Goudsche Courant, zondag 4 december 1887

TlEi DCWEG D 84 Chenille Fichus Satin en fantasie Boezelaars Glacé en Fijne Tricot IU DSCIIOR E Prachtig e keuze in PELTERIJEN alles zeer geschikt voor Si IVICOLAAS CADEAUX l m A Zondag é December 1887 dat Rusland evenmin zulke eischen aan andere Staten stelde geen politiek program werd tusschen Rusland en Duitschland opgemaakt maar van beide zijden zullen raadgevingen gedaan zijn met hot doel om goede betrokkingen tusschen de twe Rijken te bandhaven De redevoeringen door Hartingtou en Goschen te Dublin gebonden brachten alweer geen nieuws trouwens wat nieuws is er nog te zeggen van de lersche quaestie Hartington bestreed de llome rnlu omdat deze het begin van de afscheiding van Ierland zou zijn en ook omdat alleen de landbouwende bevolking niet de industneelen die afwhoiding wenschen Men moest ook in het oog houden dat do oplossing van de agrarische quaeatte die op den bodem van alle lersohe grieven ligt ook door Gladstone in zijn Homemle plan niet aan dat lersche Parlement zou worden toevertrouwd Hartingtou besloot zgn rede met eenige zinsneden waarin liij verklaarde dat Ierland wel degelijk van het Rgks Parloment wegnemen van zijn grieven kon verwachten De Minister Goschen sprak in gelgken geest De bijeenkomst werd bijgewoond door vele voorname ingezetenen van Dublin die volstrekt geen Ilbme rule verlangrn De gemeentebesturen der kleinere steden uit de nabnurschap waar veel handel en industrie gedreven worden waren er vertegenwoordigd Indien I de Gemeenteraad van Dublin er niet officieel vertegenwoordigd was dan was het hieraan toe te schrij ven dat onder de kiezers voor dit lichaam de mannen tan nijverheid en handel te Dublin de meerderheid niet hebben £ en aantal Gemeenteraadsleden waren evenwel onder de aanwezigen In de maand November 1887 zgn als gevonden gedeponeerd de volgende vtfonverpen 1 oorknopje 1 bril 1 rozenkrans 1 oude jas 1 muilkorf I hooivork 1 halsdoek 1 paar kinderbandschoentjes 1 portemonnaie met geld I mesje 1 ijzeren beursje 1 kinderhandschoen 2 sleutels met ring 1 wanljo 1 halskettiugje 1 bonte kraag 1 boa sleutels 1 armbandje 1 zweep 2 kinderluiers Tevens kunnen inUchtingen verstrekt worden omtrent een in de rivier de Gouwe gevonden molenwiek De in de maand Mei 188 als gevonden gedeponeerd en niet afgehaalde voorwerpen zijn gedurende de maand December ten dispositie van de respectieve vinders Het bureau voor gevonden voorwerpen is geopend dagelgks vw II tot 1 uur De Commissaiis vin Politie J W TtUNKNBÜRG Cllropn Punch per lit f 1 00 per 11 1 30 Siroop Punch per Lit 1 50 per fl 1 20 Cognac p 1 ƒ 1 50 p fl 1 35 COGNAC fine Champagne p fl 2 50 ƒ 2 COGNAC Vieux p lit 1 80 p fl 1 50 bii Slotemakeren Co GOUDSCHE BAZAR Oosthaven 37 Bezichtig vooral de St lïTicola a s Etsül e VAN J van HEEK Markrr GOUDA MANTELS en COSTUMES worden vanaf heden teg en veel verminderde prijzen aang eboden VDURSCHOUW BURGEMKïSTER ea WETHOUDEBS der gememte Gouda doen te weton dat het bg art 36 der Verordening op de Brandweer voorgeschreven onderzoek in Woonhuizen en Gebouwen door Hoeren Brandmeesters en Onderbrandineesters zal worden gedaan den 12 en 13 December as torwgl de naschouw zal phiats bobben den 20 en 30 December daaraanvolgende wordende de bewoners of gebruikers uitgenoodigd genoemde Heeren daartoe in staat Ie stellen Gouda den 8 December 1887 IJurgomeoster on Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Inlichtingen Attesten en Prgsconranten gratis Wonden Klieren De DRÜDE8 of SCHAVONENZALF geneest zoowel versche als verouderde Wonden 1 j 2 W ran Kliergezwellen Steenpuisten Zweren ja zelfs vaak den Kanker Verschillende Geneesheeren wenden deze ZALF met het beste succes aan Verkrggbaar in rollen van 30 40 Centenmet gebruiksaanwijzing Bg hoeveelheid rabat HOOFDDEPOT 81V4B1LIE steiger 35 Rotterdam BurEerlljke Stand OBBOBEN 1 Dec Pieler ouden P an Schendereo en A I indebaain Ocnrdul Ggaje Berltia ouden L lan der Lun en A Verbij F trui ooden 3 N Kriek en S K Ttn der Zwiluw OVl RI BDEN 1 Dec 1 C Sibbei Loon 8 01 E J Agten 6 v ADVËBTE riE Fijne Dassen A T 05 Az Kldweg E 73 ea 73 TSIOOT 0N3EE90EMN ▼ oor Mannen Vroniven en Kinderen SCHEINK Zn Per doos 40 Cent Geen beter middel wwr verkondheid als de beroemde DROP uit de Blikken Trommel van A VAN TL IJL Paleisstrftat Amsterdam Dit merk is alleen verkrijgbaar bij J J van der Sa nden Banketbakker Markt O uda Per doos 40 Cent Bij gelegenheid der Sfe NICOLAAS zeerelegant geëtaleerd in Gouden Zilveren en Juweelen Werken i Heeren eu Dames REMONTOIES met garantie bijzonder geschikt voor ST NIOOLAAS CilDEAÜI J vAff DE PAVOORDT Dubbele Buurt Beparatiëu en Haariverk wordt ten spoedigste bewerkstelligd Opentare 7erkooping I te GOUDA op DINSDAG 6 DECEMBER 1887 des morI gens te 9 uren aan het VVinkelhuis van I wfllen den Heer O J van de PAVOORDT aan den Kleiweg Wjik E No 50 aldaar ten overstaan van den Notaris I a C FOETÏÏIJU DEOOGLEEVER van 2 Mahoniehouten LITS D AGNE 2 geschilderde dito een Mahoniehouten GARDE ROBE met Spiegel een dito ZILVERKAST een dito SECRETAIRE dito LINNENKASTEN 6 Massief dito TAFELS dito SALON THEE PENANT en WASCHTAFELS 1 dito 2 PERSOONSLEDIKANT 2 KABINETTEN 2 TOONBANKEN 2 WINKELüPSTANDEN Mahonie en Notenhouten STOOVEN SPIEGELS SCHILDERIJEN enz Daags te voren de ojrgeos Tan 9 tot 12 en dea namiddags van 2 t6t 4 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Snelpersdrti van A BRINKMAN te Gonda De iXofaris H GROEi E DAAL te Gouda maakt bekend dat Ie aangekondigde Velling op 7 December 1887 van de BOUWMMSWONINI Vogelenzang c a te Waddingsveen is UITGESTELD GOUWE C 5 GOUWE C 249 mi zmmii HOFLEVERANCIERS hebben de eer te berichten dat hunne ETALAGE voor het ST UICOLAASFEEST ia gereedheid is en bevelen zich beleefdelijk aan tot het leveren van GOED GEVULDE Boterletters NIEUW ONTVANGEN SijLilsier l eloans met Kamer Vuurwerk Zaterdagavond Van af heden ontvangt ieder die in mön Depot Korte Tiendeweg D 12 bij D M NETER TIen SIGAREVZAKJES weerom brengt voor lO Cts Sigrareii naar verkiezing cadeau Speciaal handwerk zonder de minste bijvoeging vnn inlandsche Tabak £ t Mcolsas verpakkingen jreBialeerd COXGO de beste 2 cts Sigaar EL PIIOGKKSSO de beste 27 cts Sigaar Kingbum bum La Mo la uitstekende 3 cts SIGAAR 2v£ira T7 era 4 = cts Eerstdaags ter aflevering gereed PAMPAS EI VICTOEIA HH Rookers en fijnproevers worden beleefd verzocht zich van de deugd van het fabrica t te overtuigen LEON N van PRAAG Crérne Borstplaat en aHeeii verkrijjybaar bij l All 9 $ mgèê m èi ihVim Êt § Cuisinier Patissier Oosthaven B 36 SIGARENFABRIKANT Buitenlandscb Overzicht Het bericht Donderdag bij de Frausche kamer ingekomen dat Grévy nog niet zijn ontslag bad geDomen vorooizaakte groote opgewoadonlieid doch heeft geen ernstige gisting maar onbeteekeaende oploopjes onder het volk ten gevolge gehad Se kamen schijneu nu den president op alle manieren tot heengaan te irillen dwingen hoenrel deze wisseling in de gegeven omstandigheden een gevaarlijke proefneming 18 Van sommige kanten wordt de achtenswaanüge Qr vy uitgemaakt voor al wat ieeUjk is Er kunnen voor Grév s houding deugdelijke gronden worden aangevoerd De ropublikoinen ijii over de keuze van den nieuwen Prosidcni verdeeld en met haat en bitterheid tegen ellcander vervuld terw l do rechterzijdo den tijd gekomen acht om door het bevorderen van de verwarring de onmogelijkheid dor Republiek te bewijzen De republikeinen hebben t nog niet eens zoover kunnen brengen dat zg een algemeene vergadering hielden om over den nieuwen President van gedachten te wisselen zy wilden dit doen na bet bedanken van den President maar met weinig vooruitzicht op een gunstigen uitslag De heerou van de Kamer hebben den staatswagen in oen verkeerd spoor gebracht door do Presidentscrisis te stellen on dat wilden zij ook gisteren nog niet inzien vandaar dat de weigering van Grévy om af te tre Ien gisteren werd opgevat als oen beleediging En kamer en Senaat lieten Grévy in den steek en daarop is deze tot besluit gekomen om keen te gaan onder verklaring dat de verantwoordelijkheid voor t geen er volgen zal niet aan hem is Inderdaad het is wol mogelgk dat de republiek weer op gang wordt gebracht dat er zonder oproer een nionwo President wordt gekozen ene mnor bot is zeer onwoanchgnlijk dat de Republiek ooit herstelt van den knak diCn zg zich elf heeft toegebracht door het hoogste gozag te ondermijnen en dnt op zulk een wijze De geschiedenis zal over deze Icamer mindor gunstig oordeelen dan over Or v s aarzeling om het land zoo achter te laten De 4 uit8che Rijksdag heeft de algemocne beraadslagingen over de begrooting reeds ten einde gebracht Namens de sociaol democraten sprak BoW die na eene langdurige gevangenisstraf sedert het vorige jaar voor bet eerst weer in den Rgksdag versoheen Bebel protesteerde togen het belastingstelsel waardoor de werkman seor werd benadeeld en noemde de ziekenkassen van prins Bismarck een aalmoes welke niets Ie beteekonon had tegen de niouwe verhooging der graanreohten Het debat word gesloten door den heer Windthorst die ook de begrooting aan een scherpe critiek onderwierp Thans is de voorgestelde verhooging der graanrechton aan de orde Vermoedelgk zullen de discussies twee dagen duren Het lot van het onlworp is nog onzeker De nationaal liberalen hielden een partijvergadering waar het ontwerp werd besproken on waar bleek dat do meerderheid dezer partij voor de verhooging is Daarentegen wil het centrum alloen berusten in een geringe verhooging Volgens de Froisinmge Zeitung zal de heer Windthorst voorstellen het invoerrecht op rogge van SO Mark in plaats van tot 60 tot 40 Mark te verhoogcn en dat op tarwe van 30 op 60 Mark te brongen In berichten uit Petersburg wordt bevestigd dat de Russisohe bladen lost gekregen hebben om van toon te verandoren ten opzichte van Duitsohland Volgens een brief uit Petersburg in de otficieuse Weener Polit Corresp toonde de Czsar zich zeer voldaan over den uitslag van zijn bezoek te Berlijn Zekere pgnlijko indrukken die de Gzaar vroeger vorkregen had waren zoo luidt het onmiskenbaar weggenomen of verzwakt en de toenadering van den Czaar tot hot Berlijnsche Hof zal natuurlijk niet zander gevolg blijven in Rusland een gevolg dat met voldoening aanschouwd wordt door de vnenden j des vredes Aan den anderen kant zoo wordt verder hier gezegd legde de Czaar te Berlgn nadruk op de noodzakelgkhoid van Rusland zijn vrijheid van handelen te behouden hij verlangde dnt men zou ophouden pogingen aan te wenden om Rusland van die vrgheid afstand te laten doen en deed opmerken TE KOOP GEVRAAGD PEKEL Adres No 1586 aan het bnreaa der Goudtche Courant Een fatsoenlgk MEISJE 18 jaar wenscht tegen FEBRUARI ala z te treden Adrea franco briereti onder o 1587 aan het Bureaa dezer Courant Eau de Cologne en Odeurs in prachtige flacons Surprises en Fantasie Artikelen heb ik ruim voorbanden en zgn zeer geschikt voor St Nicolaas cadeanx Wed C VAN OIJE Vraag DE LEESZUIITG Geïllustreerd Weekblad Abonnement per 3 maanden 75 et per Nofflmer 6 cts Te verkrggen bg den Heer fl BOüWKB Achter de Vischmarkt DIENSTBODE gevraagd 1 Febmari bg Mejuffrouw DE LANGE GOUWE Mejufvrouw SAMSOM vraagt met 1 Febr eene flinke DIEIVSTBODE Een Heer vraagt o 1 Janaari s s te aanvaarden twee net gsmi hÖeeideEamei met kost en bediening Franco brieven met opgave T n adres en prgs a n t bureaa van dit blad onder No 1588