Goudsche Courant, zondag 4 december 1887

Openfcare Vrüwllllgc VcrUoopIng TI Steuwerkerh a d IJgsel ten orerstawi van M Ie MOLENAAR Notaris te Waddinmeen Il AfSl P W d 8 1 J December 1887 s morgens 11 nnr in het Koffiehuis van den Heer 6 vam Rkkdwhk VAK De kapitale Bouwmans oning ca gemerkt D 42 met mim 9 Hectare uitmuntend WEILAND voorts Het geed onderhouden Hechte en Sterke BURUEEWOOITHÜIS gemerkt O 44 en 44a met daarbij behooreDd groet stuk TUIPELD £ N Het Woonhuis met Erf gemerkt D 43 alles alleiganstigst staande of gelegen vooraan in den Znidplaspolder aan de Eerste Tochtweg binnen de gemeente yieuwerkerk a d JJssel te zamen nitmakende de nummers 4 5 6 van Sectie F der polderverdeeling De Boawmanswoning en Landerijen zgn verhanrd tot Kerstmis 1888 en 1 Mei 1889 welke hoor is ingegaan Kerstmis 1881 en 1 Mei 1882 voor ƒ 924 per jaar telken half jare bj voornitbetaling te voldoen De Hai een zfln verhuurd bjj de week D 44 en 44o a 250 en D 43 a ƒ 1 per week Betaling op 1 Februari 1888 Huurpenningen der Bouwmanswoning en Landeryen van 1 November 1887 die der Hnizen van 80 Januari 1888 af ten bate des koopers de Lasten voor zgne rekening van 1 Januari 1888 af Breeder in biljetten Alle verdere idformatiën zgn te verkregen ten Kantore van genoemden Notaris MOLENAAR te WadJüixvem waar intijds de Eigendomsbewüzeu het geregistreerde haurcontract Extractkadaster en Kaart met de veilconditiëu ter inzage liggen 1887 m Staten Oeneraal Twïede Kamee Zittmg van Maandag 6 Dec In deze zitting werden de algemeene beraadslagingen over de Staatsbegrooting geopend De heer Gildemeester wees er op dat de dubbelzinnige houding door den Minister van Financien aangenomen by do behandeling der conversie niet voldoende door hem was opgehelderd De heer Lohman schetste het optreden der politie bij de tamalten tusschen doleerenden en 8ynodalen als hoogst partijdig en meende dat daardoor een toestand van rechtsonzekerheid en rechtsonveiligheid werd in t leven geroepen Naar aanleiding van de zaakSmit wenschte hij dat de bevoegdheid van ambtenaren om in t openbaar op te treden wettelijk werd geregeld De heer Van Baar drong op bezuiniging aan De begrooting moest als crediet wet beschouwd worden en dus op t voorbeeld van den Minister van Manne de nieuwe posten door de Ministers worden ingetrokken De heer Kooseboom achtte wettelijke regeling der levende strijdkrachten een groot nationaal belang en drong bij de Bcg aan op de benoeming eener Staatscommissie daarvoor De heer Van der Biesen wenschte dat de Eeg door t gunnen van leveringen aan de inlanJsche industrie evenals door wettelijke bepalingen ten gunste van den landbouw zou trachten in den gedrukten toestand van landbouw en nijverheid verbetering te brengen De Minister van Binnenlandscbe zaken Financiën on Justitie beantwoordden de verschillende spreker Het financieel beleid van den Minister in zake ds converaie werd door den heer Bloem verdedigd evenals door den Minister van Binnenlandscbe zaken die meende dat zijn ambtgenoot naar recht en geweten zyn plicht had gedaan De linancieele toestand des Unds noemde de Regeering gunstig en de Minister van Financien trachtte dit met cijfen san te toonen Van een partijdig optreden der politie was de Reg niets bekend waar de orde moest gehandhaafd worden gebeurde dit Het denkbeeld van den heer Booseboom was reeds in overweging De Keg beloofde aan een mogelijke verlaging van déa sout aecijns hare aandacht te zullen wijden GOUDA 6 December 1887 yoor den Hoogen Haad werd gisteren behandeld het beroep van een koopman te Guuda tegen een vonni van het kantongerecht alhier waarbij hem eene boete van 3 is opgelegd ter zake dat hij als houder een r locahteit waar krachtens verstrekte vergunning sterke drank in het klein mag worden verkocht doch waafin tevens eene andere winkelnering wordt uitgeoefend heeft toegelaten dat sterke drank in die locahteit werd gedronken Deze voorziening werd toegelicht door rar Van faigdh die eenij vernietiging van het vonnis wenachte ivoornartiehjt om te voorkomen dat de administratieve maatregel van intrekking der vergunning zou worden toegepast welke toepassing moet volgen ook I 1 er eene boete van 50 cent uitgesproken Hij meende overigens dat door het vonnis aan de drankwet eene ongeoorloofde uitbreiding werd gegeven omdat het in geen geval gebleken waa dat de requi rant het drinken van sterken drank had toegelaten 19 I te P P Zaterdag 10 December e k rijdt er na afloop van de Kotterdamsohe Upera roorstelling een extratrain naar jlouda Upgeroerd wordt Aida Upeni in 4 bedr tras ii V rdi Zondagmorgen heeft de Uselafoomtram eea coup ran d stalhouders chwemraer en Weurman op den hoek der Crabethstraat omgereden Naar men ons mededeelde moet dit zyn veroorzaakt door het met b en en het te hard rijden van de tram De schade aan de coupi toegebracht is zeeraanzienlijki Hedei morgen heeft de IJselstoomtram op de Markt nabij de Hoogstraat eene vrouw aangereden De heer M Spruijt verleende ten huize van don heer Baltkorsl waar genoemde vrouw was ingelnwiht de eerste hulp Na eenigen tyd is de vrouw weder huiswaarts vertrokken Zondag avond 11 uur deed de postwagen onderneming tusschen ionda en Schoonhoven oenen extra dienst wegens hei St Nioolaasfecst Dicht bij Haastrecht k meiide schrikte ééo der paarden waardoor de posiwtigen van den dyk viel en in een weiland terecht k lam De poatiljou bezeerde zich zóó erg dut bij geen dienst kon doen een passagier werd licht gekwetst maar de conducteur kwam met don schrik vrj Het groot aantal postpakketten on do brieven Werden met cenen anderen wagen naar Haas trocht vervoerd en dnania por as weer naar Schoonhoven I GËEi KIESPIJN MEER voor allen die het wereldberoemde echte 0 X K Hot Tandarts Tit P O P P Anatherin l rurr S Mondwater i gebruikt hebben Boven ieder ander Tand water to verkiezen als voorboboedmiddel tegen Tand eii Mbndziekten Bj gebruik van het Mondwater en Dr POPPs TANDPASTA Tantfpoeder v behoudt men steeds lezende en schoone Tanden een eerste vereischte tot het behoud van eene gezondu maag i r POPP s Tandplonibeersel om jelf holle kiezen te vullen Dr POPP s Kruidenzeep is met het grootste succes ingevoerd tegen iedere soort van Hnidnitslsg POPPs Zonoebloein OUezeep fijnste en beste Tollet Zeep WAdBSCHUWIIfG Jl r Alle bestaande uamaaksels van Anatherin M Monttrater z jn voor de Gezondheid schadelijk f g volgens analpe daarom waarschuw ik hler £ mede het geëerde publiek voor aankoop van W F zulke namaaksels Dr J O POPP KK Uof Tandart en mtvinder der HotiermPreparaten ie Femtn Depots vau alleen echte Anatherin Preparaten bevinden zich te Gouda bü de firma J C Zeldenryk Co Drogist op de Markt te Rotterdam bij F E van Santen Kolff te s Hage bjj J L P Snabilië apoth te Delft bij A J van Kijn te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden bg K Noordijk te Amsterdam hü F van Windheim Co en H H Uloth Co apotheek te Utrecht hg G H N van Spanje idem Lobiy ie Porton Dnx gisten De Hiliister van Oorlog heeft de volgende beschikking I uitgevaardigd Overwegende dat nooals o a uit by hèf Departement VI n Oorlog ontvangen aanvftgen blijkt de lust tot hf t houden van irijwiUige oefoiURgen in den wapenhandel zioh meer en meer outwikkelt en dat inzoiidarUe d aan inrichtingen van hooger on middelbaar on lerwijs die oefeningen met vrucht worden gehouden Het werrachelijk achtende dien lust nnn te wakkeren en wveas to boïordoren dat die vrijwillige Oefeningen iten Iiate koniefi Vnn hen die den militieplicht penjoonlp willen vervullen on zieh hetzij enkel daarthe hetzij mode tot h t spoedig erlangen ï n een grnoil in het leger wenschen voor te bereiden ton einde ook daardoor in aanmerking to knnnea te kotnen voor do gunstige bepalingen welke jaarlijks woilden getroffen ten aanzien van mdiciens die binnen en bepaalden termijn blijken geven een zekeren graiifl van geoefend lieid te bezitten of tot milioicnkorjoraid of milicien sergeant zijn bevorderd Willende Iwijders meer in het bijzonder de meer gevorderde leerlingen vsu inrichtingen van onderwijs niuimoodigen om zich in den wapenhandel te bekwamen ori hun daarbjj stoun verloenon ten einde ia lgs dien wèg zooveel mogelijk te verkrijgen dat 1 S @@ gfg @ 9 ZLIVERE FHANSCHK WlJiMilN De bekende BORDEAOX 27 per 48 Flessohen met accijns franco buia geheel Mederland ook per proemesob kwart en baJf ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle HBBKEN Prijscouranten gratis en franca Van alle merken zijn proeffiessclien verkrijgbaar Adres WIJDSTHilAT A 172 GOUWE € 13 Gouda Eeni Depot van Wellens Eoonekamp Elizter HoUandsclie Uelkinricliting De MELK van deze inrichting gaf gedurende de laatste helft van November gemiddeld de volgende cyfers Specif gewicht 1 0325 Boom 10 pCt Botervet 3 17 Vaste bestanddeelen 12 6 Cijfers die voldoende aanwgzen dat dit product onafgeroomde en niet gewasschen Koemelk is De Melk staat onder voortdurende controle van Dr RAABE Scheikundige alhier ledere maand zal een verkort verslag van het onderzoek gepubliceerd wordeg Tevens verkrögbaar Verschc IMATÜÜRBOTER De Directeur C DE KUIPER GOUWE wjjk C No 91 St IVicolaas Cadeau DEGeLIJKeKIlVDEItM41MAGeil $ § l worden gegarandeérdj ZIE ETALAGE F en gratis onderricht W STUTE Werktuigkundige Aan allen die last hebben van het uitvallen en vroegtfldig grjjs wordfen der hoofdharen wordt met vertrouwen aanbevolen Prof Pergfrer d ytlion Haar Extract Na een kort gebruik zal men ondervinden dat het uitvallen der haren ophoudt en de gryze baren langzamerhand een donkere tint aannemen zonder dat het extract eeuige kleurstof bevat Prjjs per flacon met gebrniksaanwgzing 40 cents veikrjjgbaar bg Wed Bogman Konda Wed N Banden Leidt A Prins Zevenbuiien VT Liglbelm VoorbnrK We l O WillielmusWorrd A Bo Berkel ROLPEITS in t Zuur T van VLIET Stoheijkertluii Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zdfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is bet beroemde werk ZDr ttetau 8 elfbewarinff Hollandsohe uitgave met 27 afb Prgi 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkeIgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de pprechte leering die bet geeft redt jaarlgks duizenden van een zpkeren dood Te verkrijgen by het Ver lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland V i S Tiendeweg 59 Koperslager en Loodgieter beveelt zich aan voor GAS en WATERLEIDING Opnieuw ontvangen verschillende ARTIKELEN in BrittanDJa Melaa Eieetro pated IVieaw Zilrer en NICKEL Alsmede de echte LAMP BELDE EIT Lamp Sepulchre GLAZEN en KATOEN voor alle brander voorradig Korte ïiendeweg Broeken van af ƒ 3 50 en hooger Wintei jassen van af 6 en hoog er Hen wordt verzocht op t WEItK te kttcu in flessohen h f 1 90 en f 100 üiT wet MiOizijK VAK TAMARIMDE BOIMBONS aariberolrn tegen Verstopping ep daarmede in verband staande onrestcldheden In dooern van 00 en 60 CQnt M RAVENSWAAY ZOVFJ QORINCHEM CIGARETTEN tegen ASTHMA de inademing van den rook Aetrr Cigareltrn geeft den lijder aan Asthma terslau l reiliohtiug In Eloi van 80 en 60 CentS SALMIAK PASTILLES opIoMend en verzachtend middel bij Hoeflt en verkoudbeid in flesohjes i 20 cents ERAEPELIEN HOLH Apoikekeri te Zeitt Depot voor Gouda bg den heer A H TBEPE Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijl twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Pr J3 voorzien van nevenstaand jMerk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Snelpersdntk van A Brinkhas te Gouda Botermarkt te Oouda Woensdag 7 December GOÜDSCHE GOüRANr voldoende stof iuhet leger aanwezig kome om in meuws en Adve rtentieblad voor Gouda en Onistreken BINNENLAND beeohikken Heeft goedgevonden met uitbreiding en fer vervanging van het daaromtrent vastgesteMe in de aanschrijvingen van den Minister van Oorlog van 5 Februari 1870 en vau 30 April 1870 gericht aan de bevelhebbers in de militaire afdeqiiugen en in afwachting eener moer uitgebreide regeling waarin alsdan zullen worden begrepen de plaatsen waar inrichtingen van middelbaar eu hooger onderwijs gevestigd zijn doch alwaar geen garnizoen ligt en aan welke regeling zoo mogelijk ook het verkrijgen in de toekomst van roserve offlcleren ten grondslag tal liggru voorloopig te bepalen lo In plaateen waar infanterie of vesting artillerie in garnizoen ligt zal aan jongelingen van 17 jaren tot aan den militieplichtigen leeft d die zich daartoe bij den commandeerenden officier aanmelden gelegenheid worden gegeven ora bij de korpsen infanterie en vestingartillerie kosteloos onderwijs te ontvangen ia den wapenhandel en voor zooveel de vesting artillerie betreft ook in de bedienftig van het geschut Voor dozen praetischen cursus inllen vanwege het korps de noodige wapens en amnnitién worden verstrekt 3o Tevens zal in bedoelde pbatsen aan jongelingen van vorenbedoelden leeftyd die daartoe bij den commandeerenden officier van het corps aanzoek doen gelegenheid worden gegeven om kosteloos deel te nemen aan een theoretischen cursus strekkende tot voorbereiding voor den graad van mili cienkorporaal en milicien sergeant bij de infanterie of bjj de veirting artilleri 3o De sub lo en 2o he oelde cursussen zullen wanneer rich deelnemers daartoe aanmelden aanvangen voor de eerste maal tnssohen 1 December van dit jaar en 1 Januari 1888 en in volgende jaren op den In October De theoretische cursus eindigt op den 0n Aprfl Het Utrecktteh Dagblad bevat het volgende Het volgend adres ligt tor teekening bij de hseren Lentz en do Haan boekhandelaren te Utrecht Oudkerkhof F 81 en wel vau heden tot aanstaanden Zaterdagavond Aan Zijne Majesteit den Koning Geven met diepen eerbied te kennen de ondergeteekenden Uwer MajSsteits getrouwe onderdanen dat zij met belangstelling kennis namen van verschillende mededeelingen uit ons land en uit het buitenland waaruit blijkt dat eene belangrijke vermeerdering van inkomsten voor het ryk de provinciën en de gemeenten zou zyn te yetit gva door het beplanten der wegen met vrucht en andere hoornen dat zoodanige beplanting uiet alleen geldelyk groote voordeeion kan schenken maar ook aan de nog vlakke wegeu in ons Vaderland een schooner aanzien zal geven dat Uwer Majesteits zucht om lands bloei en welvaart mot alle gepaste middelen te bevorderen hen bescheidelijk de vrijheid doet nemen Hoogstderzelvor aandacht ook op deze zaak te vestigen en üwe Majesteit eerbiediglyk te verzoeken dat het Haar behagen ipoge te bevordei en dnt een grondig onderzoek worde ingesteld naar de wenschelijkheid en uitvoerbaar heid om ryks pronvinciale en gemeentewegen naarmate der geschiktheid van den grond met vruchtof met andere hoornen te beplanten en dat maatregelen worden genomen om dit denkbeeld te verwezenlijken indien uit dat onderzoek blijkt dat de zaak wenschelijk en uitvoerbaar is zooals naar hunne vaste overtuiging het geval zal zijn Het welk doende enz Utrecht December 1887 De uren bestemd voor het practiaeh en theoretisch onderwijs zullen zoodanig moeten warden gekozen dat daarbij zooveel mogelijk rekening wordt gehouden met de werkzaamheden der deelnemers en tevens met de omstandigheid dat aan denzelfden persoon gelegenheid behoort gegeven te worden om zoowel den praetischen als den theoretischen cursns te volgen 1b verban 1 met het vorenstaande kan het prnctisch on hot theoretisch onderwijs aan jongelieden die schoolondorwijs genieten in afzonderlijke klassen worden gegeven aan inrichtingen waar katstbedoeld onderwijs door hen word genoten De regeling hiervan geschiedt in overleg met de hoofden dier ioriehtingen van onderwijs of met de gemeentebesturen waarouder die inrichtingen reasorteeren Na afloop zoowel van don sub lo bedoelden pracMtch n cursus als van rien sub 2o bedoelden fhmretiicJien cursus zal door den commandeerenden officier aan ieder die daaraan met voldoenden uitshig heeft deelgonomun een getuigschrift worden uilgereikt Hi i die blijken geeft niet genoeg intellectueel ontwikkeld te rijn tot het volgen van den theoretischen careus wordt daaraan verwijderd De MtnistSr vestigt de bijzondere aaüdacht van helanghebboiiden op bet aangevoerde in de 3de zinsnede van vorenbedoelde beschikking Voorts doet hy ter voorkoming van misverstand opmerken t het te die beichikking bedoelde praotisch en theoretisch onderricht ook al wordt het in eenige inrichting van onderwijs gegeveft in hoegenaamd geen verband staat met het sohoolonderwys aan die inrichting De Genneak Courant deelt mede dat het den apotheker Sack te Berlyn gelukt is een thermometer te vervaardigen dia zulk eene grooto gevoeligheid bezit dat de aanwending tot meting der lichanmslemperntuiir in plaats van 10 minuten slechts 1 minuut behoeft te duren Deze groote gevoeligheid wordt verkregen door an den kwikhol eenen platten vorm te geven en door den thermometer te vullen met een sterker warmte eleidpnd kwikzili or ainalgama tlï n i