Goudsche Courant, woensdag 30 november 1887

i ieuw 887 IWoensdag 30 IVovember M 363S GOUDSCHECÖURANT lieuws en Advertentieblad eoor Gouda en Omstreken ïf if 0211 ï Mr J ïr volgtrekking maVen dat prins Bismarck ondanks bet drievoudigverboud den politieken toestand in Europa nog steeds als onzeVer blyft beschouwen Duitschlands liiianoieele toestand is echter guns iger gewordfn l e uitgaven voor 1888 89 worden geraarad op 921 689 1 tO Mark en kunnen geheel uit de inkomsten worden bestreden De vaste uitgaven bedragen 771 961 697 cu de uitgaven voor oons 149 727 443 M Door de Bondsstaten moet daarvoor in dit jaar worden bflgepast 212 670 009 Mark hetgean 25 753 694 Mark meer is dan in het vorige jaar De Kngelsche regeering geeft den weerspanningen nationalisten in lemnd geen kamp De onderkoning van Ierland heeft nu een nieuwe proclamatie uitgevaartligd waarbij de Liga mot al haar vertakkingen in het goheole graafschap Kerry wordt verboden Daartegen ontvaqgen de nationalisten tteeds steun uit Vmerika Nu weer hoeft de penningmeester der Ijiga Biggar 20 000 dollars van de Amerikaansche Fenians ontvangen Te Londen worden nog altijd buitengewone politie ügenten aangenomen omdat de toestand nog steeds niet vertrouwd wordt Het centraal comité der werkliedenvoreenigingen zond een deputatie om den Lordraayor uit te noodigen een inzamflijk te houden ten bate der werkeloosen Verschillende bladen laken dit besluit en w jz er op ilat dit de oorstc inaal is dat werklieden aalmoezen komen vragen Do chef van de politie te Londen Sir Charles Warren hield een redo bij geleganhoid van zijn installatie tot eerolid van het lederkoopersgild Naar aanleiding der iOBgste ongeregeldheden herinnerde hij aan t oude Bonie waar de Staat ook begon met eerat brood aan aan de leegloopers te geven en daarna gedwongen weed ook vleosch en geestrijke dranken te verschaffen Wanneer een Staat de luiheid in do hand werkt zoide Sir Warren begaat hij zelfmoord Gelukkig was de toestand in Londen nog niet zoo slecht al in het oude Rome Honderdduizenden zijn nog bereid hun plicht te doen inaar diende gewaarschuwd tegen luiheid en gemakzucht wanneer er gewerkt wordt door ioder die werken kan zal het medegevoel met de noodlijdenden dat een nationale deugd van Engeland is de crisis helpen overwinnen lLDVËRfE TIE r Fijne Dassen A 7 os Az Kleiweg E 73 en 73 c i m m EESSE is wederom gearri veert met puike lading Zeeuwsche Aardappelen h f 180 per Mud n Ligplaafc BOLWERK Beste Java Koffie 1 25 en 1 30 per KILO IMJ J F BERMA5I en Zd Tiendeweg De beroemde BORSTHONING uit de Fabriek van H DEN OUDEN te Boskoop Per halve flesclj 0 75 Vi 040 Depólhoader D M NETER Gouda Korte Tiendeweg No 12 Depóthouders gevraagd tegen een goed rabat f I EVRAAGD Toor den verkoop van MACHINE OLIE WAGEN OLIE en SMEER enz in alle plaatsen van Nederland tegen hooge provisie Aanvragen franco in de Dnitsche of Fransche taal onder Letters D E 146 aan G L DAUBB en Co te Keulen Runder Rookworst MUISJES ROOEiWORST Gerookte TONGEJV ea ROLPEUS in t zuur M JONKHEID WESTHAVEN n li Postkantoor S I PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bg PEETERS Jz te Als bew s van echtheid is cachet en kark steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE ieuw Aangekotnen uit Zwitserland een groote collectie HOÏÏT SNUWEEE In het WIJDSTRAAT 173 voorts BIJOUTERIËN Barnsteen en Meerschuim TABAKS en SIGARENPIJPEN LEDERWERK en duizend andere zaken geschikt voor St NicolaascadeaDx De Étalage is MAANDAG gereed Achtend üw Dw Dr PIERRE GIJBELS Opnieuw ontvangen de Nieuwste Stoffen voor Demi Saisons en Winterstoffen tegen concnrreerende prgzen W BOER Tailleur Turfmarkt Gouda Prachtige Eistjes inhoudende 25 50 en 100 SIGAREN zgn in alle prjjzen bj mjj voorhanden en zeer geschikt voor St MCOLAAS CADEAÜX Wed C van Oije DAGELIJKS versch voorhanden GOED GEVULDE BOTERLËTTEBS VROCHTENLBTTEES STRIKKEN PAIN d ILE St NICOLAAS klein GEBAK enz Cuisinier Patissier Oosthaven B 36 eOEEEEEmSTOEB ROTTERDAIW GOUDA v v Alle goederen welke met de Radérstoomboot DE IJSËLi vervoerd worden z n volgens Amsterdamscha beursconditien tegen transportschade door m verzekerd C G vAiï DEK GARDEN Vraag DE LEESIOUITa Geïllustreerd Weekblad Abonnement per 3 maanden 75 et per Nommer 6 ets Te verkrggen bfl den Heer H BOUWER Achter de Vischmarkt Goed ADRES van PARAPLUIES met Zijden Sanelte en Gloriastof geschikt voor St Nicolaas cadeaax Parapluiea Banar Lange Tiendeweg D 61 T CSrXTJBIL m Repareert en Overtrekt Schroerstoomlroot ALIDA GOUDA ROTTERDAM DORDREOHT v v Vertrek DONDERDAGS vao Gouda naar Rotterdam ten ll j ure voormiddags De Ondernemer F van UTRECHT F STROEVE Markt A 69 Bericht ontvangen te hebben een bnitensewone groote sorteering LUXE ARTIKELEN in de nieuwste GENRE is in de uitgebreidste keus voorhanden Een bezoek aan myne Étalages wordt eeq ieder aanbevolen STËEIVKOLEN Na de lading Steenkolen gelost is bao iJ verplicht door de buitengewone hooge sefaeepsvrachten de prfls der STEENKOLEN met 5 ets per H L te verhoogen zoodat de prjjs nu is Extra grove KACHELKOLEN 0 60 ets HAARDKOLEN 0 85 cte contant vrg aan huis Afgehaald 5 cte per Hectol minder A KAPTIJI Gouda Flnweelen Singel 593 26 Nov 87 Magazgnen Buurtje Si lülcolaasfeest De ondergeteekende bericht dat hg wederom ruim voorzien is van Kinderspeelgfoederen SURPRISES TOOVERLANIHARNS ALBUMS van 27 ets tot en met i Gulden enz alsmede een groote voorraad 27 cte Artikelen bgzonder geschikt voor St Nicolaas cadeaax Onder aanbeveling üw Dw Dr Z V D KASTEELEN Korte Tiendeweg D 87 N B Zooeven ontvangen een groote sorteering ACCOBDBONS OPENBARE op WOENSDAG den 14 DECEMBER 1887 4es namiddags ten één nre in het Baadbniate Gouda van f de leveriag van de ten dienste der Gemeente gedurende het Jaar 1888 benoodigde materialen als Perceel I Houtwaren a fiikenbout i Amerikaansob groonenhoutc Oreenenhont d Deunenhout I e Deelen Bondhout 0 2 Uzerwerk 3 SpUkers en liohte iSaer waren r 4 Lood Zink en Soldeer f 5 Verfnraren en Olas ff 6 Teer ff 7 Kalk ff 8 Grind ff 9 Zand ff 10 500 H fijne Puin ff 11 300 000 Blauwe Usel straatklinkers ff 12 40 000 IJselmetselplavij ff 13 105 000 Vecbtsctae straatklinkers Waal7orm ff 14 25 000 Vechtsche straatklinkers Veohtscbe vorm ff 18 10 000 Ben AhinkeUen Vii ff 16 Bet benoodigde plantsoenen boomgewas i pet onderhoud der straten arbeldsiQonen c Het maken vab SM Heter dennenFerkoenbesoliOeUlni langs de Noordzijde van 40 Kamemelksloot d Het maken van 64 Heter walbasohoetiing langs het bassin van deZweminrlohting D9 monsters der perceelen 8 9 10 11 12 13 en 15 zgn aan de Stadstimmerwerf te beziclitigen De Iwstekken en voorwaarden liggen dageIgks l de Zondagen uitgezonderd des voonmddags j van 10 tot des namiddags 1 nre ter inzage op de Secretarie der Gemeente en an de Stadstimmerwerf Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArcttitect De inschrgvingsbilletten moetan voor ieder perceel afzonderlijk op zegel geschreven door den aannemer en de beide borgen geteekend den 13 December 1887 vóór des namiddags 5 tke ter Secretarie op het Raadbnis bezorgd zgn OEEt K ESPiJIVMEER I voor allen die het wereldberoemde echte @ K K Rot Tandarta Dr POPP S i otAter 0 gebruikt hebben Boven ieder ander Tand water t verkiezen Is voorbehoedmiddel tegen Tanden Mondziekten Bij gebruik van het Mondwater en Dr P0PP8 TANDPASTA Tandpoeder i s behoudt men teedg g ezonde en gchoone Tanden een eerste vereisohte tot het behoud van eene gezonde maag Dr POPP S Tandplombeersel om zelf hollo kiezen te vullen Dr POPP S Kmldenzeep 18 met het grootste succes ingevoerd tegen iedere soort van Huiduitslag POPP S ZonneMoem OUezeep fynsto en beste Toilet Zeep WAAB8CHUWIN0 I0f Alle bestaande namaaksels v Anathorin gi Montirater z jn voor de Oezondheid schadelykvolgens analyse daarom waarschuw ik hiermede het geëerde publiek voor aankoop vanzulke namaaksels Dr J O POPP IK Hof Tandarla en mtmniar ieri natherin Freparatm te Wemea Depots van alleen echte Anatherin Preparaten bevindun zich te Gouda bq de firma J C Zeldenryk k Co Drogist op de Markt te Kotlerdam bij F E van Santen Kolff te s Hage bg J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Bqn te Schiedam bg C Malta Gz te Leiden bg K Noordgk te Amsterdam bg F van Windheim Co en H H ülotli Co apotheek te Utrecht bg G H N van Spanje idem Lobry Porton Droogisten Soelpersdrak van A Bunk hak te Gooda BINNENLAND GOUPA 2 November 1887 Wocnsiliig 7 December e k heeft in de Sucietoit ffOus Genoegen alhier eene buiteugeirona tooneelïoorstellin plaats door do Nieuwe Kotterdiimschu Schouwbiirg Maiitechnppij Dir Ale Faassen Opget oerd wordt Kleine T KqntH ilramu in 3 tsfereelcn bewerkt naar den roman viin 5 j larotie In Amstonlnm en Hiitturdam nurd dit stuk lier haalilelijlt met groeten bijval opgevoerd liet schijnt voor het groote publiok zeer boeiend te zijn en moet als rollcsstuk aanbeveling vcrdioneu Ue rollen wpnlen vervuld door de hli Ucx F as9i n li II Chrispgn M van Niemvhiud Unyibroek VTagemans Ruygrok en de dames Klég Bruyu Sublairolles van Korlaar lléijblom eiiz enz Als een I ewij8 hoe het publiek iu le handeling van het stuk modeleeft schrijft liet Xomloj nhlad van 16 October jl In het dramii Kleine faa ueii komt oen gocilliartige schat uit voor eeu straatslijper wions droombeeld is komiekzanger te worden in eun café chantant Voorloopig doet lig van alles loopt met den schoeubak zamelt iniljes sigaar in aan den ingang van publieke vermakelgkheilen opent portiereu klimt iiiilclijk op tot hnipliedicnde in ucn bcureuhuis cu bereikt ton laatste zijn ideaal Ilij zal nis trnorkomiuk delniteeren in ueu café cüantiuU van don Ins stt n rang Het publiek nu hul erg achik in dien ïroolijken oolykeii deugniet door van Nieuivland met veel waarheid voorgesteld ilut debuut beeft plaats ai h er ihi cliermen liet geluid dringt echter uu en dan naar buitau tot ep ilo stnat Wiiar iuffiiddel het dr inA voortsptult Men hoort den debutant een deel zgnor TOukelnieuwe chansoiiuett ie Kar vmi Uscur uiet onmogelijke stfjm opdrenncn en tegelijk hoort lucu hem met oorverdooïcnd geweld uitfluitcn Dat ergerde ilo Galerjbezoekcr in hiiniie ingunomenheid met don kwant iu die m ite diit velen liüuoer pitrtg voor hem trokken Zij liegonnon te applnudiseeren listtTin te ongeveer 12 i uur ontstond erbrard aan den Reenwijksclion Hoek gemeente llcouwyk door een onliekonde oonaiak bij den lindbnnwer li V Hreukelüii terwijl dow met zijn gezin aan tafel zat Woning en hooiberg werden een prooi der ilamnien Slechts weinig huisraad kou gered worden laar reeds om half drie nicttegcn hinn lo het krachtig optreden der brandweer alles in asdi lag Naar men on mededeelt was alleen de woning veizekerfl Uüstond voor eeuigen tijd het vurinoudeii d it ilo Kou Vereoniging Ifet NeilerlmuUch Vooiieel aan het inilo van dit spooljaar zon worden oiltboiuleu thans schijnt er reden te zijn het togeuoverirestelde te mogen verwacliten Immers na ir van goeder liand nordt meoRedeolil is door di ii Rjiad vmi Hehoer vnur ilu fnlgoinle toouoele impagiio weder din oiieossie ianïevr i iird tot het bespelen dur hoinvliiir en te Hii e en te Amsterdam Ook Imt j reh eene nilbreiding v ni den llandvnn lleheer varwac tew md óiïn of twee leden Staten Generaal Thiidh Kvhimi 7mu v m Maamliej 28 Nov aiheh vwik V De lieer De Rauit Jie pfiik do qiyn i van den aiiiilug v iii iiiiliscliè Sliuits3 ioiirwe eii nit Ie gewone Indiaelif rriiil lcl M Hij gaf de roorkeur aan eene gcldleenm d eu vnor elk denkbeeld de hoor V iii eiini ii ondenteunde lioaiiA do Miiiiiiler viui Kolonidn idi de heer KouelicniiH nntniadden liet sluiten eeiiei leciiiiig Ook kantte de heer KeuMieuiiis ieli tegen verkoop van spodvwogeii a iii eene naam veiiiionisehap of afst ind dor exploitatie non pnrtieuliorüii Voortt woes die spreker op het vorseiiil in uitg iven vooi ondorlmud van seliuolgidioiuveii voor Hiiropennen en lulnnden Hl vordt voor do Inlandseho scholen voel minder uitgogeven hoewel de bevolking veel grootor is Door den heor Van der Sleijden werd betoogd dat ingrijpender werken noodig zijn voor de ver 1 betering voor de Oost e Westg ten voor Soera 1 baja dan door de Regeeripg worden voorgesteld De Minister van Koloniën wees er op dat het voorxestehle werkplan de vrucht is van langdurigeu strijd tiisschpu deskundigen doch dat zoo noodig het werkman zid worden nitgebreld De nationale zangwedstrgd uitgeschreveu door de Ulremtsche MaHueu ZtoujvereeiUgiiig op Zaterdag en Zondig 26 en 27 November werd op Vrijdag den voo avopd geopend met een concert door de feestgevenile Liedertafel dat door een buitengewoon groot getal belangstellenden Itezocht went Us solisten werkten daarbij mede de zoo gunstig bekonue zangers uit Amsterdam de heeren J J Bogmans en Henri Albers beid n verwierven groot succes De Heer Kogm tns met zijn gewuiie onberispelijke voordracht en glashelder geluid gaf eene aria uit Weber s CWct o de Hoer Vlbers oen aria uit Massenet s Heroiiade Verder zonzen zij de solopartijen in het schoono tooBWerk Ih konoKjuzoon van Wtiliem de Haan Het Utreohtsche Symphonie orkost gaf onder Coencu peiding de jiibel ouvortnre van Weber en 6 r i imii der Ferne van Verhuist De overige nummers werden door den Heer Mart i Boumnu gedirigeerd Hij is de directeur der V M Z V welke onder tiju bezielende ieidiug de uit te voeren koorwerken zoo goed tot hun recht dood komen Mt in de eerste plaats zijn eigen feMtzang een waar welkoinstliikl van aaiigennme vcAn dat besloten werd door een gedeelte uit een foosl ang van den overleden directeur den Heer i v Scbiiik eeu lied gedeeltelijk unison dat de har Bonie te bezingen tot onderwerp heeft Xa het 5e uiimmer werd der liodertafel een uieiiwo banier a uigoboden een waar prachtstuk Een zestal jonge dawes di het initiatief daartoe namen hebben daarvoor door hare lieftallistc aanmaningen de gelden los gekregen van werkende on kunstlievende leden de Vereeuiging Zooals te begrijpen is werd zij dankliaar minyaard door ilen president den Heer Hoenkamp De zangers daarn geschaard om het nieuwe laandel zongen toen eun onrspronkelijken Uanior zilug door den oere dirocteur R Hol geeamponecrd pp woorden van het liestuurslid den Hoer Kosseij Deze zang werd luide toegejuicht grootere verdjenste nog had de Voreenigiiig iloor JLind s balhide I e Koniiii mooa vertiudd door M A aspors vanM illein do Haan zoo voortrotlelijk uit te voeren de vele moeielijkhedeii werden glansrijk overwonnen Hierna N i betrekkelijk korte rust nep men de z iugers op om zich tegen twee uren des Zaterdagsnninidd iïs naar het slatioi v iu de Itgnspjor te liognven V indaar trok uien niet de muziek der d d selmtterij tuin het hoofd metf 2 i gedoeoreerde pr uditige viuiudels met de beslureu dt r fer iriedestrijii opgekomen Vereeniïingon adhui fiMiarts aliva ir de bnrgeineesrer Mr V B Hoer in sierlijke uu hartelijke tiial heil hvt welkom toeriep eu den eereuiju a iribood VfiMil i ir trok men naar het fee ta eboin Tiroli alu i tr de T tret liNelie AIjmiienz inirMTeenigiiii hun het welkoiii liie oii r de Hoer Hnunmn loul d i ir iior den teU vaft dni lieer l iai süVooii mn ikmd lienvrkt Ivon ii Cl L ii irtelijk witftrri van den proiident luin ilu euo idialeii werd ook aldaar de eorewijn geprtefd en de lianiei en t eplant s AïondJ te 7 uur veroouiïden zieh de edstrgdera in de II iit il en twdeii ij n i ir volu orde ouder leidinï Villi liiiii duTcteureii op Drirt liedertafeli waren niet vkirsclien De uitspraak der jnry had te olf uur pEt its zij luidde Jirrth intiiiifithmn Ie prij ap iii je lloorii 2e prlj 6 r e v tn fn do 2e i fdenlinï ijn de prijzen boli iidd door E lrf i Ie piijs l ilhiiri 2e prijs nntlo doui ie pnji Ilarir f i Je prij ii urilifi uit Vnitferd im ie ptói In deii looA iii deii yomer word ons Land bezoeht door wil pil ir iini nk ianseho geleerden Zij Hielden m K zich ook eeuigen tgd in den Haag op en de len in de Koninklijke Bibliotheek nasporingen ook naar oude rijmpjes on met name naar die welke bij het zoogenaamde aftellen in gebruik zijn Op die rijmpjes had professor Bolton een der geleerden een theorie gebouwd met de eenheid van het menschelijk geslacht in verband staande Deze bijzonderheden werden ons indertgd medegeileeld en thans lezen wij onder den titel Bokte in het amerikaansche blad Se Onmiwet het volgende dat het medege leehle aanvult Wie onzer lezers weet nog wat bokken ia Ofschoon ze er allen indertijd aan hebben meegedasi zuUen er misschien niet velen meer zijn die het weten totdat we het hun in herinnering brengen Als de kinderen een spelletje beginnen zullen dan gaan ze eerst bokken om te zien wie het wezen zal Bij het krijgertje spelen of stuivertje wisselen of zoo iets is het er om te doen te weten wie het eerst buiten moet staan Dat dit Iwkkeu aan ernstige geleerde manuen stof tot wetenschappelgk onderzoek oplevert ïal uit het volgende blgkrni Eeney ineaey mieney mo Catch a nigger by the toe If he hollers let him go Keney meney mieiiey mo Met deze woorden en wat er verder volgt in het bekende engelsche rijmpje liegon onUngs een oerwaanle kaallioofdige professor een lezing voor de New Yorkor Academie van Wetenschappen Die professor was dr II Jarrington Bolton an het onderwerp zijner lozing was De teirgmpjes van kinderen Ken studie over do intern itionale volksspraak Dr Holton was vroeger professor in het college der Driecenheid te Hartfonl Hij is onlangs temggekeenl vau een reis door Kuropi hg verkLante au ag lioonlers dat deze rijmpjes en veel andere die bij in twintig talen bgeen verzameld had door kinderen bij hun spelen gebniikt wonion om te weten wie de slechtste plaats zou hebben Kon der kindereu die zich ids aanvoerder opwerpt herh ialt het rijmpje en het kind op wieu het laatste woord valt is vrij Voor de overigen werd hetzelfde herhaald totdat de I laatste overbleef lio het dan was Dit het r zeide dr Holton is eeu zeer beleefde uitdrukking I bij Ie spelen der Kn elsch en Hollaiidsch sprekende kinderen de Hollanders zesden het de Engel scheii it want in het Duitsch hoet degene die het is do wolf in het J ipnnsoh hoet hij duiveltje in het Alalngeeseh ineliutsehe en ia het Haiwaaisch de ek Prof Holton zeide d it hij zulke rijmpjes bijeeuverz imeld had in twintig talen lieschaafile half be sehimfde eu Ixirliaarsche Onder dozc talen zijn hotIndiaanseh van Penobseot Japaneesch Arabisch rurk ehjAtiil iïooseh Bnlgniirseh Vrmeuisch Zweedscli Ihiiiaanseh Hnssiseh l ortngeescb Sp ianscfa en andereu Iu het lloilaiidsch had hij 14 verschillendezulke rijmpjes verzameld in het Duitsch 269 en inhet Kugel eh 4 4 In het geho l had hg 860 zulks fijmp l Li ynk a Uugetirijfeld zullen onze lezers wel iets nadeih willen vorneineii oiorhet verloden van Daniel Wilsou den mail wieiH ifkeni ejisHaiirdigo handelingen de oorza ik n ireii uiii de ernstige crisis die thans door Fr iiikrijk wordt doorleefd Wij uorrlen thans door een rorresiioudeiit der fnliT fji r in staat gesteld eeu kar ikterbaeld te teekeiieii van dieu schoonzoon der liepubliok Zoo toeli wordt hij iu den laatsten tijd goksehereud ureiioemd nadat hij wegens zijn huwelijk met tn vj s doehter Ilij i iii middelbiire irrootte iueeiigeilrongeu lireeii ïosohouderd Zijn root hoofd zit iets diep iu de seliouderi eu liniigt terk loorover Hij heeft kort lilond huur eu oen roodachtig blond n knevel en Iiaaril De nous i forseli het voorhoofd breed eu hoog de gol m skleiir bleek De oogeji zijn met klein en uiet airoot Wiitoraohtis blauw met een eonig in weifelende nitdriikkins men kan den lilik slerhts godiironde eeiio korto poosti oeren Het oog is meestal ter noer ges agen niet omdat hij don blik van midoreu ontwijkt inanr omdat de uiiielitige Itï H rjfTi i