Goudsche Courant, vrijdag 9 december 1887

de beste beirys stuiken bekomen heeft Het beate bo der groote aanmerking welks de genoemde pMtillen bfl iim en rgk vinden djt is de groote verkoop van 300 000 doezen gedurende 2 maanden gedaan in geheel DuitachUnd N 3630 1887 Vrydag 9 Decelbber i i GOUDSCHfi COURANT 4 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken urgerlljke Stand GKBOBSN 3 Dec Coriel üeiijrik oadgri H C Demmiok en Tgkmit Godtfridui NimUm ouden S SlngIM D S J Heai 8 Letini ouden L Boulogne eu A C vao der Lindeo OVIiRI gDg 8 Bec W nn i ffi d t 1 m W Weide 17 d 8 H Begeer 6 j 9 m g W Scbolteii 8 4 J G D y 10 d M Noor Iwder 9 n S C P Binliinger 11 ra ADVERTEWTIÉN Hedea overleed onze jongste lieveling COBNËLIA bgns een jaar oud C A B BANTZINGER S A fl M BANTZINGBBGoüda 5 Dec 1887 Bsïukih Heden overleed na voorzien tezgnvan de H H Sacramenten der stervenden mgn innig geliefde Echtgenoote QÜIBINA MARIA tak DER WEIJDEN in den onderdom van 34 jaren mg nalatende vier kinderen te jong om hun verlies te beseffen J SMIT Leiden Bloemistenlaao 3 December 1887 Voor de vele en hartelijke bewjjjzen van deelneming ondervonden bg het overlgden van onzen zoo innig gelieidea Vader en Behuwdvader betuigen wg onzen oprechten dank J F C PRINCE A J PRINCEWebnink C C H PRINCE Wed C P M FRIBSB Pbincji G PRINCE Jr Gouda 6 December 1887 J BEEEBAAUT Lz Confiieur Patietier Eenig Depot bekroonde uit de fabriek van J K SOMMER Den Haag OFEmAB mmm Toelating van Leerlingen op ie Tusschenschool De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de INSCHRIJVING van Leerlingen wier plaatsing men met den 1 Februari 1888 op bovengenoemde School verlangt zal geschieden iu het Schoollokaal op DINSDAG den 20 DECEMBER 1887 des namiddags ten 6 uur Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de Aanplakbilletten Namens de Commissie I e Secretarie Mr J FORTÜIJN DROOGLBEVEB DOPEBWTEN van af 40 Cent SNIJBOONEN en PBINSESSE 50 Cent het BLIK inhoud 1 Kilo Halfliter Blikgroenten 30 Cent NIEUWE PEULVRUCHTEN Eoskoopsche BRUINE BOONEN SARDINES zelf opdraaiende 32 et p blikje Blauwe Kasdruiven J GKRRITSEIN KOBTE GBOENENDAAL De Qondsche Macliiaefabriek vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de LEVERING van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz In aankomst eene LADING Grove Rubr Kachelkolen waarvan ik tot Ö7 Cent per Heet kontont zonder korting allever vrjj aan huis minstens bg 2 of meer Heet gelgk genomen E HE IJ Bogen 129 Kindermeisje ge7raagd Adres C J LANGÉRAAR MlJNlIKPF ZEÜGSTRAAT G 93 TE KOOP GEVRAAGD PEKEL Adres No 1586 aan het bureau der GoudSihe Courant Per doos 40 Cent Geen beter middel voor verkoudheid als de beroemde DROP uit de Blikken Trommel van A Vis TL IJL Paleisstraat Amsterdam Dit merk is alleen verkrjjgbaar bjj J J van der Sanden Banketbakker Markt Gouda Per doos 4 0 Cent Fijne Dassen Suelpersdrak van A BRINKMAN te Gonda A V OS AZ KleiTTegE 73 611 73 Dieostneniing voor Oost Indie NEI EIILA DERS ontvangen bij het aangaan van eene nillllalrc dienstverbintenis van es jaar een handgeid van drie Honderd Gulden SI Aanbieng premie TIEJV GULDEN JIIILICieJVS io werfeelljkcn dienst of met groot verlof kunnen voor den tijd van Iwee jaar gedelacheerd worden naar Oost indië premie twee Honderd Gulden Aanbrengpremie TIEN GULDEN bijaldien de Milicien met groot verlof afwezig was van zijn korps Het Deparlement van Koloniën en alle Burgemeesters geven r tit in nadere inl lclitingen Geachte Medekiezers Met het oog op de a g Verkiezing vooreen LID van den GEMEENTERAAD vermengn van de met Zilveren Medaille wg de aandacht te moeten vestigen op een zeer braaf kundig en onafbankelgk man die hoewel nog nimmer door een der Kiesvereenigingen als candidaat gesteld toch zeer zeker een goed figuur ia den Raad kan maken Iu zgn jeugd als handelsman hier ter plaatse gevestigd wist hg door zgn flink inzicht in zaken zich spoedig vermogen te verwerven dat hem io staat stelde zgn laatst j levensdagen in rust door te brengen 30 CENTEN PER FLESCH Wed fc VAN OWE Met een werkzaam leven achter zich was het hem blijkbaar niet mogelgk den kostbaren tgd in ledigheid door te brengen en b on hg een bizondere studie te maken van finantien in het algemeen met welke hg zich spoedig onderscheide Ook vele nuttige instellingen onder anderen de Maalschappg tot afschaffing van Sterken drank is en om zgn voorbeeld en om zgn adviezen in bescheiden kring gegeven veel aim hem verschaldigd Wanneer wg hem zoo langs Oonda s wegen zien wandelen wanneer wg steeds opmerken dat niets zgn schrandere blik ontgaat wanneer wij zoo hgoren voor hoevelen hjj een vriend in den nood geweest is en onder al deze omstandigheden zien dat hij steeds zich zelve geljjk blgft dat hg steeds onverschillig blgft voor aardsche pracht en grootheid dan eerst zullen misschien vele met ons zeggen dat die man reeds lang een zetel in den raad bad moeten innemen Wg bedoelen nament igk de Heer J EMENEUIll Anti Revol rentenier Kleiweg E No 2 I Wilt ge dus geachte kiezers uwe belangen toevertrouwen aan een in alle opzichten onafI hankelgk man aan iemand die steeds heeft I getoond flink voor zjjn gevoelen te durven uitI komen die bewgzen heeft gegeven en nog geeft een goed financier te zgn die de gave bezit zgn gedachten in zuiver Hollandsen te kannen uitdrukken brengt dan Uwe stem uit op den Heer G J ZEAWENBUE EENIGE KIEZERS BINNENLAND GOUDA 8 December 1887 Bg Kon besluit is op zijn verzoek eervol ontslag verleend san den heer L A Kesper Is 2a Luit bij de dd Sohutterjj alhier onder g houdenheid dat bü de op hem uit kracht der wet nog rustendeverplichtingen als gewoon lid der SoljUtterij vojbrenge In de zitting dor Botterdamsohe Bsehtbsak vbb Dinsdag werd A K oud 46 jaar baggermsn te Nieuweikeffc a d IJsel bekl van ttrooperij door op Zaterdag 22 Oct ten half drie ure s morgens 3 kttb meier slib gebaggerd te hebben uit de zelling van den heer van Uouweningen vrijgesproken P L oud 56 jaar opperman wonende te Leiden stond vervolgens terecht bekl van diefstal van een paar booge laarzen op 11 Nor te Waddinxreen gepleegd Ëiioh 46 d ger Mr A C van Blommeostein ambtshalve verdediger beval z jn dient in de clementie der rechtbank aan Uitspraak Dinsdag a st De heer 8 baron van Heemstra te Sassenfaeim door de anti rerolutionaire kiesvereeniging Nederland e Oranje ie Leiden candidaat gesteld voor do Tweede Kamer heeft bedankt Door genoemde Vereeni ing ia nu tot caoKdaat gekozen de beer mr Tb Heemskerk advoeiwte Amsterdam zoon van den minister In de meeste liberale kiesrereenigïngen bier te lande is het verlangen geuit naar contribntie vertaging om den nieuwen kiezers het toetreden tot ket lidimaatschap mogelijk te maken Bq de kiesvereeuigingan leden der liherale Unie stuitte dit verlangen op het bedrag der contributie welke aan de Unie kas moest worden uitgekeerd Daarom hoeft het bestuur der IJberale Mie in eene dezer dagen gehouden vergadering besloten de contributie der kiesvereenigingen voor het jaar 1888 te verlagen van vijftig tot vijf en twintig oent per lid De jacht op klein wild in de provincie ZuidHolland wordt gesloten op i atordag den Sisten December aanstaande met zonsondergang met uitzondering van de jacht op patryzen waarvan de slniting is vastgesteld op Zaterdag den 17en December aanstaanden alsmede van hot vangen van boutsnippon met laat war of valflouwen dat blyft toegelaten tot en met den 22sten Maart 1888 9taten Gteneraal Twerde Kambr zittingen van 6 on 7 Deoembor Bij hot Dinsdag voortgezet algemeen debat over de Staatsbegrooting dienst 1888 hield de heer Gildemeester vol dat de coUverais weinig gewaarborgd was door garantie van het Consortium De heer Eeuther verklaarde zich een tegenstander van eone staatscommissie voor de defensie De heer Levy bestreed den boor Lohman ontkende dat de doleerenden werden vervolgd on kwam op tegen de meening dot de gemeente eigenare ise van de kerkflijko goedéroft zou zijn In de zaak Smit verklaarde hij het mot den hoor Lohman cen te zijn dat het rechtigeroel gekrenkt was Hij drong aan op het nemeU van maatregelen tot de regeling van ontslag in gevallen als dat van den hoer Smit Door de heereu Donner en Lohman werd nader betoogd tlat do doloorondon zoo niet direct dan toch indirect werden vervolgd Do heer Beelaerts v Blokland verklaarde dat e kerkelijlfe beschouwingen viin den heer Lohman in st TJcl waren met historie on recht De hoer Oldohman bleef do noodzakelijkheid betoogen van belastinghervorming Df Ministers van flinnonl Zaken eu Financien hielden vol dat de Regoering met betrekking tot de ponversie baor plicht bad gedaan De Minister van Binnenl Z iken ontkende dat de Kegoering onlrillijk of onrechtvaardig tegen de doleerenden optreedt In zako bét ontslag van Dr Smit bleof de Ministor bij zijne opvatting dat dit ontslag volhmelt gerechtvaardigd wn door de gfschriften door Dr Smit in het licht gegeven en door bet verkondigen van diens stelliBgeB tifttegenstaiffide herhaalde waarschuwing Het algemeen debat werd daarna gesloten Do HoofdstnkkeB 1 en II werden net algemeeae stemmen aangenomen Bij Hoofdstuk III Binnenl zaken drong de heer Famcombe Sanders aan op nationale maatregelen ter voorkoming vau aanvaring op zee Gisteren werd behandeld hot wetsontwerp ittt bekrachtiging eener provinciale belasting in Groningen Dit ontwerp werd door d heeren De Vos van Steenwijk en Gleichmsn verdedigd als billijk m niet prejudicieerend op eene nadere regeling der belastingen terwijl het bestreden werd door de heeren Godin de Beaufort Famcooibe Sanders en Van Houten op grond dat door de voorgestelde belasting een ongelijkmatige druk wordt gelegd op een deel der bevolking en eene prejudice wordt gesteld voor eene nadere regeling der bekistingen die krachtens de nieuwe Grondwet moet plaats hebben De beer Borgesius bestreed de aangevoerde oppoituniteitsbezwaren betoogde dat deze belasting billijk was en btsobt hulde san de Provinciale Staten vub Groningen voor de voordracht er van De heer Van Baar maakte Bch den tolk der Kamer en wenscbte haren Voondtfer den heer Cramers geluk met zijne benoeming tot Minister van Staat Wat het aanhangige onderwerp betrof verklaarde hij zich tegen de voorgestelde belasting De heer De fiuyter Zijlker verdedigde het ontwerp terwijl de heer Huber wees op de moeilijkheden die taa d invordering l baBaen z dur degewone dwangmiddelen bier niet kunnen i ordentoegepast i De Minister van Binnen Zaken trachtte de aangevoerde bezwaren te weefleggen es vees ar op dat niet ashaeming stoornis jSiu brengen in de finaacién der provincie Groningen Hel ontwerp wordt daarna verworpen met 38 tegen 34 stemmen D terechtzitting van het gerechtshof te sGra venbage was Zaterdag jl voor het grootste gedeelte gewijd aan de behandeling der zaak vau een gewezen onderinspecteur vsn politie te Botterdan beklaagd van in den nacbt van 5 op 6 Aug jl iemand onder verdenking van te verkeeren in beschonken toestand ruw flahgegrepeh èn naar het poUtioburean in do MeermaBstriut te hebb n overgebracht en hem aldaar in arrest gehouden tst den volgenden ochtend 6 uur en zulks tirSrijl iU Mfte8t erde vo trekt niet beschonken Wft De reitftbank tollolterdam waarvoor bekl aanvankelijk terechtstond sprak hem vrij daar zij bokl a schuld niet bewezen achtte Ten gevolge van bet appèl aangeteekend door het Openb Min was bnt hof thans geroepen tot berechting dezer zaak Br bad een nieuw nitvoerig getuigenverhoor plaats waaruit de feiten nader bleken Bekl gnf e kéntten dkt bijde overtniginghad dat de ma i dronkgï W49 en m ijde te bjebben gehandeld volgons zyn plicht Adv gen m Tsldef aobtte het een hoogst ernstige aattk waarbij oen jong politiebeambte op sobroraolijke wijee imisbruik mnakte van zijn macht Do rethiwülk had baU vrijgesproken maar die vrijspraak vaS z i volkomen ongemotiveerd liet stond bij hem vost dat het vonnis vernietigd en bekl veroordeeld moest worden omdat uit de feiten was gebleken dat er rodolijkerwijze voor bekl geen reden bestond om te donken dat de persoon dronken was Men oisdito veroondeoling tot 2 maanden gevangenisstraf 4 j De vetAêii f tSf Vin fiigch concludeerde tot bokrachtigiiiij van but ïounis i jiiu n nnt Uitspraak in Dec Do comrai Wi dos konui s In de provincie Ovorijsel booft een nieuwo instruetio voor de gemoonteveldwachtere vastgesteld welke c i Januari 8 8 in werking treedt Naast eenige redactie verbeteringen zijn enkele voorschriften verscherpt en nieuwe opgenomen Zoo zal het den veldwachters thans niet meer geoorloofd zgn te wonen in buizen waarin wordt uitgeoefend het bedrijf van logementhouder tapper enz Voor de aanneming van giften of geschenken wordt in de instructie nadrukkelijk de vergunning gevorderd van den burgemeester Verder is de bepaling neergeschreven dat veldWBchtera zich niet mogen ophouden in kroegen en dergelijke wanneer hun dienst dat niet vereischt of langer d a deze bet vordert Het signaiementboelge is vervallen in de plaats daarvan worden in de bij het besluit tot vaststellii g bohoorende aanschrijving de burgemeesters uitgenoodigo ter secretarie een boek aanwegztg te hebben waarin de namen van verdachte personen beboorlgk worden opgeteokend Eindelijk is bij slecht gedrag pUchtverzuim of niet behoorlijke naleving der instructie naast ontslag uit den dienst berisping van den veldwachter schorsing in zijn bezoldiging of in zijn bediening of in beide naar gelang der omstandigheden met zooveel woorden toepasbaar verklaard In het laatste nommer van het Folitilad vindt men een lezouswaardii eu brief van prof dr M De Vries waarin bij eene taalkundige vraag van den secretarisgeneraal bij bet Ministerie van Binnenlandsche Zaken beantwoordt De Leidsche geleerde betoogt dat U bet laatste overblijfsel is van de beleefdheidsformule Uwe Bdelheid en dat men dus behoort te zeggen U is niet U zijt Hy hoopt dat de vorm u is welke in de spreektaal telkens voorkomt ook meer en meer in de schrijftaal zal worden opgenomen op die wgze kan men dan eene vergoediiig hebben voor het helaas verloren dij U is losser dan ffgü en niet ruw gelijk jij iiA nur miilnl ntt A Ben in kiezer ïi c B Neen A En je verwoont ƒ 500 ll rlUi U t B Ja maar mijn kiesrecht is verbrand Ir Augustus is er brand bü mijn hospita geweest en we moesten verhuizen De minister v u Binnenlandscbe Zaken beeft nu beslist dat bij die gele genheid mijn kiesrecht een prooi der vlammen isgeworden A En berust je daarin B Zeker niet ik zal vergoeding vragen 1 van de assurantie FaiLpy K j tüA fii wise Uit BiUand wordt medegedeeld Een ingezetene miste zijn kat ec zocht haar t vergeefs Negen dogen waren reeds verloopen toen een der huisgeiiooten voorbij een aardappelhoop in den tuin gaande een klagend miauwen meent te hooren Dadelijk begon men aarde en stroo weg te werken en vond men de lan gezochte kat Bij het inknilsn der tiardappelen sobijnt zij Ongsmetjtt begraven te zijn on gedurende negen dagen beejft zij zonder eten of drinken met zeer weinig lucht doorgebracht zoudoir bet leven te vscliolon Met de spiritistisobo bladen gaat het niet voo deelig De Spmtistische bladen uitgave van het spiriritistiscji genootschap Veritas te Amsterdam en bet maaddsobrlft Het eeuwige leven onder redactie van den heer P Huet eveneens gewijd aan het spiritisme rnillen met iJannari ophouden te i J9 t g a 2i0ir Onze staatkundige partijen worden door dr A W Bronsveld in de kroniek der Stemmen voor Waarheid m Vrede besproken naar aai leiding van de uitbreiding van bet aanbd onzer kiezers Hij wijst er op dat de Katholieken ondor do leiding der geestelijkheid reeds druk bezig zijn zich te organiseoren terwyl ook de antirevolutionairen zich mobiel maken Dot De Standaard pattij zich zou gaan isoleeren gelooft de ki onieksobrijvor niet dat is niet ernstig gemeend Eenlor peinst zij op niouwo coalities Br is geen twyfol aan of do antirevobitioniire partij is in de laatste maanden zeer verzwakt Men tv