Goudsche Courant, woensdag 14 december 1887

Opzichte van leu jongeling die zonder eenige kwado bedoeling zoo eensklaps een moordenaar werd en s Wrt bet noodlottige schot schier radeloos moet tyn van angst en verdriet Naar wq vernemen hebben 2 kndloopers in den nacht van 10 op 11 dezer beproefd in te breken in de woning van den heer J de Zwart te Moonlreoht Op het door de inbrekers gemaakte gerucht ont waakten de bewoners der woning waarop de inbrekers de vlucht namen en niet konden worden gevat Naar men verneemt wordt thans aan het ministerie van tinancien do laatste hand gelegd aan een voorstel tot herziening der bestaande pensioenwetgeving in verband met de voorziening in het lot der weduwen en weezen van de burgerlyke ambtenaren Men verzekert dat de minister van justitie mr W M baron I u Tour van Bellinchave het voornemen zou hebben binnen een niet te lang tijdsverloop althans kort voor of na do opening der nieuwe Kamers ontslag uit zijne betrekking aan te vragen Do Haagsehe oorrespondent der Zutph Ct weet uit goede bron dat len heer Heemskerk een adellgke titel is aangeboden maar dat h j dsarvoor beleefdelijk heeft bedankt ding der ongelukkige schepelingen die daar het schip reeds bijna geheel onder zat in het want hunne toevlucht hadden genomen Deze tocht was helaas te vergeefs het schip was met geen mogelijkheid te bereiken en hoe ongaarne ook was men verplicht onverrichter zake naar hior terug te koeren en de schipbreukelingen aan hun lot over te laten Heden morgen vertrok men ten derdenmale van hior om nogmaals de redding te beproeven Het weer was echter niets gunstiger dan gisteren Door de zware buien die gedurende den afgoloopen nacht woedden heeft de Reno u veel geledon de groote en fokkemast zijn overboord geraakt doch gelukkig heef do bazaansmasi waarin de schepelingen zich aan groote ellende tor prooi ophielden zich staande gehouden De boot is tot heden 2 30 u nam nog niet teruggekeerd doch naar men yan don wal heeft kunnen opmerken zyn reeds 8 a 9 man met de reddingsboot van boord gehaald en op de Hercules overgebracht Nog enkelen bevinden zich in het want het is echter nog moeielijk te bepalen of allen behouden zijn gebleven Wij zijn er echter van overtuigd dat niets door onze wakkere bootslieden onbeproefd zal wordoa gelaten ora zelfs den laatsten schipbreukeling te redden gedeponeerd kunnen worden ten bate van handel en nijverheid Het verder aanmunten en opbergen van standaard dollars acht de Minister verkwisting hot waro verkieslijk hem te machtigen tot het uitgeven van certificaten voor ongemnnt zilver en alleen zooveel dollars aan te munten als voUloendo zou zijn ter dekking van als betaalmiddel gebruikte certificaten Volgens do New York Herald zq n van de 200 leden van het Congres 100 voor de zienswijze van President Cleveland en 75 tegen 18 republikeinen weigerew voor hun gevoelen uit te komen van 200 000 dooien gedurende 2 maanden gedaan in geheel Duitschland De Voorzitter van den Raad der Gemeente GOUDA Brengt ter openbare kennis dat aan de Kiezers in deze Gemeente zyn toegezonden de Oproepingsbrieven en Stembiljetten tot het benoemen van een lid van den Gemeenteraad en dat wanneer eenig Kiezer zijn slembriefje verloren heeft of er geen mocht hebben ontvangen hij zich tot bekoming daarvan ter flaalselijke Secretarie al kunnen vervoegen dat de inlevering der Stembriefjes zal aanvangen op den 20n December aanstaande des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten vier ure dat het StcmbrieQe schriftelijk iiigemU door den Kiezer in persoon in de Stembus moet gestoken worden dat geen ander Stembriefje dan dat hetwelk van het zegel der Gemeente voorzien is mag worden gebruikt dat de in bet Brieve in te vullen persoon duidelijk met naam en voornaam moet worden aangewezen dat het prie e niet onderteekend mag zijn en geene andere briefjes omvatten of daaraan opzettelijk zijn vastgehecht Gouda den 13 December 1887 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De ondergeteekaude by het uitbreken van den brand 11 Zaterdagnacht al dailelijk daar togonwoordig wasgetuige van de voortreffelijke hulpmiddelen die aande Goudsche siroopfabriok tegen brand aanwezigzijn maar bovenal en daarvoor een woord vanlof van de juiste en spoedige aanwending diermiddelen door den meester van de fabriek zonderwelke bepaahl de brand een groote uitgebreidheidzou hebben verkregen Ben Ooggetuige Weder is het gebeurd dat iemamd die bij het departement van koloniën inlichtingen kwam inwinnen omtrent zijn zoon in dienst bij ons leger in Oost Indié de tijding van den dood van zijn kind ontving Het Departement van Koloniën had niets gedaan om don vader met het overlijden van zijn zoon in kennis te stellen Men geeft alleen kennis van ontvangen doodsberichten als een der betrekkingen of bekenden zich om inlichtingen nopens zoon of vriend nog bij diens leven aanmeldde men houdt dan aanteekfning van den naam en de woonplaats der vragers aan wiens adres dan de doodstijding gezonden wordt Toch zijn de oudere en de geboorteplaats van alle militairen bij het DepMtement van Koloniën bekend De gfoote moeite zit in het bezwaar dat het uitvinden van de betrekkingen der overledenen oplevert Dit doet het departement van koloniën terugdeinzen voor het van zynentwege doen onderzoeken naar de oufhjrs van de overleden krijgslieden En men gaat te minder gereeJelijk daartoe over omdat naar men verzekert in de eenvoudige standen maar al te vaak weinig belangstelling in het lot van naar Indië vertrokken militairen wordt getoond Wat dat laatste argument betreft zoo gelopft het Haagsche Da iU dat het do Begeering niet mag terughouden de betrekkingen van de overleden mili I tairen op te sporen Het Gouvernement moet lyn I plkht tegenover de dooden vervullen l lieten de j ouders of betrekkingen van hen dien na Bovendien zeer dikwerf zullen belangstellenden in de provinciën den weg niet weten waarlangs men inlichtingen omtrent zoon of bloedverwant die naar Indie vertrok bekomen kan Het kan ook wel gebeuren dat de betrekkingen van een naar Indië vertrokken militair derden met het onderzoek naar zijn verblijf en toestand belasten die er geen werk van nmken Hoiidit zij het Haagsche Dagblad is de meening toegedian dat geen enkele consideratie de Begeering van de zedelijke verplichting ontheft alles aan te wenden ten einde de belanghebbenden in kennis te stellen met het overlijden van Indische militairen ook boneden den rang van officier Het is een eisch van humaniteit en van recht in zoever als tegenover alle plichten ook rechtan staan Het gouvernemept moet er te eer en te meer prijs op stellen dat aldus worde gehandeld uu zoo groote behoffte bestaat aan vrijwilligers voor Indië Als men de kracht der levenden zoo dringend noodig heeft behoort men tegenover de dooden geen enkelen plieht te verzuimen Aan goeden wil biJ de betrokken afdeeling aan het Departement van Koloniën ontbreekt het in dit opzicht niet Er is echter geen ambtenaar beschikbaar om de omvangrijke werkzaamheden voor het bedoeld onderzoek en do noodige kennisgevingen gevorderd te verrichten Bespanng is aan de orde van den dag Toch durft het Haagsche Dagbl aannemen dat wanneer do ministor van koloniën mor het ffewenscite doel één ja zelfs twee ambtenaren meer verlangt do Tweede Kamer den daartoot strekkenden post met alg fraeene stemmen die van den heer Van Haar zelfs incluis zal aannemen Mot vertrouwen onderwerpt het alzoo zijn dringend veizook aan het oord eel van den minister van koloniën en van de hoofdambtenaron die hem zullen voorlichten zich overtuigd houdende dat zij liereid zullen worden bevonden mede te werken tot het wegnemen der grief In een Zaterdag te Rotterdam gehouden vergadering is besloten tot oprichting der Vereeniging tot Ondersteuning dor Hoogduitscho Opera aldaar Statuten en Rijkspostspaarbank Staten Oeneraal Tweede K mer zitting van 13 December Het debat werd gisteren voortgezet ovor hoofdstuk V Binnonl Zaken Een amendement van den heer Bselnerts van Blokland tot vermindering met 500 on dientengevolge geen Inspecteur voorliet Öen eskundig Staatst jezicht in Zeeland aantestellen werd aangenomen rae t 45 togen 12 stemmen Xaar aanleiding van een daartoe door den heer j Zaayer gedane iraag deed de Minister van Binn Zaken de toezegging d it maatregelen tot wering der varkeiisziokto iwWen genomen worden Bij do afdeeling Hoogur onderwijs kwamen do heeren Van Baar en Van Houten op tegen de nieuwe posten die in deze afdoeling worden voorgesteld Zij achtten het beter thans over principieeie zaken geeue beslissing te nemen maar die liever aan de volgende Kamer over te laten Een nraendoment van do heeren Van Houten Van Asch v Wijck en Schaepman tot ermindering met ƒ tOOO voor aanstelling van oen hoogleeraar in de letteren te Leiden werd aangenomen met 35 tegen 21 stemmen Gisterennamiddag te vier uur heeft deaaniekondigde theemeeting van het leger des Heils te Haarlem inFeli Favoro plaats gehad Ruim honderd vijftig personen waren aan tafels gezeten meestal vrouwen enjongelieden van beiderlei kunne itlsmede een dertigtalmannen Op do tifels stond de thee gezet en de dischbestond uit broodjes met ham koek en krentenbrood Toen majoor Tyler die uit Amsterdam zou komen nogniet verscbenenwas werd tegen kwart voor vijven dooreenen luitenant medegedeeld dat de bijeenkomst zoubeginnen hetgeen dan ook onmiddellijk na een gezang geschiedde tie thee werd door een tiental zusteren rondgediend Op de toegangskaart stond vermeld En zij aten allen en werden verzadigd Matth XIV 30 H C Het bestuur van de nfd Amsterdam van het Alg Ned Werkliedenverbond zendt aan het Hblad een schreven waarin het daartoe gemachtigd door de verschillende aangesloten vnkvereonigingen een dringend beroep doet lo op alle werkgevers zoowel het gemeentebestuur als particuliere corporatien hoeren architecten bouwondernemers enz enz om voortaan bij de uit te voeren werken zulke bepalingen vast te stellen dat het te maken werk voor zoover zulks eenigszins doenlijk is op ile te bebouwen terreinen wordt vervaardigd en tevens den voor verschillende vakken nog bestaanden loonstandaard te handliaven 2o op alle welgestelde ingezetenen om aan hun percoelcu datgene te laten verrichten wat nuttig en noodig blykt te zijn en tevens hunne huishoudelijke artikelen te laten reparoeron of vernieuwen Voorts wenscht het bestuur alle weigezinden te verzoeken bq aankoop van meubelen schoorsteenmantels enz enz zich te bodieuen van Nederlandscli fabrikaat daar het meermalen bewezen is dat het werk hier te lande vervaardigd tegen het buitenlandsche in allo opzichten kan wedijveren Dit beroep doet het bestuur in naam van duizenden werklie en of zelve werkeloos of van nabij bebekcnd met de hoogst treurige omstandigheden armoede enz waiinn foovele overigens orilelijke gezinnen door werkeloosheid worden gebracht en waarvan do gevolgen zich no tal van jaren doen gelden Ea wie kan het ontkennen dat de werkeloosheid een schrikbareuden omvang heeft verkrogenP Bij feestdagen als de wederom ophanden zijnde Kerstmis en Nieuwjaarsdag worden gelijk de ervaring leerde door schoolcommissies industrieelen en anderen colleges dan wel particulieren vaak geldelijke belooningen of cadeaux in den vorm van spaarbanklioekjes uitgereikt Het kjtu zijn nut hebben de aandacht der personen of lichamen die op dergelijke wijze bclooningen wenschen toetekennen of geschenken willen aanbiedei te vestigen op de bestaande gelegenheid om binnen zeker tijdsverloop de terugvordering van ingelegde sommen te beletten Dit kau geschieden door m de zoogenaamde Verklaring een gedrukt formulier hetwelk bij de toetreding als inlegger moet worden geteekend een voorwaardelijk beding ten aanzien der terugbetaling te dOjOn opnemen Zoo kin o a de terugbetaling aan de inleggers dat zijn zij te wier namen do boekjes luiden afhankelijk worden gesteld van de toestemming van hen die de boekjes hebben genomen of kan daarvoor een of ander tijdstip eene of andere gelegenheid als bijv meerderjarigheid huwelijk enz worden aangnnomen Is bij den inlog ten behoeve en ten name van derden geeno dergelijke restricrte gemaakt en verkrijgt dus de bevoordeelde de dadelijke tieschikking over de ingelegde gelden dan r gelijk reeds niet zelden bleek worden deze dikwijls zeer spoedig hetzij geheel hetzij grootendeels teruggevorderd Zij echter die den hierbedoelden vorm om belooningen toetekenn weldadigheid uitteoefenen of geschenken te geven te baat nemen doen dit klaarblijkelijk met het doel om bij de belanghebbenden den lust tot sparen optewekken Immers ware dit niet hot geval dan zou de weg der Rijkspostspaarbank wel niet worden gekozen Doch handelende op eene andere dan de hierboven aangeprezen wijze wordt in talrijke gevallen dat goede doel gemist blijft het heilzaam streven dei gevers veeltijds zonder gevolg Het kan daarom dienstig zijn den bij deze gegeven wenk onder de aandacht van het algemeen tebrengen Burgerlijke Stand GEBOREN B Dec Unrmlia Johsoo oodrri I J Donker ea A LugocDbarg 11 Gijsbert Johan ouders M Vertneiileii ea M den Hoodijker Jobauoes Maria oaden J L Mimpen cd T Dijkstrii OVKIttBDEN U Dec A Andmf 10 w C Ble graair 77 j C T hbk 3 j 12 ƒ Hoogeodoorn 74 J ADVERTEW TIÈN Heden overleed zacht en geliefde Echtgenoot de Heer L DOORN in den onderdom van 10 maanden Wed L HOOGENDOORNTen Bbumhelks Gouda 1 December 1887 kalm mnn HOOGEN74 jaar en Heden overleed tot diepe droefheid van mij mijne Kinderen en Behuwdkindereo oa een lang en smartelgk Igden de Heer UjLEM JOHANNES OOSTERLING in denMerdom van 56 jaKn Uit aller naam Wed W J OOSTERLINGGouda 13 December 1887 Wotrr Beden overleed onze Opzichter de Heer W J OOSTERLING Bijna 24 jaar was hij werkzaam in onze Aardewerkfabriek Het Hert Wy verliezen in hem een bekwaam en eerlgk man K JONKER ZONEN Gouda 13 Dec 1887 RECLAME Tal van vdr alsobingen ea namaak sels heeft men in den laatsten tyd geconstateerd namelijk van de zoo algemeen gewaardeerde on als het beste aangenaamste en onschadelijkst werkende laxeermiddel bekende Zwitsersche Pillen van den apotheker R Jïrandt Daarop zijn dan ook straffen gevolgd veroordeelingen wegens hedrog fen overtreding der wet op de handelsmerken Er zijn namelijk vele verkoopers die vroeïsr Jiet echte preparaat verikochton maar nu hun eigeir fabrikaat trachten aan den man te brengen door het echte verdacht te maken Het publiek kau dus niet te voorzichtig zijn bij den aankoop van de Zwitsersche Pillen Men lette steeds Of het etiket een wit kruis op een rood veld voorzien van de handteekeiling B Brandt Echt te verkrijgen te Gouda bij de firma J C ZELDENBIJK C De Directie der Assutnntie Compagnie te Amsterdam A 1771 bericht bij deze dat Wegens het overlijden van den Heer F N MAAS Jr zij tot haien Agent te GOUDA heeft aangesteld Den Heer J J A MOiXTIJV Amsterdam Ift December 1887 I H G VAN DE8 VIES Directeuren J M VAN BOSSE 2S00 Gulden Bovenstaknde som GEVRAAGD als eerste Hypotheek op en jaarlüksche aflossing Brieven franco onder motto aan het Bureau dezer Courant PAND tegen 5 met Tegen het zuur van de maag de op gezetheid van den ijuik en ander tee kens die de proef jn van eene slechte verteering en ander verschijnsels ieder patient die de waarde van de gezondheid kent zal de mineraal pastillen van Sodeu moeten gebruiken die men krijgen kan in alle apotheken aan 60 cents de doos én op dewelke van alle kanten zoo wel de leeken als de dokters men de boste bewijs stukken bekomen beeft Het beste bewijs der groote aanmerking welke de genoemde pastillen bij arm en rijk vinden dat is de groote Aerkoop cHypotheek in Ie 1 20 1 40 per FLESCH Wed ƒ 1 60 ƒ 1 80 en ƒ 2 C van OIJE Wij vragen geen giften want die vernederen den nijveren werkman maar wel werk voor ons en onze medewerklieden Aldoa eindigt het schrijven Ken ooggetuige deelt aan de Nijtn Cl mede dat hy Donderdagmiddag met vier medereizigers in oenen dorde klasse wagen van den spoorweg van Arnhem naar Ngmegen zittende een zeer onaangenaam avontuur had Te Arnhem werden nieuwe waterstoven in de wagens geschoven waarvan or een oven voorbij het station Arnhem met vreeselqk geraas sprong waardoor zich niet alleen een erge damp verspreidde maar ook qqw der reizigers door het warme water ernstige brandwonden bekwam De berichtgever schrijft de oorzaak van deze ontploffing daaraan toe dat de stoven niet met warm water gevuld maar boven het vuur gewarmd worden Aan het station Nijmegen werd van het gebeurde aangifte gedaan Het wetsontwerp waarop de minister van justitie onlangs do Io om te voorzien in het geval dat beamliten met de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf belast de woningen der ingezetenen huns ondanks wenschen binnen te dringen om daar binnen hunne opsporingen naar den veroordeelde te doen en deze casu quo to vatten is bij de Tweede Kamer ingekomen Dit ontwerp strekkende ter verzekering van de toepassing van bij het Wetboek van Strafvordering toegelaten vrijheidsbeneming bestaat uit de volgende drie artikelen Art 1 Indien het voor de toepassing van eenige bij het Wetboek van Strafvorordening toegelaten vrijheidsbeneming noodig is dat een woning tegen den wil van den bewoner worde binnengetreden is de ambtenaar van het openbaar ministerie of dio hem vervangt bevoegd tot dat binnentreden schriftelijken last te verstrekken Art 2 Bij dien last kan indien daartoe noodzakelijkheid bestaat worden bepaald dat de uitvoe ring laarvan te allen tijde inag plaats hebben Zonder die bepaling mag de last niet tussehen zonsonder en opgang worden uitgevoerd Art 3 Do last kan niet worden uitgevoerd danin bijzijn hetzij van don burgemeester of een dorwethouders hetzij van een commissaris van politie Van de e uitvoering wordt door hem die krachtens bovenstaande bepaling daarby tegenwoordig is geweest binnen tweemaal vier en twintig uren procesI verbaal opgemaakt en aan degene wiens woning isbinnengetreden in afschrift medegedeeld Dit ontwerp voorziet echter niet alleen in het geval beslist bij arrest van den H Raad van 3 Oct maar wenscht de geheelé vraag op te lossen en in t algemeen te voorzien in het onderwerp van binnentreden tegen den wil van den bewoner in ajle gevallen waarin het Wetb van Strafvorordening vrijheidsbeneming toelaat Do Held m Nd Ct deelt het volgende mede omtrent de schipbreuk van het Duitsche barksohip Gisteren nacht omstreek i uur strandde op de Vannekoek in de Zuidergronden het Duitsche barksohip Renomt kapitein Bosenao komende mot oene lading rijst van Bangkok en bestemd nwr Bremen Eenigszins lek geworden zijnde was het schip te Fotsmouth binnengelopen had aldaar eenen loods en zes pompers aan boord gekregen en wi op sleeptouw genomen door de Duitsche sleepboot Ji uradeur om naar de destinatieplants te worden gesleept Tijdens de stranding was de sleepboot dan ook voorgespannen deze bevindt zich nog altijd in de nabijheid van de strandingsplaats Door het stormachtige weer bevreesd dat de equipage van het schip in nood moest verkeeren vertrok de sleepboot Hercules met de bemande reddingsboot op sleeptouw tegen het aanbreken van den dag naar het gestrande schip om zoo mogelijk assistentie te vorleenen Daar aangekomen bleek de toestand echter nog ernstiger te zijn dan men zich had voorgesteld Zware stortzeeen sloegen onophoudelijk over bet schip heen en do kokende branding scheen het den redders totaal onmogelijk te zullen maken het schip te bereiken Tweemaal werd de reddingsboot I teruggeslagen als men reeds meende het doel te hebI ben bereikt Nogmaals werden nu door do roeiers j alle krachten ingespannen en nu raoihten zij er oinj delijk in slagen in de nabijheid van het schip te komen De equipage bestond met inbegrip vaiF loods I en pompers uit 25 koppen zoodat het onmogelijk I was al deze menschen gelijktijdig te redden Elf hunI uer onder dezen de kapitein en de loods worden met veel moeite in de boot gebracht en later aan boord van do Hercules overgegeven Veertien inenschon levens moesten nu nog worden gered maar de krach ton der redders waren uitgepunt en dezen waren niet in staat den govanrvoUen tocht reeds dadelijk opnieuw te ondernemen Daarom werden do elf geredden hier eerst door de Hercules aangebracht Toen gingen sleepboot on reddingsboot er opnieuw op uit tot red co üer de charge werden vastgesteld Tot bestuursleden werden benoemd do heeren Hijraans van Veenendaal Huijghen Bosman Jac t d Hoop en Van Stolk De voorzitter deelde mede dat aan subsidie is ontvangen ƒ 14 000 De ontbrekende J 11 000 moeten voor of op 15 Dec bijeen zijn om het bestaan der opera in het volgend seizoen te verzekeren Buitenlandsch Overzicht Hoe gevaarlijk het is met vuur te spelen is weder te Parijs gebleken waar een opgewonden revolutionair een aanslag op het leven van Jules Ferry gedaan heeft Men heeft zoo lang den politieken tegenstander gescholden en voor verrader uitgemaakt dat enkele heethoofden deze figuurlijke uitdrukkingen letterlijk gaan opvatten Gelukkig zijn de wonden niet gevaarlijk De nieuwe president der Fransche republiek is bij het vormen van oen ministerie niet gelukkiger dan zijn voorganger Frankrijk heeft nog steeds geen regeering en er is ook weinig kans dat de ministerieele crisis spoedig zal worden opgelost want de radicalen weigeren mede te werken tot het samenstellen van een ministerie uit de verschillende republikeinsche groepen omdat do opportunisten zich niet aan hnn eischen willen onderwerpen Wat den algemeenen politieken toestand in Europa betreft op den plotseling opgestoken storm is weder windstilte gevolgd dank zij het in den Oostenrijkschen militairen raad genomen besluit voorloopig geen troepen naar Gsllicië te zenden Het is te hopen dat de pers in Duitschh nd zich wat matigt on niet voortgaat het publiek met haar krygsrumoer te verontrusten Te Berlijn schijnt men eop officiouse opheldering van Ruslands kant omtrent de concentreering van poepen aan de Oostonrijksche grens te verwachten wat blijkt uit een opmerking in de Köln Ztg Ëon antwoord ran de regeering e St Petersburg ziet men in een harer officieuse persorganen te gemoet Ten opzichte van Bulgarije wenscht men te Berlijn dat Rusland met zijn oischon voor den dag kome Hoewel alle mogendheden het er over eens zijn dat Rusland een bijzonder aandeel bij de regeling dor Bulgaarsche aangelegenheden toekomt zoo blijkt nog uit niets dat men genegen is elke vordering van den czaar in te willigen Een Russisohu Dependentz verzekert de Koln Ztg kan evenwel Bulgarije niet worden dat zou het verdrag van Berlijn in het aangezicht slaan en Oostenrijks belangen doodelijk krenken De Duitsche bladen doelen een brief raode van den Duitscben Kroonprins aan don onderwijzer van zijn kinderen waarin hij eveneens de hoop uitspreekt op zijn genezing Ik kan zoo luidt dit schrijven met gerustheid mededeelen dat de door de geneesheeren genomen maatregelen het ontstoken deel geheel hebben weggenomen en dat de verontrustende verschijnselen verminderen terwijl ik daarbij lichamelijk volkomen wel gebleven ben niets van mijn krachten verloren heb en er gezond uitzie Met opzet deel ik deze bijzonderheden mede omdat het mij voorkomt dat het op zichzelf voorzeker ernstige verschijnsel eoner nnuwe ontsteking van ongunstigen aard met niet geringe overdrijving is verspreid zoodat men in een gunstige wending niet recht gelooven wil De goede God weet welk verloop de ziekte vorder hebben zal waarvoor de verpleging naast de Kroonprinies san de bosto deskundigen is toevertrouwd die ondanks alle bestrijding waaraan zij blootstftan mijn volste vertrouwen genieten Ik laat den moed niet zinken en hoop al zij het ook na een geruimen tijd van rust eenmaal weder gelijk vroeger mij aan het vaderland te kunnen wijden Volgens berichten van de Magdeb Zoit uit San Remo is de verandering in de keel van dien aard dat ook de geneesheeren een volkomen genezing mogelijk aohton De begrooting van het groot hertogdom Luxemburg voor het jaar 1888 wijst oen tekort aim van 563 000 fr De inkomsten bedragen 6 752 100 en de uitgaven 7 315 190 fr In het gewone jaaroverzicht van den Minister van Financiën der Vereenigde Staton worden voor het loopende jaar de inkomsten op 383 millioen en de uitgaven op 316 817 785 dollars geschat waaronder 46 817 786 d voor hot Amortisatie fonds reeds voor het inlossen van Bons verbruikt Voor het volgende jaar eindigende 30 Juni 1889 schat de Minister de inkomsten op 383 millioen do uitgaven het Araortisatiefends er bij gerekend op 278 686 634 d De Minister is het met de zienswijze van den President ten aanzien vnn het tegengaan dezer opeenhooping van overschotten geheel eens en verlangt voor oenige jaren een vermindering der inkomende i rechten in die mate djat de inkomsten door de uitgaven worden overtroffaiJ zoodat de opgehoopte i overschotten voor gewone uitgaven kunnen rdienst doen Intusschen zon een gedeelte in ile Banken i