Goudsche Courant, zondag 4 december 1887

é 3De St l Ticolsusus Btsula g e van W SCHALEKAMP Jr Oosthaven B 17 is voorzien van eene ruime keuze Chocolade en Suikerwerken doelmatige en eleg ante Cartonnages Surprises Marsepain Harten en Figuren Chocolade en Suikerwerken fijne Bonbons geurige Borstplaten Banketletters best St Nicolaas GOED GEVULDE OTEKLETTEKS enz enz Dea dig daarna ontring de oommissariR Tan politie het reiaA9 las het noteerde het en zond het aau den ambtenaar van t O M by het kantongerecht Deze las het veder maakte de noodige aanteekoningen in zyn rol register en zette den naam van den overtreder op den alphabetischen klapper opdat de zaak ter harer t jd zou behandeld worden Er was echter heel wak af te doen eer het proces verbaal aan de orde kwam Toen werd het door den ambtenaar aandachtig nagelezen het delict èu van een feitelgk èn van een juridisch standpunt nagegaan en de dagvaarding waarbij de jongen ter verantwoording werd geroepen gesteld In overleg met den kantonrechter werd de melkjongen den 18eu Februari opgeroepen om den 6den Maart voor den kantonrechter te verschijnen Een afschrift van dit stuk werd den jongen door den instrumenteerenden ambtenaar gelaten I e jongen verscheen eu moest een paar uur wachten eer zijn zaak aan de orde kwam Eindelyk kon hij de plaats der beklaagden innemen De dagvaarding en het proces verbaal werden voorgelezen De jongen werd geboord en bekende het feit zoodat het onQoodig was don agent die het proces verbaal had opgemaakt te hooren De ambtenaar van t O M nam zijn requisitoir en de kantonrechter bepaalde na den beklaagde gevraagd te hebben oi deze nog iets in het midden had te brengen den uitspraak op 13 Maart Op dien dag werd de jongen tot een kleine geldboete en in de kosten Veroordeeld Den 2den April werd de staat van kosten aan den ontvanger der registratie verzonden Den 20stdn Mei maande deze den jongen tot betaling aan Den ÏOsten Juli was de vryo betaaltijd verstreken Den Bden September werden de stukken ter executie aan het O M gezonden Den 203ten dier maand werd de jongen aangehouden om de subsidiaire hechtenis te ondergaan En negen en een halve maand waren op dat oogenbhk verloopen smds de jongen zich aan de eenvoudige overtreding had schuldig gemaakt I Men denke hier i iet aan verdichting De data zijn alle historisch Weken en maanden duurt het gewoonlijk en vooral in eenigszins grootere steden eer een kantonrechter uitspraak doet in het meest onbeduidende strafzaakje Én goedkoop is deze jurisdictie ook al niei Minister Modderman wist in de Tweede Kamer eens te vertellen van een veroordeeling tot oen boeto van f 2 50 terwijl de onkosten ongeveer ƒ 20 bedroegen Zulk een geval moge een uitzondering zgn maar regel is het toch gewis dat de kosten van eene strafprocedure voor den kantonrechter niet in verhouding staan tot de boeten waartoe hij gewoonlijk veroordeelt Die langzame en vaak dure berechting van de eenvoudigste strafzaakjes zegt het libl is te wijten aan onze rechterlijke organisatie en tevens aan de o rslachtige strafprocedure voor den kantonrechter Het blad treedt hierby in eenige beschouwingen over de verschillende wijzen waarop bij andere volken deze vraag reeds tot oplossing is gebracht n meent de aandacht te mogen vestigen op de in ï uitsohland gebraikelyke procedure bij strafbevel Bij dit stelsel is een snellere berechting mogelijk wordt de tijd van den kantonrechter minder in beslng genomen door langdurige terechtzittingen terwijl de indruk der straf zich in hoogere mate zou doen gevoelen Het Utmktéch Doffilad brengt omtrent het SintNicolaasfeest eenige historische bijzonderheden in herinnering welke niet zonder belang zijn In Engeland en Noord Üuitschland leest men daar heeft de invloed der Hervorming aan den SintNicolaasdag veel van zijn vroegeron luister ontnomen Gok biJ ons te lande heeft bet niet aan pogingen ontbroken om de Viering van den naamdag van den katholieken kcrkheilige uit te roeien De 17e eeuw is er vol van Het onschuldige kinderfeest werd door de streng rechtzinnige predikanten van die dagen verafsohu vd als een der vele nog bestaande misbruiken herkomstig uit het Pausdom waardoor de surperstitien in de harten dor jeugd onderhouden werden met groote onkosten en schade der ingezetenen Met nadmk werden van den kansel de ouders gewaarschuwd tegen deze grouwelijke afgoderij en daarbij bleef het niet De wereldlijke overheid werd aangezocht met haar sterken arm bestand te verleenen om de bevolking van do oude misbruiken af te brengen De stedelijke Regeeringen lieten zich dasrin niet onbetuigd Een keur van Delft van 1600 die in 1607 werd vernieuwd verbood op den 5n Deceihber jtwelcfc genamet wordt Nicolaesavondt kramen op het markvold op te slaan in welcke cramen vercofl worden versoheijden goederen die men den cleijnen kinderen dyets maeckt dat den lelffden Nicolaes henluyden geeft twelck een saeke is nyet allSen strijdend ende tegfaens alle goede ordre ende politye maer oock de luyden afleydende van de 1 waere Godesdyenst ende streckende tot waengelooff nperrtitie end fgoderye de welcke in een gepolitioide Christelicke gereformeerde stadt nyet en behoort getolereert te werden Een aardig staaltje van vaderlijke bezorgdheid voor de geldelijke belimgeA van de ingezetenen levert de publicatie die in 1618 te Tial werd uitgevaardigd en tot 1630 herhaaldelijk werd vernieuwd De majisttaat verbitdt daarin dat voortaan geene kijn eren binnen deze stad eenige schoenen bij hare vrienden nog bij andoren op St Nicolaes avond nog voor ofte nae zuUen mogen brongen nog zotten om volgens de olde gepleecbte gewoonte mot eenigS geschencken ofte giften version te werdin op grond dat deze gewoonte uit d olde superstitien spruytende streckende is tot merókelijke kosten en schade der borgeren ende ingezeetenen deezer stede ja dat meor is dat d een den anderen naer den loop des weerelds nyet willende toegeven noch den minsten zijn zoo men seijdt dickwils sodanige onnodige dispensies coramen te strecken tot groote exaction der geenen die t zelve t haerder onderhoud wel zouden van doen hebben De amsterdaftische Begeering gevoelde zich geroepen do viering van het Sinjierklaasfeest tegen te gaan om de groote disordren confusion en ongeregeltheden die er uit voortvloeiden Daarom verbood zij bij eenkeur die in 1698 den 29n Nov nog eens werd hernieuwd om op 5 es 8 Dec op den Dam en andere plaatseu in ramen en op kruiwagens mitsgaders op stoepen en voor de deuren vOor te staan met poppegoed snuisterijen en eetbare waren op straffe van boete en verbeurdverklaring Dit verbod in het belang der handhaving van de orde uitgevaardigd had echter wel eens een tegenovergestelde uitwerking want de Amsterdamnjers stoorden zich bitter weinig aan het verbod en eens toen de schout de stalletjes wilde wegruimen liep bet volk te hoop en nam een zoo dreigende houding aan dat de schout met zijn dienaren het hazenpad moest kiezen De gehechtheid van het Nederlandsche volk aan zijn Sinterklaas de naam is een samentrekking van Sint hèr Clae heilige heer Nicolaas is dus sterker gebleken dan de vijandige gezindheid van de toenmaals heerschende kringen Ondanks de pogingen door de geestelijke en de wereldlijke overheid inde 17e eeuw aangewend om het oude op een eeuwenheugende overlevering steunende volksgebruik uit te roeien is do goede Sint de weldoener van onze kinderen gebleven Het oude kinderfeest wordt nog heden lu al zijn luister gevierd door Roomsch er onHoomsch Geen stad en dorp in Nederland waarop niet in den avond van S December het woord van den dichter van toepassing is t Is feest in stad en huis De straten zijn vervilld van t woelig koopgedruis En menig woning vol verwachting en gezangen j De kinderen vol rospekt de meisjes vol verlangen Tegenover al de akelige bekrompenheid en kleingeestigheid der predikanten partij die in de Sint Nicolaasvioring een grouwelijoke afgoderije meende te ontdekken stellen wij een staaltje van echt katholieke opvatting van het feest een opvatting welke ook in protestantsche tijden nooit geheel door de predikanten en hun aanhang kon worden uitgeroeid Hetzelfde blad schrijft iets verder dat het Sint Nioolaas feost vroeger wel eens met veel woestheid en getier gepaard ging en laat dan volgen Maar aan den anderen kant verloochent zich ook nimmer hot karakter dat het feest omfer den invloed der veredelende beginselen van hulpvaardigheid en naastenliefde die het Christendom predikt verkregen heeft Utrecht mag zich in dit opzicht in een goeden naam verheugen het heeft zich dien in vroeger eeuwen waardig gemaakt De kerkelijke rekeningen van Utrecht schrijft dr Verwijs wijzen ons telkens op echt Nederlandsche weldadigheid die den dag van den vromen bisschop tot een blijden feestdag voor armen en kinderen maakte Dan was t feest in de kerk de stadsmuzikanten werden gehuurd om onder het lof op Sinterklaasavond en op het feest zelf voor t hoogwaardige te spelen hier krijgen de negen koorknapen elk een paar nieuwe schoenen die 4 stuiver het paar kosten zooals dit geschiedde in 1522 en de bisschop der koorknapen ook een geldelijke bijdrage voor zijn gemaakte onkosten In 1561 worden tweehonderd weitebrooden na de Hoogmis don armen uitgedeeld in 1575 krijgen ze behalve brood een geschenk aan geld en de vier kinderen van de Weduwe van Jan Willemz twee paar schoenen met vijf groot er m terwijl later wederom de schoolkinderen op weggen worden onthaald Niet waar voeprt dr Verwijs hierbij lezer en lieve lezeres zoo ik althaus op dezulken mag rekenen gij roept met mij uit Bravo I mannen van Utrecht die de armen spijst de schooijeugd onthaalt en de kinderen der weduwe niet vergeet maar ze doet doelen in de Sinterklaaspret door ze niet alleen een paar schoenen te geven maar er zelfs een gift van den goet heilig man in te doen Voorwaar een getuigenis dat onzen voorvaderen uit de 18e eeuw eer aandoet Laten wy kinderen der I9e eeuw daaraan steeds inilachtig zijn opdat zooveel van ons afhangt op het feest van Sint Nioolaas van toepassing blijve de schoone omschrijving door De Génestet van den vriend der kinderen gegeven Eén daad van minzaamheid van weldoen was uw leven it liefde heeft uw naam de onsterfelijkheid gegeven Och dwazen die een naam een groeten naam begeert Kent gij er een zoo rein zoo schoon zoo stil vereerd Die dus eeuw in eeuw uit met hartelijkheid b jegend In t hart der kindren leeft door kindren wordt gezegend ADVERTENTIÉN Hedeo overleed na een langdnrig en smartelp lijden mjjn geliefde Echtgenoot JOHANNES COBNELIS 8IBBES in den ouderdom van 61 jaren na eene gelnkkige Echtvereoniging van bijna 40 jaren De Heere sterke my in de diepe Magen die mg getroffen hebben Wed J C 8IBBKS Gouda 1 Deo 1887 Lafkbbe Heden overleed ua een langdnrig en smartelijk Igden onze zeer geliefde Vader en Behuwdvader JOHANNES COBNELIS SIBBËS in den oaderdom van 61 jaren G SIBBE8 B 8IBBESDE JoNO J C SIBBE8 Jr J F SIBBE8 Dï Jone Gouda l December 1887 Heden trof ons een zwaar verliei wjj verloren na een kort lyden onzen lieven HARM in den ouderdom van bgna zeven jaar W BEGEER Q BEGEERVbiïnd Gouda 3 December 1887 By deze brengen wjj aan Vrienden en Bekenden onzen hartelgken dank voor zoo veel deelneming ons bg bet overlijden van onzen geliefden Zoon en Broeder betoond D RUIJTER en Familie Voor de ontvangen bewijzen van belangstelling bg de geboorte en bet overlijden van ons jongste Zoontje betaigen wg hiermede onzen dank F C BIK B BIK ROOKHUIZBN Gouda 3 Dec 1887 Voor de vele blgken van deelneming ondervonden bg het orerlgden van mgnen geliefden Echtgenoot betuig ik mgnen hartelgken dank Wed K BOLLMAN Reeuu 0S December 1887 Zïkveld Zg die iets te vorderen hebben van wglen den Heer JAN KRUISHEER gewoond hebbende te Gouda en aldaar 15 Novemljer jl overleden worden verzocht hunne rekeningea vóór den 20 DECEMBER in te leveren ten kantore van den Notaris ö C FOBTÜIJN DBOOGLEEVEB te Gouda DAMBETÏÏIGIITG Ondergeteekende G BOER Lid van den Gemeenteraad te Schkbroek betuigt hiermede zgnen dank en tevredenheid over den Heer J vah DE WAL Practizijn te ffourfa over de flinke en nauwgezette plichtsvervnlling in eene rechtszaak Dienende deze ten zgner aanheveling en de vrijheid gevende om van dit getuigschrift waar bjj zulks noodig mocht oordeelen gebruik te mogen maken woê get G BOER Gouda November 1887 Aanbesteding van SUtPBAS CHIMNI LEVERTRAAN SUIKER en RUW CARBOLZÜUR in 1888 benoodigd voor de Stads Apotheek te Gouda op WOENSDAG den 14 DECEMBER 1887 des namiddags ten 1 ure De voorwaarden liggen ter inzage op de Gemeen teSecretarie C mn VLIET Confisenr Markt 154 heeft gedurende het St Nicolaasfeest versch voorhanden MARSEPAIN HAETEN Confituur en Amandel Harten Bankctletters Uotcrietters test St ITICOLAAS en is tevens ruim voorzien van Chocolade en Suikenverken Pjjne CABT0NNAGE8 en SURPRISES suiker HARTEN en BORSTPLATEN met verschillende genren enz enz Mejuffrouw IJ8SELSTIJJV Blaanws raat vraagt tegen Febrnari eene itkisoenlgke DIENSTBODE Er wordt gevraagd met 1 MEI een lüis m s mm en een klein KAMERTJE of een rnim BOVENHUIS Huurprijs ƒ 250 a 275 Brieven franco onder Letter Z aan de Boekhandelaars J VAN BENTÜM ZOON Café CraSTIB Afloop van het CONCOURS Eerste Prgs behaald 25 stooten de Heer JA8KE Rotterdam 61 punten Tweede Prgs de Heer BAKKERS Gouda 59 punten Derde prjjs de Jongeh LEEPLANG Gourfo 56 punten Voor de vele belangstelling mgner bezoekers betuig ik mgn hartelgken dank G TÜIJTHOF Mejuffrouw van LEEUWEN Markt A 70 vraagt terstond eene fatsoenlijke Dienstbode voor NOODHULP of voor VAST Loon 80 Gulden Een Dagmeisje gevraagd niet beneden 15 jaar Adres Peperstraat K 241 Heerlijk en goed gevulde BOITBÏS ean VUMTBNLETTSllS flik prima St I icolaas Ruime sorteering fijne Chocolaad Fondant en Suikerartikelen Surprises Bonbonnières enz enz zie de ETALAGE E J M EABEL Cuisinier Patissier Oosthaven B 36 A A BEaENSBÏÏIiG TANDARTS nienwe wet iedere W0EM6 eo DO VDERDAG te msalleeren voor alle MONDZIEKTEN enz Lange Tiendeweg D 23 Gouda TftDdheelkandige Operatien pijnloos d Minvermogenden knnnen des DONDERDAGS tusscheu 1 en 2 ure gratig behandeld worden St licoIaas Cadeau Kistjes van 25 50 en 100 stuks SIGAREN Puike qualiteit fijne verpakking A DERCKSEN Korte Groenendaal Prachtiga Kistjes inhoudende 25 50 en 100 SIGAREN in alle concurreerende prgzen heb ik in voorraad en zgn zeer geschikt voor St Nicolaas cadeaux Wed C VAN OIJE G A C Hubers van Assenraad Tand Arta Nieuwe Wet heeft zich vanaf 1 Dec alhier gevestigd op de Lagfe Gouwe C l o H Dagelgks te CONSÜLTEEREN uitgenomen Zon eu Feestdagen MAANDAG WOENSDAG en VRIJDAGSMORGENS van 9 10 uren kosteloos consult voor minvermogenden Sociëteit Oi S GK OEGEM Zaal KUNSTMIN Buitengewone Voorstelling op Donderdag 8 December 1887 te geven door de Nienwe Rottcrd Schonwburg Maatschappg Directeur ALEX PAASSEN 1 GROOT SUCCES M Nieuw drama in 8 Tafreelen bewerkt naar den roman van Jdles Claretie Directeur van het Theatre Frauïais te Parijs getiteld NOËL LAMBERT door William Busnach I P Te Parijs voor de cerstfi maal op II November 1881 in het Theatre de rAmbigu en daarna meer dan honderd malen achtereen met grooten bijval vertoond en te Rotterdam in dit speelseizoen reeds 24 achtereenvolgende malen voor stampvolle zalen opgevoerd De mise en scène naar die van het Theatre de l Ambign geregeld door den Begisseur L H Cbsispuk KLEINE JACQUES de Jhr F dblaMau De overige rollen door de heeren Alex Paassen L H Chrispijn M van Nieuwland Ruysbroek Wagemaiis Ruygrok en de dames Kleij Bruyn Sabtairoltes van Korlaar Heijblom enz enz Aanvang 7 nnr Entree voor HH Leden 60 Ct Niet Leden 99 Plaatsen te bespreken op Woensdag 7 Dec van 6 tot 10 uur n m en op Donderdag van 11 V m tot 3 nnr n m Aangeboden op de Westhaven een zeer nette ruime GEMEUBILEERDE KAMER met Slaapplaats tegen billijken prgs met of zonder kost en bewassching Adr Lett A G Boekhandelaar H C EDAÜW Jr alhier Centrale Verwarming van Woonhuixen Kerken Gestichten Scholen Serres enz door Christiaan Janssen Co XS MKSCHEDE Plannet en Prijsopgaven Gratis Tegen 1 FEBR of eerder biedt zich aan eene nette Dienstbode van buiten van de P G liefst als MEIDALLEEN Adres bg de Boekhandelaar H C EDAUW Jr onder motto Meid Café H4K1I101 1E MARKT te GOUDA BIUAET COITCOUES om PBIJZBN ter waarde van minstens ƒ 60 Opening 3 DECEMBER 1887 Sluiting 2 JANUARI 1888 L H JANSEN i k