Goudsche Courant, vrijdag 2 december 1887

I iSuz l © Tieaa d ©T ire JD 2 Vrifdag 2 Deeember m 3633 1887 e E411IL iJOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BANKETBAKKER heeft de eer te berichten dat zgne Etalage in gereedheid is en beveelt zich beleefd aan tot de levering van de van ouds bekende goed gevulde B0TERLBTTER8 SPRITSLETTERS heerlgk St NIOOLAASGEBAK CHOCOLADE en SÜIKERWERKEN enz Dienstneming voor Oost lndie INEDEItLA DERS univangcn bij hel aangaan van evnc militaire dienstverbintenis van ze § jaar een handgcid van drie Honderd Gulden Aanbreng premie TIEIV GULDEN jillLI€IEMi § in werkeiijkcn dienst of met groot verlof kunnen voor den tijd van twee jaar se letacliecrd worden naar Oost Indië premie twee Honderd Gulden Aanbreng pi emie TIEN GOLDEN bijaldien de liiicien met groot verlof afwezig was van zijn korps I et Departement van Koloniën en alle Burgemeesters geven griiti § nadere inlichtingen Prachtig e Keuze imm mmmi Tafelkleeden SCHENK ZOON Runder Rookworst UVISJSS EOOKVLSESCH GerookieTO Gi IV en EOLFEÏÏS in t zuur M iO KHI ID WESTHAVEN n h Postkantoor De Gfoudsche Machinefabriek vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de LEVERING van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Mevitmw HOOGENBOOM Gouwe VRAAGT tegen Februari eene flinke die koken kan en EENE TWEEDE MEID WORDT GEVRAAGD tegen half December eene fatsoenlijke DIEi STBOOE letters B V biJ B H MA4SKANJ op deTurfmarkt i Per doos 40 Cent Geen beter middel voor verkoudheid als de beroemde DROP ujt de Blikken Trommel van A V4JI TL IJL Paleisstraat Amsterdam Dit merk is alleen verkr gbaar bjj J J van der Sanden Banketbakker Markt Oouda Per doos 40 Cent Gloria Zijden en Sanella PARAPLtJIES met de NIEUWSTE STOKKEN SCHENK en Zn Fijne Dassen A V OS Az Eleiweg E 73 en 73 Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der iJelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk j Z Dr ttetau s elfcbewarinfy Hollandsche uitgave met 27 afb Prjjs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkeIgke gevolgen van deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarljjks duizenden van een Zffkeren dood Te verkrijgen bij het Ver lagSMagazin te Leipzit Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Snelpersdmk vnn BRINKMAN te Goiul n Sociëteit OMS GEIVOEGEN Zaal KUNSTMIN Buitengewone Voorstelling op Woensdag 7 December 1887 te geven door de Nieuwe Rotterd Schouwburg Maatschappjj Directeur ALEX FAASSEN 1 GROOT SUCCES 1M Nieuw drama in 8 Tafreelen bewerkt naar don roman van Julks Clarktiii Directeur van het Theatre Francais te PaAjs getiteld NOËL LAMBERT door William Busnach f f Te Parijs voor de eerste maal op 11 November 1881 in het Theatre de l Ambigu en daarna meer dan honderd malen achtereen met grooten bjjval vertoond en te Rotterdam in dit speelseizoen reeds 24 achtereenvolgende malen voor stampvolle zalen opgevoerd De mise en scène naar die van het Theatre de l Ambiga geregeld door den Regisseur L H CuaispiJK KLEINE JACQUES de Jhr F dü la Mar De overige rollen door de heeren Alex Faatten L H Chrispijn M van Nuuuland Ruyfbroek Wagemam Riiygrok en de dames Kleij Briiyn Sablairollei van Korlaar f eijblom enz enz Aanvang 7 nnr Entree voor HH Leden 00 Ct Niet Leden Ö9 I W i STEE7EirS Banketbakker Hoogstraat geeft hiermede kennis dat zjjn St NICOLAASETALAGE zeer ruim voorzien zal zgn van alles wat tot het vak behoort en noodigt het geachte publiek beleefd tot een bezoek uit Fijn St iNicplaas Borstplaten in alle gfeuren en goed gevulde Boterlelters Bg gelegenheid der 8t NICOLAAÖ zeer elegant geëtaleerd in Gouden Zilveren en luweelen Werken Heeren en Dames REMONTOIRS jnet garantie bijzonder geschikt voor ST NIOOLAAS C BEAUI J VAN PK PA VOORDAT Dubbele Buurt Reparatiën en Haarwerk wordt tin spoedigste bewerkstelligd Bene fataoenijjke BURGERVROUW biedt zich aan als en tevens tot het verrichten van huiseljjke bezigheden Adres Bureau dezer Courant Advertentiën in alle Binnen en BuUenlan Jhche Couranten worden dadelijk opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda i gijij BINNENLAND flOÜDA 1 December 1887 Oitteren zijn ook hier ter stede de vaststelde veranderingen in de Onmdwet plechtig afgekondigd Van het Basdbuia wapperde de natian l vlag Klokslag 12 uur word do klok van bet stadGuU geluid de Burgemeester en de Wothoudera benevens de Gemeenta Secretsris betraden de pui v n liet Baadbuia om de arkoudigings pttblicatie den volke bekend te maken Se bode in groot tenue bracht eeu kntaen op de baloatrade waarop do koninklijke publicatie nedergelegd werd De Secretaris laa deze af hetgeen drie a vier minuten duurde Vier minuten over twanlron keerden de heeren in hot raadhnia terug de bode nam het kussen weg en de plechtige afkondiging waa geschied Enkele ingezetenen toonden door huune tegenwoordigheid belangstelling in deze plechtigheid de meerderheid van het troepje dat aandachtig naar het sHezen luiatenle beatond uit schooljongons die toevallig by het naar huis gaan de klok hadden hoeren luiden De Ie luitenant N D de Ridder op zijn vermek overgeptaatat bij het 4e regiment infanterie is ingedoeld bij het 6e bataljon te Oouda Ten gevolge ran bgzondere omstaudigfaeden kan de voorstelling van hot Ëotterdsmscfae tooneelgflüelschap onder dir van den hoer Alex Faasseu Woensdag e k niet doorgaan maar ia tot hiter uitgesteld De heer mr W C A Scholtan vroeger ambtenaar van het Openbaar Ministerie bg de kantongerechten Rotterdam Se kanton en Gouda hoeft gisteren in de zitting voor burgerlijke zaken van het gerechtshof te Leeuwarden den eed afgelegd als substituutofficier van justitie bij de arrondissemeotsreehtbank te Assen Gisteren middag werd ten Raadhuiza alhier hg inschrijving verpicht of verhuurd 1 Het recht tat M ig t J o waiH tg den aaii het KcenwÜkschè en Sluipwijkscbe V liiat met gebruik van do hnizinee en h t Japd harh j licihooiende IiigesélliWoïi reM fifoHJÜKsftrtiantè Gouda voor 730 on J X oo t Gouila voor 700 per jaar Een huisje A No 5 Ingeschreven wenl door J T Soharloman voor ƒ 00 05 per janr voor 3 of 6 jaar en door G O do Vooijs voor 18 80 per jaar voor 3 en ƒ 19 voor 6 jaar Ken huisje A No 6 Ingesehreren werddoor D SsiRsom voor ƒ 11 iier jaar voor 8 Wf 17 26 voor janr Een huisje A No 7 Ingeschreven worddoor J J van der Sanden voor ƒ 15 11 por jajr 6 JSen hui e A No 8 Inge ehrei l rerd H B Prnikin voor 14 per jnnf voor S jaar 6 Een huisj A Na Idgesélir en jM door M 8pruijt voor 30 50 per jaar voor 3 on ƒ 33 60 voor 6 jaar en door J T Scharlemnn voor t 30 06 per jaar voor 3 of O jiiar I I De reslaurstio van het raadhuis te Oudewater welke op 13 Juni bij publieke aanbsstediug door Burgemeester en ffethduders is gefeund aan den heer H Berkhof aldaar is llians voltooid Hot raadhuis heeft oowol uit als inwendig een ander aanzien gekregen m is voor do gemeente oon nvfmr siernnd geworden Be v f en de zijgevel iJB gedeeltelijk nfgeljrokeu eii eeno vernieuwd mimrwovk van kleurige steen en ban len van Udelfanger stojn is in de plaats gekomen In den voor en don zijgevel zgn kruiskozijnen met kloino ruitjes voii lichtgroen gla in hot lood geplaatst De deurou en vensters zyn volgons den vroogeren stijl bewerkt De wapenschilden en leeuwen zijn in den vorigeri toestand toniggobracht zoodnt de fgne figuren weder zichtbaar zijn De oude zijdeuren zijn vervangen door nieuwe met rondetoogön 4 Het code beeld voorstellende dn gerechtigheid is thans door een nieuw vervangen houdende in de rechterhand het zwaard en in de linkerhand de weegschaal In de raadzaal zijn het phifond en het behangselpa Her weggenomen zoodat de oude kinderbaÜjes met hunne eiken vulstukkon weder te voorschgn zijn gekomen terwgl de muren wit eijn gepleisterd De stglen met slof en sluitstakken aangebracht too mede de binnendeuren met eikenhouten paneelen on lijsten belegd j De schoorsteen is in ottd Hollandschen trant herbouwd rustende op twee van vroeger bowaarda cV i caryatiden voorstellende Adam en Eva Het middenvak onder den schoorsteen pi kt ny als destyds met blauwe haardtegeltjes voonden tt eene ijzeren gepolijste haardplaat anno 1607 In het midden der raadzaal prijkt eene oud ma sieve eikenhouten tafel met gedraaide pooteo Zoomode hebben de banken en balustraden hunnf natuurlijke kleur terugbekomen Aan den zijgevel is een groot sierlijk aanplakbord geplaatst voor publicatiên Het dakvonster ia aan dea zijgevel vernieuwd in een torentje afgoilekt met leien De toren ia van de verf geheel ontdaan zoadat thaas het lood weder zichtbaar is terwijl het kruis en de weerhaan opnieuw zijn geschilderd en verguld Deze restauratie is geschied onder de bekw mb leiding van den gemeente oickitect den heer S Starkenburg volgens oen genomen afdruk van eene ita gemeentehuize berustemle teekening in steendruk Bij de Dinsdag gehouden stemming ter verkiezing van een lid van den gemeenteraad te Woddingavoen om te voorzieB in de vacature ontstaan door bet vertrek van den heer H M van der Haak werd met 104 stemmen gekozen de heer J Voorend De heer J van der Hee verkreeg 84 stemmen Dk P erteferinffthode meldt VHii lie vuurwnnr In verband mot de omstandigheid dat in de volgende bijeenkomst der Juriaten v eeni ng de ler ntverzekcringov r wakomst zal itérdeti Mbandeld wordt naar men ous mededeelt door een onzer bekwaamste rechtsgeleerden hoogleeraar in do rechten oen studie gemaakt van de voorwaarden van leBekorkg dar verachillendi ljp hsv e4ringfcaat bh ppijen De Minister van Waferstiat qn heeft naar wordt berlthft hel plan opgevat op Zon en feestdagen slcjch i B telling van brieven enz te doen plaats Lebben ten einde den ambtenaren zooveel mögélgk om de zeven dagen eeu rustdag t 4 tn genieten Om let verkeer eohtor niet geheel te doen ophouden Min hij dan tevens de telegroafkautoren gelijlanatig over ons land op Zon en feestdagen open mllin i ell voii 8 12 voormiddags en van 5 9 namiddags y lii É il IWI ll i flW I Wl dan door middel rmi telegray £ j iiij9rgen pf s avopiis ft het dsa ik met meerdore kosten correspondoóren Vooral nu langzamerhand do ambtenaren de gescheiden diensten met beide vakken irtrouwd zgn geworden knn dit stelsel worden Igovoord zoniler schade en tot verlichting vao alle 1 Een tijdelijk aai d u Helder vcH lijf hottdenlt prsoeu wèrtf Aeior dagen door een der deurIfanrdors gedagvaard om te verschijnen voor de Arrondissemeiitsrcchtbank te Rotterdam als gotni e il eene stnifznak waarin hij een zeer gewichtige rol spoelde doch in eeu zeer goeden zin de gevolgen dener inisd iad voorkoraende Te Maassluis liop getuige met zijn broeder langs den ve toen hij opmerkte dat een man door oenige lieden polderjongens over do leunino eener brug in t water werd gowoipeii De daders gingen daarop ijlings heen de drenkeling zonk in de diepte wui jetiiiEfo sprong den ongelukkige na terwijl zgn broeder zich naar den kant begaf om bij de poging tot redding behulpzaam te zijn Aanvankelijk bemerkte getuige don drenkeling niet doch toen hij naar den wal zwom raakte hij den zinkende aan Het dien man naar den oever te zwemmen waar zgn bloeder beiden ontving was het WOk van n oogenblik Spoedig was een gen eskundige ter plaatse en na eenige pogingen kon geconstateerd worden dat de drenkeling nog leef Getuige spoedde zich nu mot het natte pak aan in gezelschap van politieagenten op weg om de s b di Bn aan t misdrijf op te sporen en te herkennen Ook deze poging gelukte en de redder moet nu getuigenis der waarheid afleggen in eene zaak waarin hij mhkl met opofferende liefde Ji t llf yr f den Rotterdamsche schouwburg mnmg tilB vernielden bezoekers klachten over het hoedenophoudon der dames O s zeggen zg Zonder de s jiadn zijde daarvan aan te roeren wenscheu ondergeteekenden zich te bepalen er op te wijten dat deie verouderde in hst buitenhind reeds lang verboden gewoonte het genoegen van bet bijwonen eener voorstelling zeer vermindert ja dikwijls geheel vergalt daar door de hooge hoeden der dames vele personen of weinig of soms in bet geheel niets van hetgeen op het tooneel voorvalt kunnen zien Het ware natuurlijk verreweg uaiigcnamer inften alle schouwborgbezoekende dames het goede rporbeeld door vele harer gegeven hadden geVt gd eta uit eigen beweging nagelaten wat gelijk wm te voorzien zoo hinderlijk blijkt voor hare medebezoekers Nn zulks echter niet het geval is wenden ondergeteekenden zich tot n met het beleefd maar dringend verzoek bij de betrokken comité s al uwen invloed aan te wenden ten einde een algemeenen maatregel te provocoeren waarbij aan dames het dragen van hoeden in den schouwburg op de eerste rangen en parterre wordt verboden wanneer een uituoodiging san de dames om de hoedoa af te zetten mocht blijken ondoeltrefTendief geweest t Kan geen kwaad hierop alle schouwbiirgbezoekende dames eok oog eeha te ijzen Aan den Raad van Miai lers te t Hage is het volgende adro gericht Geeft eerbiedig te kannoB het Bestaar van de Vereeaining het PensioanwV rboB l dat di e Verecniging sinds ruim 11 jaren hare be pojjingei w hf f w k at lt ji i y n de opvol etide miTlisfers van finanbien te verkrijgen de aanbieding aan de Tweed iCamer mu wetsentworpen tot ijadere regeliijg v n da ppnsioenea dar burgerlijke ambtenaren en van hunne weduwen en weezen dat eiis medoduelmgen doer Z E den heer Minister in tinancien aan de Tweede Kamer gedaan de bedoehie voorloopigo wetsontwerpen in hot begin van de maand Mei 11 ter beoordeeling jn toegezonden o a aan du verschillende hoefden van de departementen vim algemeen bestuur dat daarop van dio departementen hoogst gewichtige adviezen zijn ontvangen hst laatste den 12eu Aug 1 1 en dat thans bij uwen Raad in behandeling is een door het departement ranfinanciêtt vauidté adviezen opgemaakt resume dat hot indorg Bestunr aanleiding heeft behoudens de hun onbekende détails van do ontwerpen 7ich le lAeligén over den tegeiiwoonligon stand der z mk die hare oplossing schijnt te naderen dat requestranten die zich zoo v iak tot onderscheiden heeren aiinisteni vao toaaaien en tot do heide Kamers dêr StaloB üqt ersal gewsjuj hebben het oirbaar achten nu zg door eene offieieelo mededeeling weten dat de lang verbeide ontwerpen aanhangig Zijn bg uwen Raad zich tot di n Jlaad wenden tot aanbeveling van den reeds zoo hing eh zoo dringend door hen gukoestorden wetiseh dat zij zich ontslagen achten eene nadere uiteenzet ing van hun streven on van de gronden waarop dit berust te geven daar do verdediging van eene zaak welke de belangen van ruim 13 000 ambtenaren en van hunne na te laten weduwen en weezen betreft aan uwp aandacht niet kan zijn ontgaan en requestrantjn daarenboven d eer gehad hebben van meer dan ééa request aan de Stateu Goneraal aan Uwe Excellenties mede te deelen