Goudsche Courant, zondag 27 november 1887

Groote Verscheidenheid tANDBOriW Zondag 27 November 1887 m ome libles alm Kreeft Sardines Paté de foies gras de LaHenry Pasteijen Galantines Ragfouts h gg y couned beef lajvgüe de Wild en Gevog elte Salades Daubes y BOEIJP LC JVCHTOJVG Crèmes Vlade s N Verschi Jende SOEPEN KoTide en Warme PUDDIITGS y Rnime Kenze Verschillende X CHAMPIGNONS OLIJVEN CHOCOLAADen Augurken Uitjes SUIKERWEEKEN Fijne BORSTPLAAT in verschillende Kleuren en Genren en IJS SPllITSLKTTERS CONFISMVB van Wijlen Z JT H Prins Hendrik der Nederlanden l BEEEBAAET U MARKT GOUDA CD VLEESCH EXTRACTEN Iiimonadea en Vruchtentappen Fijne qualiteit MBLK Choeo RTJ W IJ S TEiT A LLE TIJTIDB VEIR iCR IJ Ca B A I DEJEUNERS 1873 DINERS en Soupers met Ègbehoorend Servies zilver Bediening enz Verschillende T A A R T E N Montés Noga s Koude en warjnc Schotels M Civiele en Militaire IITRIISTIMEN voor Oost en West Indië 4 wm A 62 Markt A 62 DE STAÏ PARIJS Gouda Markt A 62 Bodegraven n d L Kerk Uitaluitend ElOMNGEMAAKTE GOEDEJREN Steeds voorradig eene groote sorteering WIUTER KLEEDIÏÏGSTUKKEIT ALS HEBBEN Ratt COLBERTS f 5 75 6 50 7 75 8 geheel gevoerd PALETOTS in Ratt en Flopcone 7 50 8 50 9 75 10 geheelgevoerd fijnere aualiteit 12 50 16 20 24 tot 3 in meer dan Vijftig diverse Kleuren en Dessins HEEREN DBMISAISONS 6 50 8 50 10 11 13 50 18 en hooKer COSTUMES 11 13 50 15 18 21 24 PANTALONS 2 50 3 25 3 75 4 50 7 9 en hooger JACHT VESTEN 2 75 3 50 4 25 5 5 50 REIS DEKENS en PLAIDS 4 75 5 50 6 50 8 en hooger JONGEH PALETOTS 4 5 50 6 50 8 9 12 13 50 en hooger COLBERTS 3 75 4 50 5 6 7 50 8 KINDER JASJES 1 99 2 25 2 75 3 50 4 76 5 90 7 9 11 f il PAKJES 1 25 1 50 2 2 75 3 25 3 75 4 50 ook in Tricot GOEDKRE 1 AAR M4AT worden in Jen kortst mogelijken tijd vervaardigd Er wordt GEVRAAGD met lo Mei een SUIS m s mm en een klein KAMERTJE of een ruim BOVENHUIS flnnrprgs 250 a ƒ 275 Brieven franco onder letter Z aan de Boekhandelaars J VAN BBNTÜM ZOON GEVRAAGD tegen ha f December een fl en fats DIENSTBODE als MEID ALLEEN van goede getuigen voorzien loon naar bekwaamheid Adres TURFMARKT 161 Gouda Snelpersdmk van A BRINKMAN te Gouda t r lUOj I pqebj I IPer doos 40 Cent j Geen beter middel voor verkoudheid als de I beroempe DROP uit de Blikken Trommel van I A VAN TL IJL Paleisgtraat Amsterdam Uit merk is alleen verkrijgbaar bjj J J van der Sanden I Banketbakker Markt Gouda j Per doos 4 0 Cent Gloria Zijden en Sanella PARAPLÜIES met de NIEUWSTE STOKKEN SCHEJNK en Z Diverse mooie zeer geschikt voor ST NICOLAAS GADEADI Wed Bosman Tiendeweg D 84 Si J icolaas Cadeau Kistjes van 25 50 en 100 stuks SIGAREN Puike qualiteit fijne verpakking A DERCKSEN Korte Oroenendaal itfaiifijcf o VERGilDËRIKGVAKDEMEMËE TËR44D VKIJÖAG 25 NOVEMBER Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorn Tegenwoorrlig 14 leden Afwezig tijtt de heeren Prince en Lotsy Laatstgenoemde had kennis gegeven wegens ambtsbezigheden verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Ingekomen is Ëene missive van den heer J A Brand van Straaten waarbg wordt kennis gegeven ven het overlijden van den he r W Brand van Straaten lid van den Gemeenteraad De voorzitter zegt daarop hetvolgende Mijne Heeren I Wy hebben door den dood van den heer Brand van Straaten een onzer hooggeachte medeleden verloren Gedurende ongeveer 25 jaar was hg lid van don Gemeenteraad en met den meesten ijver nam hij ds plichten daaraan verbonden waar Hy was ons albn lief de vriendelijke en goedharttge man en wij achtten hem hoog om zga helderen blik en om de warmte waarmede hij streed voor hetgeen naar zjjn overtuiging iii het belang der gemeente was Gaarne luisterden wij naar zijn gemoedelijk dikwgls geeatfg betoog dat zelden zonder invloed bleef op de besluiten door ons genomen Zyn woord zal in deze vergadering niet meer door ons worden vernomen maar de herinnering aan hem bljjft als aan een voortreffelijk burger en een man dis met waardigheid en met warme belangstelling lUieds de behingen der Gemeente voorstond I De vergadering betuigt hare instemming met die woorden De voorzitter deelt mede dat aan de familie van den heer van Straaten een brief van rouwbeklag namens den raad is gezonden Ds voorzitter deelt mede dat Godeputoordo Staten hebben goedgokauni het raadslxisluit van 18 Octolier 0 tot de uitgifte van gerbleerden grond aan J vtn Kuuwen Deze me ledediDg wordt uiigcnomea voor iMiiH llvingIngekomen zyn 1 Kene mitsive vnn de onmHie van Toezicht op hot Imager Onderwijs inzon KlMe ecne aanbeveling voor lid dier Oommissie ter vervanging van Mr J H van Mierop die zijn ontslag nam Daimip staan do heeren G P Cheriex en A W Boes Ter visie on benoeming in de volgende vergadering Voor de periodieke aftreding mot 1 Januari e k werden do volgende aanbevelingen ingezondi n Voor Lid der Commissie van Toezicht op het Imager Onderwijs de hh H P Schim van der Ixjeff on W liotsy Voor Lid der Gommissio over de Stads Muziekschool de hh M Sprugt en J F C W Adols Voor Begont dor beide gasthuizen do hh II P N Koemans en H Groeneiidaal Voor Regentes der beide gasthuizen Mevr van Bergen IJzendoorn Evekink Busgers en Mevr Knaap De Klerk Ter visie en benoeming in een volgmdo vetpidering i Een voordraoht voor onderwyaero aan de Tusschenaohool Daarop staan MeJ K JENNÉ te BuMum H G BUKGEBSDIJK teGouda G W BIX K te Gouda Ter vi ie en Iwnoeming in de volg vergadering 3 Een voorstel van B en W om afwijzend tebeashikken op een verzoek van J Verdries omde kelders onder het raadhuis weder voor G jaar temogen huren daar do gemeente behoefte heeft aaneen bergplaats waarvoor die kelders kannen dienon Tor visie 4 Een missive van P Bosman verzoekende ontslag als noodhulp ljjkdrager Wordt eervol verleend Aan de orde Het voorstel betreffende een wijziging der Gémeente begrooting dienst 1887 Wordt goedgekeurd Aan de orde Het adres van W M de Tong betreffendo eene waterpomp aan den Korten Tiendeweg B en W stallen voor daar de bezwaren waarop adressant wijst gegrond zyn de pomp weg te nemen daar deze ten gevolge der Waterleiding thans mindoi noodig is geworden De heer van Iterson vereonigt zich met dit voorstel daar het water uit die pomp zeer slecht is Het komt uit een zgl waarop vele keukens uitkomen die daarin alle afval weggooien en dus behoeft het geen betoog zegt spr welk water daaruit opgepompt wordt Zonder hoofdelijke stemming wordt hot voorstel van B en W aangenomen Aan de orde Het voorstel van den lieer Dr F H G van Iterson betreffende eene reorganisatie van de geneeskundige armenverzorging De Voorzitter doet naar aanleiding van oen hnm medegedeelden wensch de openbare vergadering overgaan in eene met gesloten deuren Na heropening zegt do heer van Iterson dat hij de missive van B en W bij den Raad ingediend naar aanleiding van rijn voorstel mot liolangstoUiug heeft gelezen en dat hij erkentelijk is dat B en W de zaak niet zulk een grooten ernst hebben onderzooht en nagegaan D Bosite daaraan door hen besteed is buitengewoon groot geweest en had spr kunnen denken dat daarvoor zooveel jSiijeito noodig ware hij zo i haast geschroomd hebben het voorstel te doen 8p hoopt echter dat het voorstel tot goede resultate zal leiden Gaarne zal hij het nader uitwerken n op de cijfers door B en W in hun missive genoïTd berekeningen baseeren en nagaan welke koste i het gevolg zullen zijn van de door hem voorgestelde regeling De voorzitter zegt den heer van Iterson dank voor die toezegging Daarop wordt benoemd tot 1 Onderwijzer aan de 2 Burgerschool voor jongens de heer ƒ Slop 2 onderwijzer aan die school Niets meer aan de orde zijnde wordt daarop de vergadering door den Voorzitter gesloten TOOITEIEïXj Donderdagavond werd Georges Ohnet s Gbavik Saeaji hier ten tooneele gebracht en ofschoon de bijvoeging op het programma Smxm t mn het Théittre da Gytimase te Parij nog volstrekt geen waarborg is dat een stnk ook hier te lande succes heeft een Pargsch publiek en een Hollandsch publiek verschilt nogal wat is het ons aangenaam te kunnen constateeren dat genoemd stuk ook hier in den smaak viel Natuurlijk bleven er voor hen die den roman waaruit het is getrokken niet hadden gelezen eenige vragen omtrent het karakter der personen over maar het is zoo handig samengesteld dat het voor ieder een gonictliaar stuk was Dat de keuze op dit stuk gevallen was was velen zeker ook daarom aangenaam omdat wij daarin Mej Marie Vink in een hoofdrol zagen optreden Zij kweet zich uitnemend vau hairtaakl Inzoo n hartstochtelijke rol hadden wij haar hier nog niet gezien en het strekt haar tot groote eer dat zij in de vertolking daarvan niet overdreef Herhaaldelijk rd zg dan ook geapplsodUieerd en teruggeroepen Na fón bedrijf zelfs tweemaal in Gouda een zeldzame eer I De hoer Tartaud verdieèt ook ea woord van lof voor de vertolking zijner moeilijke rol en hoe de heer D Haspels een roljjbot te veriolken als die van den jraaf de Catialheillet weten wij van ouds De heer Rosier Fioassen was een echte g rvreter Met den haer Poolman zorgde laatstgenoemde er voor dat wij bij al de ernstige tooneolen die wij zagon ook eens konden lachen Mej Pauline Boorslaan heeten ij welkom op de planken waar hare moeder eepo zoo schitterende earrière achter zich heeft Een naam te dragen als de hare legt aan die jeugdige actrice buitengewone verplichtingen op Haar pel thans reeds te beoonleelen mag onnoodig heeten wij willen ons voor ditmaal er toe bepalen haar een gelukkige loopbaan toe te wenschen In de gelukkige omstandigheden waarin zij als jonge actrice gopUatat is kun zij het met gverige studie en volhariling ver brengen In het vervolg mag er wol voor gezorgd worden dat men mliter het tooneel wat minder leven maakt Bij enkole treffende passages was het gepraat soms vrg hinderlijk I Het Oude j innenhuis Onder de gestiéhten lMi t p Gouda room draagt raag in do eerste plaats hef Oude Mannenhuis genoemd worden Men weet dat dit reeds meer dan drie eeuwen bestaat Het gebouw waarin hét gevestigd is werd in 1659 door een zoon uit een der aanzienlijkste Goudsche geslachten voor dat gesticht afgestaan en ofschoon de inkomsten waarover men te beschikken had aanvankelijk ijiet veel to beteekenen hadden werd dat later veel beter zoodat het weldra een aanzienlijke en welvarende stichting was dat het gebleven is tot op den huidigcn dag Waarom wg dit hier roleveeron P Omdat wg een enkel oogonblik de aandacht onzer lezers willen bepalen bij genoemd gesticht naar aanleiding van een kolossale verbetering die het dezer dagen ondergaan heeft en die de eerste is van dien aard in Gouda In hot afgeloopen najaar werd ill door heeren Regenten van het Oude Mannenhuis alhier besloten tot den aanleg eener centrale verwnrrailig in genoemd gesticht en werd de uitvoering van dit werk opgedragen aan do firma Christiaan Jtigsson en Co te Enschede Wij waren thans in de gelegenheid om deze inrichting die sedert eenige weken in gebruik is genomen te bezichtigen en hot is ons een genoegen te kunnen constateeren dat ze in alle opziohten voldoet Do warmto wordt voortgebracht in 2 ketels met dubbele wanden die van binnon gestookt worden en waarvan do ruimte tusschen do wanden mot water is gevuld Het warme water verdeelt zich in een buizennet hetgeen door het gelieele gebouw circuleert en de lucht verwarmt zoodat in alle zalen en vertrekken een aangename temperatuur wordt opgewekt In sommige localen o a iii de ziekenzaal en de geéelschapskamer zgn afsluiters aangebracht waardoor de toevoer van warm water in de leidingen kan geregeld worden Bij deze bezichtiging van het Oude Mannenhuis Wol het ons opnieuw op hoe uitstekend hior alles is ingericht Overal heerscht niet alleen groote netheid en koBri e zindelijkheid maar het treft den bezoeker dat er groote orde en zelfs zekere gezelligheid gevonden wordt die in dergelijke gestichten vaak te vergeefs gezocht wordt Wij doorwandelden het heele gebouw betraden verscheidene der kamertjes en mochten van meer dan een der bewoners vernemen hoe ingenomen men was met de nieuwo verlietering Inderdaad voor ouden van dagen is ffWarmte een groot levensgenot een eerste vereischte bijna om gelukkig te zijn daar zij meestal in do oninogelgkheid zijn om zich veel te bewogen Welnu dat genot is de bewoners thans volop geschonken en roet de meeste erkentelijkheid zal daarvan worden geprofiteerd Uit volle overtuiging mogen wij Jus zoggen dat de centraio verwarming uitstekend voldoet en wij achten deze voor andere estichten en groote localen zeer aanbevelenswaardig Naar men weet is het een eigenaardigheid van dit mannen gesticht dat het st iat onder directie van een vrouw Sedert 1659 is dit reeds het geval In de Getehkdeni e t eschrijmng der stad van der Ooude van de Lange van Wijngaerden bewerkt door J N Scheltema wordt dit althans vermeld en laatstgenoomde heer voog Ie daaraan toe dat dit toevertrouwen van het gesticht aan een vrouwelijke directie zeer verstandig is vooral zogt hij wanneer deze er eene is van geaardheid karakter hoedanigheden beginselen als de tegenicoordtffe welke de meeste der inwo nende gelijk zonen des huizes hijnno moeder liefhebben De vrouw waarop deze woorden doelen staat nog steeds aan het hoofd van het gesticht en wg hopen dat rij Mejuffrouw J Kerape nog lailg de Directrice zal blijven De groote orde de goede geest en de keurige notheid die er heerscht zijn voor een groot deel haar werk Moge zij nog lang voor het Oude Mannenhuis gespaard blijven BoUenlandscJi Overzicht In Frankrijk heerscht nu werkelijk een presidentcrisis Allo pogingen van president Grévy tot het vonéen van een ministerie zijn mislukt on bijna alle staatslieden die hij raadpleegde gaven hom den raad af te treden Op firisson volgden de hoofd redacteur van de B idkal Henry Marot de senator Paul Devès en do opportunisten Raynal en Ribot doch an deze wilde altoen Bibot een ministerio vormen mits de heer Grévy aftrad De president heeft dan ook reeds besloten af te treden doch het is nog onzeker of hij het bestuur in handen van den heer Bouvier of in die van een nieuw ministerie zal achterlaten In aUen gevalle verwacht men dat het congres tot verkiezing van een nieuwen president in het begin der volgende week te Versailles zal bijeenkomen De Duitsche bladen hebben t natuurlijk druk over de valscho Bismarck brieven waardoor de Czaar is om den tuin geleid en tegen Duitschland opgehitst Bis marck moet zeer verwonderd opïekekon hebben toen de Gzaar hem zijn Rusland vgandige politiek bewijzen wilde door een beroep op de nota s welke Bismarck gezonden had aan de Duitsche ambassadeurs en gezanten Bismarck antwoordde den Czaar Sire wanneer men u zulke nota s heeft laten zien als van mg afkomstig dan heeft men u bedrogen want ik heb dergelijke dingen nooit geschreven en mijn ambassadeurs hebben mij ook nooit zoo iets bericht Nu was de beurt aan den Czaar om zeer verbaasd te zijn Bij de wederzijdsche ophelderingen bleek dat de intrige haar oorsprong had in Orieanistische kringen De Czaar heeft Bismarck beloofd een streng onderzoek te zullen instellen naar de bedrijvers der vervaisching Wanrschijtdijk zullen wij er dus nog wel meer van hooron Ook te Berlijn zal onderzocht worden wie uit den hofkring de valscho berichten naar Petersburg zond als zou Keizer WUhelm gebukt gaan onder de politiek van Bismarck en gaarne van zijn Rgkskanselier ontslagen raken Bismarck is voornemens van dit bedrogtoen rechtzaak te maken en strenge vervolging voor te schrijven De National Zoitnng vermoedt dat de Orieanistische oragering en de verwanten van prins Ferdinand van Bulgarije aan de vervalsphing der brieven en dépêches medeplichtig zijn Het ligt volgens dat blad voor de hand dat men den Czaar uit Sofia heeft wijs gemaakt dat Duitschlands staatkunde prins Ferdinand steunt ten einde door die voorstelling mot den Czaar te kunnen onderhandelen Of na do ontdekking van de valschheid in geschriften de vriondschappelijke verhouding tusschen Rusland en Duitschl ind geheel zal worden hersteld is een andero vraagde belangen tusschen Rusland en Duitschland loopen in het Oosten uiteen of liever Rusland stolt den eisch dat Duitschland zgn belangen in het Oosten krachtig zal bevorderen en dat kan Bismarèk niet omdat hij alsdan in botsing zon komen mot Oostennjk De mogelijkheid bestaat echter dat Rusland en Oostenrijk door bemiddeling van Duitschland zich zullen vorstaan Te midden dezer algcmoenc crisis in het oosten on westen is de Duitsche Rijksdag geopend waarin bijzonder veel werd gesproken ovor Duitschslands vrodolievondheid maarte golijknrtgd oen versterking van de landweer en den landstorm werk aangekondigd tot versterking van Duitschlands weerkracht tegen onrechtvaardige aanvallen Geen wonder dus dat ook in verband met de enistigo ziekte van den Duitaohen kroonprins eenige bladen daaruit do j è