Goudsche Courant, woensdag 7 december 1887

Ha d aitroerige pleidooien dia t j reeds sedert rele jaren jaarïglÉs voor de beplanting onzer openbare wegen met vrucht en andere boomen hebben gevoerd achten wy aanprijzing onzerzqds van dit adree overbodig Het adres waartoe een onzer stadgenooten bet initiatief nam spreekt buitendien voor zichzelf Het is reeds door vele ingezetenen geteekend wij vertrouwen dat vele anderen hun voorbeeld zullen volgen en dat weldra ook elders in den lande stemmen zullen opgaan om onze wegen ten bate van rigk provincie en gemeente en alzoo ten gunste der belastingplichtigen door eene oordeelkundige beplanting met vrucht en andere boomen de voordeelen te doen afwerpen welke daarvan te verkrijgen zyn Te Genua op de lyn Méditerran e bestaat zoo groote behoefte aan goederenwaggons dat de kooplieden geene waggons kunnen krijgen tot verder vervoer hunner goederen Circa 3000 waggons beladen met koopwaren met bestemming naar Oeuua welke zich op het oogenblik tusschen Sampurdarena en Alessandria bevinden kunnen hierdoor hun weg niet vervolgen daar al de magazijnen en pakhuizen vol zqn en geene goederen meer geborgen kunnen worden Het gevolg hiervan is dat de Maatschappü zich gedwongen beeft gezien tot een uitersten maatregel haar toevlucht te nemen en voorioopig geen vrachtgoederen voor öeuua aan te nemen De toestand is in den laatsten tyd nog verergerd door het gebrek aan schepen waardoor de kooplieden ook langs dezen kant hunne goederen niet kunnen verzenden Be algemeeue Italiaansche Stoomvaart maatschapp heeit namelijk verscheidene barer schepen ter besohikkiog gesteld van de Regeering voor troepenvervoer naar Afrika waardoor thans een aanmerkelijk kleiner aantal schepen dier Maatschapp voor het goederenvervoer beschikbaar is Alle klachten mochten tot nu too niets baten Se heilige Bo boom te Anuiadhapura op Ceylon waarschijnlijk de oudste boom der wereld heeft door een storm groote schade geleden Anuradhapnra de oude residentie der koningen van Ceylon leed gelyk meermalen ook dit jaar aan groote droogte Nadat deze acht maanden had aangehouden werden I de ingezetenen door het Tam Tam der priesters op geroepen zich onder den heiligen boom te verzamelen en den hemel regen af te bidden In denzelfden nacht nochtans bracht een hevig onweer den zoo vurig verlangden regen maar rukte helaas den grootsten tak van den heiligen reus af welke alleen reeds een stam van vier voet in doorsnede vormde Dit gaf aanleiding tot ceremoniën die uii een ethnologisch oogpunt merkwaardig zijn De Bo boom geldt voor een ten halve gevoelend wezen en daarom wordt aan zijn afgestorven deelen dezelfde eer bewezen als aan die van een priester en koning zij worden namelqk verbrand Aldus geschiedde het ook met den afgerukten tak Op een vroegen morgen naderden in het zwart gekleede mannen den heiligen boom Deze mannen werden Kapuwas dat zeggen snoeiers genoemd Zy bonden zich om tegen booze geesten beschermd te lijn een zwarten doek voor den mond welks uiteinden zij zorgvuldig vastknoopten en vingen aan den xeusachtigen boom af te zagen welke arbeid door aanhoudende Tam Tam slagen werd begeleid als gold bet de yee roepen van den boom te overstemmen Dan werden de houtblokken op eenigo met wit doek behangen karren geladen en in Peraitra di i in plechtigen optocht naar den Tit rama Oagoha gereden In dit beroemd Boeddhistisch heiligdom had daarna plechtige verbranding van het bont door den hoogepriester plaats De asoh bracht men eechi dig naar den nabij gelegen vqver van Tisaii t a i at men ze den winden prijs gaf Uaatep ïrd fermiukte stara m t groote zorg veirpleegtL Vrouwen droegen water aan en wieschen de iromlen Den ntctA daaraanvolgende werd de f iritrdienst gehouden welke de booze geesten ditdrijft en nu hoopt men zul de overgebleven tronk mettertijd weer met frisschen bladertooi prijkeu dank zij bet taaie leven van den nfiecoa religiosa Mejuffrouw Lilli Ëvacs eene jonge zangeres die kleine roUett DMi M laondüusoben schouwburg vefrvult trad onlangs in een nieuwe opera op Een recensent b i b i pr l ead schreef ouder anderen Wij raden de jonge dame aan niet zoovele valache diamantea t © dfagen Mejuffrouw Evans diende onverwijld een anklaoht wegens beleediging in daar de diamanten echt waren Toen de zaak in behandeling kwam zeide de rechter ten aanhoore van honderden personen tot de jonge zaugeres Ge zijt van arme familie uw salaris stelt u ternauwernood in staat in uw onderhoud te voorzien De critiek heeft u dus een compliment gemaakt toen ze uwe diamanten valsch noemde Beschaamd verklaarde de zangeres dat zij haar aanklacht introk t Kan zoo niet langer zegt een inzender in het N v d D gin Amsterdam 216 in Scheveningen ruim 200 in Hazerswoude 162 sollicitanten voor eene betrekking van hoofd eener school Te Hof van Delft waar de jaarwedde slechts ƒ 800 bejlraagt meldden zich nog 88 sollicanten aan i Uit Meppel wordt aan de Haarl Ct het volgende eschreven Onze Gemeenteraad werd hoofdzakelijk zoo niet uitsluitend om een halven cent bijeengeroepen De zaak was dat op de gemeentegrooting van 1888 voor teruggaaf aaa hot Rijk van te veel genoten subsidie voor onderwijskosten volgens Gedeputeerde Staten looo cent te weinig was berekend waarom zij de begrooting ter verbetering terugzonden Wij behoeven uiet te zeggen dat de Raad zonder stemming dadelijk nog het tweehonderdste gedeelte van een gulden uit de onvoorziene uitgaven beschikbaar stelde Weener bladen bevatten het volgend verhaal van zwarte wraakneming Een niet zeer jonge maar zeer lastige dame te Weenen maakte baar 18jarige kamenier het leven zuur door haar booze nukken en wist eindelijk door haar geld het meisje haar vrijer af te troonen om zelve dien knappen jonkman tot haar bruidegom te maken Het kameniertje besloot zich te wreken on gaf gevolg aan haar besluit Op den voor het huwelijk bepaalden dag hielp zij do bruid bij bet kloedeu toen de dame gereed was in haar wit kleed met sluier en oranjebloesems verzocht zij haar een oogenblik te willen wachten haalde snel een flesch to voorschijn en overgoot de niets kwaads vermoedende bruid niet met vitriool zooals men mischien vermoeden zou maar met inkt De verschrikte dame viel in onmacht en het huwelijk is minstens acht dagen uitgesteld moeten worden De kamenier is ondertusschen ijlings gevlucht Men zegt dat de bruidegom wel eenige neiging betoont haar te volgen De Landbouw Ct maakt met instemming gewag van den door het Nederl TuMouiailad vermelden maatresel in Duitschland genomen door de Vereeniging van Duitsche handelaars bloemisten om juiste opgaven te bekomen omtrent de schade door het wild aan de veldgewassen berokkend Daarin ligt ook volgens de Zandb 1 een nuttige wenk om een einde te maken aan onbillijkheden die door de jachtwet worden in het leven geroepen Op zichzelf staande klachten worden ter nauwemood gehoord en blijven geheel zonder uitwerking Begroot de schade over het geheele Rijk en laat die cijfers spreken tegenover de beweringen van hen die de opbrengst van jachtakten den handel in wild of den wildstand zelf in gevaar zien gebracht Het belang van den landbouw ii een ontzettend groot belang Maar dat belang blijkt niet genoeg uit n enkel eigeDdom uit één streek uit één provincie het moet blijken uit alle eigendommen te zamen Heeft dan de landbouwer een ernstige klacht over schade die hij lijdt door t ild dan diene hij die aanklacht in bij het bestuur der afdeeling van de landbouwmaatschappij waarvan hij lid is met verzoek haar na onderzoek over te brengen bij het hoofdbestuur ten einde daarvan algemeene opgaven te verzamelen Alleen door een dergelijk krachtig optreden kan het algemeene belang der zaak duidelgk blijken en kan een gunstige uitslag worden verwacht Door de bladen liep deze week een bericht volgens hetwelk de Minister van Waterstaat tot wiens departement de dienst der pesterij i telegraphie behoort voornemens zou zijn voortaan op Zon en feestdagen slechts éénmaal brieven enz te doen bezorgen terwijl op die dagen do telegraafkantoren s voormiddags van 8 tot 12 en s namiddags van S tot 9 uren zouden open zijn Moge dit bericht juist blijken en het voornemen der Regeering tot uitvoering komen Wie in onzen tijd een quaestie als die Van den Zondagsarbeid ging oplosseh zonder omzien n t de eiscben van bet verkeer zou al spoedig genoodzaakt zijn de maatregelen welke hij nam te herroepen Maar evenmin mag hot in onzen tijd oirbaar worden geacht de belangen van het arbeidend personeel noodeloos op te offeren aan wat men eischen van het verkeer gerieft te ndemen zonder dat het gebiedende eischen zy n Waarfijk geen ernstig ongerief kan ontstaan doordat op Zondag na eene bestelling in het ochtendmir geen brieven en couranten raeer worden rondbezorgd waar toch voor spoedeischende zaken bet telegraafkantoor geopend blijft i sluiting van dit kantoor in de uren tusschen 12 en 5 veroorzaakt in spoedeischende gevallen geen vertraging van zoodanige beteekenis dat zü op dien groiti zon moeten worden afgekeurd Oerief voor het publiek is ieta Maar ook iet is het dat zódvelen die bij dezen tak ma openbaren dienst betrokken zijn zooveel mogelijk den Zondag vrij t6 hunner beschikking krijgen om dien overeenkomstig hun neigingen tot godsdienstige heiliging of tot opfrisschende ontspanning naar eigen goedvinden te besteden Daarom zeggen wij bravo op hetgeen da Regeering ten deze schijnt te willen doen Sociaol Weekblad De laatste berichten uit Batavia van 1 November luiden als volgt De directeur van s lands plantentuin te Buitenzorg dr Burck heeft een middel ontdekt tegen de koffiebladziekte dat op kleine schaal toegepast de hemileia vestatrix geheel vernietigt j zijiy rapport hierover is aan de regeering ingediend en moet ter perse liggen Het zal echter de vraag zijn of het middel ook in bet groot kan worden toogepast Nieuwe maatregelen zijn genomen tot wering vanden sluikhandel in opium De bevoegdheid tot hothouden van huiszoeking is mede toegekend aan dehoofdschouten schouten en onderschouten voor depolitie welke daartoe door het hoofd van gewestelijkbestuur worden aangewezen terwyl verder aan hendie de bevoegdheid hebben tot het opsporen vanopiumdelicten de bevoegdheid is toegekend te onderzoeken die tot een spoor of stoomtramweg behoorende terreinen gebouwen rijtuigen wagens debagage van spoor of stoom ramreizigers enz De maatregel is vermoedelijk genomen met hot oog op don opium sluikhandel in de Preanger door middel van den spoorweg Door het opperbestuur is machtiging verkregen om de algemeene secretarie geheel van Batavia naarBuitenzorg over te brengen De overbrenging ïal plaats hebben zoodra het personeel van het hoofdbureau van den dienst der staatsspoorwegen in het begin van het volgend jaar van Buitenzorg naar het departement der B O Werken te Batavia zal zijn verplaatst De drie jonge offiecieren die zicii onlangs te Macassar hebben vergeten en op defi publieken weghandgemeen zijn geworden zijn disciplinair gestraft doch moeten niettemin wegens bun gedrag terechtstaan In verband daarmede is hunne opzending naar Batavia bevolen Met de twee luitenants van Fadang en Pontianak maakt dit een getal van vijf die zich voor den krijgsraad zullen hebbeu te verantwoorden Omtrent het gebeurde in den avond van den7en September jl toen twee detachementen soldaten uit KetapanDoewa enLampeneroet Atjeh op elkander gevuurd hebben geeft de Ie luit A Visser milit commandant van Lampeneroet ter wederleghing van de oiyuiste en overdreven berichten derIndische dagbladen aan het Batav Hamkliilad de volgende inlichting De commandanten van Kotapan Doewa en Lampeneroet kwamen overeen ieder eene hinderlaag uit te leggen Nadat het plan Door de diepe duisternis misleid heeft de eene hinderlaag enkele manschappen van de andere die vooruitgingen voor Atjehers gehouden en hebben vier man elk een schot op dezen gelost Het vuur bepaalde zich hierbij l P zelfde oogenblik de ve gitsing werd bemerkt De andore hinderlaag beeft geen enkel schot gelost Van haar werden gewond twee man een Europeaan fuselier zwaar een inl fuselier licht Ce eerste overleed helaas I De krijgsraad die deze zaak onderzocht heeft niemand veroordeeld Ëen noodlottig misverstand is de eenige qualificatie die aan de oorzaak van dit ongeval kan worden gegeven Haute aouvaaut in laka vruohten haudel In Amerika zoo is dezer dagftn bericht photografaert men de met ooft beladen boomen en zendt deze afbeeldingen naar de vruohtenbaodebiars welke na beschouwing er van voor den oogst een bod doen Na een ernstige ongesteldheid ie Zaterdagnacht overieden de heer mr Alburtus Jacob Duymaer van Twist Minister van Staat oud gonvemenr generaal van N Indié en oud lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal Duymaer van Twist behoorde ongetwijfeld tot de uitnemendste Staatslieden van ons land Tot voor weinige jaren nam hij een levendig aandeel in s landa zaken en stond daarbij steeds vooraan in de gelederen der liberale partij Hg behoorde tot de mannen van 1848 Vooral op koloniaal gebied was hij een der baanbrekers voor de vrijzinnige richting in t bestuur Op 12 Moi 1861 volgde hy Jan Jan Jacob Rochnssen op den Buitonzorgsohen troon op in de plaats van mr G I Bruoe die tot landvoogd benoemd nog voor zijn vertrek naar Indië ter reede van Nienwediep overleed Duymaer van Twist bleef tot 22 Mei 1856 Gouverneur Generaal en werd toen door Ch F Pahttd vervangen Heeft zijn bestuur ook aan scherpe kritiek blootgestaan Multatuli s strijd tegen hem is bekend het heeft Indie in de jaren 1851 56 niet aan blijken van vooruitgang ontbroken en ook voor de Inlandjche bevolking is van Twist s bestuur niet zonder vrucht geweest Reeds kort na zijn optreden werd toch tot gedeeltelyke afschaffing van de bazaarpachten overgegaan en kwam de kweekschool voor inhindscbe onderwijzers te Soerakarta tot stand Van Twist had bovenal een geopend oog voor de handelsbelangen van Indié De havena van Amboina Banda Ternate en Kajeli werden door hem voor den vrijen handel opengesteld hij voerde een nieuw muntstelsel voor Indié in en bereidde de eerste telegraaf gemeenschap op Java voor die nog in het jaar van zijn aftreden werd geopend Een groot aandeel heeft hij gehad in de samenstelling van het nieuwe regeeringsrogloment dat onder zijn bestuur in werking is getreden Na zijn terugkeer in het moederland werd hij door den Koning tot Minister van Staat benoemd in 1857 als blijk vau waardeering voor hetgeen door hem was verricht Van 1865 tot 1883 had hij zitting in de Eerste Kamer waar zijn schoon gestileerde adviezen altijd het aandachligste gehoor vonden Als kenner van het constitutionoele Staatsrecht on als kenner onzer Oost Indische bezittingen kwamen weinigen hem naby overtrof hem niemand Van Twist was versienl met het kommandeurskruis der orde van den Ned Leeuw en met het Grootkmis der orde van de Eikenkroon Al had hij in de laatste jaren wegens zijn hoogen ouderdom het politiek tooneel verlaten dé liberale partij 0 heengaan aj een waar verlies betreuren Vaderland De leerUtiff op af tand van geneemuddelen bijgehypHOtiteerde peraonen La Nature 1887 p 570 Men heeft in den laatsten tijd veel gesproken over de beweerde werking uitgeoefend door geneeskrachtige zelfstandigherlen besloten in hermetisch dichtgemaakte glazen buizen en in contact gebracht met gehypnotiseerde personen Zonder hier de waarde te beöordeeleu van proefnemingen welke men moeielijk zonder contrdle zou kunnen aannemen achten wij het toch niet ondoelmatig te herinneren dat het onderwerp waarover vdor en togen veel geredeneerd wordt volstrekt niet nieuw is en proeven van denzelfden aanl bij onze over over grootouden reeds verbazing maar ook ongeloof verwekt hebben Voor ongeveer 160 jaren verbeeldden Italiaansche geneeskundigen zich dat de purgeerende eigenMbappen van drogery en in glazen buizen besloterf naar buiten konden uitdampen met behulp van den electrischen stroom welke aan de uitwasemingen het vermogen zou geven om door de poriën heen te dringen op dezelfde wijze al het licht dit doet Die theoriën werden verkondigd door Pivati in een boek dat in 1741 te Lncca werd uitgegeven onder den titel iiEhetrüche geneethinde Zoo groot was do roep van die beweerde ontdekking dat de beroeihde abt Nollet de Alpen overtrok alleen met het doel om daaromtrent een persoonlijk onderzoel in te stellen Hij woonde een aantal proefnemingen bij te Bologna Turijn en Venetië De bekende geleerde pater Beocaria toen 88 jaar ond behoorde tot de ongeloovigen in deze Eenmaal voelde Nollet de eigenaardige gewaarwordingen in den buik maarhü verHaarde dat dit n pest worden toegeschreven aan den aard der spijzen die hij den vorigen dag gebruikt had Hij bracht aan de Jcad ie ie ScieMet to Parijs een verslag uit lynrecht i n strijd met de bewering dor Italiaansche geneeskundigen welk verslag in de Handelingen over 1749 werd opgenomen In weerwil van het pertinent ongnnstig oordeel nitgeeprtiken door een zoo beroemden natuurkundige hield Winokler profeeaor te Leipzig het tegendeel staande Hü Itónd eem memorie aan de Royal Society te Londen Watson een der correspondenten van Franklin werd belast ittet het controleoren van de zoo geheel tegenatrijdige verklaringen en kwam tot dezelfde oonclusien als de abt Nollet Sedert died ty d was er geen sprake meer van die zonderlinge uitwerkselen en men begon met het bestudeeren van de electrisohe stroomen zonder zich verder te bekemmeren over den aard der zelfstandigheden besloten in de deelen der machine die tot polen dienden In zijn Qeachiedenu der Electriciteit geeft Priestley een uitvo rig verhaal van de zonderlinge avonturen die dank zy den goeden naam der op een dwaalspoor gebrachte natuurkundigen gedurende verscheidene jaren ook wetenschappelijke mannen in spanning hielden oorzaak waren geworden van aanm erkelijke uitgaven en tot beschamifig der ontdekkers op niets uitliepen Hoe bevooroordeeld de getuigen ook waren ten gunste van de buitengewone theorie welke men proefondervindelijk wilde bewijzen zij waren verplicht te erkennen dat hunne beroemde landgenooten zich vergist hadden In bet Tydichrift voor Geneeskunde deelt de Leidsche hoogleeraar Mac Gillavry door do Regeering naar Washington afgevaardigd om haar op het geneeskundig congres te vertegenwoordigen zijn reisverhaal mede Daaruit blijkt o a dat hy te gelijk met een Duitsche een Zweedsche en twee Foolsche coUegas den 20 Augustus met het stoomschip de Leerdam vertrol en reeds twee dagen daarna de onspoed begon Eerst storm daarna ontreddering van het stoomschip dat reeds den 22e vleugellam met bescbadig le machine op den oceaan lag De machine werd echter hersteld maar nu was het weer de mist welke de reis belemmerde Het uur der opening van het congres sloeg en steeds dobberden de geleerde hoeren op de baren Eerst den 7en September twee dagen vódr de sluiting van het congres werd land geeien en verschenen de heeren te Jersey City voor den quarantainedokter Deze liet hen door om in New York nadere inlichtingen te gaan inwinnen in het Hoffman House waar informatién aan de congresleden verstrekt zouden worden Daar was echter niemand meer te vinden en onverrichter ke keerde men naar Jersey City terug Des Donderdags echter kwamen de heeren te Washington aan waar sinds Maandag de leden vergaderd Waren Op Vrijdagmorgen bleken vele secties reeds gesloten te zijn en de officieele sluiting van het oongre had des Zaterdagsmorgous te half tien uur plaat Eindelijk volgde waarschijnlijk ten gevolge van do gewoonte der Amerikanen om alle dranken ijskoud voor te zetten en voor alles ijswater toe te dienen een aanval van cholerine en daarna een darmcatarrb die duurde to t de hoogleeraar uit Amerika teruggekeerd was Aan de Niagara aangekomen kon hij niet meer onder dak komen en moest jen nacht in den car doorbrengen Toen bleek hem tevens d t vele zijner htgenooten met hem lijdende waren althans loen hij den volgenden morgea de rij der cara volgde bespeurde hij om met Joseph Victor von Scheffel te spreken onder de wagens iets Jluuig alt aie ein Oedicit Buitenlandsch Overzicht Er is een nieuwe president der Fransche republiek Grévy i voor goed van het politiek tooneel afgetreden Do boodscbap van Grévy aan de kamers luidt aldus ZooUng ik alleen te doen bad met de moeielijkhedon die ik in den laatsten tijd heb ondervonden met aanvallen in de pers onthouding van mannen die de Republiek aan mijn zijde riep onmogelijkheid om een Ministerie samen te stellen zoo lang heb ik gestreden en ben ik gebleven waar mijn plicht het eischte Ook op het oogenblik waarop de openbare meening Seter voorgelicht een andere wending nam my gegronde hoop liet om een R eering bijeen te brengen hebben de Senaat en de Kamer een dubbel besluit genomen in den vorm eener verdaging tot een l paald ttur gelijkstaande met een uitnoodiging aan den resident der Republiek om zijn gezag neder te loggen Mijn plicht en mijn recht zou zy n tegenstand te biedep Evenwel pnder de tegenwoordige omstandigheden zou een conflict tusschen de uitvoerende macht en het parlement gevolgen kunnen hebben lie mij thans weerhouden Beleid en vaderlandsliefile gebieden mij te wijken Ik Iaat aan hen die dit hebben veroorzaakt de verantwoordelijkkeid voor zulk een precedent en voor de gebeurtenissen die ei uit kunnen volgen Ik ga heen zondet spijt maar niet zander droefheid uit et ambt waarin ik mijn plicht heb ge laan Ik doe een beroep op Frankrijk Mijn land zal kunnen verklaren dat my n regeering gedurende n gen jaren het den vrede de orde en dp vrijheid heeft verzekerd dat ik Frankrijk ovoral heb dpen eerbiedigen waar ik onvermoeid werkzaam as voor zijn vooruitgang en dat ik het land te midden van het gewapende Europa achterlaat in staat om zijn eer en ziJn recht te verdedigen dat eindelijk my n gouvernement do Republiek heeft gehouden op den verstandigen weg die door de be langen en den wil des lands was aangewezen Frankrijk zal zeggen dat ik tot vergelding werd onttrokken aan don post waarop Frankrijks vertrouwen my had geplaatst Die plaats verlatende heb ik slechts éen wensch namelijk dat de Republiek niel worde getroffen door slagen die tegen mij waren gericht en dat zij moge zegevieren over de gevaren waaraan men haar blootstelt Ik leg ten bureele der Kamer van Afgevaardigden mijn ontslag neder als President der Republiek De heer Afarie Frani oia Sadi Carnet is daarop door bet congres te Versailles met 616 van de 849 geldige stemmen tot president der Fransche Republiek gekozen nadat de heeren Ferry en De Freydnet te zijnen behoeve hun candidatuur hadden ingetrokken De uitslag der voorbereidende vergadering welke de verschillende republikeinscbe groepen uit de Kamer en den Senaat te Versailles hielden maakte een dergelijke oplossing der quaestie reeds zoo goed als zeker De opportunisten handhaafden de candidatuur van den heer Ferry terwijl de radicale afgevaardigden hun stemmen uitbrachten op de heeren De Freycinet Sadi Camot en Brisson Wanneer beide partijen ook bij de verkiezing dit standpunt bleven handhaven was het natuurlijk onmogelijk eene voldoende meerderheid voor een der republikeinscbe candidaten te verkrijgen want de monarchisten en Bonapartisten brachten hun stemmen uit op candidaten die toch niet de minste kans hadden Hun doel was blijkbaar slechts te verhinderen dat een der republikeinscbe candidaten do volstrekte meerderheid behaalde De republikeinen begrepen toen echter dat het noodig was zich over één gemeenschappelijken candidaat te verstaan en daarom trokken de heeren Ferry en De Freycinet de candidaten der scherp tegenover elkaar staande opportunisten en radicalen zich terug De aangewezen man was nu de heer Sadi Carnet Als opportunist was hij voor Ferry s aanhangers nu deze hun leider toch niet tot president konden doen verkiezen de beste candidaat terwijl van de andere zijde de radicalen die steeds zoo hoog opgeven van hun republikeinscbe beginselen niets konden aanmerken op dezen republikein van het zuiverste water In dit opzicht heeft Sadi Camot zijne afkomst niet verloochend en den goeden naam dien zijn vader eu grootvader onder de republikeinen verwierven op eervolle wijze gehandhaafd In de gegeven omstandigheden is de verkiezing van een onlieaproken republikein als Sadi Camot tot president der Republiek zeker de beste oplossing waarmede aan de langdurige en voor Frankrijk hoogst gevaarlijke crisis der laatste weken een einde kon gemaakt worden De Duitsche Rijksdag heeft het voorstel tot verhooging der graanrechten verwezen naar een commissie De Regoering drong aan op een spoedige behandeling Men wil dat de kans op aanneming van het ontwerp gunstig is Do Rijksdag zal weldra voor een ty dperk van vijf jare worden gekozen in plaats van voor drie jaren gelijk het nu het geval is Het voorstel daartoe is bij den Rijksdag ingediend door de leiders van de lationaalliberalon da conservatieven en de vrij HBonservatieven zoodat de aanneming dezer wijziging welke reeds meermalen tevergeefs door prins Bismarck is voorgesteld nu verzekerd is Dezelfde partijen zuUen hetzelfde voorstel ook indienen bij den Pmisiscben Landdag Uit Weenen wordt gemeld dat Duitschland ha Oostenrijk zich bereid hebben verklaard de FranscbEngelsche overeenkomst betreffende het Suez Kanaal goed te keuren zoodra de Porto ze heeft goedgekeurd Volgens de Ind endance Beige heeft de Nedarlandsche regeeriag de overeenkomst reeds bekrachtigd JPOSa EIE j j £IlT Lijst van brieven geadresseerd aan onbekenden door tusschonkomst van het Postkantoor terag te bekomen Wed J J Bod Aueeerdam H J Verbeek Halfweg A van Rijn Vlaardingen Vim het Hnlpkantoor MOERCAPELLE S Dammes s Qravenhage Van BEBDWIJE P Hoesel Amsterdam S Hendrikshnizen Botterdna J De direoteail tHnt Peutkantoor i SIMONS I in i 1 1 I I RECLAME Tegen het saur van de maag de op gezetheid van den balk en ander tee kens die de proef zijn van eene slechte verteering en ander verschijnsels ieder patiënt die de waarde van de gezondheid kent zal de mineraal pastillen van Soden moeten gebruiken die men krijgen kan in alle apotheken aan 60 cents de doos en op dewelke van alle kanten zoo wel de leeken als de dokters men