Goudsche Courant, vrijdag 25 november 1887

ONTVANGEN een mime sorteering der NIEUWSTE FAi TASIE BOESELAARS 2j vt a xte Soeselststxs GEKLEURDE DOEKEN MOFFEX en PELERIISES SCHEINK en ZOOIN Ned rhunspoorweg De aandacht van reizig ers naar Utrecht wordt gevestig d op de g eleg enheid tot laten terug keer per extra sneltrein welke op ZONDAG 27 NOVEMBER a s s nachts 12 00 uur van Utrecht N R S naar Gouda vertrekt Gewone en retourbiljetten g eldig J887 Zondag 11 November N 3Ö31 GOUDSCHE COURANT ISteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken men versiert hem wellicht met den bijnaam van den briefjes dokter en andere neringdoenden kiezen in voorkomende gevallen zeker niet dien weinig meegaanden medicus zgn practjjk krjigt zoodoende een gevoeligen slag En hij moet toch ook leven Dit zjjn dan nog de beste en de eerlgkste onder de geueesheeren Maar ik heb er een gekend die wanneer bjj bjj m nschen geroepen werd van wie hij vermoeden kon dat een biljet aan de deur hun minder aangeaaam zou zjjn zoo meegaande was dat hij niet den naam der besiuettelgke ziekte noemde hjj behandelde ze wel volgens den eisch der wetenschap doch gaf er een anderen naam aan of verzweeg althans den waren aard der ziekte zoodat hjj den huisvader niet eens plaatste voor de moeilijke keuze tusschen zgn plicht en zijn beurs Met het volste recht kon de man steeds verklaren dat b § niet wist dat er besmettelijke ziekte te zjjnen huize aanwezig was Neen de wet zooals zij thans luidt is een wasse neus en wordt op allerlei wjjz ontdoken met medeweten van hen die in de eerste plaats geroepen zijn te zorgen voor de openbare gezondheid Bovenstaande beweringen l ten wij geheel voor rekening van onzen zegsman Hg behoorde niet tot onze gemeente zoodat zjjne aanmerkingen niet loegen op Gondsehe toestanden Wij willen zelfs aaunemeo dat de artsen hier ter stede beter inzicht hebbeu Jn t geen het algemeen belang van hen ei lilr en dat bovenstaande schets wat sterk gekleurd is Doch wjj kunnen niet ontkennen dat er een kern van waarheid ligt in hetgeen hjj zeide Enkele onzer persoonlijke ervaringen bevestigen ons in het vermoeden dat de uitvoering der wet niet aan hare goede bedoeling beantwoprdt Wat kan daarvan de reden zijn Vooreerst gelooven wij dat vele artsen nielfc ingenomen zgn met de bestaande wet omdat jj gebrekkig is engeene afdoende bestrijding waarborgt De door haar veroorzaakte last weegt in hun oog niet op tegen het problematieke nut dat Z sticht en de e mindere ingenomenheid heeft dan tengevolge dat zij hare bepalingen niet con amore opvolgen maar alleen voor zoo ver dat noodig is om niet in botsing te komen met de autoriteiten Zoo meenen wij te weten dat vele artsen misschien wel de meeste voor mazelen al die drukte iet noodig vmden zoodat minder nauwgezette medici er al spoedig toe komen om met die ziekte de hand te lichten Naar onz e meening ten onrechte want bebooren mazelen met in hét kader der wet Groote Koninklijke Bazar Zeestiaai Firma D BOEE ZOITEIT dm Eoag 7EIILIGETINS EN 7EfiSIEHINQ der Lokalen van af DINSDAG 22 NOVEMBER tot en met ZATERDAG 3 DECEMBER alle avonden van zeven tot tien uur P UI W i pnt iH bIIo i othok n te ki ijir n liffoRiueno ft H vv iiMitr Toor ilo litnd Cam tic B oiitHini A n J t t k li r bfUM bot i trntit 1 9 u el 3 St ITicolaas Cadeaus EAU DE COLOGNE en ODEURS in prachtige Flacons SURPRISES en fantasie ARTIKELEN zgn in mime keuze bg mfl voorhanden Wed C van OIJE Vrijwilligo Verkooping De Notaris H GROENEN DAAL t Gouda is Tooraemens op WOENSDAG den 7 DECEMBER 1887 des roormiddags 11 unr in het Hotel DB Zalu aan de Markt te Oouda in het openbaar te VERKOOPEN Onder ADDINXVEEN 1 De BOUWMANSWONING entauaü cV0G LKSZANG met tl Hectaren 57 Areo iO CeotiareD Wm KOOI en BOUW LAN D mien Zoidplaspolder gemeente Zuid Waddinxveen Verhnurd de Landergen tot Kerstmis 1890 en de Geboaven en Erven to 1 Mei 1891 Een perceel WEILAUD aldaar zeergunstig gelegen aan den Breedenweg groot 2 Hectaren 91 Aren Eenepartg WEI HOOI eu BOUWLAND met daarop staande 2 Woningen naast het vorige perceel groot 3 Hectaren 9 Aren 40 Centiaren Nummers 2 en 3 te aanvaarden bji de betaling der kooppenningen Nommer 1 zal in eene massa en 2 en 3 na aizonderlgken afslag gecombineerd worden geveild en afgeslagen Nadere informatiën ten Kantore van voornoemden Notaris GROENENDAAL te Gouda alwaar het huurcontract ter inzage ligt De ondergeteekende vestigt de aandacht op hare ze zgn onovertrefbaar in helderheid geur en smaak Wed C van OIJE KREUPBLHOUT Luimige Gedichtjes door J A VAN DIEREN BUVOET 40 Bladz voor 25 Cents Ach blgft niet koud koopt Kreupelhont Het geeft dit moet ge weten Aan menig kind van elk gezindt Een warme portie eten In den handel verkrijgbaar BRILLEN op Voorschrift m HH Oogartsen S H POLAK OPTiniÊN Groenendaal Voor alle oogkwalen wordt met succes aangewend het zoo gunstig bekende Dr Chantomelanus OOG Ei WATER Wo l N Snnder Lefiea VT Iiiifihtlm Voorburg A Bo Berkel Ieder oo lgder make eer het te laat is gebruik van dit voortreffelgke middel en wanneer men het oplettend volgens voorschriften gebruikt zal men de heilzame gevolgen ondervinden Prgs per flacon met gebruiksaanwgi ng 60 et Verkrijgbaar bg Wed Bosman Bonda A Prins Zevenkuiseii Wed G WilhelmusWorrcl l Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda A A EEeENSBUEG TANDARTS nieuwe wet iedere W0MSDA6 eo DOIERDAG lecoosBlteeren voor alle MONDZIEKTEN enz Lange Tiendeweg D 23 Gouda Tandheelkundige llperatién pijnloos MV Minvermogenden kunnen des DONDERDAGS tusscheu 1 en 2 are gratis behandeld worde i De Notaris H J F HEIJMAN gevestigd te Haastrecht zal te Waddingsveen op DINSDAG 29 NOVEMBER 1887 des voorm Unre ten herberge van D NIEÜWKERK in het openbaar veilen en verkoopen EEN BOÜWMSWONM met vaste SCHUUR VaRKENSSCHÜUR TUIN en BOOMGAARD en verdere getimmerten benevens een perceel Weiland of Barmgrond alles staande en liggende te Waddingtveen uabg het Dorp in den Zoidplaspolder van Sckieland kad groot 93 Aren 50 centiaren in perceelen en gecombineerd en daarna voor JBiï iCverkoopendeWAGENSCHDüR staande bg het huis breeder bg biljetten Informatiën geeft voorn Notaris Uitstekend middel tegen HOEST en VERKOUDHEID Verkrggbaar a 18 et per Fl büSLOTEMAKERen Co Wordt GEVRAAGD een il op een Handelskantoor hier ter stede Vereischien zgn vlug kunnen rekenen en een vlagge en nette hand schrgven Aanbiedingen schriftelijk Adres onder motto Klerk b d Boekhandelaar H C EDAUW Jr te Gouda Een TANDARTS zoekt twee gemeuliileerde Kamers met Alkolot in het centrum der stad liefst met Uo Adres onder letter A B C bg den Boekhandelaar H C EDAUW Jr te Gouda f Sodener Mineraal Pastillen I Tegen hcesoliheid en hoesten wlèÏÏ k h i iiiiddf i Kon lUvei pttHtill w t rmtu wicriiie I den monri tn lat n smt t en wam d i rh legii knarr wm 7 ttjki kwaian vsn dsn MONO de KEEL n ds Lo cc vvou ttjlci kwalan vsn dsn MOHO de KEEL n do LoSgE Wanr zulke zpekton refld v Mfli n ij weken de nnstillen ffpwoniicn uit da bsita minar la tironn ii vai I SOden duor htdampmc ondur tocriclu ar d n konink m iijlto Be ondiiei Maa l den Keer Dr srOKLT LNu F eten loo ffotd ft a dt bionn n uM de slijm oplo Hen X ezea Ti slepende zinking e1 b lonsen Z fiihpppnlnffa minrralf f htïllen m oden T lUUOIbUluaa jo prootg jfet l jr nomen vn B iit U S in warm tniuernat utertresmoi lii makan eet vaere v midd 1 uit door hunue ver4a t tinv en tegen de m kwellende hoe ten Geoe pniie d alecbte vertering T m i orerlafltlnK eaaarnt katarrb de pastillen Ter S achatfen beter de loomf a ndu tfest ldncid van drn v I onderhoud der ortfanmmus bh qm 7I ii M nnn eenf rrroote weerde in de iier nnfefelrinnfln fIfiP X atelllné n an hfinondor na r d 01115IBMHyBll UBr ft liorgtv IBS en der lonöziektsn Lmorrh ïdei nolS Z Ifveropzertlu aanlioa lende veralfjtmn lf dpn T blod H lifl sorlt iier paittllleH aan dooi dfn natuur S elt voorjrebrttirr d i w rkzanmBte fenfr Kmiddrl I die lnjAonderliik ffebiuikt wordt voor ifreuwen k ndflran in df m eete haiDhomli nii en in vete t cliicti ikt word n m t ffonwi 8kimdi f mtwerklfijf orS rf II teircn nnkkdhiiie to HtanU en vershfiiuu en w I iOi ENKil Ml KU AI rAiniJ KNninin loz nj f hruikt word n m t g onwi 8kimdi f mtwerklfiif or finkki Ittiiifl to BianU en versiKdiuu en Bti deze Conrsnt behoort een EUvoeicsel Besmettelijke Ziekte Dezer dagen met een paar onzer vrienden sprekende over het roodvonk dat zich tegenwoordig in onze gemeente voordoet werd de meening geuit dat er veel meer gevallen van die ziekte zijn voorgekomen dan officieel bekend werd door aanplakking van de gedrukte biljetten aan de woning der lijders Onder neringdoenden en anderen die voor hun zaak schade vreezen als het bestaan van eene besnietteljjlce ziekte ten hunnent bekend wordt is het regel zeids onze zegsman dut de verplichte aangifte achterwege wordt gelaten geen biljet kenteekent honne woning de kinderen gaan naar school als ware er niets bijzonders huren of kennissen vernemen het toras of vermoeden het maar overigens kraait er geen haan naar Ongestraft overtreedt men de wet en de getroffen ge iniieu worden brandpunten van besmetting wanruit de ziekte zich steeds meer versprfidt Ja antwoordde een onzer de wet is machteloos tegenover dergelgken onwil als men verkiest geen arts t roepen bjj een patient zooals in deze gevallen dikwjjls gebeurt dan is het moeilijk uit te maken of er werkelgk besmettelijke ziekte aanwezig is Wel hebben de ambtenaren van het geneeskundig staatstoezicht en de burgemeester bet recht verdachte woningen zelfs ondanks den wü van den bflwoiuuv hi oik D ta treden maar van deze bevoegdheid zullen zij toch niet zoo grif en slechts in uiterste gevallen gebruik maken Oe ambtenaren van het geneeskundig taststoezicht zjjn gcwoonljjk niet ter ilaatse de leden van de geneeskundige raden zgn in den regel practiseerende iirtsen of gereatigde apothekers die even min als de burgemeester zich gehaat willen maken door consequent van deze wetsbepaling gebruik te maken ten einde alle wetsont iuiking te koeren Daarenboven komen er vele gevallen voor die de familie zoo geheim houden dat zelfs buren en goede vrienden er niets van bemerken indien er dan zelfs geen vermoeden van overtreding bestaat kau er van onderzoek een sprnke ziju enkele minder voorzichtige of minder slimme lieden zouden betrapt kunnen worden maar afdoende is ook deze niaiitregel niet Gjj hebt gelgk zei de eerste spreker maar genoemde wetsontdmkmg geschiedt ook indien er een geneesheer geroepen wordt en de fraude dus gemftkkelgk zou kunnen worden geconstateerd Niet de dokt r is aansprakelijk voor de aangifte maar het heofd van het gezin Hoe is gewoonljjk de gang viin zaken Een kind wordt onges eld de ouders roepen eeu arts deze constateert al spoedig dat het aan besmettelijke ziekte Igdt geeft de noodige voorschriiten en raadt den huisvader aan het geval ten stadhuize aan te geven Daarmede beeft lijj aan zgn plicht voldaan en is hg verder van alle verantwoordelijkheid ontslagen Indien er geen aangifte geschiedt dan zet de art in den regel zijn bezoeken voort als ware er geen wet op de besmettelijke ziekten en als ware er geen ander belang te behartigen dan het bjjzonder belang van zjn cliënt Ik geef toe dat het inoeielgk is anders te handelen want geeft 1 de arts nit eigen beweging publiciteit aan het geval ter plaatse waar het behoort dan neemf de betrokken huisvader hem dat zeer kwalgk hij krggt den naam van zeer lastig te zijn ge t eest is of babbelt een half uurtje met andere dienstboden die kinderen bg zich hebben ot althaps dadelgk daarna ze thuis zullen vinden Maar dat zgn onverantwoordelijke handelingen zegt iemand Eilieve hoe diep zit bij sommige menschen het besef van verantwoordelgkheid jegens den naaste vooral bg jongelui zooals de meestï dienstboden Daarbg komen nog godsdienstige meeningen van minder ontwikkelden die alle voorzorgsmaatregelen afkeuren en er een soort van fatalistische wereldbeschonwing op na houden Waarljjk als men dat alles zoo eens nagaat dan kan het minder verwondering baren als sommige artsen zeggen Wat helpen die enkele voorschriften der wet in den strgd tegen zooveel gelegenheden om de besmetting over te brengen Doch al laat zich de houding van sommigen tegenover de besmettelgke ziekten aldus verklaren goedkeuren kunnen wij ze in geenen deele Waar bet meerdere vooralsnog onbereikbaar IS moet men het mindere niet moedwillig versmaden Indien alle personen die bg deze zaak betrokken zgn de handen ineensloegen om te waken voor eene zorgvuldige uitvoering der wel in den geest waarin zij opgesteld is dan zou men een heel eind verder komen dan door eenvoudig Gods water te laten loopen over Gods akker In afle gevallen de wet is er en niets achten wij nadoeliger dan dat het publiek in den waan gebracht wordt dat men het met hare stipte uitvoering zoo nauw niet behoeft t nemen TOrbied voor de wet is een der grondzuilen der maatschappg daarmede de hand te lichten is steeds bedenkelijk Zon het niet een groote verbetering zjjn indien de wet behalve aan de hoofden van huisgezinnen of die hen vervangen ook aan de artsen de stellige verplichting oplegde om voor onmiddellijke kennisgeving aan het gemeentebestnor van elk te hunner kennis komend geval te zorgen Natuurlijk met de noodige strafbepalingen b x schorsing of ten slotte ontneming hunner bevoegdheid tot practiseeren Allen stonden dan gelijk en de nauwgezette medicus behoefde niet te vreezen voor onedele coucurrentie van minder conscientieuse en daardoor meer populaire ambtsbroeders Het is maar een v aag van ons die buiten de medische praktijk staan en misschien mogelijke bezwaren niet kunnen voorzien De groote zaak in deze bl jft echter de medewerking van de zjjde van hel publiek Ook in dit op icht kunnen de geneesheeren veel goed doen door ieder die in zjjne omgeving lijders telt aan hesniett lijke ziekte te wgzea op hunne verantwoordelijkheid jegens anderen en op hun maatschappelgken plicht om zooveel mogelijk te waken tegen verspreiding der ziekte Indien elk in zgu kring daartoe het zijne doet door onkunde en zorgeloosheid te be trijden dan is daarvan tellig meer vrucht te wachten dan van de beste wet BINNENLA ND GOUDA 26 November 1887 Burgemeester en Wethouders dezer gemeente hebben bepaald dat do verkiezing voor een Lid van den Gemeenteraad ter vervanging van den heer W Brand van Straaten zal plaats hebben Dinsdag 20 December Do heer M J van Gelder alhier deed met gunstig gevolg het examen van huis akte middelbaar j onderwijs voor boekhouden