Goudsche Courant, vrijdag 2 december 1887

dat üj er alleen op wqien willen dat geea enkel jaat voorbygaat dat niet schrikbarend vermeerdert het aantal weduwen en weezen die door het verlies Tan hun kostwinner met heote tranm betreuren dat het in werking brengen van eeneu onbetwistbaren en baast onbetwisten maatregel van billijlcheid zoo ontzaggelyk veel tjjd vonlert Redenen waarom reqitestranten eerbiedig verzoeken dat het den Raad van ministers behage het tot tand komen van wetten tot nadere regeling van do pensioenen der burgerlijke ambtenaren en van hunne weduwen en weezen te bevorderen Het Bestuur v d Vereenig Het Pensioen Verbond Kiuffet Mr F J A Flrs mr K van de Webk J H Smits J J Smith F BiBENBROEK H E HCLSEBOS Jauterdam 26 November 1836 Staten Oeneraal Tweede Kamer Zitting van Dinsdag 26 Nov Bij het voortgezet debat over Hoofdstuk II uitgaven in InJie drong de heer Van Gennep aan op algemeene verlaging van het posttarief tusschen Nederland en Indie ongeaclit of van Nedorlandsche Fransche of Engelsche mails werd gebruik gemaakt De Minister van Koloniën verklaarde dat maatregilen in dien geest werden beraamd De heeren Van der Goes van Dirxland en W K van Dedem vestigden de aandacht op de spoorwegtarieven en betoogden de wenscheüjkheid van verlaging De Minister v Koloniën antwoordde dat de Indische Keïeoring daartoe vrijheid had Hoofdstuk II uitgaven in Indie werd daarna aangenomen mot 54 tegen I stem Bij Hoofdstuk I uitgaven in Nederland vroegde hoer Keuoheniua iniichtingen omtrent de overeenkomst mpt de Billiton Maatseh waarop de Minister antwoordde dat eene nieuwe overeenkomst aan ide goedkeuring der Wetgevende Macht zou worden I onderworpen De heeren Kielstra en liooseboom bespraken de samenstelling van het koloniaal werfdepot en het repatrieeren van Indische militairen De Minister v Koloniën verklaarde zich voorals nog tegen inkrimping van het werfdepot en gaf ide verzekering dat zoo mogelijk terugkeerendo mi litairen in Amsterdam of Rotterdam zullen afmonsteren I Bij do behandeling van den post materieel der zeemacht drong de heer Smit aan op het geven van de gi ootst mogelijke snelheid aan do Marineschepen Hoofilstuk I uitgaven in Nederland werd aan genomen met 51 stemmen tegen 1 Hoofdstuk I Miildelen in Nederlaml met 53 stemmen tegen I Bij Hoofdstuk II Middelen in Indiej drong deheer W K Van Dedem aan op verlaging van derente in Verband met de daling der rijsiprijzen Hoofdstuk II werd aangenomen met 57 slemmen itegen 1 Bij alle stemmingen stemde de heer Keuchenius j tegen i Do Indische begrooting is afgeloopen lieden kleine wetsontwerpen die gisteren in de afdeelingen werden onderzocht Dinsdagavond werd te Amsterdam eene nieuwe kiesvereeniging onder don naam u uisHs Surgerij geconstitueerd Aan iiot voorloopig reglement ontleenen wij het volgende Art 1 Er bestaat te Arasterdam eene vereeiriging van kiezers voor de leden dor Tweede Kamer i Provinciale Staten Gemeenteraad en Kamer van Koophandel onder den naam van AinsteU Burgerij Zij stolt zich ton doel a Het bevorderen van een meer opgewekt staatkundig leven ► 4 Hel stellen van eandidaten voor het lidmaatschap der staats en gemeente instellingen hierboven genoemd c Bevordering der belangen van handel scheepvaart en nijverheid in het algemeen of van deze gemeente in het bijzonder Art 2 Zij tracht dit doel te bereiken door propaganda te maken voor a Invoering van leerplicht waarbij het recht vanonderzoek naar de bekwaamheden dor onderwijzers en het toezicht op de scholen aan den Staatverblijft b geleidelijke uitbreiding van kiesbevoegdheid c Invoering eener definitieve scheiding van Kerken Staat d Invoering eener progressieve rijksinkomsten be lasting als sluitpost op de bogrooting en ter vervanging van andere belaitingen t Regeling van onze defensie met name der leveftdo strijdkrachten en afschaffing der plaatsvervanging ƒ Bevordering van den inlandscheu handel van cheepvanrt nijverheid en landbouw jr Door krachtig op te treden voor esne betere erkenning van de rechten van den arbeid h Door het uitgevi n en verspreiden van kleine geschriften over quaesties van den arbeid i En voorts door alles voor te staan en te bevorderen wat geacht kan worden op den weg te liggen eener vooruitstrevende kiesvereeniging Het lidmaatschap wordt verleend aan ieder inwoner van Amsterdam in het volle genot zyner rechten ais kiezer tegen een jaarlijksche contributie van 2 Ken aanzienlijk getal leden is reeds toegetreden en in het bestuur zijn benoemd do heeren Kooh Hinze en Olie Bij een uitvoerig en in den broede gemotiveerd vonnis in zake het geding tegen Wilh Martinus Buchener den sohryvor van het artikel tegen de Westersuikerraffineerderij hoeft de rechtbank te Amsterdam aangenomen dat het feit van het schrijven en publiceeren van het artikel vaststaat en voor zoover de punten a oplossing en tooé goning der boeten en c dieverij op de Iconen betreft dient te worden gequaliliooerd als beleediging en wat punt b het aanhitsen van den bloedhond en slaan met de zweep aangaat als smaad De verontschuldiging van bekl dat hij gehandeld heeft ter wiUo van hot algemeen belang achtte de reohtbauk niet voldoende door hem aangetoond integendeel am zij aan dat hij dit artikel had geschreven uit persoonlijken wrok over het hem in Februari verleende ontslag Derhalve verklaarde zij hem met gedeeltelijke vrijspraak schuldig aan het hom te laat gelogde misdrijf en veroordeelde hem tot eene gevangenisstraf voor den tijd van 3 maanden Buitenlandsch Overzicht In afwachting van de boodschap waarmede president Grévy zijn ontslag zal nemen en welke heden in do Fransche Kamer zal worden voorgelezen werken de leiders der verschillende pjrtijen ijverig voor hun eandidaten Evenals generaal Saussior heeft ook de afgevaardigde van het departement der Seine Anatolo de la Forge verklaard dat hij in geen geval voor het presidentschap der republiek in aanmerking wil komen Do heeren Do Freycinet Ferry en Floquet blijven dus de eenige ernstige eandidaten De beweging der Fransche radicalen tegen den heer Jules Ferry wordt met den dag heftiger Do radicalen zijn verdoold tusschen de heeren De Freycinet en Floquet maar zij zijn volkomen eensgezind in hun haat jegens den man van Tonkin ï allen gevalle blijft het echter nog hoogst onzeker wie van de drie F s gelijk de Fransche bladen spottend zeggen tot president zal worden gekozen Te midden der verwarring in do politiek verschijnt do gunstige nitslag der Kamerverkiezing in het noorden als oen lichtpunt in de duisternis Te Rijssel moesten twee afgevaardigden worden gekozen lot vervanging der beide overleden afgevaardigden der rechtereijdo Legrand do Leseelles en Bottieau die in 18S5 met ruim 160 000 stemmen werden gekozen Nu echter werden de beide repubhkeinsehe eandidaten Legrand en Lecorato gekozen met 145 000 stemmen terwijl de conservatieve eandidaten het niet verder dan tot 125 000 brachten Terzelfd r tijd behaalden de repnlilikeinen in het departement Pasde Calais een dergelijke overwinning Ter vervanging van den overleden monarchist Dussaiisoy die in 18S4 mot 100 000 stemmen gekozen werd nu de republikein Camescasso de gewezen prefect van politie met een meerderheid van 10 000 stemmen afgevaardigd Geen wonder dus dat de republikeinsche bladen hun ingenomenheid betuigen met dezen uitslag Na de vele teleurstelling der laatste dagen was zulk een zonnestraaltje ook wel noodig De Diiitsche Kijks lag heeft een aanvang gemaakt met do behandeling der bogrooting Namens de regeering sprak de minister van tinancicn Jaoobi die er vooral op wees dat het evenwicht tusschen uitgaven en inkomsten was hersteld terwijl De liberale afgevaardigde Rickert was het volstrekt niet eens met den minister en verklaarde zich tegen een dergelijke verwarring van do Rijksfinanciën met die der Bondstaten Namens de nationaalliberalen voerde de heer Von Bennigsen het woord die zich persoonlijk tegen een verhooging der graanrechten verklaarde maar zich niet over de houding zijner partij uilliet Volgens de Froisinnige Zeitung zgn alle leden van den Rijksdag die tot de agrarische partij behooron dringenil naar Borlyn geroepen Men vreest dat het regeeringsvocrstel tot verhooging der gr uinrechten naar een commissie zal worden verwezen en wel omdat het centrum naar men beweert alleen een geringere verhooging wil toestaan en daarom met de Duitsoh vrüzinnigen en een deel der liberalen voor een onderzoek door de commissie zal stemmen Binnen enkele dagen zal koningin Christina met haar zoon den jeugdigen koning Alfona XIII aan haar zijde in persoon de Spaansche cortes openen In de troonrede waarvan reeds eenige bladen het een en ander verhaald hebben zal do regeeting haar vast voornemen te kennen geven om de door haar beloofde hervormingen betrekkelijk do jury den Code Pénal het burgerlijk huwelijk en de veelbesproken legerorgauisatie van den minister CassoLi tot wetten te verheffen Zal het kabinet Sagasta echter deze plannen kunnen verwezenlijken Vooral in den senaat zitten vele tegenstanders van het ministerie en het zijn in de eerste plaats de militaire hervormingen van generaal Cassola die onder de senatoren op heftig verzot zullen stuiten Gunstiger staan de kansen voor de regeering in de kamer De conservatieve fractie onder Canovas del Castillo neemt oen welwillende neutraliteit tegenover het kabinet in acht hetzelfde geldt van de democratische partij onder Gastelar republikein in theorie verdediger van het constitutioneel koningschap in practgk Het meest heeft Sagasto te vreezen van de reformiston onder Romero Boblede en generaal Lopez Dominguez die het liberale programma van hot kabinet Sagasta goedkeuren doch zich zelf alleen bevoogd en bekwaam achten om het uit te voeren Mogelijk gelukt het Sagasta eenige dier eerzuohtigon te bevredigen door hun oen ministorieele portefeuille aan te bieden Moeilyk zal het hem niet vallen deze beschikbaar te krijgen want enkele zijner collega s o a do ministers van koloniën van marine en openbare werken behoeven slechts een zwakken stoot in den vorm eener interpellatie om uit den zadel gelicht te worden liet is waar wanneer de regoering aan deze zyde door een klein offer personen wint zal zij aan den anderen kant verliezen zoadat het haar op menige fijne berekening zal te staan komen hoe lang zulk een equilibristischo politiek het leven van een ministerie kan doen voortduren Het Engelsche Parlement zal eerst in de tweede helft van Februari viOQX bijeenkomen De Bulgaarsche Sobraiije heeft volgens de Engelsche bladen in een geheime vergadering besloten het proces tegen Karavaloff te staken daar de Regeering zich er tegen verzet Naar het schijnt zon het proces al te bezwarende dingen voor sommige hooggeplaatste personen aan het licht brengen RECLAME Men late zicü niet bedriegen in den lateren tyd is loor het publiek meermalen er over güklaagd dat pogingen werden a tngewend om in plaats van de echte Zwitsevsche Pillen van den apotheker R Brandt namaakpillen en dat nog wel zeer slecht nagemaakt aan den man te brengen De hoer apotheker E Brandt verzoekt beleefdelijk hem dergelijke gevallen mede te doelen op dat hij door openbaarmaking der feiten het publiek voor meerdere schade kunne behoeden Wij moeten bij deze gelegenheid or nogmaals bepaaldelijk op wijzen dat de echte zwitsersche pillen nooit los maar cènig en alleen in blikken doosjes verkocht worden voorzien van een etiket dat een wit kruis op een rood veld en de liandteekening aan R Brandt draagt Echt te verkrijgen te Gouda b J de firma J O ZELDENRIJK C Niet alleen voorde zinkingenvan den mond het Strotteahoofd en der longen maar ook tegen de slijmen de verstopping en do aanbeien zijn de pastillen van Soden waarvan do dokters en de leeken de bosto getuigenissen geven van een goed gebruik Men kan deze pastillen bekomen bij allo apothekers a 60 cents de doos T is door de grootste geneeskundige waarde van deze dat Mijnheer de Dr Jaquesraoux door ondervinding bewezen heeft men kan getuigen dat de mineraal pastillen van Soden zeer goed zijn zoo wel voor de aandoeningen van den mond als van de maag Men moet zoo veel te meer achten als zij een middel zijn dat volstrekt waardig i is aanbevolen te worden Do pastillen die door hun bijzonder geneeswaarde van do zieken gezocht worden zijn in getale van 200 000 doozon in twee maanden in geheel Duitschland verkochtpgeworden MA RKTBERICHTEN Oouda 1 December 1887 De markt was heden ruim voorzien van iulandsoh graan Om te kunnen verknopen moesten houders dan ook voor de meeste artikelen eenige verlaging toestaan Buitenlandsch graan prijs houdend y Tarwe Nieuwe Zeeuwsche 7 20 a ƒ 7 50 Mindere Zeeuwsche ƒ 6 80 a ƒ 7 Nieuwe Polder 6 60 a ƒ 8 90 Afwijkende ƒ 6 6 26 Boode 6 il ƒ 6 25 Angel ƒ 6 50 i 6 60 Kanada ƒ 5 60 ii ƒ 6 75 Zeeuwsche Rogge 5 60 ft ƒ 6 60 Polder 4 a ƒ 4 25 Buitenlandsche per 70 KG ƒ 4 10 a 4 60 Wintergerst 4 50 zaad injanuseii u uw n j v iu umumiamiavu f 5 a 6 50 Erwten Kookerwten ƒ 9 a 9 60 Inlandsche blauwe mesting 6 a ƒ 6 10 buitenlandsche voererwten por 80 Kg ƒ 5 30 i 5 75 Kanariezaad 10 a 10 25 Bruine boonen 10 60 a 11 25 Duivenboonen 6 ƒ 6 20 Paardenboonen 6 70 a 5 80 Spelt ƒ 2 26 a 2 80 Maïs per 100 kilo Amerikaansche Bonte 6 50 ü 6 60 Odess8 6 76 a ƒ 7 Cinquantine 8 De veemarkt met goeden aanvoer handel traag vette varkens 19 a 22 et varkens voor Londen 16 a 17 et magere varkens en biggen traag schapen mede traag 22 a 26 per stuk Aangevoerd 66 partijen kaas eerste kwaliteit ƒ 27 a 2 tweede kwaliteit 24 a ƒ 26 Noord HoUaudsche 26 a 32 Goeboter 1 30 a 1 40 Weibotor 1 10 a f 1 20 uurgerlfjke Stand 0F B0UE 28 No Adriaua Hetinü oadeu M Sil ioi en P i kfsocncloDk Helena Pieternelli onder i Gra vesteijil eo i ran Pain S9 Gecrtruiila Will iulnfl ouders W van Itcdea tn G I iepelt Cornelia ondcra P tan Eyk en M Verheul OVERI BUKN 2 No O de Jonjr 6 C J T can Baarzfl 6 j 11 ui 80 N ZoidJam 7 ra GËHVWU 30 iNoi U van I eeoiven en O Omgnt ADVERTENTIÉN Getrouwd D VAH LKEÜWEiV Tan Waddingmeen en G OMGERT die ook namena wederzijdsche Familie tianoen dank betuigen voor de vele blijken ran belangstelling bjj liun Howeljjk ondfirvonden Qouda 29 November 1887 Heden overleed in den onderdom van bjjua 90 jaren onze Uehuwdmoeder en Grootmoeder MAKIA CORNELIA tan TIFFELBN Wed van den Edel Achtb Jleer Jan WiLtKM TAN D£E Poel inleven Burgemeester van 4rfei W HOOGENilIJK Wz Wed J A D TAN DÏB POELTAN HoüWENINOB W M C HOOGENDIJK C E HOOGENÜIJK TAK Like M A HOOGENDIJK J W TAN DEB POEL A M D TAN DKR POEL Gouda I Oorinchem 27 NoTember 1887 den Haag Heden overleed in den jeugdigen leeftijd Tan 9 jaar ons oudste en tweede Zoontje CORNELIS H P B VAN BAARZEL K VAN BAARZEL Gouda 30 November 87 geb Fehliko Allen die iets verscfanldigd zgn aan of te vorderen hebben Tan nu wjjlen Merrouw de Wed J ff vnu rfe POA Z geboren van TiPPELKN te Gouda gelieven daarvan opgave te doen ten Icantore van Notaris MONTIJN te Gouda vóór den lu December aanstaande Hotel ccDE Paaüw Oafe Restaurant Gouda Van of 3 DECEMBER 87 tot 9 JANUARI 88 zal in boTengenoemd Café gelegenheid zgn BlUART te spelen om mooie PRIJZEN Voor nadere inlichtingen gelieve men zich in borengenoemd Café te vervoegen De Arrondissementfl Rechtbank te Rotterdam heeft bg Tonnis van 30 Ngvember 1887 in staat van faillissement verklaard GXSRARD FBAIKIN stroofaoedenfabrikant wonende te Gouda sedert dien zelfden dag en benoemd tot RechterCommissaris den E A Heer Mr A H VAN TIENHOVEN en tot Curator den ondergeteekende advocaat te Gouda De Curator Mr J FOBTÜIJN DROOGLEEVBR De Schuldeischeis in het faillissement van O PVIJK Kleermaker en Koopman te Gouda worden opgeroepen voor de tweede Vergadering tot verificatie der schuldvorderingen welke is bepaald op VRIJDAG 16 DECEMBER a s des vooriniddags ten 10 ure in het gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam De Curator Mr J POBÏÜIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gouda De DIRECTEUR van het Postkantoor brengt te kennis dat het kantoor op ZONDAG 4 DEp MBEB voor den POSTPAKKETOIENSr zal GEOPEND zi a van sm 7 tot des avonds 9 uur De Directeur SIMONS Gouda 1 December 1887 De beroemde SOnSTHONJNO uit de Fabriek van H DEN OUDEN te Boekoop Per halve flesch 0 75 V 0 40 Depólbooder D M ilTER Gonda Korte Tiendeweg No 12 Depidthouders gevraagd tegen een goed rabat Fijne Dassen A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 BEEElTDMAKIITGa BURGEMEESTER eu WETHOUDERS der Gemeente Zevenhuizen maken bjj deze bekend dat met ingang van 28 NOVEMBER a s voor den tijd van vijf weken de PASSAGE voor RIJTUIGEN en VEE over en de vaart door de brug gelegen in den Middenweg over de ringvaart van den Znidplaspolder zal zijn AFOEüLOTEN Zevenhuiien 26 November 1887 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris üe Burgemeester P ELSHOÜT P C STOOP Uitstekend middel tegen HOEST en VERKOUDHEID Verkrijgbaar a 18 et per Fl SLOTEMARKR en Co Litho rapliisclie Visitekaartjes zjjn gedurende de maand DECEMBER te bekomen a 80 Ct en hooger bij A M WeingSbtneb hoek Rozendaal en Tiendeweg TB KOOP GEVRAAGD PEKEL Adres No 158 t aan het bureau der Ooudsehe Courant De aangekondigde Tooneel VooratelHnff in de Zaal Kun8tuin der Sociëteit ONS GENOEGEN op 7 dezer is tot nader bericht UITGESTELD £ au de Cologne en Odeurs in prachtige flacons Surprises en Fantasie Artikelen heb ik ruim voorhanden en zgn zeer geschikt voor St Nicolaas cadeaux Wed C VAN QUE GROOTE AFSLAG van 7iimNS7LEESCH Eerste Kwaliteit KARBONADE 30 Cent per 5 Ons Magere LAPPEN 1 33 SCHIJF 35 SAUCIJZEN 35 Bauive REUZEL 35 Gesmolten REUZEL 35 ROOKSPEK 35 Zuiveie versche Rookworst 50 H VAN WILLIGEN Lan ge Groenendaal 3 ets SIGAAR J van Sonsbeek De Ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hy zijn ZAAK in TAEAE EN MM zal OPENEN ZATEIlüAG 3 DECEMBER des avonds 5 ure TIENDEWEG D 15 F GHKXDËL VEREENIGIAG De VOORZORG OPGERICHT 22 Januari 1886 Heeft ten doel door wekelgksche bijdragen der leden kapitaal te vormen en dat te bestemmen 1 Tot AANKOOP van vaste EIGENDOMMEN bij voorkeur WOONHUIZEN om die aan de leden tegen een matige rente te verhuren waardoor zjj na verloop van tjjd eigenaar worden Reglementen zijn gratis ter lezing verkrijgbaar bij het Bestuur N A TAN DEE REE Voorzitter D VONK Penningmeester W VAN DEK STEEN Seferetaris G A C Hubers van Assenraad Tand Arts Nieuwe Wet heeft zich vanaf 1 Dec alhier gevestigd op de Lag e Gouwe C I o H Dagelijks te CONSULTEEREN uitgenomen Zon eu Feestdagen MAANDAG WOENSDAG en VRIJDAGSMORGENS van 9 10 uren kosteloos consult voor minvermogenden C k VAN DEN BERGE is wederom gearriveerd met puike lading Zeeuwsche Aardappelen f 1 80 per Mud Ligplaats BOLWERK Prachtige Kistjes inhoudende 25 50 en 100 SIGAREN in alle concurreerende prijzen heb ik in voorraad en zjjn zeer geschikt voor St Nicolaas cadeaux Wed C VAN QUE