Goudsche Courant, woensdag 30 november 1887

kop onophondelqk arbeidt en zelden geheel bjj het gesprok ia Hq spreekt haaatig als iemand die Teel om handen heeft en zqne stem is droog als tijne manier van redeneeren welke den man van cqfera TSrraadt Hq is een vertrouwbaar vriend en een onrerbiddemke vyand Als een halve Engelschman en halve boulerardier is hq sceptisch van aard Hq spreekt leest en schrqft ook Ouitsch want hq heeft eenige jaren znner opvoediugsperiotle in Hannover doorgebracht Hij stamt van Eiigelsche ouders af cqn vader heeft bq de iuvooring van het gds in ftankrqk een groot vermogen verworven dat bq ïqn dood gelqkelqk onder sqne twee kinderen verdeeld werd de latere mevrouw Pelouze en den heer Wilson Deze laatste begon als veHcvister bracht iiqn vermogen met vrouwen en kaarten door werd onder eurateele gesteld maar werd niettemin in 1861 candidaat voor het Wetgevend Lichaam Zqne zuster had haar vermogen beheerd en noemde het historische kaateel Chenonceaux een hStel in de Bue de l Université en een vermogen om overeenkomstig baren atand te leven het hare dit alles stelde zq haren broeder ter beschikking om hem van do carateele te bevrijden wanneer hq zich tot deugd wilde schikken en de politieke loopbaan kiezen Zoo liet hq zich omdat bq geen andere keus had door hot departement Indre et Loire naar de Kamer afvaardigen en de 29 jarige man nam zqn beroep wezenIqlc ernstig op Hq studeerde staathuishoudkunde heeft tegen den oorlog gestemd en sloot zich na den val van het keizerrijk bij dea man aan die lange jaren sqn vriend gaweeet wa den beer Gi vy om hem niet meer te rerlaten tot op den huiden dag De correspondent zegt verder Zoo dikwqls ik Wilson ontmoette vond ik hem steeds welwillend steeds van een gelqk humeur steeds dienstvaardig voor degenen jegens wie hq goed gezind was maar onverzoeniqk jegens zqne vqanden een man uit één stuk Alice Orévy was reeds niet jong meer toen zij den heer Wilson de hand reikte zij was nl steieds de gezellin van haren grijzen vader geweest Zjj had iets van eene amazone In Imre jeugd beging zij eene meisjesdwaasheid en werd verliefd op den tenor der Opéra Comique wien een heeronkapsel zqn naam te danken heeft Alle weerstand der ouders hielp niets Alice bleef standvastig en hoewel de tenor tot die soort mannen behoorde wien brave burgerlieden hunne dochters niet toevertrouwen scheen geen uitweg over te blqven De zanger die zich het juk van den echt slechts daarom wilde opleggen omdat bet van goud was nam nog liever bet goud zander het juk en Alice was genezen AI haar liefde vereenigde zich nu op haren vader het huwelijk met Wilson was het gevolg van zijne overreding en van die der zuster van haren tod nlstigeH echtgenoot Spoedig nadat Wilson het huwelqk aangegaan had werd in Parijs verhaald dat hij weder speelde ofschoon hq voor de buitenwereld zekere reserves in acht nam Een feit schijnt het evenwel te zqn dat het gerucht betreffende zqne toenmalige betrekkingen tot de Jeune premiere van het Ti atre du 6ymna te tevens ggmalin van itia directeur van dien schouwburg niet zoo geheel uit de lucht gegrepen is als men het wilde doeu voorkomen In ieder gevat is er sedert dien tqd een proces tot echtscheiding han f ende tusschen Jane Hading en Victor Koning en eette het toenmaals op een gegeven oogenblik dat de heer Wilson met de dame naar Londen gereisd was Wie Wilson van nabq kent zal de gedachte iet op zqde kunnen zetten dat zijn dont naar macht en invloed de eerste aanleiding gewees is tot al de tekortkomingen en misbruiken die men hem verwijt en die de geheele wereld gedeeltelqk sedert jaren koit Wilson heeft tan mini in den aanvaiig slechts daarin gedwaald dat hij zijn vriond Q wude rul dfenst zijn sm zqA inyload te vsrÏM en bm den aanlïSng l n dan president d r Bepubliek te versterken en om op daze wijze zqn eigen invloed opnieuw te doen Jtoenemen Later Ml zi b daar luigzamerbii d M begeerte van lageren aard aan toegevoegd hebben en wel naar gelang hq wedar speter weid doch op ander gebied eén boulevardier niet ten aanzien van alle vrouwen vaa liobta tadeo maar alleen voor zijn gevierde kmisten ree en naar gelang hij met zqn eigen rapaiiaen joqlf 48t zqnar zuster en misschian wk voor aé desil 4A van zijn sohoonvadac vloren deed gaan Jiu werd het een jacht naar geld om terug te winnen wat verloren was da hq namelqk voor hetgeen tegen hem iugebniAi wordt teleeht wordt beechuldigd De Standaard bevat het volgende over de werking der nieuwe voorschriflfn betreffende het kiesrecht Punt Betaalt ge peraoneele belasting en betaalt gq die vol Zoo ja dan zqt ge heel het land door kiezer Fr Wat beteakent Iwi betalen Jnbc Het Bqk staat aan sommige minder welgesteldeu mindering op het bedrag toe Vr Waar hangt dit van af MtK Van dit tabelletje Vermindering van een derde of twee derden verkrqgen allen die oa huurwaarde minder betalen dan zielen ii in gemeenten met eene bev beneden 3000 28 3000 tot beneden 5000 33 g i BOOO 8000 38 1 o 8000 12000 44 g g o 12000 17000 49 I 3 17000 24000 65 a I 24000 36000 70 3 S 38000 48000 n 100 48000 zielen en daarboven Punt tmee Betaalt ge grondbelasting Zoo ja hoeveel Indien het bedrag 10 is dan zijt ge kiezer Fr Maar als ik 4 in Hoogmade en ƒ 6 in Oudewetering betaal hoe dan dntK Dan geeft ge hiervan kennis in uw woonplaats en verzoekt dat die bedragen saam worden gevoegd Dan maakt ƒ 4 pi ƒ 6 toch 10 en gij zijt kiezer fr Bekenen opcenten mee P Jntw Ja t w de opcenten voor het Mgk Niet die voor de provincie of de gemeente De ƒ 10 is gerekend in hoofdsom flut de rijksopcenten Punt drie Woont ge mot of zonder gezin bq een ander in P Zoo ja dan kan ook dit u kiezer maken zoo het buis maar hoog genoeg in huur is en gij genoeg er van in onderhuur hebt Fr Hoe rokent dit P jintw Dat hangt af van de huur van het huis en wat gq er in verwoont Fr Hoe voel huur moet het huis dan doen Jatte Eens zooveel als het huis van den laagsten vollen botaalder in uw gemeente is geschat Zie bovenstaand tabelletje In Amsterdam dat meer dan 48 000 telt dus minstens 200 Fr En hoevee moet ik daarvan in onderhuur hebben P JntK Minstens de helft van die som In Amsterdam moet gq dus minstens voor 100 aan onderhuur verwonen i Fr Is er nog iets Jniw Ja dit nog Die helft moetgq verwonen voor de mgemeubUeerde kamers niet voor de gemeubileerde Woont ge dus gemeubileerd dan moet ge er voor de meubelen een deel aftrekken Fr Ben ik dus kiezer want ik heb juist gisteren zulk een bovenwoning gehuurd P JntK Neon vriendlief want het rekent niet mee of ge moet er minstens negen maanden gewoond hebben De Coroner s Jury heeft in zake de verdronkanen der W A Schölten uitgesproken dat de verdrinking heeft plaats gevonden door de aanvaring der Scholten met de Bosa lïaiy terwijl déze geankerd lag nabq Dover De gezworenen oordeelden dat de kapitein en de officieren der Scholten eene fout hebben begaan door geen rekening te bonden mat de sterke strooming der zes toen zq beproefden de Bosa Maty voarbq t stoomen De jury prijst de menschenlievende pogingen van den kapitein en de bemanning van het stoomschip Ebro waardoor veet menschenlevens gered zijn De Coroner deed de jury opmerlien dat de nalatigheid der officieren van de Soholten aUnog onbewezen is en ried der jury aan de beslissing over dit punt liever aan anderen over te laten Op grond van dezen raad werd de desbetreffende zinsnede uit het verdict weggelaten De Coroner deed nog de noodzakelijkhedd uitkomen dat in gevaar verkearande schepen noodsignalen bezigant walks sik misverstand uitsluiten Aangaande de begrafenis t Dover wordtlket vM De stoet die ten aanschouwe eener groote menigte werd opgestald op de Marine Esplanade werd geopend door vier koetsen met de Iqken der 7 Israëlieten gevolgd door drie rqtuigen in welke nige der voornaamste leden van de Joedache gemeente hadden plaats genomen Daarop volgde een open Iqkwagen met de kist van des eersten stuurman der W A Scholtan De kist was bedekt met de Nederlandsche vlag en prqkte mat een aantal kransen De van de bemanning vtn het schip geredden gingen naast dezen wagen als slippendragerb Vervolgens kwamen er nog acht lijkkoetsen gevolgd door ronwdragers in rqtuigefl en te voet De stoet zette zioh te omstreeks halftwee in bewtmng Oi eral waar hq kngs trok nam men de duidelqkste blqken van belangstelling en deelneming der bevolking waar Op de liegraafplaats bavondeD zich een 6 a 7 duizend toeschouwers Bondom da 4 graven in welke de protestanten werden nedergelaten schaar den zich de bemanning en de overigen die den stoot hadden gevormd onder wie de vice consul van Nederland de heer N Scholt de consul vsn Amerika de heer Preston de mayor van Dover kapitein Bakker de soheepsdootor de administrateur en de derde stuurman van de W A Scholten do coroner de heer Payn enz De lijkdienst werd gehouden door Bev Canon Puokle enBev F A Alfree Op het Joodsohe gedeelte van het kerkhof werd de dienst waargenomen door den rabbijn fiarnstein die eene zeer treffende rede hield in welke hq met groote erkentelijkheid sprak over de hulpvaardige wijze waarop de ingezeteneu van Dover de geredden van hot noodige hebben voorzien Op 24 dezer werd te Dover door den Marina Surveyor do schado onderzocht door de Bosa Mary geleden door de aanvaring met de W A Scholten De boeg die nu door het lossen dor lading uit het voorschip hooger boven water is gekomen toont dat de schade door een vlak voorwerp is veroorzaakt dat van stuurboord naar bakboord er langs schuurde Het belangrijkste deel van het ondeizoek echter betreft de ankerketting welke heden onderzo ht werd Men heeft bevonden dat deze op een gedeelte zwaar geschuurd en geheel blank is Dit is op ougeveer de halve lengte van den ankerketting on pleit voor de bewering van den gezagvoerder van de Bosa Mary dat hq tqdens de aanvaring ten anker log Er drijven veel wrakstukken in het Engelsche kanaal en dewql de W A Scholten en het bq Hythe gezonken Amerikaanache schip E T Sawayer beginnen op te breken is dat zeer gevaarlqk voor de scheepvaart bq deze plaats waar dagelijks honderden schepen passeeren Het wader is nog niet gunstig voor het duikerswerk geweest Doch zoodra hun werk afgeloopen is zullen de wrakken van beide schepen vanwege de Trinity autoriteiten worden vernield en opgeruimd Het Utrechtech Dagblad ontving dezer dagen het volgende ter plaatsing Blqkens het bericht in Uw blad van 21 dezer overgenomen uit het landbouwkundig weekblad Der LandKirih heeft de beplanting van gemeentewegen met vruchtboomen in Wurtenberg Zwaben zoo groote voordeelen opgeleverd dat de gemeentebeloëtiHgen aldaar dientengevolge tot een elders ongekend laag cqfer kondon worden terug gebracht De verkoop van vruchten zou o a in 1885 hebben opgebracht van de gemeentewegen van XeutUiigen 180 000 Mark en van de gemeentewegen van Monhein 14 000 florqnen Ik heb gaen enkele reden om de juistheid van dit berioht in twijfel te trekken maw als dit werkelqk zoo is dan vraag ik aan al mijne landgeoooten of het niet meer dan tqd wordt dat wij ons allen als één man aan onze regaering wenden met het eerbiedig doch dringend verzoek zoowel onze rqks on provinciale kb onze gemeentewegen met daarvoor geschikte vruchtboomen ta doen beplanten Mochten bevoegde mannen hiertoe eene adresbeweging willen op het getouw zetten dan houd ik mq verzekerd dat hun de handtaakeiiingen an instemmingen uit alle oorden das lands zullen toestroomen Jl Donderdag kwam uit Zuid Airika een deputatie van de Koningin der Amatongas te Londen Het doel der deputatie is aan Engeland te verstaan te g ven dat de Amatongas hunne onafbankelqkheid wensohen te behouden en tevens de hulp der Britaehe Begeering in te roepen tegen dan ondergang van hst volk door den ahxibol die looals het heet door Deh goa baai in bet land komt te verhoeden De deputatie wordt rondgeleid door een Engelschman natuurlijk en wel kolonel W Jesser Coope die lenigen tqd in Araatongsland geweest is en die de inboorlingen beschrijft als de beschaafdste en meest ontwikkelde van de Kaffairaasen in Zuid A ika D inboorlingen gebruiken Engelaoh geld en veraohillen in dat opzicht van hunne buren in Zululand an Swaziland waar de handel voomamalqk nog steeds door ruiling geschiedt Aroatongaland levert de meest werklieden voor de diamantvelden en spoorwegen in de ZuidAfrikaansnha kolonieo eaxle inboorlingen die te Kimberlen en elders als Nozingales bekend zqn worden als de beste en meest vertrouwbare verklie den van Zuid Afrifca bosohouwd En waaruit bestaat nu die depntatief Uit dan heer Bobert Grantham een blanke die de raadgarer is van da Koningin van Amatongaland en uit éen inboorling die den eersten minister der Koningin heet te vertegenwoordigen BuiteDlaodscb Overzicht Pretident firévy blijft Uq zqn besluit af te treden maar hij stelt de uitvoering van zijn voornemen steeds uit Eveneens is de aangekondigde mededeeling i n het Journal Offidel waarb j hat ministerie Bouvier voorloopig wordt gehandhaafd tot dusver achtervega ven Vermoedelqk zal Grévy s boodschap eerst f om1erdag in de Kamer worden voorgelezen De tegenwoordige onzekere toestand zal dus nog eenige dagen aanhouden ten minste indien de Parqzenoars die reeds ongednldig beginnen te worden over de onverkhiarbare verlenging van de crisis door den president der republiek nog zoolang rustig blqven en indien de kamer in dit nieuwe uitstel van Grévy s aftreding bemst Men verzekert te Berlijn dat de afschriften van de vervalschte brieven en nota s uit Petersburg te Berlqn zqn aangekomen De Czaar had ze aan Bismarck beloofd en hij beeft woord gehouden Natuurlqk ontbreekt het niet aan gissingen betreffende de personen die prins Bismarck be beschuldigd dat zq hem op allerlei wijze bq den Czaar behisterden Algemeen gelooft men dat de kanselier als zijn vqand in de Berlijosche hofkringen het oog had op prins Badzivill den adjudant des keizers terwijl met de beschuldiging tegen do Orleansen bedoeld was prinsea Clementine van Orleans de moeder van prins Ferdinand van Bulgarqe Overigens gelooft men niet dat de verhouding tusschen Bnsbind en Dnitschland door prins Bismarck s onderhoud met den Czaar inderdaad zal veranderen De Czaar moge nu iets gnnstiger gestemd zqn zegt 0 a De Timeê maar de toestand in Europa blijft gelijk hq was en het drievoudig verbond ondergaat niet de minste wijziging De Standaard is van heUtelfde gevoelen en betoogt dat Busland on Frankrqk nog steeds eren geïsoleerd zqn als te voren In dit opzicht heeft de troonrede waarmede de Duitsche Rijksdag is geopend te Londen een bqzonder gunstigen indruk gemaakt De ochtendbladen met de officieuze Morning Pott aan het hoofd zien in de uitvoerige en vredelievende verklaringen der Duitsche regeering een nieuw bewijs dat het drievoudig verbond geenszins naar oorlog streeft De officieuse Hongaarsche Pester Lloyd deelt nog iets mede over het onderhoud van den Czaar en Bismarck Nadat Bismarck zoo luidt bet zqn verontwaardiging over de in de omgeving van den Ckaar gepleegde vervalsehingen had te kennen gegeven verzekerde de Czaar dat hq in het algemeen de handhaving van den vrede wenschte en thans zeer gaarne de verzekering herhaalde dat het hem noch in den zin kwam Dnitschland aan te vallen noch daal te nemen aan een tegen Duitscbland gerichte coalitie Bismarck verzocht dat de Czaar ook denken zon aan da door Duitachlaud gesloten verbonden en maakte er gaen gebaim van dat wie met DnitsoUand in vrede leven wil oek Dui sschlauda bondgenooten niet mocht aanvallen hq stelde den Czaar dea casus foederis voor oogen De Czaar varUaanIe er akte van te neman dat Duitschland de verplichtingen die het bq verdrag heeft op zich genomen ernstig opvat en vuldo zqn verzekering dat g $ Dnitschland niet wihla Dvallsii ooeh aan een aanval vsn andere zijde deelnemen Iriarmede aan dat hetzelfde ook geheel voor Oostenrqk gold in de vooronderstelling zooals van aelf spreekt dat van die zqde geen provocaties tegen Busland zooden plaats hebben Het maakt den indruk dat deze meadaeliBg opzettelijk ia gamaakt om de garuohtan over dan aanstaanden oorlog tbsschen Buahnd en Oostenrijk voor goed tegen te sproken In de Italiaanacha Kamer werd het adres van antwoord aangenomen nadat de premier Crispi opaiauw van de vredelievende strekking van het bondgenootschap had gesproken Dezer dagen zal de Spaansche Kort£s door da koliingin regentas worden geopend De koningin die vergezeld wordt door den jongen koning zal dan zelve de troonrede voorlezen Men hoopt daarom dat de jeugdige Alfonso XIII die nn mim een jaar oud is bq zijn eerste verschoning in de Cortes zqne koninklijke Waardigheid zal handhaven Het voornaamste van de troonrede zal z Jn da harvorming van het leger welke daarin zal worden aangekondigd De regeering stelt voor den algemeenan en persoonlqkon dienstplicht in Spaiqe in te voeren waardoor de sterkte van het leger op 360 000 man wordt gebracht MiiMsaBatMaiMnBnnaBsnBawaBMHaaÉBlÉ B E C L A M E Ditsteekende gevolg behaald bU korte adem boratbeklemming ea aambor StlgtWkl Lniataren wq in daaa gavai bet vreemd oordeel dat ons laaat eene zieke mededeelde Mqn heer Tegen mqne p jnelqke adem haling hebben mgne vrienden mq geraden van de mineraal pastiltien van Soden te gebruiken die op korten tqd zoo een bqzonder vermaardheid gekregen hebben Ik heb dezen raad gevolgt daarom kan ik u dit geluk kig nieuws mededeelen naar ze gebruikt te hebben ben ik geheel van mqn aamborstighaid verlost ge weett Het is daarom dat ik niet kan nalaten te raden aan al degenen die van deze schrikkelqke ziekte Iqden de Sodener minaraal pastillen te ge bmiken en ik teeken met de uitnemendste achting Wed Marie Kauss Bornheim Men kan zich deze uitmuntende paatillen verschaffen bij alle apothekers aan 60 cents de doos üurEerlljke Stand 6EB0RKN SS Nor Netje osderi D Friok ta K vtn Crcveld AdriiiD Tbeodoor johto ooders H ao Wyo gtardeu en H S Fayk 20 Hendrika ondera H tas MaarcD ea J Ameaz Johanna Catharina oudera O S de Brn D en W C Boulofne Bendnk Jobanoea ondera l H Lafebfr ea H tan Leeuwen 27 Adrians Geer trnida ondera C vaa Vliet en C de Jong Snaanna Saoderina ondera C W F Hofman en J van Roon Jobannea ondera 1 Nienwenbsiaeii en F van Vliet Jobanna ondera F H J Lafeber ea 6 van Elit 28 Catharina Hendriks ondera M Groenendaal en H Vermeolen Leendert ondera O Rogenelat ea A Bartnan OVERLKDEN 27 Noe M C van Tiftrlen ited J W MO der Poel 6 j M Zeierboom 8 w P J tan der KJeg 1 m M ter Beek 2 m T J 1 Jorink 16 d M A Heerkena 8 m 88 N Boot 3 m J Jonkbeid 10 J 10 m S Sleglenhoral 17 j B Bik 3 w Stolwtik GEBORE S Arie ondera W Verdoold en i S iekanüder Dirk ondera J Stout en M Slingerland Gouderak GEOOBEN Piik ondera C Ooatrom en C da Jong OVERLEDEN T da Brnijo 72 ADVERTENTIEN Op den 3n December a 9 hopen onie geliefde Oadera JOHAN DANIËL di BOCK SS IDA NBLA TA ZÜTPHEN hunne ÜSJ ABIOB ECHTVJEBBEyiGlNO te herdenken Oit lüler naam M A A Dl BOCK Gouda 29 November 1887 Voorspoedig bevallen van een Zoon M TAH BUK YnBnii Gouda 29 Nor 1887 Heden overleed in den ooderdom vanbgua 90 jaren oma Behawdmoeder en Grootmoeder MABIA CORNELIA taü TIFFELËN Wed van den Edel Achtb Heer Jah Willih TAK nu PoiL in leven Bargemeeater van Arkd W eOOGBNDIJJK Wz Wed l J p yut sia POEL if f v TAif HotTwsiinioa W W OÓQENDIJK C £ aOOOENDIJK vAi Liu M A HOOGENDIJi i J W TA DÏB POEL A M D TA 01 POEL V ui Gouda J Oorinchtm j 27 November 1887 d n Baag treurende over onzen lieven JACOB werd beden ons onderbart op nieuw smartel k getroffen door het overlgdea Tan onzen UeTeling JAN in den onderdom van bgna elf jaren I m Mooia wam i OTj lai s el A JONKHEID T M C JONKHBIDNoT 1887 NnrowiKBCBW Qouda 3 Bet Zoontje 11 dezer geboren werd onsheden door den dood ontnomen F T JORINK E M A JORINK Kabkl 27 NoTember 1887 Voot de Tel belangstelling ondervonden bg de geboorte Tan hnnnen Zoon betuigen de Beer en Mevronw SPBUIJT tah OALf han hartelgken dank Gouda 26 Not 1887 TBEZEimMAEIirG BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Zevenhuizen maken bg deze bekend dat met ingang Tan 28 NOTEMBER a s Toor den tgd van rgf weken de PASSAGE Toor RUTDIQEN en VEE over en de vaart door de brng gelegen in den Middenweg over de ringvaart van den Znidplaspolder zal zgn AFOBSLOTXiy Zevenhuizen 26 November 1887 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester P ELSeODT P C STOOP GOUDSCHE G3minastiek enScliermvereeniging Heeren die nog wenschen werkend Lid te worden met het a s nieuwe kwartaal gelieven zich tot ondergeteekendeu te wenden SCHERlllEIV Woensdag avonds 8 11 uur J B C REESINK L Tiendeweg D 25 J SCHENK Markt A 149 Boekboudeo Handelsrekenen en Handelsrecht Ondergeteekende beveelt zich aan tot he geren ran LES in boTengenoerade Takken Condition billgk M J VAN GELDER Leeraar M O Boekhouden Adres den Heer G PütlK Tailleur Tnrfiuarkt De beroemde BOBSTHOlfISG uit de Fabriek Tan H DB OUDEN te Botioop Per halTe flesch r 1 i ƒ 0 76 V 0 40 Depéüioeder D M N8TIR üooda Korte Tiesdaweg No 12 Depdthonders gevraagd tegen een goed rabat DOPEBWTEN Tan af 40 Cent SNIJBOONSN en PRINSESSE 50 Cmt het BLIK inhoud 1 Kilo j Balfliter Blikgroenten 30 CoA NIEUWE PEULVRUCHTEN Boskoopsche BRUINE BOONSN SARDINES zelf opdraaiende 32 i et p blikje Olauwe Rasdruiven Ja GERRITSEN KORTE GROENENDAAL Geen js Haar meer jh J nieuwe LONDOJf is t k de beste Tan alle bestaande par J A fnmerien om het grgze haar binnen enkele dagen te ogen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 85 cent per flacon en l SO per dubbele flacon Alleen rerkrggbaar te Gouda bg J H p HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123