Goudsche Courant, zondag 4 december 1887

1887 N 3634 dëjbünIss DINE S en Soupers met bgbehoorend Servies zilver Bediening enz Verschillende Koude en warme Schotels Groote Verscheidenheid in Comestibles Zalm Kreeft Sardines Paté de ioies gras de La Heniy CORNED BEEF LANGUE de BOEÜF LUJVCHTOJVG Verschillende SOEPEN en VLEESCH EXTRACTEN BINNENLAND GOUDA 3 December 1887 Het wateronderzoek der Waterleiding gedurende November had het volgende resultaat 1 Nov benoodigd 10 5 milligr perm kalicus 1 II ff 13 ff II K 15 II II l II II ff 21 I II 14 7 28 ff ff 15 ff ff ff per 1000 cub cent Tot Bestuurslid van de Kanoer van Navraag is Donderdag herkozen de heer A K van der Garden gekozen zjjn de hh H W G Koning C D Julius F Btthlmnnn 8 8 Polak J A Biezenaar C G Spit W C van Dillen H Enno van Gelder en P V Knahlmnn Zekere G C H hier woonachtig die nogal misbruik van sterken drank maakt is door de politie alhie anngehouden Hij had zich schiihlig gemaakt aan diefstal van c a 19 van P C Mullard Daar hot feit op heet rdaad werd ontdekt is al het geld nog op hiim gevonden Tegen den dader i prooes rerbaal op maakt Het saMs van den predikant der Hervormde gemeente te Reeuwijk i gebracht op 1100 Hot gerechtshof te s Gravcnhage bevestigde het vonnis der rechtbank te Kotterdam waarbij een drietal veenarbeiders veroordeeld zijn tot 2 pn maandrn gevangenisstraf wegens hot openljjk en met vereenigdo krachten in de veenderijen omler Reeuw jk plegen van geweld tegen medearbeiders ten einde dezen tot werkstaking te doen overgaan De Verecniging tot bevordering van Beeldende Kunsten opgericht in den jaro 1S45 door d Maatschappij yirli ft JmieUiof hoeft gedurende haar 42 jarig bestaan niet zonder vrucht gewerkt tot het doel bij hare oprichting voorg ateld Zij mocht in dien tgd van eiroa 800 v cluUende kunstenaars ongeveer 1200 8cbildorijenj ruim 360 Aquarellen achter lijst en glus benevens versobei lene andere kunstwerken nsnkoopcn terwijl zij 40 Slaalgramren deed vervaardigen do meestcn op eene grootte als hier te bin le weinig voorkomt AI deze kunstwerken werdfn vervaardig loeren rechtstreeks aangekocht van Ne lerlandsch6 kunstenaars op openbare Tentoonstelliiigon 0e Vereeniging heeft dus recht te zeggen dat zij een belangrijken steun aan de verspreiduig van beeldende kunst en v van aanmoediging lan hare beoefenaars in Nederland gegeven heeft Bovendien werd eene niet onbelangrylce som gestort in hot vveldndig Wednweii on Weotenfonds der Maatschappij ffArti et Amicitiae door ilo korting van 5 pCt die de kunstemutrs van hunne aankoopprijzen tot dat doel zich laten welgevallen Al deze vruchten wenlen verkrogeii door do ladcwerking van de Ije lcii dor Vereeniging die daarvoor eene Taarlijksohe Contributie v n S betalen Zg ontvangen daarvoor een lot in de jnnrlijksche vorlifting van kunstwerken en oen exompbwr vnn de gravure nis prcmieplaat Mochten vele van hen dio belangstellen in den bloei der Nationale üoeldoude kunst tot hot dool der Vereeniging toetreden door zich nis Md te doen insnhrijven rciór den dag der aanstaande verloting die den 23 Di cember a s op jilo grooto kunstzaal der Maatschappij Arti et Aiplitiae zal gehouden worden Die inschrijving kan geïohiedon aan hot Bureel der Maatschappij Arti kt Aaiiciti e te Amsterdam of bij II IJ CorrespondontfU in de Provinrièn De Correspondent voor Gouda is de hoer A Schoneveld van dor Cloot te Gouila BRILLEN op voorschrift van hh OoaarlscD S H POLAK OPTIC IËN Groenendaal Vrijwillige Verkooping De Notaris H GROENENDAAL te öourfa is voornemens op WOENSDAG den 7 DECEMBER 1887 des voormiddags 11 uor in het Hotel Dg Zalh aan de Markt te Gouda in het openbaar te VEKKOOPEN Onder WADDINXVEEN 1 De JiOUWMANSWONINOieraamA VoOBLKKZAHO mot 27 Hectaren S7 Aren M Centiaren WEI HOOI en BOUW LAN D miea Znidplaspolder gemeente Zuid Waddinxveen Verhunrd de Landergen tot Kerstmis 1890 en de Jebonwen en Erven tot 1 Mei 1801 Een perceel WEILAND aldaar zeergunstig gelegen aan den Breedenweg groot 2 Hectaren 91 Aren Eene partij WEI HOOIenBOÜWLANI met daarop staande 2 Woningen naasthet vorige perceel groot 3 Hectaren 9 Aren 40 Centilren Nummers 2 en 3 te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen Nommer 1 zal in eene massa en 2 en 3 na afzonderlijken afslag gecombineerd worden geveild en afgeslagen Nadere information ten Kantore van voornoemden Notaris GROENENDAAL te Gouda alwaar het huorcontract ter inzage ligt In eeno Woensdagavond te Schoonhoven gchou CONFISSUR van Wijlen Z K H Prins Hendrik der Nederlanden J BEEEBAAET L MARKT GOUDA AS6 Pasteijen Galantmes Ragfouts Wild en Gevogelte Salades Daubes Crèmes Vlade s Koixde en Warme PUDDIUGS Verschillende r Bnime Kenie CHAMPIGNONS OLIJVEN TAARTEN y CHOCOLAAD en Augurken Uitjes T X Groenten in bassen MontéS Noga SUIKER WERKENX en yrucMen aappen Fgne qnaliteit ME1J en Water Choeolaad S llfi Fijne BORSTPLAAT in Terschilleiide Kleuren en Oenren SPRITSLKTTER8 RTT W XJS TEIT LLE TIJ IDE VEie icK icrca B j ie Aan het Magazan van IJxerwaren en Huishoudelijke Artikelen Fabriek en MagazBn van Haarden Kachels Fornuizen gev aarhorgde Brandkasten m nz t l Zeugfslraat over de Waa bru G 91 van f wmmm w worden de nog voorhanden winterartikelen waaronder een zeer nette collectie gegoten en geslagen Kole ien Turfbakken tegen verminderde prözen OPGERUIMD Een en ander zeer geschikt voor St NICOLAAS CADEAÜX Alsmede ontvangen een prachtige sorteering SCHAATSEN xeer goed voor genoemd doel geschikt ï o efeïlhstreerd Weekblad voor de Huislsamer l f Bet Geilk Weekbl V d Hék 1 bevatten Boeiende Eomans ernstige en luimige Verhalen Schetsenen hf ll f f f i i l L nd en Volkenkunde Beschrijvingen van belangrijke Industnen Verh en Prijsr v Kind Wenken v d HuUh enü Hel Geill Weekbl r d Huisk mT f ir n rT J P P S 8 Wadzijdeu oot formaat met dmdelijken dnik in 3 kolommen meer lectuur dan in 32 bladzijden van een gewoon boek Het Geill Weekbl T d Huisk minstens 4 prachtige platen g ven HetfieiU Weekbl V d Huisk hnU te koop aangeboden Hel Geill Weekbl V d Hnisk i f Pto GOEDKOOPSTB Geïllustreerd Blad hetwelk niet fl ummer wordt verkocht Hel leUl weekbl V d huisk l cent pee nummer franco aan huis Armrr4ner Vvénsmtd i Kate tni rn J l t T S Iluis Wenken en Spreuken BladvuUin g r J t Lds r Snelpersdmk van A BBINKMANte Qonda Zondag 4 December GOUDSCHE COURANT fl teuws en Advertentieblad ooor Gouda en Omstreken den vergadering is do kiesvereemng Krimpenerwaard ontbonden De meerderheid moeBde dat de spUtsinivan het kiesdistrict Gouda in twee enkelvoudige lietncten daartoe aanleiding mpq geren De zangvereeniging ApoUo te Zevenhuizen zal naar wij vernemen met Kerstmis weder een uHvoering geven Dit zal dan de 8e maal zijn dftt deze jeugd e vereeniging staande onder de leiding van den heer A van den Bosoh hoofd der scholl te Moorcapelle het publiek een genotvollen avond en le armen dor gemeente Zevenhuizen een flinke extra uitdeeling verschaft want voor het batig saldo der uitvoenng dat gewoonlgk 80 i 90 bedraagt zal een extra uitdeehng van kleeding en brandstoffen aan do armen plaats hebben Bü deze Courant behoort een Byroejrgel Ren rijksontvauger ten plattelande vetstrokt de volgende mededeeling over de nieuwe kiesregeling Ik heb schrijft hij mijn kiezerslijsten gereed en nu blijkt dat de verandering ten plattelandegrootendeels hierop neerkomt dat zy die liu kiezerz n voor den Gemeenteraad nu ook kiezer wordenvoor Provinciale Staten en Tweede Kamer EnkeVm bijv zg die door hooge patentaanslagen kiezerwaren vallen er af waartegen weder enkeion erbijkomen Die mutatie is echter gering en onic kiesvereenigingen on leiders kunnen zich gemst basaeren ten plattelande althans op de tegenwoordig nog bestaande lijsten van de gemeeuteraadskiezen metuitzondering van hen die door hooge pateaten l iezerzijn Zeker kunnen zij zijn dan ongeveer 95 pet der nieuwe kiezers te hebben Arnh Ct Eene merkwaardige venledifting werd Donderdag ter terechtzitting van het Kmtougefocht te s Hago door den practizgn Molenhoek gevoerd ten behoeve van een schipper die beschuldigd werd van niet voldaan te hebbeu aan het hem door een havenmeester gegeven bevel om zgn vaartuig te verhalen togen welke overtreding de politieverordening van s Hage eene boete van ƒ 1 tot 10 of hechtonia van 1 3 dagen bedreigt Naar het oordeel vnn dien practizijn tooh aoudeo tUl bepalingen in die verordeuing vervat zijn ffuitgestorven tot staving van welk gevoelen door hem verwezen word naar het bekende arrest van den Haogenllaad dd 27 I Juni 1887 waarby art 184 van het Wetboek van Strafrecht niet toepasselijk verklaard werd voor het geval dat ieitand niet voldoet aan een bevel hom door een ambtenaar ibet het opsporen van strafliare feiten belast krachten eene politiê tsrordening gegeven Dit arrest in verband gebracht met art 1 van het W t x Sttrafv deed hem tot ontalag vao strafvervolging ooncludeorou ciale belasting in Groningen acht de Min van Binn Zaken de bezwaren tegen het beginsel voldoende weerlegd en pleit hij voor vrijheid aan de provincie in haar financieel beheer behoudens de hoogere goedkeuring voor deze belasting Vorder wijst hij op antecedenten waaruit volgt dat de provinciën niet tot het heffen van opcenten op rijks directe belastingen behoeven te worden beperkt Ook merkt ij op dat de w t aan de Staten het heffen van deze belasting niet ïèlet Daarom acht de Min het wensohelijk de Staten zooveel mogelijk iry te laten in de keuze der noodi e provinciale belastingen Overigens verwacht hij varf het mvoeren van deze belasting geen herleving van het oude provincialisme noch de heffing van opoentea 6p de grondbelasting naast do inkomstenbelasting Bij invoering van een inkomsten of klassenbelasting voor bet Eijk zal aan do Staten alleen de opcenten op zoodanige rijksbebisting worden overgelaten De Min acht het nemen van een proef met deze belastiug voldoende gemotiveerd zich beroepende op de adressen ten gunste van deze belasting Staten Oeneraal Tweud Kahsb Zittingen van Donderdag 1 en Vrqdag 2 Dec Donderdag werden aangenomen do wetsontwerpe tet naturalisatie van Dr M W C Weber en 1 3 anderen Met toepassing van de bevoegdheid bij de nieuwe Grondwet gegeven werd over deze ontwerpen geen hoofdelijke ttemming gevoerd Wijziging van Hoofdstuk V der Staatsbegrooting voor 1886 Wijziging van bestaande wetten ten einde die in verband te brengen met het Wetb v Strafr en van andere wetten in verband met de thans geldende strafwetgeving Begrooting der algemeene Landsdrukkerij Tot wijzij ng van het II Hoofstuk der Staatsbegrooting 1886 tot wijziging van hot fonds voortspruitende uit de koopprijzen van Domeinen voor 1886 tot begrooting van dat fonds o er 1888 tot verlenging v n den termijn houdende voorloopige regeling van het onderwijs bij de Kon Mil academie regeling van het pensioen voor burgerlijke ambtenaren waarbij door do heeren SmeeBge en Clercx werd aangedrongen op een spoedige indiening van wetsontwerpen tot definitieve afdoening dezer aangelegenheid tot wijziging van het XII Hoofdstuk A der Staatsbegrooting 1886 tot bekrachtiging eener overeenkomst met de gemeente s Gravenhage aankoop van Bqksgrond n tot onderstand aan mindere geemployeerden en bedienden op daggeld werkzaam bij Kijtsinriclitingen of op Bijkswerkvaar Maandag had te sHage oen samenkomst pkats van afgev ianligden uit de Amsterdamsche Vereeniging van Oudonderoffioieron en van die der Vereeniging van Oudoadero 8cieren van het regiment grenadiers en jagers t n einde de eerste stappen te doen tot het vormen van een Noderlandschen Bond van oudonder ogioieren Het dool van dien Bond is toewyding aan Vorst en Vaderland het behartigen van de bel iugen zijner leden en hot bevorderen van kamurnadsohappelijk verkeer Voond in oorlogstijd knn zulk oen Bond van groot nut zijn Oud ondorofficieren wier aantal door hot weekblad Man op minstens 5000 wordt gesteld zijn voor het meerendoel mannen in de kracht van hun leven die onschatbare diensten zouden kunnen bewijzen wanneer hulp noodig is al ware het slechts voor het africhten van recruten voor garnizoensdienst tot aanvulling van ka Ier bij schutterij enz Do kamora idsohappelijke geest door den dienst gekweekt werkte dan ook uit dat door kort en krachtig handelen aan militairen eigen dionzelfden avond hot Voorloopig Comité gevormd werd zoodat wij ook in ons land evenals in België wanneer de pogingen vnn dat voorloopig Comité met gooden uitslag bekroond worden een Bond van oud onderoffioieron zullen verkrijgen In zijn antwoord op het verslag der Kamer omtrent de aanvraag der bekrachtiging oener Provin De heeren Kcrdyk en Heldt drongen bij dit laatste ontwerp aan op eone voorloopige regeling waardoor de weg open zou blgven voor eene goede regeling die door het voorgestelde ontwerp niet word bereikt Een amendement van de commissie van rapporteurs in dion geest werd aangenomen met 45 tegen 11 stemmen Het debat werd gisteren voortgezet over het wetsontwerp botri ffende onderstand asu mindi re geemployeerden vaste werklieden en bedienden op daggeld werkzaam bij inrichtingen van s Sijks Zeemacht en op s Hijksworkvaartuigen niet vallende in de termen van art 2 der Wet van Juni 1854 Na uitvoerige discussie in hoofdzaak loopende over do uilbetaling van don onderstand per kwar aal maand of week werd een amendement van den heer Kerdjjk aangenomen om de termijnen van pensioen betaling aan de Eegeering over te laten Het gebeele ontwerp werd met slgemoene stemmen aangenomen Maandag as 1 ure is de Staatsbegino i viB de orde Als een voorbeeld van langzai M i re wordt door het Handdélad het volge ffl ® edege Een jongen had op den 4den December met zijn melkwngentjo over het trottoir gereden Dit was in strijd met de Amsterdamsche politieverordening Een waakzaam agent betrapte den overtreder op heeterdaad en maakte proces verbaal op w iiirin hg het delict zoo uauwkourig mogelijk verhaalde