Goudsche Courant, woensdag 14 december 1887

Moordrecht Woensëag 14 Becember iV 3638 Stolvyk OVfcKI BÜJi K Anker 38 j GOÜDSCHE COURANT tenHeblad oor Gouda en Omstreken VEREENIGING DeVOORZORG OPGERICHT 22 Januari 1886 Heeft ten doel dooi wekelgkscbe bijdragen der leden kapitaal te vormen en dat te bestemmen 1 Tot AANKOOP van vaste EIÖENDOMMEN bj voorkeur WOONHUIZEN om die aan de leden tegen een matige rente te verharen waardoor zg na verloop van tgd eigenaar worden Reglementen zgn gratis ter lezing verkrggbaor bij het Bestuur N A VAN Dm REE Voorzitter D VONK Penningmeester W VAN DEE STEEN Secretaris LiciiTË mmsm A T os Az EleivegE 73 en 73 STEEITKOLEM lloutskool Briquetten BOUWMATERIALEsN In LOSSING twee ladingen grove Ruhr Kachelkolen franco aan huis bezorgd contant a ÖT j Cent per H L A JOIV RER ZOXEiV Kantoor Vest aan de Vlamiugstraat BINNENLAND GOUDA 13 December 1887 In de liertenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door alle raadsleden watii bijgewoond werd door den Voorzitter medegedeeld dat bij Kon besluit van 11 November 11 opnieuw voor 3 jaar concessie was verleend tot de hoffinjj an doorvaartrechten aan het Keeuwijkscho Verlaat l e raad besloot overeenkomstig het voontri van B en W afwijzend te beschikke i op een verzoek van J J Verdries om de kelders onder het Raadhuis weder te mogen huren daar de gemeente die zelf noodig heeft Bij den raad kwamen de volgende stukken in 1 Keue missive vau den heer W J Fortuyn Droogleever waarbij hij de gemeente ton geschenke aanbood voor het Stedelijk Museum eene door hem bijeeugebrïchtc verzameling van zegels 798 stuk inot een catalogus daarvan beuevens eenige ordonuantien en wetten op het zegelrecht De Voorzitter zegt dat de Vergadering zeker met eikentelgkheid deze belang ke verzameling zal aanvaarden gedurende een uitgebreide notarioele praktijk van ongeveer oen halve eeuw bijeengebracht Het museum zal daardoor worden verrykt raet een belangrijke bijdrage betr de geschiedenis vau het zegel in ons land Spr stelt voor deo heer Fortuijn Droogleever dank te zeggen voor het geschenk en de Commissie voor het Museum uit te iioodigen daaraan een plaats te verleeuen in het Museum met welk voorstel zich de vergadering vereenigt 2 Missives houdende aaubevaling ter voorziening van vacatures veroorzaakt door periodieke aftreding Aaubevolen worden voor Lid der iezondheids Commissic de bh Dr i W KroüH ailr lid en Dr H i de Voogt Lid der Uezondheids Commiisie de hh H Jager aftr lid en H Enno van Gelder Curator van het Frogymitasium de hh Mr D N Brouwer aftr lid a Mr 1 J van Heusde Lid der Cominis ns van toezicht op het M O 1 de hh H 1 Schim van der Loeff aftr lid en H W i Koning i Lid der Commissie lan toezicht op het Sted Museum van Oudheden de hh J J Bertelraan aftr lid en i C vau ésit VVnat Libryemoester de hh Mr 1 N Brouwer aftr an Mr 3 Fortugn Droogleever Lid van het Burg Armbestuur de hh J A 1 Montijn aftr lid en W Lotsy Kogent vau bet Weeshui de hh C Knaap aftr en C van Veen Itegentes van het Weeshuis Mevr de Wed van Essen aftr en Moj C Saltzor Kegent van het Bestedslingenhnis de hh H 1 Nedorhorst iiftr eu Vj IJssolsttjn B gentus van het Bestedulingeifliuis mej KromhoutJonker on Mej C Haltzer Ter visie on benoeming in de volgende vergadering 3 Eene missive van de Commissie voor de Strafverordeningen aanbiedende ingevolge art 178 derGemeentewet een ontwerp verordening tot liepalingwelke verordeningen nog geldeudo zgn Ter mo 4 Een voorstel lau B eu W betrefeado hetgeven eener l e iteinming nan de voormalige gasthuiskerk op de Oosthaven B en VV herinnerenihmriu dat do raadsleden Oiidijk l rinoe eu Postvan der Burg 1 1 Augustus 1885 een voorstel indienden om genoemd gebouw voortaan tot boterhalte bestemmen Konige dagen na de indioiung vandat voorstel kwam eene missive viin den Ministervau BinuenU Zaken die daarbij in herinneringbracht dat h reeds 7 Aug 187 5 er op hnd gokwezen hoe iiet oiTd nrobief dezer gemeente eenzeer onvoldoendo bewaarplaats h id nl op deuzolder en de vIieriuo van liet Kaadliuis zoodathet wensoholijk w is daartoe eene betere locilitoitte lièptemraen Volgens B en W was die beterelocaliloit toea niet te vinden Thans echter zegt deMinistor is hot voormalig Kerkgebojiw clnnrvoor disponibel waarom de aandacht van het Gemeente bestuur opnieuw op die za k wordt gevestigd B ien W stellen than den Baad voor liet voormalig kerkgebouw te bestemmen voor i 1 bewaarplaats van bet oud nrchief 2 de lotingen van do nationale militie eu scliiitterjj 3 de zittingen van don militieraad en com jmissie van onderzoek 4 stembureau voor verkiezingen daar voortaan j waarschijnlijk meer dan 4 n stembureau noodig zal ziju Hot plan zou dan zijn dfeet gebouw te verdeelen in 2 verdiepingen terivyl Se kosten der verbouwing worden geraamd op ƒ 9700 VVat betreft de verplaatting der boterh d Jie achten B eu W niet bepaald uoodig vooral daar nog eenige verbeteringen konden worden aangegebracht de knnstbotor zou b v kunnen worden verkocht in een teut achter hot raadhuis die verpbmtsing geheel onuoodig maakten Ter visie 5 Eene voordracht voor 2 onderwijzer aan de 2e burgerschool voor jongen Daarop staan de hh S de Vries te Leeuwarden G Lubberhuizen te Oostorbeek en P Nortior te Pisterhout Ter visie 5 Hot sjpplet koliier d r pi dir belatting rp i do inkomsten over 1887 Ter iaie Eene missive van de Commissie van liehecrder Stedelijke Gasfabriek voorstellende oene wijziging te brengen in do Koorwaarden betr delevering van gas Dit voorstel strekt om te bepalendat voortaan de aanleg vau gaaleidingen bij particulieren ook vanwege de Gasfabriek zal kunnen geschieden Ter v sie Adressen van A ZWanMeh en J Noordeman solliciteoreade naar de betrekking van noodhulplijkdragor Tér vise Ten slotto worden benoemd tot Lid der Oommissie van Toezicht op bet Lager Onderwijs do heer G P Choriex met 13 st tegen 2 op den hoor A W Boes Onderwijzeres au de Tusschenschool Mej H G Burgersdijk alhier met 13 st tegen 3 op Mej I K Jenué te Bussum I Tot leden van het stembureau voor de a st raadsverkiezing worden benoemd de hh Mr J H van Mierop en H G Hoef hamer tot plaatsverv leden de hh C C H Prince en H W G Koumg ICn gros en détail Verduurzaamde CfROENTEN in Blik Fijne Kwaliteit Lage Prgzen DOPEKWTEN in heele blikken 40 cent P 8A VBBBIEB mr SOEPEN BOUILLONS enz van W HOOGENSTBAATEN Co £e fen GEE KIESPIJN MEER voor nUen die het wereldberoemde echte K E Hof Tandarts Di PO PP s i Sater i Tj gebruikt hebben Boven ioder ander Tand water to verkiezen als voorbehoedmiddel tegen Tandeu Mondziekten het Mondwater en aaiKHaB M fijn Geurige Waterhondeode THEEËN in diverse kwaliteiten en prjjzen worden met veel sacces vegfe cht doiir P SAUËRBIËU PROEVEN gratis verkrygbaar RiCHAHD FA ULSTIH is gearriveerd met eene PRACHTIGE PARTIJ Saksische Hanarievogels die bij dag en avond alle rollen zingen verkoopt ZONDAG en MAANDAG op de bovenzaal bjj den fleer A DAM Door den Burgemeester dezer gemeente is op voordracht van den Commissaris van politie tot Inspecteur vaopolitie benoemd de beer J liomane8ko thansadjuuet Inspecteur van Politie alhier terwijl gerekeuil wordt dat die benoeming reeds is ingegaan den 1 October den dag waarop do vorige Inspecteur is afgetreden Dr POPPs TANDPASTA Of Tai d oeder behoudt men steeds g ezonde eu schooiie Tanden een eerste vereischto uvu oou eerste vereischto tot het behoud van eene gezonde maag Dr PiiPP s Taudplombeemi om zelf holle kiezen te vullen Dr FOPP s Kruidenzeeii is met het grootste succes ingevoerd tegen iedere soort van Huiduitslag POPP s Zoiiuebloem Oliezeep fijnste on beste Toilet Zoep WA ARSCB U WING Allo bestaande namaaksels van AnatherinMontnater zijn voor de Gezondheid schaSalijk volgens analyse daarom waarschuw ik hjermedo hot geëerde publiek voor aankoop van zulke namaaksels Dr J G POPP KK Hof Tandartê en uititnder der Atmtherin Preparaten te Jfeemii Depots van alleen echte Anatherin Preparaten bevinden zich te Gouda bij de firma J C Zeldenryk Co Drogist op de Markt te Rotterdam bij I E van Santen Kolff te s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van t jn te Schiedam bij CMalta Gz te Leiden bij J5 Noordijt te Amsterdam bij V van Windhelm Co on H H Oloth Co apotheek te Utrecht bij G H N van Spanje idem Lobry Porton üroogisten De Kerkeraad der Hervormde Gemeente alhier formeerde gisteren avond het uavolgend zn on drietal in alphabetische orde Zeihd M van Eegteren Altena pred to Bussum 1 van Arkel pred te Bloemendaal J W Berkelbach V d Sprenkel te Herveld L H F A Foure pred te Wonddnberg M Gopnor pred te Gendringnn 11 Wildeboer pred te Oudewater i Drietal M v Hettereii Altena J van Arkel L H F 11 Paure Gietoreuavo d had eene vergadering plaats vaU de Kiesvereeniging J Gomeeufebelang tot het stellen I van een candidaat voor het lidmaatschap van d n Gemeenteraad Do Voorzitter do heer G J Steens Zijnen sprak allereerst eon woord van hulde aan de nngedachtenjs van don hoer W Brand van Strpaten die gedurende 25 jaar mot groeten ijver do betrekking van raadslid had vervuld met welk woord de vergadering zich gaarne voiwnigde Daarop werden de aninvczigen in do gelegenheid gestold randidateu te noemen Als zdBHnnig werden daarop gpiioerod de het r J F W S Middelbeek door den beer Steens Zijnen de heer H Enno van Helder door den hoer A Kok en de hoor A van Veen liOlPj PUIKE ÖUJDE SCmEÜAMMER Merk NIGfHTCAP Verkrijgbaar bg M PBETERSiJz Ie NB Als bewgs van echtheid r P is cachet en kurk steeds SCHIEDAM voorzien an den naam d b der Firma P HOPfE Snelpersdryk van A Bdinkm n te Gonda r Bg den ondergeteekende staat de inteekening open op den nieowen jaargang van het van het verhandelde in den Gemeenteraad van GOtJOA In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die by den Raad inkomen als de disoussiê n in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaargang DRIE Gulden GOUDA December 1887 A BIRH KJ AJST W SchalekampJr Heett steeds voorhanden Fraiisch Banket kKAlTENTONGEN isCuit l anis a Ia VanilJeJ Savoie Verschillende soorten GEBAKJES BOOMHOIMS APPELBOLLBN enz LoteD op ile Molen a Cent eene g roote Sorteering zwarte en gekleurde TEICOT TAILLES Ilahlinann en Co Wordt GEVRAAOD een s E mmmi niet beneden de 16 jaar Informatien te bekomen ter Boekdrnkkerjj van B A VERZIJL Korte Tiendeweg STEEiXKOLEIV Binnen eenige dagen wachtende eene lading Grove Ruhr KadieUcolen waaruit wg tot Tji et per H L mud contant zonder korting afleveren vrg aan huis bezorgd mits bg 2 of meer H L gelëk genomen JAIV PRINCE CIc KANTOOR Turfmarkt H 101 Gouda 10 December 1887 In aankomst eene LADING Grove Rubr Kacbelkolen waarvan ik tot Ö7 Ceat per Heet B j gebruik van kontant zonder korting aflever vry aan hols miustens bg 2 of meer Heet golgk genomen E HE IJ Bogen 129 Verwaarloosd Hoesten of niet in acht genomen heesöhbeid kan bjj verdere ontwikkeling gezondheid en leven in gevaar brengen Men gelieve dit destemeeriu acht te nemen daar een tijdig gebruik van den sdert 21 jaren bg hoest heaichheid hals borsten louglgdeu door autoriteiten der wetenschap als onovertroffen erkenden geneeskundig aanbevolen echten B nlandnchen Druiven Borsthontff van W H Zickenhetmer te Mainz elk gevaar uitsluit Dit kostelgk Druivenpreparaat een extract efficace uit edele rgulandsche druiten werkt verzachtend slgmoplossend tevens bg nitstefc voedend en versterkend Na t gebrnik bespeurt jnen een aangenaam gevoel in t geheele ligchoam Afi stem wordt klaarder helderder en t ademhalen levendiger en elastiek er Verkrggbaar in flacons k 65 pt fl 1 én fl 2 Te Go nda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Oudewater bg K Jonker Idenburg Bodegraven bg Pr Versloot Stolwgk bg C G v d Berg door Dr A Eomeijn Al aanstonds bleek het uit de verklaringen van bestuursledeu dat de hh vau Veen en van Gelder meer dan eens bjj vorige verkiezingen hadden te kennen gegeven niet voor eene candidatuur in aanmerking te willen komen Do heer Steens Zijnen sprak vervolgens eon wooid tot aanbeveling van eene candidatuur Middelbeek Spr had zich vooraf vergewist of do heer Middelbeek bereid zou zijn oene eventueole candidatuur te aanvaarden en ofschoon hij vvfl gezegd had zich nog wat jong te achten voor raadslid meende spr dat hy eenmaal candidaat gesteld de candidatuur niet zou van de hand wijzen Spr schetste spr daarop als een zeer ontwikkeld raau die ook als vertegeuwoordiger van den kimshandel een der voornaamste bedrijven hier in iouda in den raad op zijn plaats zou zijn De heer Middelbeek is zeide spr een man van den vooruitgang en die zeer bereid is om er toe mede U werken de ouderwijs quaestien die tegenwoordig in den gemeenteraad ter sprake komen tot een uitstekend eind te brengen Hij is er voor dat op elk gebied van het onderwijl Gouda een eerste plaats innerae en dat vooral bewoog spr hem als candidaat voor te stellen Daarop werd de heer Middelbeek met algemeene stemmen tot candidaat geproclameerd De Voorzitter sprak daarop deu wensch uit dat alle leden der Kiesvereeuiging het hunnen zouden doen om den gestelden candidaat te doen verkiezen Spr bracht daarop in herinnering dat de a st verkiezing de laatste zou zijn onder de oude wet en dat de nieuwe kiezers bij volgende vacatures zouden mogen raedestcmmen Het bestuur der Kiesvereeuiging bad plannen in overweging om uu ook deze vereeniging eenige uitbreiding te geven Het reglement zou worden veranderd de contri butie wellicht verlaagd en ook zni er qimostie van zijn om de ballotage af te schaffen Spr voor zich acht dit hiatste i iet zeer verkieslijk doch dit en J andere punten zonden dan op een speciaal daarvoor I bijeengeroepen vergadering worden besproken Daarop werd de vergadering gestoten i In den nacht van Zaterdag op Zondag is ongeveer te twaalf ure iu de Goudsohe Siroopfabriek alhier een brand uitgebroken die zich aanvankelijk ernstig liet aanzien Een vreeselijke vlam sloeg I naar buiten en verspreidde alom schrik en angst I Gelukkig heeft het zich bepaald tot een klein deel dor fabriek aan doii kaut der Raam De brandkranen der waterleiding in de fabriek hebbeu bij de blussching goede diensten verleend Ook de iirnudspuiten deden daartoe het hunne Hoe de brand is aangekomen schijnt niet met zekerheid bekend De fabricatie on aflevering kunnen gelukkig ongestoord voortgang hebben Zondagjjjiddag had op do Nieuwehavon alhier een schandalig schouwspel plaats Een mak dui5e de lieveling v nn de bewoners aldaar huppelde wol tevreden op straat rond ontving van deze en gene wat te fteii toen een ondeugende jongen die wij hier mot name zullen noemeu tot afschrik van anderen Pieter Bunschoten wonende op do Niouwohaven met eeu steen dat diertje moedwillig de beide poo es verbrijzeldcv Naar wij vernemen is op grond vau art 261 Wetboek van Stfafrecht proces verbaal opgemaakt Een recht treurig geval C B eu J H waren den gaiischen Zaterdagvoormiddag samen aan t sloot schieten geweest bij boer V S in de Waard bij Oudewater Nadat ze op de boerderij koffie gedronken hadden en weer nau t werk wilden gaan nam J H oen tegen den hooiberg staand geweer legde het srheïtsenderwijs op C B aan zeggende a ik je nu eeus dood t schieten Je doe inaar zei deze ur oven öiin erg in helibende als de aanicgger Jat eon ïlaar zoo onbewaakt staand geweer geladen kon Wjn Toch was dit het geval Do haan gaat over en daar ligt C B zoodanig in het hoofd getroffen dat hy een paar uren later stierf Verschrikkelflke toestand voor de weduwe en kindéren van den oppassenden C B hoogst lecrnisn aardig tevens ten