Goudsche Courant, vrijdag 18 november 1887

Zondag 20 iXovember 1887 36S8 I Dienstneming voor Oost lndie NEOEHLANDERS ontvangen bij het aangaan van eene militaire dienstverbintenis van zeis jaar een liandgeld van drie Honderd I Gulden ƒ Alnbreng premie ÏIEN JuLDEN JlllLlcipMjSI in ye i elljl en dienst of met jE rout verlof kunnen voor del tijd van iWee jaar gedetacheerd worden naar oLi ln te pr mie Ij twee Honderti Cmldeft j AÏnbrejlgpreime ÏIEN GUL JfiV bUaldien ile niliéeii imet groot verlof al te7 ig as yanU ii korps Het Departement van Koloniêii en f Ie urgem cste s geven j ratÉs nadere in liétingf en Dëpöt tUiiJaspoor GOUDSCHE COURANT J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Steea Prima grove KACHËLI DLEN 60 c per H L vrjj te Mis1 De Stationschef der ped Rhön apoorwegMaatsIhappij s d Iboon oMoen punos per ut 1 60 per fl 1 30 SmOOP PUITCH per lit ƒ 1 50 per fl 1 20 bij Slotemakek fc Comp Flinke DIEITSTMEID GEVRAAGD in een klein gezin Zouder goede getoigen onnoodig zich aan te melden Adres Gouda CRABETHSTRAAT 256 De eenigste eohts Urbaiuispiüeii volgens bet recept van de Wed KUENEN en Zoon die vroeger bij de Ueeren SCHENK eu HÜINCK te verkrijgen waren zijn thans te Gouda alleen verkrijgbaar fajj de Heereu WOLFF en ZELDEXRUK 1 a E 77 S 1337 DOPERWÏEN van af 40 Cent SNIJBOONEN en PRIXSEÖSE 50 Cent het BLIK inhoud 1 Kilo Halfliter Blikgroenten 30 Cent NIEUWE PEULVRUCHTEN Boskoopsche BRUINE BOONEN SARDINES zelf opdraaiende 32 s et p blikje Blauwe Kasdruiven J GKRIIITSKN KORTE GROENENDAAL ï ö1iVÉ Blil lJ 35 Cents per flefejjh Café SCHAAKBORD 3 Ct3 SIGAAR J van Sonsbeek rSoö betalen wij aan hlm die b j bet gebruik van Goldmanii H Keizer Tandwater ooit weder tandpij krijgt S GOLDMANN en Co Dkksuen Verkrijgbaar a 50 ceittM de flacon te Gouda bii J C ZELVEMtIJK De TREKKING der 326e Staatsloterij begint MAANDAG 21 NOVEMBER a s Het Kantoor wordt gehonden GOUWE C9 bij de V isch markt Jaeger Goed A V os Az Kleiweg E 73 ei 73 Absbaubbins of Anti Rhnraatische WATTEN De Rhumatische lyders worden op de krachtige werking dezer bereide WATTEN attent gemaakt Prijs 30 Ct per pakje Hoofddepot bij A BBEETVELT Az te Delft die deze Watten o a verkrijgbaar heeft gesteld bij T 4 i van Detll i B Vcrhoul Oudeivater Mej de W Cll BOülliail iA Hos Bdrkol ionda J van Dorp Zoi tonneer W l J don Uijl Schoonh A Kauliusf Alphon A Prins ZovenhuLteu Uebr KaulingBodoffvaveii M T joudkade Boskoop K Oosterlini Haastrocht O Hoosrenilijk appelle Gobi Kaulinsf Woerden S v d Krnats Bluisn ijk i 1 icur Waddinxveen Vrijwillige 7erkoopiiig De NoUris H GBÜENENDAAL t Gouda ia voornenieas op WOENSDAG den 7 DECEMBER 1887 des rooruiiddags 11 uur in het Hotel cDB Ithhikr aan de Markt te Gouda in het openbaar te VERKOOPEN j Onder WADDINXVEEN 1 De liOÜWMAySWONING i Sitami VoOEt ÜNZANG rtljt 27 HectafBii 57 Ami iO Cenliaren WEI HOOI en BOü WLA p in üea Znidplaspolder gemeente Zuid Waddinxveen Verhuurd de Landeryen tot Kerstmis 1890 eu de iebouweB en Ërveu tot 1 Mei 1891 Ë n perceel WElLAJI p aldaa zeergunstig gelegen aan den Breedénweg gfoot 2 Hectaiei 91j Aren Eei t partij WEI Hoêl en ttOVWLA JiDi roet daarqp staande 2 Woiiinge i naasthet vorige perceel jjgroot 3 Hiectaren 9 Arfn 40 Centiaren Nummers 2 en 3 e aanvaarde i bij de betalijae detf kpoppenomgen I fi Nqmmar 1 zal idLiene ma sa en 2 en 3 naafzo derl ken afslaJjjwecoi bineerd wor4 u geveili l n afgeslagen C 1 Nftderejinforraatiël ten Kantore van voornoeii 4e Notaria GROENENÜAAL te Gouda alwa l hej huurcootri Ct tetl inzage ligt voor ATELIERS Pqrtretver ootibg JiojÈ tt Prachtiger St Nicolaas Cijdettux aU een ÈfkveitHgroot Crayon Portret hetwelk lia directe toezending van kleine Photographilu binnen den bestemden tgd geêncadreerd ïwofden afgeleverd H BOUTBIt Portretteekenaar en Encadreur GOUDA Wydstraat A 174 P S Opnieuw ontvangen eeue fraaie Collectie SPIEGELS SCHILDERIJEN PLATEN ENCAÜREMENTEN en wat verder tot het vak behoort S van PRAAG Hoogstraat A 111 Heeren Dames en Kinder BONTEN UUTSEN Steeds voorradig luime sorteering WIITTEEPALETOTS van af 6 tot de Nieuwste Nouveautés BROEKEN van af ƒ 3 50 tot de fijnste qualiteit ü PL IJK Tiendeweg Sociëteit Ons G enoe n 3 Abonnement Voorttelling DONDERDAG 4 NOVEMBER 1 87 Rotterdamsche Tooneelisten LE GRAS HASPELS Gravin SARAH j Tooneelspel in 5 bedr van GEORGES OHNET I AanvauK VI uur j Gewone bepalingen en prijzen 1 Suelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda INNENLAND 5 iOUDA 19 NüV fmber 1887 Bij Zr Ms besluit van 16 Nof i bouoemd totnitlbbinasr vau hot opanb ar ministerio liij de kantonijPlochton in het arrondissemont Bottordnm v dl tautjns Rotterdam No i on Gouda tor sti nd A 9 Rotterdam mr A W C WeiDholt aijyociiatfflóu procureur te Arnhem tevens tverküaamlip hjt parket van dun offici r van justitie liij dearroMHSsemcntsrochtbank aldaar i Gisteren overleed alhier do heer VV Brand van Stnifiten oen der oudste liden van den gomoontenuul Do ijomeonto verliost in hem een liraaf burger die door iijn Hink karakter on voorbceldigoojlévensirandel alior achting ijonoot Eon rooks van jidn was hg raadslid bij iedere aftreding werd liij mm 0011 groot aantal stemmen horkozon In a lon oonvoiid wist hij voorul in vroeger tijd liionig piacliiih advios te geven in den raad War van ophef en zelfverheerlijking bewandelde hij ijn lovenswog kalm on bodaanl op don voorgrond phuttsto hij dch nooit hetgeun niet verhinderde dat de geineoiito aan hom veel te danken hoeft door zijn onpartijdig oordeel in tadszakeii Ook in andere colleges verleende hij goode diensten Jaren lang wns hy Kerkvoogd by de Nod Herv Gemeente In de strafzitting van het Kantongerecht te Gouda van 1 1 Woensdag 16 November word hot Openbaar Ministerie voor de laat te maal w iargenoinon door Mr W A Schuiten benoemd tot suljstitnut OHicior van Justitie bij de ArrouilissementsRocht bank te Assen üe Kantonrechter Mr van Mierop sprak don aftrodcnden ambtenaar die geduroiido niim tion jaron het Oponjjii ir Ministerie had waargenomen eonige hartelijke woorden toe terwijl Mr Soholton botui do dat het hem vooral wegens de uitstekende vcrst mdhauding waarin hij steeds met den Kantonrechter en don Oriflier had vorkoord i eel lood dood dat hij ten gevolge van zyue benoeming te Assoii ijuo betrokking by het Kautongerocht te Gouda nmest verla en De Donderdagavond gehouden bijeenkomst dor flusUrtf Adolf Voroonigiiig werd geopend door Ds B J Swiuiu prod bij de Herv Gemeente alhier die kortolijk liet ontstaan dor Voreenigiiig solietsto waarna D J Knappert prof te Vinsterdam hot dool laarvan nader uiteenzette en het nut dat zjj doet in het licht stelde waarna hij eindigde mot een opwokkiug om aU lul of donateur toe to troden Opgaie bij een der bostuurslodop is daartoe voliloondo Hot bestuur bestaat uit de hh B J Swaan J M Noothoven van Goor Mr J H van Mierop en II P Schim van der Loeff Wij raeonea ouder de algoinoono anudaeht te inoetun breugon de volgoiide bo i diiigon uit Je polUie verordenmg der ijemeente Reeumjk Art 17 De berijder van eene volocipèdo is verplicht bij hot outmooton van r j of voertuigen met paarden bespannen of van een paard onder don man luot zijno voloripède rechts aan don kant van don weg te gaan en zich voor deze te pbiatsen tot het rij of voertuig voorbij is gegaan Overtreding wordt gestraft met goldbooto van ten hoogste ƒ 15 Art 18 Wanneer de wegon mot sneeuw zyii bedekt moeten alle aangespannen paarden ezels en honden voorzien zyn van Inidklinkondo bellen Overtreding wordt gestraft mot eene boete van ton hoogste ƒ 10 Art 19 liy gladheid ten gevolge van sneeuw of ijzel moeten alle aangespannen paarden voldoende gescherpt zijn Overtreding onz mot eene gohlboete van ton hoogste ƒ 10 Art 31 liet is verboden ouaangespanncn rijof voortuigen sleden bandwagons of kiirron tusschen of ter weerszijden binnon zestig centimeters afstand van de rails van trambanen to pl iatsen of te doen verblijvon Overtreding wordt gestraft mot geldboete van ton hoogste ƒ 26 of hechtenis van ton hoogste 6 dngen Art 22 Alle mot paarden ezels of honden bospiiiiioii rij of vo i tiiiyn mwteu in inin i Sep teinbor tot ultimo Moi tiisschen zonsoudor en opgang don tijd tiisschoh oprste kwartier on vollo maan uitgezondord voorzien zijn van minstens oeno halver lichtgevende lantaarn met wit glas aan do zijde in het midden of bij de hand geplaatst Overtreding enz met eene boete van ten hoogste 10 Tot grootcn schrik van vele ingezetenou werd dozer dagen ten hunne huizo oen belasting biljot bezorgd waarop zij uiot gerekend haddon Op ongowonon tijd zoo n papier ta ontvangen is niot alles Bij nader inzien bleek dat het een alleraardigste reclame was van don hoer M M Couvóe book on kunsthandelaar te s Hage die in don zeer trouw gevolgden vorm van oen behistingbiljot het publiek uitnoodigt zijn St Nicolaas Ktakge te komen bezichtigen Zijn prachtige collectie artikelen is zeker een bezoek overwaard Te Amsterdam zal eene nieuwe kiesvereeiiiging worden opgericht die er inzonderlioid naar zal streven bij de verkiezingen de belangen van don winkelstand te Ijovorderon Daar hot pl in van acht dor voornaamste winkeliers uitgaat die door een rechtsgeleerde worden bijgestaan mng men verwachten dat de algcmeene belangen die do vertegeuwoordigei de lichamen hebbon te behartigen in de statuten niet op den achtergrond zullen treilen liet Centraal bostuur van het Alg Ned Werkliedenverbond heeft een manifest openbaar gemaakt waarin het wijst op de kwaal dor werkeloosheid on aanspoort daaraan do aandacht te wijdin en tevens het gemeenschapsleven te bevorderen I Het bestuur hoopt dat van oenige Iwkwame en i invloedrijke mannen hot initiatief moge uitgaan tot I het oprichten voa een N larlanilachen Bond voor I Volksbelangen gevestigd in hoofdstad of residentie en mot vertakkingen over het gehoelo land on bestaande uit leden vau elke richting en partij om tot een vreedzame oplossing te komen van het maatschappelijk vraagstuk Staten Oeneraal Twkedk E mia Zittingen van 17 en 18 Nov Het algemeen debat over de Indische begrooting werd Donderdag voortgezet Na repliek van do hoeren Cromor en Van Baar vroeg de hoer Heldt inlichtingen in zake hot voorgevallene met den heer Willink Ketjen wees op do zonderlinge houding tegenover dien eervol ontslagen en gepensionneerden officier aangenomen en gaf zyne verwondering te kennen ua de bedreiging van den heer Ketjen om den Ministor van Koloniën met een hondeiizweep af te ranselen geen vervolging tegen hem was ingesteld Do Minister van Kolouieu ontkende dat eene bedreiging mot do hondenzweep was ge laan verklaarde dat hot ontslag zooals door beide commission van onderzoek was erkend hotgoen de heerRouther in deze zitting nog constateerde volkoraeu wotiig was geweest en de Regeeriug alleen uit medelijden beloofd had den hoor Ketjen in eene civiele betrekking te pliuitsen doch geenszins om hem den mond te stoppen voor een hein aangedaan onrecht De Minister van Binnenl Zaken bevestigde de verklaring van zijn amlitgonoot dat geene bedreiging met oeue hondenzweep hud plaats gehad on do heer Ketjen alleen op lompe manier stukken had opgoeisoht welke hem niot gegeven konden worden omdat zij in Indie waren Do hoer Keuchonius voroenigde zich met den aandrang tot wijziging van de Comptabiliteitswet en wees op enkele verkeerde inrichtingen van het Indische bestuur llij drong ook aan op introkking van het uitzottingsbesluit toegepast op do heeren Sol on de Sturler on verhooging van hot plantloon voor de koflïcplantendo bevolking mot wolken aandrang do heer Goeman Borgesius zioh veujonigde en de hoop uitdrukte dat door de Rogoeriug een post zou worden voorgedragen om de noodlydenle bevolking to helpen Bij hot gisteren voortgezet algemeen dobat over de Indische begrooting betoogde do Minister van Koloniën dat het volstrekt onbewezen is dat de plantloonen voor do bevolking in Indie te laiig zyn doch deed do toezegging zoo noodig de noodlijdende bevolking te helpen Do heeren Soliiinmelpenninok v d Oye Van der Kaay en Van dor Foltz verzotten zich tegon de opvatting der Begeering van de conclusie betreffende ilo rjinnasz iak dat do opheffiiig n don uitzettiiiga maatregel aan den Gwuv generaal bleef overgelaten De heer Van der Feltz wilde zelfs eene motie voorstellen luidende de Kamer van oordeel dat het votum v in 24 Juni omtrent de uitzetting van de heereu Sol en De Sturlor door den Minister van Koloniën niet geheel onbewust wordt misduid gaat over tot de orde van den dag Met het oog op de omstandigheden waarin de Kamer verkeert stelde hjj evenwel dio motie niet voor Ook door den heer W K v De lem werd aangedrongen op tegemoetkoming in den nood van do inbindsche bevolking en verhooging van het plantloan l DcNjieer Goeihan Borgesius bleef zijne liewering verdedigen dat het plantloon voor de inbindsche bevolking te laag was en kondigde een voorstel aan om daaraan te gomoet te komen De Ministor van Koloniën wees er nogmaals op dat rekening moest gehouden worden met jle plaotselijke omstandigheden en zette voor en nadeelon van do versohillonde cultunrstelsels uiteen De opvatting der Begeering van de conclusie omtrent bet uitzettingsbesluit verdedigde hy onder opmerking dat de Minister zich zelf het best rekenschap Ion geven van zijn eigen opvatting Het algemeene debat i nog niet a eloopen Maandag 1 uur voortzetting Zoo nu en dan wordt bij gelegenheid van de zittingen dor rechtbank te s Hage een tipje opgelicht van den sluier die over toestanden in sommige kleine gemeenten ligt uitgespreid Een merkwtuirdig kijkje kon men Donderdag nemen in de huishouding der gemeente Voorschoten In dit dorpje woont oen man die aanhoudend aan plagerijen van de zijde van drie gebroede blootstaat Na heel lang geduld te hebhoii ugCiB tr besloot hy na op zekeren avond in September jl op zijn erf eenige scheldwoorden aan zyo adres te hebben gehoon o a de uitdrukking magere kreng en van die onbehoorlijko daad zijne gewone kwellers te hebbeu verdacht de drie gebroeders aan te klagen by den burgemeester s Mans stap had gevolgen en ziedaar de drie broers ieder afzonderlijk voor den rechter De erg rgoploagde man kon echter niet onder eeile verklaren dat de drie beklaagden in den bewusten avdbd de beleedigende woorden badden geuit waartoe ook de tweede getuige li citirge niet in staat was terwijl twee getuigen h décfarge verkbiarden dat de drie gebroeders dien avond niet eens op het erf waren geweest En wat bleek nu den aanklager te zijn wedervaren bij zijn bezoek aan den burgemeester Dat hy laatstgenooo de niet eens gesproken had daar deze niet tehuis was doch in zijne plaats eenen anderen meheer woarschijnlyk een klerk aan wien hy zijne zaak had blootgelegd De gemeente veldwachter kwam later te zijnen huize een proces verliaal van zijne klacht tor onderteekening aanbieden de man toekende zonder van don inhoud van hot procesverbaal ook maar even konnis te hebben genomen Den sulwt offiecier van justitie mr Hulshoff bleef niets anders over dan de vrijspraak van twee der beklaagden te vorderen terwyl Z E A belette dat tot de behandeling der zaak tegen don derden beklaagde word overgegaan door de vervolging eenvoudig in te trekken Do rechtbank zal a s Donderdag uitspraak doen De Rechtbank te s Hage uitspraak doende in zake de strafzaak tegen den te s Hage wenenden drukker C ter zake van beleediging van Z M eu Koning nam op grond van de door de getuigen afgelegde verklaringen als volledig bewezen aan dat bekl op 16 September jl op den Stationsweg te s Hage met opgeheven arm luide de woorden Weg met Gorilla l heeft geroepen en beslist dat uit het feit dat juist op dat oogenbhk Z M daar ter plaatste werd verwacht en passeerde moest worden opgemaakt dat bekl daarbjj op Z M den Koning doelde en deze woorden als een beleediging voor diens persoon moesten worden beschouwd De vraag of bekl bij genoemde woorden ook nog het woord gekroonS i of Koning heeft gevoegd liet de Rechtbank als zonder invloed op die beslissing ter zyde Op grond van een en ander werd C tot 6 maanden gevangenisstraf veroordeeld Gebikkig er over dat de Grondwetsherziening van do baan on wedor voor de besproking van prac