Goudsche Courant, woensdag 23 november 1887

Dienstneming voor Oost lndie I ËÜEHLA DERS ontvangen bij het aangaan van ecne militaire dienstvcrbinteuis van zeü jaar een handgeid van drie Honderd Gulden Aanbrengpremie TIEN GULDEN miLICIEllfi in weritelijkcn dienst of met groot verlof kunnen voor den tijd van twee jaar gedetacheerd worden naar Oost indië premie twee Honderd Gulden Aanbrengpremie TIEN GULDEN bijaldien de IHiiicIcn met groot verlof afwezig was van zijn korps Het Departement van Koloniën en alle Burgemeesters geven gratis nadere inlichtingen 1887 i 3630 BINNENLAND iOüDA 24 November 1887 VEEGADERINt VAN dJcN GKMEENTEBAAD Vrijdag den 25 November 1887 des namiddi ten 1 ure Ten oinje to behandelen Het voorstel betrelftinde oene wijiijfing dor Ge meontebogrooting dienat 1887 Het adres van W M de Jong betreffende eene waterpomp aan den Kortsn Tiendoweg Het voorstel van den Heer Dr F H Q van Iterwn betreffende oene reorganisatie van de geneeskundige armenvereorging De benoeming van eenen l Onderivgaer aan de 2 Burgerschool voor jongen Dr L Heldring predikant te Zandvoort heeft voor het beroep bjj de Horv Gem alhier bedankt Dezer dagen slaagde te s Hage v or het acteexamen lager ondertvijs de heer A Steijl uit Gouda Gisteren morgen omstreeks half negen uur is in den IJsel iiaby do Mallegatsluis alhier drijvende gevonden het lijk van den schipper Theodoras Lammers geaigvoerder van het schip Lida ge lomicileerd te Ne lerweert niuir gixsing oud 36 a 37 jaar Men vermoedt dat hg door de duisternis in het water i geraakt De inrichting is in Februari in gebruik genomen en reeds werden daar tot October 38 gezinnen te zamen 189 personen sterk opgenomen Na de ontsmetting on zuivering dor huizen waar de ziekte voorkwam en nadat de vermoaielgke oorzaak waar mogelijk fs weggeruimd betrekken de in de wachtzalen gehuisveste personen zoo spoedig mogelijk weder hunne huizen De Minister van Waterstaat brengt ter algemoene kennis dat op den aanstaanden Nieuwjaarsdag gelegenheid zal bestaan tot overbrenging per telegraaf van Nieuwjaarskaarten in het onderling verkeer der Noderlandsche Eijkstelegraafkantoien Formulieren voor deze nieuwjaarskaarten voorzien van een stempelafdruk van het kantoor van afgifte zijn gedurende de maand December bij alle rijkstelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van tien cent Elke nieuwjaarskaart raag ten hoogste tien woorden bevatten De naam der plaat van afzendmg wordt ambtshalve medegeseind De kiflevenng ter plaatse van beslemming ook van de op 31 December aangeboden kaarten geschiedt indien eenigszins mogelijk op 1 Januari zonder omslag en zonder ontvangbewij to vorderen Bezorging buiten den gewonen bestelkring der kantoren vindt niet plaats Het wetsontwerp tot bekrachtiging van het verleenen van finantieelo hulp aan ondernemingen in de Voratenlanden is weder bij de Tweede Kamer ingediend De Minister houdt vol dat de zeer buitengewone omstandigheden die den maatregel recht Een wijziging van bet landhuur reglement in den zin van verlenging van den hiiurtermijn en t vestigen eeuer betere rechtsverhouding voor de huurders is aanhangig gemaakt De oprichting op Java van proefstations voor de suikercultuur kan bij té kortschiet n van particuliere krachten op regeeringshulp rekenen Hun die bescherming der nijverheid ook in Nederland weoscbten wgst de Min op het verschil tusschen deze buitengewone hulpverleening eu t geen men voor de industrie in t moederland noodig acht Verschillende inlichtingen gevende omtrent de wijze waarop de maatregel i uitgevoerd waarbij aan den Gouverneur generaal het initiatief van handelen i gelaten wcnscht de Min de thans gevolgde handelwijze als in strijd met zijno inzichten niet als precedent beschouwd te zien mBWB mEm 8 ss E§£Sir De heer Regensburg tand art die sinds eenigen tijd geregeld onze gemeente Iwzoekt zal voortaan blijkens achterstaande mlvorlentie behqeftigen ko teloos behandelen Met erkentelijkheid zal zeker van dit gratis spreek uur worden konni genomen Maandag werd op do algemeene IwgraafpUats te Boskoop het stoffelijk overncbot ter aarde l efteld van den op den 17den dezer overleden heer K i W Ottolauder Bij hüt graf verzamelden zich velo leden der Pomologisclie Veroeniging wa irv n hg een dor oprichter was de leden van het Iwstuiir der Veroeniging voor volksontwikkeling het boofd der gemeeuto en andere belangstellenden om do te I ewijzün laatste oer aan den overlmlene bi te wonen De beer Ottolander wenl om zijne kennis op pornologisch gebied in geheel Nederland en in het buitenland bij velen gekend en hooggeacht De gemeente verliest in hem voel en vooral bij do I V waarvan hij 2de voorzitter was laat hij eena niet te vervangen plaats na eu zal zijne nagedachtenis in hooge eore gehouden worden Mon sclirijft uit Alfen anu den Kjjn Door den bouwman 2aal aan het Goudache rijpad alhior zijn bij het graven in zgn grond govonden twee narden potjes mot achttien stuks zilveren munten van verschillende grootte op óéne waarvan bet jaartal 1673 voorkomt De munten schijnen van Spaanschen oorsprong te zijn en de potjes zijn zeer Iwschadigd Ter plaatse waar zij gevonden zijn waren de overblijfselen van oone zoor oiido fundeeriug aanweïig blijkbaar uit den grooten vorm der gebezigde metselsteen De potje en ie munten zijn door do zorg dor politie ter onderkenning opgezonden aan het Penningkabinet te Leiden ƒ C Bü den bouwman A v d S te Moorcapelle is in het begin dozor week ingebroken De dief of dieven hebl en zich tot do woning toegang verscliatl door de sluitboora van de deur der dorschvloer door te zagen Er is echter niets ontvreemd dan wat tarwe en eenige kippen Omtrent de daders is niets bekend Ten voordoelo van do rereenigiag tot verdrelHmj va warm voed d aan behoeftige nchoolkinderen is door den heer J A van Dieren Bijvoet te s Hage oen bundel luimige godiohtjes uitgegeven waaronder j versohoidone geschikt om te worden voorgedragen De tegen 9 en 16 DECEMBER e k geannonceerde Openbare Verkooping van HU1ZE en ËRVE an de Zuidkade te WADDINXVEEN gaat NIET door MOLENAAR Notaria Waddinxvuem 21 Not 1887 DOPEKWTBN van af 40 Cent SNIJBOONEN en PRINSEiJSE 50 Cent het BLIK inhoud 1 Kilo Qalfliter Blikgroent n 30 Cent NIEUWE PEULVRUCHTEN Boskoopscb BRUINE BOONEN SARDINES rzelf opdraaiende 32 et p blikje Blauwe Kasdruiven J GKRllITSEN KORTE GROENENDAAL ALS MEN GRIJS WORDT toont men oud en men zej t leeiyk ZORG DUS BIJ TIJDS VOOK HET ONDERHOUD Mr Zeer tcTreden over de uitwerking van uwe baarmiddelen zoo zal ik ü by een ied r aanberelen Neïkbïïk Is geteekpnd A JANSEN bg Maastricht Mr Smid Rood grgfi en wit Hooidhaar tetrens Baard kunt u kleuren in blond bruin of zwart kleurhoudend onschadelgk en zoo natunrlgk mo Franco zending ƒ 2 15 per Poatwissel of 2 25 aan Postzegels Rembours k 2 Firma THËOPHILE Haarknndige Frederikaplein 32 Amsterdam Geen Depots a Wegens de talrgke bestelliui eo wilt U nj k wel 2 a 3 dagen geduld hebben NA af ilP zending uwer brief GEEN KIESPIJN MEER voor allen die bet wereldberoemde echte V K K Hof Tandarts Dr POPP s i CSlJ er O vj gebruikt hebben Boven ieder under Tand water to verkiezen als voorbehoedmiddel tegen Tanden Mondziekten Bij gebruik van het Mondwater en Dr POPPs TANDPASTA T ndpoeder g y behoudt men steeds gezonde en schooue Tanden een eerste vereischte tot het behoud van eene gezonde maag Or i OPP s Tandplombeersel om zelf holle kiezen te vullen Dr POPP 8 Krnidenzeep is met het grootste succes ingevoerd tegen iedere soort vnn Huiduitslag POPP S Zonnebloem Oliezeep fijnste en beste Toilet Zeep WA ABSCH U WIN O W Alle bestaande namaaksele van AnathorinMontwater zijn voor de Gezondheid schadelijk volgens analyse daarom wwr ph w ik hiermede het geëerde publiek yapt n nkoop van Jg f zulke namaaksels Dr J O POPP KK Hof TandwrU en uitoinder der Anatherhi Preparaten te ff eenen Depots van alleen echte Anatherin Preparaten bevinden zich te Gouda by de firma J C Zeldenrijk Co Drogist op de Markt te Rotterdam bij V E van Santen Kolff te s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Hijn te Schie lam bij C Malta Gz te Leiden bij E Noordijk te Amsterdam bij F van Windheim Co en H H üloth Co apotheek te Utrecht bij G H N van Spanje idem Lobry Porton Droogisten GEVRAAGD voor Gouda en omstreken Toor een weinig rnimte innemend en gemakkelijk te plaatsen Artikel hetwelk door den HoofdAgent aan te stellen verkoopers huis aan huis wordt verkocht Het minimnm inkomen van deze agentuur wordt geschat op ƒ 1000 per jaar Alleen zg komen in aanmerking die genegen zyn ƒ lOO r te storten waarvoor zg goederen ontraogen welke bg niet plaatsing tegen factnarsprgs worden ternggenomen Fr Briefen Lett 6 W aan de Handelsdrukkerg tan J BHEMEB O Z Voorburgwal 226 Amtterdam Er biedt zich aan eene iatsoenlgke DIEl $TBODE van buiten P G terstond of later Adres franco brieven onder No 1584 aan het Bureau dezer Courant Geen grijs Haar meer 1 ne niemve LONDON is ï n k de beste van alle bestaande parJ fumerien om het grgze baar binnen J enkele dagen te doen rerdwgnen ImgBK k Maakt het haar glansrgk en zacht wWKHTlan verft niet Prgs 85 cent per flacon eu 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbnar te Gouda bg J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers t er Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Dr Hetau 8 z elfbewarinjy Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkeIgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zokeren dood Te verkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Snelpersdmk van A BRINKMAN te Gouda Te Gouda wordt door sterfgeval TE KOOP aangeboden een sedert lang gevestigde zaak in STEENKOLEN en aanverwante Artikelen met PAKHUIS allergunstigst gelegen aan het water Adres franco brieven onder No 1583 aan het Bureau dezer Courant NIE7W SFEELOOEB De ondergeteekende bericht de ONTVANGST eener nieuwe collectie zeer geschikt voor St ITicolaas Cadeauz n L DE JONG Lange Tiendeweg D 36 M v D BüRG en Zri Confiseurs Cuisiniers Berichten dat hunne St Ficolaas Étalage gereed is en ruim voorzien van Chocolaad en Snikerwerken en Cartonna fe B0RSTPL4TEi in Yerscbillende smaken Dagelgks Versche Markt A 146 Gouda Sociëteit Ons Cjenoegen 3 Abonnement Voorstelling DONDERDAG 24 NOVEMBER 1887 RotterdaniBche Tooneelisten LE GRAS HASPELS Gravin SARAH Tooneelspel in 5 bedr van GEORGES OHNKT Aanvang VI uur Jff Gewone bepalingen en prgzen Vrijdag 25 November GOUDSCHE COURANI teuw i en Admrtentiehlad oor Gouda en Omstreken Sommige zijner vroegere gedichtjes zijn zeer l ekend geworden door do geestige voordracht van den cou pletzanger Chrdtiejini en do thans uitijogevene zijn in denzelfden trant Wg vestigen dcrhalvo daarop de landaclit van liefhftbers van luimige lectuur Naar do N R Ot verneemt heeft de heer mr J van Gennep besloten na de ontbinding der tegenwoordige Kamer zich niet weder verkies aar te stellen In het Indisch Oenootsdhap heeft dezer dagen r Schaepman lid der Twwde Kamer een rede g hoiulei over Jan Pirters Coen welke strekte rm die historiache figuur te rorbeerlyken De rede tuigde van vurige liewondeiing voor den stichter van Batavia Ten slotte wekte de spreker op moor voor Indic te doen Hg legde Coi n de woorden in deu mond Miu k nog Indië tot en NederUndsch rijk Denk aan den kleinen mat uw jongeren l roe ler bovenal uw broeder denk el aan dat gij niet veroveren maar beschaven mit dat gij zijt zegebrenger niet eigenaren m it rentmeesters Denk er aan dat gij niet uit II die moet balen wat er uit te krijgen is maar alle n wat u toekomt naar rocht en billijkheid doch lat gij allereerst Indio groot hebt to maken WU gij een volk zijn dat niet alleen het koningschap verwierf door Rubens kunst maar souverein zijn aUfkoniaal rijk denk er dan aan Insulinde te makeu t it en waarachtig menschelg k christelijk rifk Il esperee niet Trek do begane misslagen niet in oohaequelttie Daar valt in Inilie iet groots te veijS ten maar wee dan mijn volk zelf groot WatAojien wij niet aan de goede dingtn zoo eindigde de ro lenaar want daarin ligt de hoop op goede uitkomst en de poe ie lier victorie die nooit vergaat De rede welke zoor veel bgvai vond werti uitgesproken voor een groot on ndnnenlgk auditorium waaronder le Ministers Heemskerk Pu Tour van Bellinchaven Bloem eu Bastert en vele Kamerleden De rechtbank te Amsteniam behandelde Dinsdag de zaak van VVilh Mart Biichener die in RecU mor allen van 22 Jbuirt onder den titel Men tmordkol een beleodigend artikel had geschreven tegen de directeuren dor Wetier mUer raffinaderij waarin hij den directeur en Barbe beschuldigde van diefstal op l oete en loonen het aanhitsen van een bloe lhond en hot slaan met oen zweep Staten Oeneraal Twkeds Kahkr Zittingen vau 22 eu 23 Nov Bij het oortgezet debat over de Indische begrooting Hoofdstuk II Uiigaven in Ned Indie werd na discussie verworpen een amendement van den heer Keuchenius om den post van ƒ 1000 voor overbrenging van do Algemeene Secretarie van Batavia naar Buitenzorg te schrappen Hij de afdeeling Justitie verklaarde de Minister van Koloniën dat hij zid aandringen op voorstellen tot verbetering van het faiUietrocht in Indie en dat voorstelleu omtrent de voordracht an rechterlijke ambtenaren aanhangig zgn Voort werd nog gediscussieerd over do bestrijding van den opiura smokkelhandel en vermiadering van den erfpachts canon In deze zitting werden do afdeelingen opnieuw samengesteld die tot voorzitters kozen do bee vn Do Beaufort Lohman v Gennep v d Loeff en Gleichinin Bij het gisteren voortgezet debat over de Indische begrooting werd door den heer VV K Van Dedem een amendement voorgesteld strekkende om bet hoofdgeld voor de heerendienstplichtigen op Java en Madura te verminderen die vroeger niet don vollen dienstplicht haddon behoeven te vervullen Dit amendement door den Minister bestreden word verworpen met 5B tegen 11 stommen Een amenderaeut van den heer Van Dodem om N oen uitvoerig verhoor van een achttal getuigen behandelde het O M de vragen of het vaststaat dat do beklaagde de verantwoonjelijke man is voor do plaatsing der artikelen of hij geschreven heeft mot hot dool te boleedigen en de feiton door hem gesteld al dan niet waar zijn gebleken Dit laatste acht spr niet aangetoond en daar hij aanneemt dat de aantijging togen beter weten is ge chied eischte bij veroordeeling van bokl wegens i laster in geschriften tot een gevangenisstraf voor den tijd van 4 maanden De verdediger mr W A Paap pleitte ontslag van rechtsvervolging op grond dat liekl atleen had geschreven in t algemeen belanir on dit volgens art 2fll VVetb van Strafr niet strafbmr is De uitspraak zal 29 dezer plaats hebbon In hüt laatste vershig nan het gemeentebestuur uitgebrnoht door den inspecteur dr Jansseiis omtrout het geneeskuudig toezicht te Brussel wordt mehling gemaakt van do oprichting van wocbtzalon po te sanitaire bestemd om de bewoners van besmotto buizen tijdelijk te herbergen terwijl de ambtenaren van den gemeentelijken ontsinettingsdionst du bo inette woningen ontsmetten Tot dat doel is nabg do oude poort van Andorlooht eon gebouw aangekocht en tot w cbb alen ingericht Men vindt daar de noodige Iwdden toiletaflikolen oenen ontsmottingsoven badinrichting enz Ingeval do gehuisveste porsonen niet tehuis hebben gegeten ontvangen zij bons voor don mnaltgd dio in hot waclitbuis wordt gereed gemankt