot laatste nr van de Katholiekelllmtralk geheel aan Vondel gewyd De eerstebladz de wordt ingenomen door een gedenkblad ophet derde eeuwfeest van Vondels geboorte geteekenddoor Joseph Cuypere Verder vindt men reproducties van H ten Kate s Aankomst van het Vondelgezin in Nederland van eens oude gravure voorstellende de Bank van Leening waar Vondel alssuppoost werkzaam was van A H van Trigt sVondel en zijne dochtor van eene teekening voorstellende Vondels geboortehuis en van een oudegravure het woonhuis van Vondel op den N Z Achterburgwal Do letterkundige bijdragen zyn devolgende De heer A M C van Cooth spreektover het eeuwfeest P F Th van Hoogstraten overden dichter wien dr Andreas Jansej een gedichtwijdt prof Alberdingk Thym geeft het slot van zijnverhaal Hoe Vondol treurspeldiohtor werd Priester J A de Sijk geeft een prachtig klinkdicht OokLina Schneider F J Poelhekke en Alf Kuyten gaveneene dichterlijke bijdrage Men schrijft uit Nunspeet Naar men vernoemt heeft eene afdeeling van het Leger des Hoils ook in ons dorp hare tenten opgeslagen Een officier en 6 soldaten zullen hier het tooneel hunner werkzaamheden openen De godsdienstoefeningen zullen worden gehouden in een lokaal voor ongeveer een halfjaar hier gebouwd door de vereenigiug tot uit en inwendige zending waarvan het Leger door aankoop van de meeste aandeden thans de grootste eigenaar is Eenige heeren hebben zich tot eene commissie vereenigd om de ijsbaan to Slikkervoer opnieuw in exploitHtio te brongen en zijn bereids druk in de weer om de baan te doen inrichten In tegenstelling met den vorigen winter is een gedeelte der vlakte gereserveerd hetwelk uitsluitend toegankelijk zal zijn voor leden van de ijsclub Slikkerveer en voOr hen die per stoombooten van de reederij Fop Smit Go de reis naar Slikkerveer ondernemen Behalve dat de oommissie om don anderen dag eene matinee musicale zal doen geven zal zij ook andere feestelykheden organiseeren als het houden van eene hardrijderij op schaatsen wedstrijd met tikkers enz enz Ook worden reeds onderhandelingen geopend met baron do Salis te Amsterdam aan wien zich de rijders Werner en Hasen verbonden hebben gedurende hun aanstaand verblijf in Holland De gewone hardrijderijen znllen nationaal zijn ten einde niet zooals in het afgeloopen jaiir door te lang wachten op buitenlanders de kans op eene open rivier ta verliezen Over de oproerige bewegingen in het landschap Padang schrijft de Deli Crt nader Na het innemen der beuting bij kampong Bandar Bedjamboe zgn de Rajahs de richting naar Tebing Tinggi da woonplaats van controleur Simon Thomas ingeslagen en hebben onmiddelijk van hun aankomst on de bedoelingen welke zij hebben konden gegeven door hot in brand steken van een paar met tabak gevulde schuren en het afloopen van een Cbineesch kongsiehuis waarbij oen Chinees ernstig verwond werd Woensdagavond kwamen de eerste berichten hieromtrent te Medan aan en bij afwezen van den Resident besloot de Assist Resident onmiddelijk een detachement sterk 60 soldaten naar Padang te zenden met de van Laboeun vertrokken Siak Assist resident Van Hengst en overste v d Pol begeleidden de troepen zoomede kapitein Schenk en de luitenants Leendertz en Jentink Des middags was en voor de Kwala Padang De lading had gedeeltelijk nog dienzelfden dag gedeeltelijk Zaterdagmorgen plaats Onmiddelijk werd van Bandar Chalippa met de troep aangemaroheerd naar Tebing Tinggi de standplaats van den controleur waar men om 2 uur dos namiddags aankwam Zondag 9 October werd opgerukt naaj de versterkingen welke de Rajahs in de buurt van kampong Si Oenei aan de overzijde der onderneming Sibarau bezet hielden Do koeboes en een groot huis waren goed versterkt en werden met don atormpas door de troepen genomen De troepen werden aangevoerd door kapitein Schenk Een matte kogel kreeg deze togen den pols terwijl aan onze zijde een Ëuropeesch fuselier door een schot in den arm en een fuselier in de zgde gewond werlen Van de Rajahs bleven 16 dooden in de versterkingen en een gewonde viel in onze handen Van uit de onderneming Sibarau werd na het gevecht van Zondag dagelijks uitgerukt Maandag naar eenige versterkingen die de Rajahs hoogor de rivier hadden opgeworpen doch die verlaten bleken te z jn Woensdag nog hoogerop waarby het naar voorondersteld wordt heftig moet zijn toeten minste onder de drie gewonden welke alhier gisteren aankwamen bevindt zich een iulandsch fuselier met een ernstige schotwond door den hals Volgens bericht uit Tebing Tinggi dat echter nog niet bevestigd is door berichten alhier b j civiele of militaire autoritoiten ontvangen zouden de Rajahs by den aanval op hun versterking op Woensdag waarschijnlijk in do nibijhoid van Bandar Badjaniboe 28 dooden hebben achtergelaten Overste v d Pol en ass resident v Hengst bevinden zich op Sibarau Estate De residMU iin gezelschap van den officier van gezondheid TBHrer met de versterking ad 30 man Donderdagmorgen naar Padang vertrokken De resident heeft onmiddelijk na zijn aankomst in Padang de telegraafambtenaren aldaar tot spoed aangezet om de lyn Bandar Chalippa Medam te kunnen in gebruik nemen En geholpen heeft zulks ook volgens mededeeling van den chef van het post en telograafkantoor alhier bestaat er sinds gisterenmiddag telegi aphischo verbinding tusschen de beide kantoren Blijkens een Dinsdag by het departement van koloniën ontvangen telegram van den GouverneurGene raid van Nederlandscho Indié is den 6den dezer een aanval op Edi Atjeh afgeslagen waarbij do vijand oen verlies van 51 gesneuvelden waaronder de aanvoerder bekwam terwijl onzerzijds één gewond werd Het Gron fFkbl deelt mede dat men bezig is met het oprichten van burgerkiesvereenigingen op democratisclien grondslag te Delfzijl Veendam en Zwolle en dat door oen aantal vereeni pngen moest vereenigingen voor alg stemrecht die tevens als kiesvereenigingen optreilen zal worden bevorderd dat dezen winter eene reeks van voordrachten worden gehouden over onderwerpen in verband met don politieken toestand van ons land Het Weekblad vernam dat do heoren C V Gerritsen dr J M Smit dr Vitus Bruinsma en Joan A Nieuwenhuis zich reeds bereid hebben verklaard dergelijke spreekbeurten te vervullen Laatstgenoemde begint Zaterdag 19 November te Wolvegn en zal dan met tusschenpoozen achtereenvolgens spreken te Heeronveen Akkerwoude Oenkerk Appiugedam Ruigezand en Winschoten terwijl dr J M Smit in het laatst van November oene rondreis zal doen door de provincie Groningen Vele Duitsche bladen weten hunnen lezers mede te deolen dat het Koninkrijk der Nederlanden oon ridderorde verleent die van bordpapier vervaardigd is en wel de orde van den Nederlandschen Leeuw Do reden waarom de Hollandscho regcering hare eereteekens uit zoo eenvoudig materiaal doet vervaardigen zegt de Kdlmtcie is nog zoo kwaad niet Het bordpapieren kruis ontleent uitsluitend zijn waarde aan de eer om de kleine bijbehoorende rozet in het knoopsgat te mogen dragen Aan het lintje kan toch niemand zien dat het kruis dat men wijselijk achter slot houdt van bordpapier is Het geval wordt echtei bedenkelijk wanneer de Noderlandsche Ijoeuw zooals dezer dagen geschieden zou aan den een of anderen Turkschon staatsman moet worden vereerd Do Turkscho minisiers namelijk hebben tie borst steeds met een schat gouden kruisen behangen en van zoo iemand is het toch niet goed te vergen dat hij tusschen zoovele schitterende sterren een decoratieve orde hangt I Om nu de Nfderlandsohe Leeuw niet in de harems te ConstantinoprI aan bespotting bloot te stellen heeft de Hollandsche regeering het besluit moeten nemen ditmaal eene uitzondering te maken en voor den Turkschen minister van buitonlandsohe zaken Said Pacha een Nederlandschen Leeuw van goud en edelgesteente te laten maken Dat is vol ens de Duitsche bladen dan ook de reden waarom de Hollandsche gezant de orde die den Turkschon minister reeds geruimen tyd geleden verleend werd nog niet ter hand heeft kunnen stellen Heidenen bekoeren schijnt een dure liefhebberij te zgn Op het laatste kerkelijk congres t Wolverhampton constateerde men dat de bekeering van 865 heidenen aan bet Engelsche ZïHdËlnggenootschap in ronde cgfers ƒ 1200 per hoofd gekost heeft Het ergste is dat volgens den kanuiAiik Taylor de Mahomedanen in hetzelfde jaar 600 000 ongeloovigen tot den Islam hebben bekeerd zonder dat het hun een duit kostte Het cijfer zal schrgft de Daily TeUgraflt wel wat hoog zgn opgegeven maar zeker is het dat het bekeeren der heidenen hen vlugger en goedkooper van de hand gaat dan dit met de christenen het geval is De Netc York Herald Triiune heeft deé oudsten mensch opgedoken Het is de neger James James die tegenwoordig te Santa Rosa in Mexico woont en in het jaar 1762 to Dorchester werd geboren In 1772 verhuisde hg met zijn meester James James wiens naam hij heeft overgenomen eorst naar Zuid Carolina lat r naar Charleston waar bij onder kolonel Moultie aan den oorlog van die dagen deelnam In zijn geboorteland teruggekeerd had hij den ouderdom van veertig jaren bereikt en braolit hij bij do verkiezing van oen president inede zijn stem uit op Washington Achtereenrolgans vprioor hij dria meesters door den dood Ben stierf op ïestigjnrigon de tweede op vijf en verrtig jarigen de dorde op drieen zeventigjarigen leeftijd James James leeft sedert 1805 in Mexico Daar hg geen vermogen bezit onderhouden zgn buren hem Zijn gezondheid is over het algemeen goed alleen lijdt hij af en toe wat aan rheumatiek in do beenen Zijn verstand is nog levendig en zijn geheugen vrij sterk Buitenlaiidsch Overzicht De politieke toestand te Parijs die botor werd sedert president Grévy zijn voornemen tot aftreding liet varen is weer meer onzeker geworden Allerlei irieuwe beschuldigingen zijn togen Wilson ingebracht on worden thans door de justitie en de en quêtecommissie onderzocht Ook bevatten de radicale bladen weder heftige aanvullt n tegen irévy Do liuitste berichten uit Parijs melden dat eerst heden in de Kamer hot verlof zal worden gevraagd Wilson te vervolgen Deze zal echter worden vervolgd als medeplichtige aan het verduisteren van brieven waarvan de prefect en onderprefect van politie Gragnon in Goron de hoofdschuldigen zijn De senatoren der rochterzgdo hebben eene deputatie naar hunne partijgenooten in de Kamer van afgevaardigden gezonden om in gezamelgk overleg te handelen als het tot do verkiezing van oen nieuwen President der Republiek mocht komen Volgens een telegrafisch bericht in de hölnitclie Zeitimg is die stap gedaan op aanschrijving van den graaf van Parijs en zon doze aan zijne vrienden den raad hebben gegeven orh in het geval waarvan hier sprake is te stemmen noch op do Freycinot noch op Jules Ferry De terugkomst an generaal Boulanger trekt onder deze omstandigheden zoor de aandacht De generaal heeft zijne familie paarden en rijtuigen roods ontboden on schijnt dus van plan te zgn te Pargs te big ven Volgens de intr insigontcn is Boulangor de aangewezen man om president Grévy op te volgen indien deze zgn ontslag neemt Het ontslag van Bjulangers vriend generaal Thibaudin als ploatscoinmandant van Parijs on zijn vervanging door generaal Millut wordt dan ook door velen als een maatregel van voorzichtigheid der regeering beschouwd De Engelsche blideu hebben het druk over het verbod der politie om het Trafalgar plein te gebruiken voor vergailoringen optochten en redevoeringen Met uitzondering van de Pali Mal die bij deze gelegenheid oon andere rol wil spolen brengen al de groote bladen hulde aan de politie voor den tact en de geestkracht ivaarmedo zij het oproer Zondag bedwongen heeft Zelfs de i Daily News erkent dat de politie zoo kalm te werk ging als onder do gegeven omstandigheden mogelijk was De Pall Mali houdt echter vol dat de betoogera van Zondag niets anders wilden dan het houden van een politieke bijeenkomst die niets te maken heofl met de betooging der workeloozen op dat plein en aanstaanden Zondag dan ook zal worden herhaald Er zgn krachtige maatregelen genomen om dit plan Zondag te keer te gaan Ook iladstoue heeft het verzet tegen de pjlitie afgekeurd en gezegd dat eerst gerechtelijk moet worden uitgemaakt wie gelgk hoeft De telegrammen uit Berlijn over don toestand en de behandeling van den kroonprins zgn officieus en verdienen in dit geval volkomen vertrouwen In tegenwoordigheid van prof Bergraanu en dr Leuthold s Keizers lijfarts bracht dr Schmidt mondeling rapport uit aan den Keizer van zgn zending naar San Hnmo In hoofdzaak kwam dit rapport hierop neer dat de artsen eenstemming hg den Kroonprins kanker hebben waargenomen welke zich sedert het voorjaar van den linker stomband naar den rechter uitgebreid en thans vermoedelgk reeds de slgmvliezen in de keel aangestoken heeft Een uitwendige operatie zou thans bet goheelo strottenhoofd moetei omvatten waarna toch na eenig maanden weder even boosaardige aanwoekeringen te verwachten zouden zgn Het levensgevaarlijke van een strottonhoofdoperati daargelaten waren da artsen van meoning dat de Kroonprins nog geruimen tijd voor de ergste gevolgen en het noodlottig uiteinde der kwaal gespaard zou big ven hoewel hg zich zou moeten voorbereid houden op een herhaald terugkeeren van het waterachtig gezwel dat hem met verstikking zou bedreigen Tot afwending van dit plotseling gevaar van verstikking moest er steeds een bekwa im chirurg aanwezig zgn om terstond door middel van een kleine snede in de luchtpijp on hot inbrengen van oen kunstmatige ademhalingsbuis hulp te versohaffen Dr Schmidt deelde verder mede dat de Kroonprin met de meeste kalmte de vreeselgke mededeeling had vernomen hg trok zich daarna terug en verklaarde na verloop van een uur dat hij geen strottenhoofd operatie woiisolitj Do Keiz r z dda onder het storten van tranen Hot zal geschieden naar don wil van mijn armen zoon Na het rapport van den Keizer hnd er een vergadering plaats onder voorzitting van graaf Stolberg Ministor van het Keizerlijk Huis waarbij de geneesheeren Bergmann Oerhardt Wegener Tobold en Schmidt tegenwoordig waren De vraast of zij tegen de thans te San Remo getroffen schikking bezwaar hadden weril door hen met het oj i op den thans bestaanden toest ind ontkennend beantwoord Do Kroonprins blijft tot in het voorjaar in het zuiden Vüorloopig wordt de aangetaste plek zoo weinig mogelijk aangeraakt terwijl er een doelmatige leefregel en lichaamsbeweging worden voorbeschreven ten einde iXan gezondheidstoestand van den lijder zoo goe 1 mogelijk te doen zijn Men verzekert dat zij die den Kroonprins in dezo dagen hebben gezien en gesproken goen woorden genoeg weten te vinden om hun bewon lerin to uiten over don moed do berusting de kalmte en blijinoadighsid waarmede hij zijn lot draagt Het is uo niet zeker of ook do Russische minister Von Giers morgen da bijeenkomst der keizers van Duitschland en Rusland zal bijivonen Prins Bismarck is te üerlgn doch over de komst van den heer Von Giers is nog niets met zekerheid bekend Voorloopig luidt het pregrainma begroeting aan het station bezoek van den keizer diner ten hove en feestvoorstelling iii de opera Naafloop der voorstelling ïortrckt de keizerlgke familie met den nachttrein naar Petersburg Te Petersb irg blijft de openbare meening nog even verstoord over het lies uit der Duitsche regeering tot weigering van Rnssisclie effecten bij de Rijksbank De officieuze Berliner Politische N achricliten l e preekt den miiatrugel uitvoerig on beschouwde dien niet als de oorzaak maar als het gevolg van het wantrouwen der Duitsche kapitalisten jegens Russischo effecten Do oorzaak van dit wantrouwen is reeds van ouder dagteekeniag en bestond reeds in hot voorjaar toen Rusland zijn cavaleri 3 bij de Duitsche en Oostenrijkscho grenzen ging versterken en andere militaire maatregelen nam Intnsschen begint de Russische regeering to Konstantinopel moer handelend op te treden Do heer Ue Nelid jff is weer liozig den Sultan tot oen bezetting van Oj5t Rura3li aver te halen waarbij da nog niet betaalde krijffsacnMil en da nieuwe overeenkomst over het Suez kanaaR weer als overradingsiniddelen moeten dienen Da betrafenis der terechtgestelde anarchisten te Jhicago is zouder rustvorstoring afgeloopen De bloedverwanten stelden de lijken tentoon waardoor groote samenscholingen van mouscben in verschillende straten werden veroorzaakt maar de politie kou zonder groote inspanning ovnral den doorgang vrijhouden De anarchisten organiseerden een grSoten optocht bij lie begrafenis waarvoor de bnrgfimeestcr zgn toestemming had gegeven indien de deelnemers geen vaandels of wapens meebrachten De anarchisten vereenigden zich met dezo voorwaarden en zoo liep de teraardobestelling waarbij eenige redevoeringen worden gehouden zonder ongeregeldheden af Te New York wilden de anarchisten oeh bijeenkomst houden ter eare van de nagedachtenis dor terechtgestelde moordenaars maar de politie bezette vooruit de zaal zoodat de vergadering niet doorging Een driefaonderdial i ereenigda zich toen in een ander deel der stail waar Most als spreker optrad en de rechters de jury den gouverneur van Illinois en zelfs den beul mot zijne wraak bedreigde Schultersraad te Gouda Bg vonnissen van den 16 November jl zgn veroordeeld J F t N J N J C L H J d V J V d W in eene boete von ƒ O BO en J C B in eene boete van ƒ 1 50 wegens verz limde inschrgviog voor de Schutterij J H wegons plichtverzuim in eene boete van vier guldon Mr A G P V wegens plichtverzuim in eene boete van tien gulden En bovendien alle in de kosten R E C L A M E LecUgKang is het begin van alle misdrijven de luiheid is een kwaad dat alle levensgeluk verstoren moet Zij verlamt de wilskracht zg verwekt booze neigingen en een ieder die niet hare valstrikken weet te ontgaan wordt door haar ten zedelijken en dikwgis ook ten liohamolg ken letderve geleid Maar als alle ledematen n als lood zoo zwaar wegen als gij gedurig tegen eene bgna onoverkomelijke vermoeidheid te stryden hebt on zoodoende tot eene traagheid gedoemd wordt die u vroeger geheel vreemd was hoe wilt gg U dan tot werkzaamheid en krachtsinspanning vermannenP Die zwaarte en loomheid in uw lichaam ia nieta andon dan eene kwaal wAaraan gij lijdt haar oorsprong is te vinden in den belemmerden bloedsomloop en daardoor wordt de stofwisseling tevens belet Door het gebruik der echte Zwitsersche Pillen van don apotheker R Brandt bij de apothekers voor 70 cents de doos verkrijgbaar geraakt het bloed weder in frissche beweging en wordt de spijsverteering wodor geregeld Dan verschijnt ook weldra al die loomheid in de leden en genezen en gozond kan men weder vroolijk aan zijn arbeid gaan Men lette vooral op de handteekeniug R Brandt in liet witte kruis op het roode veld van het etiket Echt to verkrggeu te Gouda bij de firma J C ZEJ DENRIJK C I D3 meeste verdpreide kwalen zy u den i lioest ea de moeijlijke verteeriug de ge j makkelijkste manier om dezo kwalen te gcneezen be staat in het gebruiken der mineraal pastillen van Soden die zoo wel bekent zijn en tj krijgen zijn in alle apotheken aan 60 cents do doos Men schrijft ons I over hunne uitwerking van VVnrzburg de volgende l brief Do mineraal postillen van Soden die gij ons aanbevolen hebt bewijzen deze daad niet al leonlijk verzoeten zij de pgnen der strottanhoofd en ze genezen maar zg brengen eene nuttige werking op do vertering voort en geven zoo het algemeene welzijn Fritz Schweramer tooneelspjler M aTr ktbeeichten OOUda 17 November 1887 Ijangzainerhaud worden de aanvoeren iets grooter De stemming was voor de meeste artikelen flauw zonder echter tot paijsverlaging te leiden Alleen Maïs en Buitenlondsühe rogge wederom hooger Tarwe Jajige Zeeuwsche ƒ 7 40 a ƒ 7 90 Nieuwe Zeeuwsche 7 35 a 7 70 Minrlero Zocuwsche ƒ 6 90 a ƒ 7 10 Nieuwe Polder 7 ii ƒ 7 25 Afwijkende ƒ 6 25 a ƒ 6 50 Boode ƒ 6 30 a 6 40 Angel ƒ 6 75 6 90 Kana l i ƒ 5 75 a ƒ 5 90 Koeuwscho Rogge f 5 40 a ƒ 5 70 Polder ƒ 4 25 a ƒ 4 60 Buitinlandsche per 70 KG ƒ 4 ƒ 4 60 WintCTgerst ƒ 4 70 ii ƒ 5 00 Zomer ƒ 4 25 ii ƒ 4 60 Chevaliergerst ƒ 5 75 a ƒ 6 40 Havor par Heet ƒ 2 75 a ƒ 3 30 en par 100 kilo ƒ 6 a ƒ 6 50 Hennepzaad Inlandsch f 6 25 a ƒ 6 0 Buitenlandsch ƒ 5 a ƒ 5 50 Erwten Kookerwten ƒ 9 a ƒ 9 50 Inlandsohe blauwe mosting ƒ 6 a ƒ 6 25 Buitenlandsche voererwten per 80 Kg ƒ 5 30 a ƒ 6 Kanariezaad ƒ 10 2S ü ƒ 10 50 Bruine Boonen ƒ 10 75 a ƒ 11 50 Duivenboonon ƒ 0 20 a ƒ 6 75 Paardenboonen ƒ 5 70 a ƒ 6 Spelt ƒ 2 40 a ƒ 2 80 M i per 100 kilo Amerikaansche ƒ 6 40 a 6 50 Odo a ƒ 6 50 i ƒ 6 75 Cinquantine ƒ 7 25 a ƒ 7 50 De veemarkt mat goeden aanvoer handel in alles gewoon vette varkens 19 a 21 ct varkens voor Londen 17 it 13 et magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 75 a ƒ 1 10 per week schapen ieta levendiger schapen ƒ 20 u ƒ 26 per stuk Aangevoerd 73 partgen kaas handel vrij levendig eersto kwaliteit ƒ 27 ü ƒ 30 tweede kwaliteit ƒ 24 s ƒ 27 Noonl HoUandaoho ƒ 26 a ƒ 32 Joeboter ƒ 1 40 a ƒ l SO VVeiboter ƒ 1 2 0 a 1 30 Burgerlijke stand GEBOnBV 1 Vof rleter M inoi oodtr T de Groot en t 31 Uekkcr Adriiaiis ouders P Schouten eo M C Redil 15 Petrul ondtr L in Wgk ea W Merk WilbelniDS oodrri H S Weidero ea H Selon El lins Jscol oudi n J den Bern en N Alblt 16 Willem Jobanno ouden i Furrer rn C l ten den Boich OVERI KDIS V 16 or J krui heer 78 J 1 C Jtnieo haiivr ven O Vlei 25 j KKHUVVU 16 Nov 6 Tillemi en 0 Alten i W ten Egidea en II en der Veen A ten der Klein eo M en Gent ADVERTEWTI ÉN Tot innige droefheid van mg en niflne Kinderen overleed heden middag zacht en kalm mga geliefde Echtgenoot de Heer J KRUISHEER in den oaderdom vsn 78 jaren De wed J KRüISHEER Oouda 15 November 1887 Hobmes Heden overleed alhier na langdarig Igden zacht en kalm onze geliefde Znster en Behnwdzuster Mejnffronw ANNA SOPHIA KROM Uit aller naam C C KROM Oudthoorn 15 November 1887 Eenigt ketinügeving Heden overleed te Oudshoorn ouze g liefde Zuster en Behuwdznster Mejuflrouw ANNA SOPHIA KROM J H KROM E H G KROMGouda 16 Nov 1887 Peivé ÜTdIRECTEüR der Sted Gasfabriek verzoekt den verbruikers van GAS hunne Meters zoo uoodig tegen vorst te beschutten Eene bedekking van zaagsel stroo of tapgt verdient de voorkeur boven meststofién J J PRINS Dit Gouda 17 Nov 1887 Nog een paar avonden per week is de BOVENZAAL van het Café 8chaakbohu ÖISPOIX IBEL De Arrondissements Recktbank te Rotterdam heeft bi vonnis van 12 November 1887 in staat van faillissement verklaard sedert den 7 lier maand G PIJ IJK Kleermaker en Koopman wouende te Gouda en benoemd tot Hechter Commissaris den EA Heer Mb A E CROOCKEWIT en tot Curator den ndergeteekende Advocaat te Gouda De Schaldeischers in dit faillissement worden opgeroepen voor de eerste vergadering tot verificatie der schuldvorderingen welke is bepaald op WOENSDAG 30 NOVEMBER a s des voorniiddags ten lO ure in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam De Curator voornoemd Ma J FORTüMN DROOGLEEVER SCHREUDER S SLIJ1 1AA6PILLEN zijn te Gouda uitHluitenil door mg verkrijgbaar gesteld bij de Heeren ZELDEMIÏJK en WOLFF Drogisten J J SCHREÜDER Stedelijke Gasfabriek GOUDA GAS COKE 8teed in voorraad per H L ongeklopt afgeh van de fabriek 35 ets per ongeklopt bezorgd aan hnis 40 ets per geklopt en bezorgd aan hnis 45 ets per 100 3 ets lager per H L Daar de ongeklopte Coke kleiner van stak is als voorheen wordt ter besparing van kloploon ongeklopte aanbevolen De directeur Gouda 17 Nov 87 BILLAED COKOUIIS om PRIJS en PREMIE aanvang 21 November Café TJ3 IE GROENEN DAAL Gouda prezen zgn aanwezig G TUIJTHOF BRILLEN op Yoorsdirift van HD OogariseD S H POLAK OPTK IËN Groenendaal GEVRAAGD Eenige Mandenmakers hg 11 TEMPELMAN Dz te Bergambacht bjj Sckoonhoven A