Goudsche Courant, vrijdag 9 december 1887

Zondag 11 Deynber GOUDSCHE COURANT iVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken to De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank aan allen die hun met het Si St Mcolaasfeest zoo i uim begunstigd hebben en blijven zich bij voortduring aanbevelen l É ÉÉÉt É ÉÉ ééAéA r N 3637 1887 Iffi VJtl Sa iifc O Zff Nl 3 CONFISEURS CUISINIERS e 3g den ondergeteekende staat de inteekening open op den nienwen jaargang ran het üilLl van het verhandelde in den Gemeenteraad van GOUDA In dit Verslag worden zoowel alle stnkken opgenomen die bg den Raad inkomen ali de discussiëtt in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaargang DRIE Gulden GOUDA December 1887 j B JEijXlSTlSZliA J l T iSodener Mineraal Pastillen astiliefl Qti l et be t T beweerdoA rauw weer iB W Richard FAÜLSTIH is gearrireerd met eene PRACHTIGE PARTIJ Saksischs Kaziarievo els die bg dag eo arond alle rollen xingen rerblflft 2 a 3 dagen bg W A BLIZEWSKI Spoorstraat Sericlit van Inzet Bg de veiling op beden gebonden ten overstaan vau den ondeigeteekenden notaris zgn de BOÜWMANSWONING c met 9 Hectaren best WEILAND ea ie HUIZEN te zamen gelegen in den Znidj aapolder binnen NituxMTkerk a d ljt el en beboorende aan den Heer P KARREMAN aldaar in bod gebt achi als volgt Perceel Een op 900 gehoogd met 200 nader gehoogd met 200 Perceel Twee op 3000 Perceel Drie op 4500 Perceel Vier op 2600 gehoogd met 200 2800 Perceel Vgf op 1650 gehoogd met 300 1950 Perceel Zes op 450 gehoogd met 100 550 Zamen 14100 De verhooging in perceelen en combioatiën met de definitieve toewgzing blgven bepaald op WOENSDAG den 14 DECEMBER 1887 s morgens 11 uur bg O vak REEUWIJK in de Zwaan te Nieuwerker e a d IJtsel terwgl inmiddels tot Dinsdagmiddag 13 December 1887 ten 4 are verhoogingen op de verschillende perceelen worden aangenomen ten kantore van den ondergeteekendeu Notaris tegen genot van IO q van die verhoogsommen Mr I MOLENAAR W fddynxveen 7 Dec 1887 Not ris STËËMÖLËTV Binnen eenige dagen wachtende eene lading QroTe Ruhr Hachelkolen waaruit wg tot 87 et per fl L mud contant zonder korting afleveren vrg aanhnis bezorgd mits bg 2 of meer H L j lgk genomen IA PRI X CE k Cie 5ANTÖ0R Turfmarkt H lOÏ Gouda 8 December 1887 Fijne Dassen A T os Al Uweg e 73 en 73 PUIK PUIK BEST PAAEDEITHOOI tegen zeer billgken prgs Verkrggbaar bg Gebrs van der EIVD Schippers te Gouda Adres Nienwe Haven 139 DIEIVSTBODE GEVRAAGD voor dadelgk P G Adres F W STÜIE BRILLEN op reorschnil ran hh Oogartsen S M POLAK OPTICIEN Groenendaal Aan allen wier qpgen door ingespannen Zien of lezen beginnen ie steken of waaroit bg harden of konden wind vocht ontloopt wordt met vcrtronwen aaq volen Dr Cmmtonlelanus OOGEITWATEE Na een korte proefneming zal men de nitmuntende werking kunnen waarnemen Prgs per flacon met gebruiksaanwijzing 60 Ct Verkrggbaar ia de ondarstaande depdts Well N Sander Leiden VT Lii thelni Voorburg A Bo Berkel Wed Bosman l oa tti A Priu Zevenhuizen Wed G Wilheltnu Worr l GOUD WAARD De 922ste DANKBETUIGING Ondergeteekende immer gezond hoofdhaar hebbende bevond dat er een kaal plekje ter groote van ongeveer een halve cent te voorschijn kwam dit werd boe langer hoe grooter Na raad bg den Heer THEOPHIEE ingewonnen te hebben zoo deeltje ZEd mg mede dat dit volgens zijn zienswgze de maaiende njjpvlek was die langzaam maar zeker al het haar over het geheele lichaam vernietigen kan Na drie fleschjea van z jn middel aangewend te hebben ben ik radikaal van de kwaal genezen zoo iets brengt mg tot erkentelijkheid en beveel ik den Heer Theophile een ieder aan Amstbrdam Is geteekend 24 October 1887 A PöESTÈ R Uitval van Haar Roos of Schilvers dun Haar B ardworm vroegtgdig grijs worden al deze onaangenaamheden worden verbani en door den Haarontwlkkelings Balsem Rood grga en wifr Hoofdhaar tevens Baard kunt u kleuren in blond bruin of zwart kleurhondend onschadelgk en zoo n uurlijk mogelijk Verkrijgbaar bg THEOPHILE Haarkuur dige Frederiksplein 32 Amsterdam Franco zending a 2 15 per Postwissel of 2 25 aan blauwe Postzegels als ook tegen ƒ 2 Rembours j Tegen Neeschheid en hoesten l Xt i f huumiddel Een deier paatlll n btj niuw weer tn I den mond te laten smelten bowfmrd z ch tegen klierr lijkt kwitex VM tfen MOND M KEEL en de L0N6E Waar Eolke ziekten reedt v r o i ntn zijn werken de i paatillen lewonnen uit de btile minerale bronnei v n Sodin door afdamping onder tovsicht an dfo konlnk i lyke gezondheicWrsad den Hfer Dr STOELTZIKO eren zoo goed a t de bronnrn zelf de bIIjid oplot cn j nJsV i slepende zinking s by li fl§w lUUnninUSd i frooter get l gr nomen en Bointjds j fn warm mineraal water gesraotiun maken een vaiite i midd I uit door faimne Terüarlttinff en tefCen de i kwellende hoekten Qenezande deilechte vartennif m M orerÏMtioK en darm katarrlt depaetillen rer 1 tobanen beter de voorafiriiiiiide gMtpIdneid van den onderhoud der ori aaiaraui bij gevolg zijn tij van i eenn proote weerde tn de her flnfttikliiflsn dai stelIlnir B en b zonder naar de BBUwHIIJBll flBf i im m 81 dsr lonS iektsn h urrh JllieL tS leveropMttlnir nboadende TertllimlBg Igden bioden die lodcner paatillen aan door den natiur i zelf voorsebragt il8 de werkzaamste ffeneAemiddet die bijzonderiijk gebruikt wordt voor vrouwen m i kfnd r n in de meeste huishoudens en In vele vesttchten It word n met geneeskundige uitwerkir egen prikkelbure toestand en Tersiiin De HOUËNËR MIKERAAI PASTILLEN zijn In dozen i Tsti 00 renu in alle apotheken te krijgen éUgemttn b wuirder voor Holland Canfll rontvlné Apo i t teek dnr bean boteretraat h Brsss l Seen ïjs Haar me rlü JJe nieuwe ZQÏTIfOlf ii de lAste van alle bestaande par fumerien om het grifze haar binnen enkele dagen te doen ferdwgnen Maakt het baar glansrijk en zacht en verft nfèt Prgs 8S cent per flocou en l SO per dnbbele flacon Alleen verkrngbaar te Gouda bg J H C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 RIJKS ZEGELS alsmede zgn te bekomen in den Boekhandel Tan A IIR1 KI1AIV Een ware schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z pr Ketau s e I f b e w a r i n g Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 Galden Ieder die aan de verschrikkeIgke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks daizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Snelpersdmk van A BRINKMAN te Gouda Bil deze Cuiiraiit behoort een BUvoeirsel Kiesreclit van Kamerbewoners in ons vorig nummer komt eene kennisgeving voor van het gemeentebestuur waarbg 1 allen die meenen op de kiezerslgst voor de i Tweede Kamer te moeten worden gebracht uitgenoodigd worden zich aan te melden op da Secretarie der gemeente Wg wenschen op deze zaak de kiesbevoegdheid volgens de nienwe wet inzonderheid het kiesrecht der kamerbewoners nog eens de aandacht onzer lezers te vestigen De nieuwe grondwet kent het kiesrecht toe aan twee categorieën van personen 1 aan die ingezetenen welke van rechtswege en dus ambtshalve op de Igsten worden gebracht omdat zg faun aanslag in de personeele belasting hebben voldaan zonder aftrek van ƒ Va wegens lage huurwaarde of omdat zg grondbelasting hebben betaald tot een bedrag van ten minste tien gulden 3 aan hen die eerst na eigtn aanvrage op de Igsten kunnen gebracht worden De eerste soort van burgers en daartoe behooren de meesten behoeven zich oib hun kiesrecht niet verder te bekommeren daar hunne bevoegdheid vanzelf bljjkt uit de bg den ontvanger berustende documenten Zg behooren op de Igst en het eenige wat hnn te doen staat ï zich te overtuigen dat zg niet onwillekeurig worden over het hoofd gezien Bjj de voorloopige poblieatis der igst kunnen zg er inzage van nemen Met de tweede soort van burgers is bet een ander geval indien zg er niet zelf voor torgen worden zg niet op de Igst gebracht Volgens art VII der Additioneele ArMclen wordt in vier gevallen eigen aangifte n r ischt en wel van hen die 1 over het dienstjaar 18ë6 87 in eene andere gemeente aangeslagen zgo geweest in de personeele belasting ter aike ran eene woniog naar eene hoogere huurwaarde dan die waarvoor volgeus de wet van 24 April lö43 voor één oi twee derden remissie van den aanslag wordt toegekend 2 o Bt bet dienstjaar 1887 in eene andere gemeente of in meer gemeenten in de grondbelasting zgn aangeslagen voor minstens lO en hunne belasting hebben voldaan 3 mede eigenaars zQn van onroerend goed al staat bet niet op hunnen naam en voor hun deel minstens ƒ lU bijdragen in de grondbelasting welke voor dit onverdeeld onroerend eigendom gednrende het dienstjaar 1887 betaald is en 4 hooiden van gezinnen of alleen wonende personen die van den inwonenden ejgenaar of eersten huurder van een woonhnis of afgezonderd gedeelte van een woonhuis waarvan de huurwaarde vpor de personeele belaetiiig ten minste op het dubbele is gesteld van het laagste in de gemeente oor den vollen aanslag vereischt bedrag gedurende de laatste negen maanden een gedeelte in huur hebben gehad en bewoond Dit gedeelte moet echter ongeStoffeerd geschat wofden minstens op eene huurwaarde waarvoor in de gemeente geene remissie van den aanslag wordt toegekend Zullen de gevallen waarin krachtens de sub 1 2 en 3 gestelde voorwaarden aangifte gedaan behoort te worden ten einde op de kiezersIgsten te worden geplaatst uit den aard weinige zgn van des te meer belang is het dat zij die n het sub 4 genoemde geval verkeeren nauwkeurig weten of z j op dien grond aansijraak op het bezit van het kiesrecht hebben en zoo ja wat hnn te doen staat om zich dit recht te versAhaffeu In de eerste plaats moeten zg nagaan of hun kamer of kamers vermoedelijk een huurwaarde hebben ongemeubiUerd grooter dan de getaxeerde laagste huurwaarde waarvoor geene remissie Wordt gegeven en of het huis waarvan zij een gedeelte bewonen minstens voor het dublwle dezer huurwaarde is aangeslagen Wie dus in onze gemeente op kamers woont iniormeere eerst of het geheele buis gaat boven eene getaxeerde huurwaarde van 88 Aangezien van de huurwaarde geheven wordt blijkt dit van zelf uit het otnslagbiljet van den hnisheer Indien daarop osder de aanwgzing der grondslagen van de twlAsting als 1 grondslag wegens de huurwaai voorkomt een aanslag van 4 40 ten mintie dan is de vereiscbte huurwaarde van iict geheele perceel bereikt Nu konjt de vral of de bewoonde vertrekken ongemeubeld eene getaxeerde huurwaarde van 44 vertegenwoordigen Metdwe vraag l ehoeft de aspirant kiezer zich niet alte zeer net hoofd te breken Dat moeten de schatters uitmaken en aangezien de officieele schatting in den regel veel lager is dan de werkeigk betaalde hnnr is het vooraf moeilgk uit te maken wie al ofniet in de termen vait Daarom J is het ieder die maar eenigszins vermoedt kiezer te kunnen zgn en daarop prgs stelt aan te raden zich door invulling van een kosteloos verkrijgbaar biljet aan te melden en dan maar het resultaat der schatting tf te wachten Het bovengenoemde wet 3Kïkel bepaalt dat de kamerbewoneri ten minste 9 maanden vóór 15 Febf kamers van de vereischte te schatten huurwaarde moeten hebben twwoond Maar omdat bg de eerste toepassing de kiezerslijsten vroeger worden opgemaakt is tevens voorgeschreven dat thans de 9 maanden wordeA teruggerekend van den 2Ien dog na de afkondi ng der Grondwetsherziening dns van 21 üewraber 1887 Burg en Weth hebben elk ingezetene die meent in de termen te valleQ dan ook uitgenoodigd vóór 21 Dec oangiite te doen ter gemeente secretarie Stadhuis door invalling en indiening van een biljet dat kosteloos verkrijgbaar is Als ik dus sedert 21 Maart kamers heb bewoond n uu iBdianing van het inljetdebuarr waarde door de schatters binnen de terpien wordt geacht wordt ik dan op de Igsten gebracht Het antwoordt luidt De Regeering sphfln t bovendien te eischeu dat gg edert 21 Maart dezelfde kamers hebt bewoond en dus niet verhuisd zgt Althans zoo wordt art 5 van het besluit van 28 JSov jl waarbg de zaak is geregeld opgevat Ër zijn dan ook reeds stemmen tegen die uitlegging der Kegeering opgegaan Het staat in art $ echter mei duidelgk te lezen £ r staat enkel in dat de burgemeester den naam doorhaalt van dengeen die blijkens ziju ingediend biljet niet gedurende 9 maanden Jiet door hem opgegeven perceelsgedeelte heeit bewoond Maar niets belet dunkt oatf den kamerbewoner die na il Maart is verhuisd al deperceelsgedeelten op te geven die door hem van dien dag af ziJn iiewooad en naar zgn inzien in de termen vallen Dan behoort van al die kamers schatting plaats te hebben Ook wie in de personeele belasting is aangeslagen en binnen t jaar is verhuisd verliest daardoor zijn kiesrecht niet zelfs al heeit er dieniengevolge wijziging plaats van den aanslag mits de huurwaarden van al de bewoonde perceelen aan de eischen der kieswet voldoen Bfj kamerbewoners die men met hoofdbewoners heeft willen gelijkstellen moet hetzelfde gelden Het biljet dat ter invulling verkrijgbaar is spreekt volgens het model bg het Kon besluit beboorende enkel van een gedeelte van een perceel dat de aanvrager sedert in huur en sedert bewoond heeft en nog bewoont Ër schijnt dus inderdaad door de Regeering bedoeld te zjjn dat men deielfde kamers moet hebben bewoond ofschoon de wet dat niet eischt en niet bedoelt VVg raden den belangbebiienden die na 21 Maart zjjn verhuisd daarom aan de opgaaf aan te vnllen met al de door hen op dien dag en daarna bewoonde kamers De Tweede Kamer zal dan naar wjj vertrouwen weldra van de Regeering de verklaring uitlokken dat men door zulk een volledige opgaaf te doen ook bü aanwezigheid der verdere vereischten op de kiezerslgsten zal geplaatst worden BINNENLAND fiOUDA 10 December 1887 VEBÖADKRlXfi VAN DEN GEMEKNTERAAJ Dinsdag den 13 December 1887 des nsmidilags ten 1 ure Aac de orde Het voorstel betreffende het verzoek van 3 i Ventrios tot wederinhuring der l elders onder het Kaadhuis De voORieniag in e e baitangewoae vaoatare in de Commissie van Toezicht op het Ijager Onderwijs De benoeming van eene Onderivijüercs aan de Tusschenschool De benoeming van twee leden en twee plaatsverrangende leden in het Stembureau voor de verkiezing van een BaadsHd Maandagavond te 8 uur vergadert Oemrentebelang om een caudidaat te stellen voor den gemeenteraad verkiezing 20 deeer vacature v 8tniaten Ds Wildeboer predikant bij de Herv gemeente te Ouflewater 1 1 Dinsdag namiddair een gezoek hebbende afgelegd bij den ouderling C v d I in de naburige gemeente Snelrewaard zoude zich voor gelijk einde begeven naar diens aan de ovireijde van de Wnschotfn aart wonende schoondochter wed H v D on daar het eeue eerate kennismaking gold zoude de Voor ovenwel nog de overkant waa l ei ikl tui melde het vlotje on kwamen de beide opvarenden in do vaart terecht waamit aj zich gelukkig nog al spoedig weder op het droge wisten te helpen N bij V d IJ vau kleederen te hebben gewisseld kon ZBiv ongehinderd den temgtoeht naar hier en verder naar diens woning te Gouda aanvaarden Schoonh a Dezer dagen werd te Amsterdam een vergadering gehouden van indnstrieelen n vervolge op de vorgadwinï l i e Utrecht gehouden liet doel was de besproking van een adres aan den Koning waartn op gebreken der invoorwotten wordt geneA n nis nadeelig voor de schatkist den baiidd ar en de Nederiandsche nijverheid ten gunste van e buitenlandsche mededingers die volharden of tcrugkeeren tot maatregelen die invoer van Nederiandsche producten belemmeren Daardoor werden verscbilleude takken van de Nederlandsoho nijverheid bedreigd eeik vorandering der inkomende rechten is dringend noodig waarom requestranteu verzoeken maatregelen te nemen om do wetten van 1862 on 1877 to her zien zoowol op het punt van de wijze van heffing als met betrekking tot het bedrag der vastgestelde