Goudsche Courant, vrijdag 9 december 1887

h begint eindebgk in te zien dat het haar niet om het eU des lands maar om het belang der part is te doen Zy gelijkt als twee droppelen waters op do ultramontaausohe partg Haar kapelaans zijn ohristel ke onderwgsers haar wapenen verdachtmaking haar parool de Kerk Tevergoeifll tracht men dit te ontkennen of te bemantelea In een gemeente niet ver Tan Utrecht is onlangs een zeer rechtzinnig maar niet doleereud kerkvoogd als lid ran den gemeenteraad niet herkozen omdat de doleereuden met de rooraschen in verbond hun stemmen op den roomschon candidaat hebben uiti ebracht IJergelijke feiten zgii reeds meer voorgevallen En wie niet doleert wordt slechts dan gestemd als hij tegenover de gereformeerden zekere idieustvaardighodeu der piaotgk zich veroorlooft Hij worko bijv als medebestuurder eener ohristelij ke school hot niet togen dat het schooUokaal door doleereuden worde gebruikt voor hunne godsdienstoefeningen Is men geen slaafsch werktuig dan wordt men openlijk gekastijd zooals Driebergen s burgemeester onlangs in De Heraut Wie waarheid en gerechtigheid lief heeft moet rich losmaken vau die groep eerzuchtige mannen die de karakters bederven en bij wie fvenrain de heer v Wassenaer als de heer Elout zich hebben aangesloten en van wie nu ook de heer Hoedemaker met een hart vol toorn zich afweniit gelijk voor hen do heer Van Ronkel het deed Dr Bi ousveld heeft zich reeds lang van de antirevolutionairen afgescheiden ffHun heulen met Bome hun verloochening van den proteetmtUchen geest hun ongoddeiijfce ijver voor christelijk onderwijs hun methode van strijd voeren dat alles was mij zegt hij reeds lang tegen de borst en het verheugt mij dat eindelyk onze stem in den lande weerklank begint te vinden Dat antirevolutionaire bladen met weUevallen den spot overnimen dien i Faderland zich veroorloofde over mgn woorden dat God ons de mannen geven zal die wij behoeven mogen die persorganen verantwoorden geschreven door mannen die aan de antirevolutionaire partij hun weinig aanzien danken ook al boetten zij dat in met hun verlies van hun karakter Wij blgven vast er op vertrouwen dat bij de nu aanstaande zoo belangrijke verkiezing een groot deel van het kiezerspersoueel dat gelooft aan het evangelie zich verre zal houden van de antireTolutonairen Wat den liberalen betreft bg hen hoerscht eenige aaiEeling Hunne partij vertoont de gebreken van den ouderdom Alles wat nu niet goed is wordt hun beleid van voorheen geweten Zij missen een eminenlen leider en missen bezieling Bovendien tellen hunne gelederen vele malcontenten De liberale partij heeft behoefte aan een zuiveringsproces Het waarlijk liberale het nationale dat zg bevat moet worden versterkt on het doctrinaire het uithoomsche daf zij in zich opnam moet verwijderd worden Zij moet worden geënt op den wortel van het godsdienstig geloof en zij zal met nieuw leven bezield worden en de schoonste vruchten voortbrengen Aan een conservatieve partij hebben wij geen behoefte indien men althans onder conservatief verstaat een oprakeling van vsrsleten oude politieke leuzen maar verstaat men er onder een groep die de sociaaldemocratie welke rechtspersoonlijkheid verwierf onder den naam van jKerkelgke kas en Radicale kas tracht te stuiten en op historische paden wil wandelen dan kan zulk een partij een schoone roeping te vervullen hebben en veel kwaads verhinderen Gedurende de laatste drie maanden traden 62 personen als lid toe tot de Maatschappij tot Opvoeding van Weezen in het Huisgezin Door twee hoofden van gezinnen word gebeele verpleging en verzorging gratis aangeboden terwgl één gezin slechts een bgdrage in de kosten van kleeding wenschte Sén persoon heeft financieel de geheele verzorgiiig van een wee op zich genomen Het aantal aanvragen om plaatsing bedraagt 32 terwyl 43 hoofden van gerinuen rich hebben aangeboden tot plaatsing van weezen In het kamp van Lydd zgn onder bevel van den kapitein Hawkins belangrgke proeven genomen met electrisch licht in oorlogstijd Men wihie zich rekenschap geven hoe de electrisolie projectoren onder het vuur van den vgand te gebruiken waren Te dien einde werden motor i dynamo en lamp in eene kazemat geplaatst en aldus tegen de kogel beveiligd de lichtbundel werd op een reflector gericht die geplaatst was op de hoogte eener 200 meter vorwgderde borstwering Aan dezen reflector kon men door middel van koorden van uit de kazemat elke gewenaohte richting geven Voor het oog van den vgand was deze dus de lichtbron en diende hem tot mikpunt Men heeft beiondeu dat niettegenstaande hg meermalen door kogela werd getroff en het lichtge vend vermogen van den bundel merkbaar gelgk bleef I en tevens opgemerkt dat de schutters veel moeite I hadden om op een zoo schitterend punt te mikken I zij kouden daartoe slechts komen door op hun I virier een stuk zwart geolied papier te plaatsen Tien scherpschutters en een Gardner kanon schoten op den reflector welks licht met tussclienpoozen van één minuut schoen meerdere honderden salvo s werden op afstanden van 1000 tot 6000 meter gelost slechts 12 malen werd het doel geraakt en toen nog zonder wezenlijke schade te veroorzaken Welke vrouw te kiezen 1 Siegmund Haber geeft in het Berliner Tagehlalt don volgenden raad aan jongelieden die aan een huwelijk donken Ken jonge man die er ernstig over denkt om jn het huwelijk te treden kan niet beter doen dan in den herfst door de straten te wandelen en de dames nauwkeurig op te nemen Als ik een raad mag geven aan do jongelui die een vrouw wenschen dan is het deze Kies u eene toekomstige echtgenoote uit die dames welke voor de uitgestalde vensters der winkels blijven staan en vooral moet ge uwe bijzondere aandacht vestigen op haar die zeer lang voor een zelfden winkel kijken Wanneer men daarop let dan heeft men vooreekor den besten maatstaf voor het karakter de neigingen en do levenswijze eener vrouw Een jonge dame die slechts een vluchtigen blik op de uitgeistalde vensters van een modemaaksterswinkel werpt maar daarentegen zeer lang staan blijft voor een linnengoed winkel die moet ge tot echtgenoote nemen Want zg zal eenmaal eene vrouw worden die bij ieder kleed wat zij noodig hooft eerst nauwkeurig berekenen wil hoe hoog het komt wat de stof on de voering kosten hoe duur do knoopou en de garneering zgn fin als het eenigszins mogelijk is dat zij op aUes drie gulden besparen kan dan zal zij het doen Toeft eene dame bij voorkeur voor een venstor waarop met groote letters geplakt staat Uitverkoop tegen verminderde prijzen dan moet ge die vooral niet nemen Zg zal hdar gansche leven door niets dan prullen koopen alleen Omdat ze zoo goedkoop zijn en de zoogenaamde spaarzaamheid zal u duurder te staan komen dan de grootste verkwisting van eenige andere I Als eene dame gaarne langen tijd voor een boekwinkel verwijlt en de titels van de uitgestalde boekeu aandachtig leest neem haar dan I Zij zal eenmaal eene vrouw worden die hare avonden liever tehuis aangenaam doorbrengt door zich in een of ander boek te verdiepen dan dat zg allo concerten opera s en soirees bijwoont Zij die soms een half uur voor do ramen van een kunsthandel stilstaat en vooral de photographién van operazangers on acteura bewondert moet ge niet tot vrouw kiezen want als ge niet zulk oen knap uiterlgk hebt als de acteur waarmede zij dweept dan zal zij u wanneer go eenmaal man en vrouw geworden zijt altijd van terzijde aankijken en zuchten Een jonge dame die voor speelgoedwinkels stilstaat en onmogelijk van de mooi aangekloede poppen scheiden kan moet ge nemen I Want zg kent geen grooter genoegen dan met kinderen te spelen en hoopt later ook met hare eigene kleinen zoo te doen Blgft een jonge dame als vastgenageld voor een tapisseriewinkel staan neem haar niet i Want zij zal u de wanden en vloeren de stoelen on sofa s de tafels en kastjes met niets dan bandwerkjes bedekken zoodat ge u nergens rustig en onbezorgd neder kunt zetten het is niet geraden dat ge u gemakkelijk in oen stoel neervlijt want onmiddellijk zal zij u angstig toeroepen Pas toch op gij hebt mijn mooien antimacasser totaal bedorven neen het is ongehoord gij zijt geen goede dingen waard Zg die voor een modewinkel staat zonder binnen te treden neem die want zij heeft de modellen aandachtig bekeken en iü haar geheugen geprent zoodat zij te huis met eene naaister alles uitstokend kan namaken Den hoed waarvoor zij in den winkel twintig gulden zou moeten betalen heeft zy eIvo voor de helft vervaardigd Een jonge dame voor wie het onmogelijk is een winkel waar men een lo e in de loterij kan nemen voorbij te gaan zonder een nommer uit te kiezen neem die niet want zg zal u later het geld dat ze om hare speelzuoht Ie bevredigen het gebruikte op uw middagmaal uitsparen Ue zult bg haar honger Igden Zij die gaarne voor een suikerbakkerswinkel staat moet ge nemen Want bij voorkeur eet zg zelf iets fgns en zg zal wel zoigen dat s middags de kat niet met uwe leege maag zal wegloopen Vv diner zal zich niet bepalen tot soep en knolletjes De jonge dame die den winkel van een horlogemaker voorbijgaat zonder een blik te werpen op de groote klok die voor het raam hangt moet ge niet nemen want den eenen dag na den anderen zal ze u het eten te vroeg of te laat op tofol brengen Sedert eeuigen tgd heeft men op den Ned Centraalspoorweg een nieuw oontrólo middel ingevoerd Het aan het loket afgegeven plaatsbewijs wordt door een spoorwegbeambto opgevraagd tegen Inwisseling van een ander bewijs Onlangs maakte de heer S H directeur van de Ned Tramwegmaatscbappij wonende te Heerenvoon zwarigheid om zijn ontvangen plaatsbewijs voor een ander te doen verwisselen Hij werd daardoor vervolgd on sloud dezer dagen terecht voor den kantonrechter te Zwolle Do hoer S H beweerde dat hg dat plaatsbewijs niet mocht althans niet behoefde af te geven maar het volgens de bepalingen der spoorwegwet gedurende de geheele reis moest bewaren ten einde het dosvoriangj aan de betrokken spoorwegbeambten te vertoooen De kantonrechter veroordeelde hem evenwel terzake van het weiaeren van afgifte van zijn plaatsbewijs toen dit door een beambte van den spoorweg van hem verlangd werd tot eene boete van 3 Plantaardige Biefstuk Er bestaat een champignon Fistulina hepatioa welke op een groote roode tong gelijkt die uit boomstammen te voorschijn komt en niot met andore soorten verward wordt wanneer men hem slechts eens gezien heeft Jong zijnde is de kleur bleekaohtig rood maar deze wordt rooder bc gaat van bruin tot zwart over wanneer de champignon het tijdperk dor rijpheid overschreden heeft de onderkant is roomkleurig somtijds met kleine roode stippen bg toenemeiiden groei wordt de kleur geelachtig rood In don regel groeit deze champignon op oude en ook dikwijls op omgeliouwen oikenboomen maar men treft hem ook in het Epping Forest aan op don beuk den notenboom den wilg on andere boomen Ofschoon zijn gewicht dikwijls 2 a 3 kilo s bedraagt is zijn groei in den herfst zeor snol op oude boomstammen Wordt hg doorgesneden gebroken of gekneusd zoo komt een overvloedig rood gekleurd vocht te voorschijn op rundvleeschsaus gclgkenilo Geroosterd is hij uanwelgks van op gelijke wijze toebereid vleesch te onderscheiden en Berkeley verkhiart dat het een van de beste gerechten is die hij nuttigde mit toebereid door een bekwamen kok De schotel heeft oen pikanten smaak gepaard met een geringen zuurachtigen geur do smaak is malsch en sappig en komt bijna volmaakt overeen met malsohe biefstuk of tong tcrrwgl het vocht in smaak en voorkomen op de saus van een goed gebraden biefstuk gelgkt Men moet den champignon inzamelen wanneer h j nog jong en versoh i Mdbl t d VervaUching Het Maandblad van dr Van Hamel Boot geeft op de vraag Hoe maakt men wgn kunstmatig oud F het volgend antwoord Dr Fraser te San Francisco in Noord Amerika heeft een procédé aau de hand gedaan om wgn spoedig noud te maken door dien aan electriciteit bloot te stellen Professor Hilgard heeft aan de Hoogeschool van Californié dat procédé in toepassing gebracht De verschillende wgnsoorten welke voor proefneming werden bestemd waren voor het meerendeel in het laboratorium zelf gereed gemaakt en bg gevolg volkomen zuiver Het friddel werd toegepaêt op glazen vaten die ieder 14 liter bevatten met paraffine afgesloten en voorts omgeven werden door een dubbel omwonden klos roet geïsoleerd koperdraad waarin de stroom van een constante galvanische batterij circuleerde die van 0 25 tot 0 60 ampères sterk was De wyn werd op die wgze drie zes weken aan den invloed van den stroom blootgestelil V 5ór den aanvang werd hg onderz cbt en men bewaarde er een monster van dat echter niet geanalyseerd werd ten einde later eene vergelijking te kunnen maken hetzij door middel van den maak hetzg door ontleding De uitkomsten kunnen volgen derwgze worden saamgevat De wgn aan deze behandeling onderworpen had niet meer bezinksel nagelaten dan het niet geanalyseerde monster en wat de helderhoid op een gegeven oogenblik betreft heeft men niet het geringste onderscheid tusschen beide waargenomen Na de tweede week was een merkbaar verschil in de kleur waar te nemen een verschil dat na de derde week zeer sterk sprak en steeds tot na de vijfde week vermeerderde Wat den smaak betreft kon men telkens eene vermindering van wrangheid waarnemen terwgl het bouquet meer en meer toenam Bij scheikundige ontleding van de behandelde wgnon werden in hoofdzaak de volgende feiten waargenomen vermindering van zuur en van alcohol aan toonende dat er ethers werden gevormd even als bg het natuurlijk rijpen doch geen verandering in het looizuur en de kleur ndo stoffen Het schijnt dus dat ten minste een der eigensohoppen welke de wgn door oud worden verkrijgt door Ie vorenbedoelde eleetro magnetische behandeling spoediger wordt op ewekt en dat de smaak van don wiju ongetwijfeld verbetert Men zal nu nog dienen na te gaan of de wijn ook in alle andere opzichten verbetering ondergaat BuUeiilandscli Overzicht Do verkiezing van den heer 8odi Carnot tot president der Fransche repuliliek maakt overal oen goeden indruk Graaf Kalnoky de Oestenrijksohe minister van buiteiilandsche zaken zeide toen hem de uitslag der verkiezing te Versailles werd gemeld Uit de verkiezing van den heer CiirUot blijkt dal op het beslissend oogenblik het gezond verstand uog do overwinning heeft behaald op partijdrift en verdeeldheid Te PetersbU w irdl vooral op den voora rond gesteld dat nu aan de hevige partijt iïten der laatste weken een einde zal komen en dit z il ook een góéden invloed oefenen op deu politie ken toestand in Kuropa Hetzelfde wordt ook betoogd door de Times en de andere toongev nde bladen want algemeen houdt men den nieuwen president voor een vriend des vredes De gelukkige afloop der crisis in Frankrijk legt do üuitsclie officieuso pers eenige zuurzoete opmerkingen in den pen over don nieuwen president en de toekomst van Frankrijk onder zijn bestuur Het was niet het gelukkigste oogenblik zich gedurende de jongst verloopon dagen voor de verkiezing van den ni uwen president over do eenheid der republikeinsche partij illusion te maken Toch waren er zulke patriotten of utopisten hoe men ze noemen wil Door do afgevaardigden l elm is en Sie fried is do vorige w eek aan de republikeinsche groepen der kamer een schrijven goi ioht waarin zij op de noodzakelijkheid eener gezonde politiek door de meerderheid der republikeinen gesteund nadruk leggen Te dien einde doen zij een beroep op de leden hunner partij opdat alle groepen gedelegeerden aanwgzen die het programma dier praktische politiek ntoeten sameuste en welke do jr de republikeinsche partij is toe te passen tot do algomeene verkiezingen in 1888 Eoeds hebben de heeren Oelnias in Siegfried aan hun uitnoodiging de grondlijnen aQ dat progamma toegevoegd Deze zijn werkelijk evenwicht dor begrooting hervorming der belasting op den alcohol militaire wetshervorming wet op do vrgheid van aasooiatio wetten betreffende landbouw handel en industrie en oen arbeider wetgeving Aan goede punten op dit programma geen gebrek het is maar rte vraag boe het ten uitvoer zal gebracht worden Nog onder den indruk van de voorbijgetrokken stormen openbaart zich echter een algemeen verlangen tot ooiioentratie der republikeinsche partg Misschien kan deze op het programma dor heeren Siegfried en Delmw tot st nd komen Aan woorden aan betuigingen ter aanduiding van de noodzakelijkheid oener concentratie aan verzekeringen van goeden wil bij alle groepen hoeft het nimmer ontbroken wellicht dat het den nieuwen presiilent gelukt de uiloenlooponde gevoelens der fracties weder saam te verbinden Heed i hg met dit niet gomakkelgk werk begonnen Met een ministario is president Carnót nog niet gereed Nog steeds beraadslaagt hg met de leider der partgen over den toestand doch wie ook met de vorming van oen kabinet belast worde in allen gevalle zullen de heeren Fleuren en Rouvier de portefeuille van buitenUnd che zaken en financiën behouden De berichten over den Duit ohen Kroonprins blijven gunstig zoo zelfs dat er weer getwgfeld wordt of het wel kanker i te meer daar Virchow geen kankorooUen in den etter vond De Daily News heeft een telegram uit Konstantinopel waaruit men zou opmaken dat er weldra weer wat leven zal komen in de Bulgaarsche quaestie GriekeiiUnd zou naraelgk aan de Porte verklaard hebben dat het vragen zal wgziging van zgn grenzen tenzg Oost Bumelie dadelijk mecht terugkeoren tot het status quo dat het Berlgnsch Congre vaststelde Men vermoedt dat Rusland Griekenhind hiertoe aanzette President Cleveland heeft het Congres der Voree nigde Staten geopend met een boodschap welke een scherpe tegenstelling vormt met de troonreden die in de Europeesche Staten gewooolgk worden uitgesproken Hiejworden bgna elk jaar nieuwe bronnen van inkomsten gezocht hoofdzakelijk tot bestrijding der steeds toenemende uitgaven voor het leger en hoort men bijna overal van tekorten gewagen maar president Cleveland deelt mede dat het dringend noodig is de inkomsten der schatkist te verminderen daar de regeering niet weet wat zij met den grooten i voorraad geld zal doen j In de eerste pbiats wensoht do president daarom I do hooge invoerrechten te verminderen Natuurlgk I moet daarbg zeer nauwkeurig gelet woijfbn op de bu j langen van den Amerikaansohen werkman en de Amerikaansclie nijverheid maar deze behingen zul len vidgens den heer Cleveland in geen geval worden I geschaad indien de invoerrechten op do voornaamste ruwe roudstolïen welke do ngvorheid in do Veree nigde Staten vei werkt geheel worden afgeschaft Op deze wijze wordt oen vermiuderiug van inkomsten verkregen van 200 000 000 gulden De kansen voor oen tarieflierzioning in liberalen geest slaaft dus nu zeer gunstig De democraten die grootendeels vrghandelaars zijn tellen iu hot Huis van Afgevaardigden 168 stemmen terwijl de republikeinen 153 leden sterk zijn Terstond reeds werd de democraat Carlisle tot voorzitter gekozen togen den heer Read Aan candidaat der repuidikeinen De heer Carlisle nam de keuze aan en wees op iledringende noodzakelijkheid eener tariefhervonning Nu zeide de voorzitter is de tijd daar om onze fiscale wetgeving te wijzigen ten einde een gevaarlijke ophooping van geld in de schatkist te verhoe eu Behalve met de tariefliervormiiig zullen de afgevaardigden zich ook met de laudverhuizers quaestie moeten bezig honden Naar men weet klaagt men er in Amerika reeds lang over dat Europa elk jaar een zoo groot aantal hulpbehoevende landverhuizers naar de nieuwe wereld zendt De senatjg 4 1mor uit Michigan heeft nu naar men iveot eén voorstel ingediend waardoor hg de landverhuizing wil beperken Ofschoon dit radicale voorstel vermoedelijk uiet zoo zal worden aangenomen is de openbare raeening over liet algemeen toch voor een beperking der landverhuizers en vooral voor het weren van anarchisten en dynainietmaniien KEIMIMtSGEI ilMii KIëZEI SL1JSTËl De VOOBZITTEB van den Gemeenteraad van GOUDA Gelet op Art 7 der Wet van 4 Juli 1830 Staala hlad no 37 zooals zy is gewijzigd bg de Wet van 6 November 1887 SUmUUad no 193 Noodigt do MANNELIJKE INWONERS der Gemeente uit 16 indien zij in eene andere gemeente over het dienstjaar 1886 1887 iü ileperaoneele l ela ling naar eene hoogere huurwaarde hm die aantpraak geeft op vermindering tot een dorde of twee derde gedeelten der belasting paar de drie oerste grondslagen of voor het dienstjaar 1887 in de grondbeimtinq in eene andere gemeente of in meer gemeenten te zamen tot een bedrag van ten minste f 10 zijn aangeslagen daarvan door overlegging der voor voldaan getcekende aanslagbiljetten v r den 21n December a s te doen blijken 2o indien zij meenen aanspraak te kunnen maken om op do kiezerslijsten geplaatst te worden op grond dat zij van den inwoneuden eigenaar of eersten huurder van een woonhuis of afgezonderd gedeelte van een woonhui waarvan de huurwaarde voor de permneele beUuting op ten minste 88 gesteld is gedurende 9 maanden voorafgaande aan den 21n Decemlier 1687 een gedeelte in Ijuur hebben gehad en bewoond waarvoor geen afeonderlyke aanslag in de ftrtoueele idatting geschiedt maar waarvan de jaarlijksche huurwaarde ongestoffeerd op ten minste J 44 kan worden geschat o op grond dat zij als mede eigenaars in de grondbeUuUmg zijn aangeslagen wegens onverdeelde onroerende goedereh doch wier namen niet bij den aanslag in het kohier zgn vermeld mit hun aandeel in dien aanslag ten minste 10 bedraagi van een of ander aangifte te doen vdiir den 21n December a door invnlling en overlegging eener verklaring welke gratis verkrggbaar is ter Secretarie der Gemeente Gouda den 7n December 1887 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN KBNNISOEVIJÜG De BÜEGEMEESTEB v n GOUDA brengt bg deze ter kennis van do belanghebbemlcn dat door deu Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Botterdam op den 5u December 1887 yn executoir verklaard de kohieren No 7 en 8 voor de belasting op het personeel en het kohier van het patentrecht dienst 1887 88 Dat voormelde KOHIEREN ter invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat eder die daarop voorkomt verplicht is zgnen aan slag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen e dat heden ingaat de termgn van DBIE MAANDEN binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 7 December 1887 Do Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN MAKKTBEEICHTEN Gouda 8 December 1887 Hoewel do graanaanvoer heden ruim voldoende was was dio toch niet zoo groot als verwacht werd Het aangevoerde ruim vrg vlug op tot dooreen iets lagere prijzen Tarwe Nieuwe Zeeuwsche 7 a 7 40 Mindere Zoeuwsche ƒ 6 70 ü ƒ 6 80 Nieuwe Polder ƒ 6 50 ü ƒ 6 70 Afwijkende ƒ 6 i ƒ 6 25 Boode ƒ 6 a 6 20 Angel ƒ 6 40 a ƒ 6 60 Kanadi 5 50 ü ƒ 5 75 Zeeuwsche Rogge 5 40 a ƒ 6 50 Polder 4 a ƒ 4 25 Buiteiilandsche per 70 KG ƒ 4 a ƒ 4 50 Wintergerst ƒ 4 50 a ƒ 4 70 Zomer 4 25 a 4 50 Chevaliergorst 5 75 ü 6 25 Haver per Heet ƒ 2 60 a 3 50 en per lÜO kilo 5 50 a ƒ 6 50 Hennepzaad Inlandscli f 6 50 a 6 75 Buitenlandsoh ƒ 6 ü 5 50 Erwten Kookorwten 9 9 50 Inlaiidsche blauwe mesting SJO a 6 buitonlandsche voererwten per 80 Kg ƒ 5 30 a 5 75 Kanariezaail 9 75 a 10 Bruine boenen 10 50 il 11 Duivenboonon 5 90 6 10 Paardenbooueu 5 60 k ƒ 5 70 Spelt 2 26 a 2 60 Mais per 100 kilo Amerikaansche Mixed ƒ J5 80 a 7 Odessa 7 a 7 25 Cinquantine ƒ 8 ü 8 10 De veemarkt met weinig aanvoer handel in alles traag vette varkeus 19 a 22 et varkens voor Londen 16 i 17 et magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 70 a 1 per week schapen traag schapen 18 a 24 en lammeren 10 a 15 per stuk Aangevoerd 56 partijen kaas eerste kwaliteit 27 il 29 tweede kwaliteit 24 a 26 Noord Hollandsohe ƒ 28 a 32 Goeboter 1 20 a 1 30 Weiboter ƒ 0 96 a 1 10 Veaokn tan dex Dag Populair Tijdschrift onder hoofdredactie van Dr H Blink IntuMd der 12e aflev I Prof Adolf Maijer Bijdragen tot het vraagstuk der bescherming vooralder landbouwnijverheid II De Basictu stammon inZuidAfrika IIL J Knoppers W Kzn Wat zullenwij stoken IV De Malediven V Vraagbus VI Geschiedenia van de maand VII W F Andriessen De Islam uurgrerlijke Stand GEBOREN S Dec JobsoDef ouder 6 Repiran n J Kraljt Albert onder J L Lafebrr eu S At Houfc 7 Heiidrilr ouder U Jdikker en G Kunst Dirk ouder il Meger ea D A Lverlioit OVLBI EDh V 6 Dec B Nieoineld 76 j 11 m 7 J Vfrjrew 10 ra OCHUWI 7 Uee A Hoaimeijer es W Betbee e 6Qet eu J de Jod e A Verblavair en VI V rw y K de Grotft eu M vaD Goot Gouderak GEBOREN Teaatje ouders D Hik ro A Boer la I eeiidert ouder A dt Groot en ü BeD cbop GblIUWD P Kreuk il j en W i ii Duia o Tiel 20 i ADVERTENTIEN Op den 28 November jl overleed te Macauer Ned Indië mgn faartelgk geliefde Broeder de Heer J P H van OORüT Wkd Dr W M KONING MüNTlNG VAK ÜOBOT Gouda 8 Dec 87 Voor de vele bewijzen van deelneming bg de ziekte en het overlgdeu van mgue geliefde Ëohtgenoote ontrangeo betnig ik mgnen hartelijken dank Jobs LDGTHART Gouda 6 December 1887 Advocaat i la Vanille Scheiknniiig onderzocht door Dr VAN HAMEL ROOS Wede C van OIJE