Goudsche Courant, woensdag 14 december 1887

Bg den oodergtteekeode ttaat dP taekening open op den nieuwen jaaigaog tran het van het verhandelde in den Gemeenteraad van GOVBA In dit Verslag worden zoowel alle stokken opgenomen die bg den Baad inkomen als de disGassiën in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaarg ang DRIE Gulden GODDA December 1887 JL S Jjili l l lST Dienstneming voor Oost lndie NËDEKLAIVDEItS ontvangen bij het aangaan van ecne militaire dienstverbintenis van zes jaar een bandgeid van drie Honderd Gulden Aanbrengpremie TIEN GULDEN JIIILICIE11I§I in werlïelijiten dienst of met groot verlof bonnen voor den tijd van twee jaar gedetacheerd worden naar Oo t Indië premie twee Honderd Gulden Aanbrengrpremie TIEN GULDEN bijaldien de Milicien met groot verlof afwezig was van zijn korps Het Departement van Koloniën en alle Burgemeesters geven gratis nadere iniicbtingen Vrijdag 16 December 1 3639 1887 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken STEEl KOLEi i Binnen eenige dagen wachtende eene lading beste grove Uuhr Kachelkoien waaruit ik tot 55 ot per H L Mud contant zonder korting vrü aan hols aBe er mits by 2 of meer B L gelyk genomen Ligplaats Boatmansgracht bg de Zwemscbool Bestellingen worden aangenomen bg P DB WERK Raam hoek Willemsteeg C OOMS Raam hoek Vlamingstraat en biJ den ondergeteekende D van STAVBL Vogelenzang Per doos 4 0 Cent Geen bet r middel voor verkoudheid als de beroemde DROP uit de Blikken Trommel van A V4N TUIJL Paleisstraat Amsterdam Dit merk is alleen verkrijgbaar bjj J J van der Sanden Banketbakker Markt Gouda Per doos 40 Cent Ë i ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gabsiwe uitspattingen is het beroemde werk Z Di Hetau s elfbewaringf Uollandsche uitgave met 27 afb Prijs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkeIgke gevolgen van deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bjj het VerIftgs Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco liegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Verleden zomer scheen hst alsof geen enkel burger uit Gouda Lid van den GEMEENTERAAD wilde zgn Men ging toen in de buitengemeenten zoeken en vond Neen Kiezers er zgu genoeg burgers in Gouda die wanneer geroepen gaarne hunne krachten willen geven om de belangen hunner medeburgers te behartigen Wilt gg een rond open vrg man volkomen onafhankelijk kies dan a s DINSDAG eenparig Oud Gezagvoerder Eenige onafh Kiezei Het Haag sche Koffiehuis GOUWE C 69 BILLAETf COlTCOUES om PRÏJS en PBEIk E Aanvang DONDERDAGAVOND as te 7 uur Inlichtingen worden gegeven in het Café LICIITK H4i DSCH A v OS Al Kleiweg E 73 en 73 DOPERWTEN van af 40 Cent SNIJBOONEN en PRINSEÖSE 50 Cent het BLIK inhoud 1 Kilo Balfliter Blikgroenten 30 Cent NIEUWE PEULVRUCHTEN Boskoopsche BRUINE BOONEN SARDINES zelfopdr jfnde 32V5Ct p blikje Blauwe Kasdruiven J GKllUITSEIV KORTE GROENENDAAL De DIRECTIE der Protestantsehe ZONOAGSSCHOOL verzoekt beleefdelgk allen die haar geschenken hebben toegeiagd voor den KERSTBOOM deze vóór of uiterlijk op 16 DECEMBER ie willen toezenden aan Mevrouw Schim van der Lokff Stedelijke Gasfabriek GOUDA Men wende zich voor de afname van groote partijen tot den DIRECTEUR De Goudsclie Machinefabriek vroeger C08IJN Co beveelt zich aan voor de L E V E B I N 6 van Gasmachines Gaskachels Gas ovens Gaslampen enz 1887 1837 imm EN umm voor het PIüSFEEST in ruime keuze bij J S KEISER Korte Til GEVRAAGD aan de Goudsche Machinefabriek I E Et A D die twee avonden per week eenig schrgfwerk kan verrichten Te Huur gevraagd te Gouda tegen MEI a s een HUIS met TUINTJE ad ƒ 150 a 160 sjaars Adres franco uiotto Buts aan de Boekhandelaars J VAN BENTÜM ZCJONteöou TE KOOP twee zoo goed als nieuwe W met KROON ter illuminatie met Gas hoog 1 60 M en een dito STER met Jaartal 50 tegen zeer billgke prgs Te zien Kamemelksloot K 506 Een flink ontwikkeld JONGMENSCH oud 23 jaar bekend met BOTANIE zag zich gaarne geplaatst op eene groote Boomkweekerg met KOST en INWONING Brieven met opgaaf van onditiën te adresseeren aan t Bureau van dit Blad onder t motto Boomkweekerg STEEl kOLEI Binnen eenige dagen wachtende eene lading Grove Euhr Kachelkolen waaruit wjj tot Ï7 cl per H L mud contant zonder korting afleveren vrg aan hnis bezorgj mits bg 2 of meer H L gelgk genomen JAi PRrXCE Cic KANTOOR Turfmarkt H 101 Gouda 13 December 1887 Uitstekend middel tegen HOEST en VERKOUDHEID Verkrggbaar a 18 et per Fl bij SLOTKMAKI R en CO Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda BINNENLAND GOUDA 16 Decembor 1887 Wij herinneren alle meerderjarige mannelijke ingezetenen die op kamers wonen waarran de bm waarde oiigestoffeerd vermoedelijk f 44 be lr agt dat tij kiezers kunnen worden als het huis of bovenof benedenhuis waarin zij wonen voor het dubbele ran dat bedra in het personeel is aangeslagen Zij moeten daartoe oor 21 Dec 8 f het kiesrecht aanvragen waarvoor kosteloos formulieren aan de Sooretarie verkrijgbaar zijn Evenzoo kunnen op aanrraag kiezer worden mannelijke meerderjarige ingezetenen van Gouda die in 1886 elders woonachtig en daar in t personeel aangeslagen waren zonder remissie Zij moeten bij hun aanvraag v 5or 21 Dec hun voor voldaan geteëkend aanslagbiljet over 1886 87 overleggen Eindelijk kunnen op aanvraag kiezer worden die mannelijke meerderjarige ingezetenen lo die over het kopende jaar hetzij in een andere gemeente hetzij in rersehillonde gemeenten te zamcn in de groudbolastiHg hoofdsom on rijksopcenten voor ƒ 10 lyn aangeslagen io die niet perkoonlijk in de grondbelasting zijn aangeslagen maar als raedeeige nafen in onverdeeld goed aan hoofdsom en rijksopoetlten ƒ 10 betalen De eersten hebben over te leggen de voor voldaan geteekende aanslagbiljetten de tweeden bovendien de brscheiden waardoor de hoegrootheid van hun aandeel kan worden bewezen alles voor 21 Dec De aanslag dor eohtgenoole en der minderjarige kindoren wegens do goederen waarvan men vruchtgenot beeft telt mee Zij die in twijfel mochten verkeereii of zij reebt hebben kiezer te worden moeten niet rusten vaor zij zekerheid hebben op dit punt eif nomen de noodige iuformatien op de secretarie Men vcrgete niet dat de aanvragen moeten geschieden vooK 21 December a at Gisteren had iu de Sociëteit Ons Senoegen het jaarlijksoho examen plaats van de Stedelijke Muzirksohool Evenals verleden jaar in twee gedeelten s middags om 1 en s avonds om 7 uur Een airgke schare van belangstellenden woonde dit eiamen bij Er was alle reden lot tevredenhrid over hetgeen ten gehoore werd gebracht en de leeriingen bleken goed geprofiteerd te hebben van het ondsrwi Iu gevolge onze gewoonte zullen wij ook thans geeo oritiek leveren over de uitvoering der verschilleade nrs van hft programma het gold hier toch een examen en de aan en opmerkingen die den jeugdigen uitvoerders moetsn gemaakt worden blijveh overgelaten aau d r verschillende onderwijzers en de commissie van toesioht Ofschoon het examen ope iaar wét zon eritiek in een ooumnt hier misplaatst zijn Wy lolslaan dus met de verklaring dat de indrulr van het gi heel gunstig was en luide getuigde oor het oaderwys Op onze mttiekscliool De kinder oantate van H orp Vooantie en de cantate Vnn Nicolai Hugo de Groot welke laat te Delft indertijd werd uitgevoerd bij gelegenheid van de onthulling van het stpndbfcld Van Hugo de Croot trokken de meeste aandacht Wat eerstgenoemde betreft behoeft het geen betooghoe de juièi tonen die door de jongens en meisjeswerden aangeheven bjj den naderenden rusttijd regelrecht uit hun hirt kwamen De jeugdige zangersen zangeressen kwelen ich dapper van hun iSak Het slolnr van het programma waarbij de orohestklasse hare medewerking verleende voldeed ujlstekenden de daverende toejuichingen die daarop volgdenwaren welverdiend Zonder In verdere bijzonderhedenIe treden mogen j toch niet onvermeld laten nr 12 van het programma I Jier Mngel 2 Die Nacht en 3 IHe Wolke Rubinstein dat zeer schoon enzuiver gezongen werd Na afloop van het examen hield de heer lil ruijt Voorzitter der Commissie vnn Toezicht een korte toespraak waarin hij de leerlingen tot ijver en krachtsinspanning opwekte en een woord van dank bracht aan de hli S van Milligen J G Arentz en Marl Bouman voor de wijze waarop zij zich van hun moeilijke taak kwijten De uitslaff van het eiamen luidt als volgt Ie Zangklasse Leeraar 8 van Milligen Vrya E C Buijsman M J van Uven H C Koeman C O Julius M J Huber B C H Bouters T H de Bock M W Julius H M J W Vermeulen J M C Hoogenboom en I M Puijk Aanmoediging M Herman C M Gouda F H Kooiman A Overbosch Q Spruy t J Creveld A P IJssel de Schepper M Boon en M Dirkzwager 2e Zangklasse Prijs E Cats J C H IJsael de Schepper A C F Prinsenberg C C de Koning Munting on C A Kramers Aanmoediaring C J J van Schouwenburg T ö de Jong K W H Spiuijt H Cosijn A Sesselor en L Jonker 3e Zangklaste Prijs A Sohreuder T J 8 Maas W vanLeeuwen 8 de Vooga G II Schriek en i C Larapo Aanmoediging H van Da tzig G W Begeer B Klem B M J Steijnen en C P J Sohriek 4o Zangklasss Prijs J Gonda J G Brflaart 1 C Krom J C Huber en F Herman de ÖWot Aaumoedigirtg IT v d W g M Monaach en C J IJssel de Schepper 6e Zangklaaie Prijs W A H J Brand van Stftaten J Breebaart J Kamsteeg J Hoogenfijk J F van Zntphen W I T Van Ede v d Tals J v d Meij M M i SpttHJt B 3 fUljP Aanmoediging N C C Msaa on H A Klem 6e Zangklasse Prijs G N do Vooijs A H Beusekamp J M O Gonda L J Spamaaij en A J Hoogenboom Aanmoediging M W J Vetter A Bonte E J Herman en C P Samsom Solo Zangklasse A M Coster N Prince M J Schim v d Loeif J C van Vreumingen L v d Klein L B van Es A C Klem en M G van Vreumingen Vioolklasse Leeraar Joh G Arentz Prijs A H Beusekamp R de Bok F Herman de Groot W van Leeuwen A J Hoogenboom F Maas J Gonda G Haentjens Dekker A Tournier M Brand van Straaton en J Vermeij Aanmoediging J de Jong J Huber D de Goederen A Steijl on A B Dam Violunoelklasse Prijs A J Hoogenboom Aanmoediging 3 van Zutphen Schutterijkksse Prijs W K F Kagior Pianoklasse Leeraar Mart J Bouman Prijs A H Beusekamp A de Goederen M W J Vetter Tonia Coster Marie Bochoven M N Brand van Straaten J Breebaart Luoie v d Klein C P Samsom F Kromhout J Straver M Dupper J V d Meij Buijsman G N de Vooijs M Spruijt L J Sparnsaij en A C Klem Voor de Rotterdamsche Rechtbank stond Dinsdag terecht beklaagd van diefstal van oenen ijzerenketting in don avond an 12 November jl tennadeele van V d P te Gouda G N 62 j zeilmaker wonende te Gouda De diefstal word door bekl bekend hij had den ketting voor 75 cent verkocht Togen dezen persoon die vroeger in zber goedendoen was geweest vorderde het O M 46 dagen gevangenisstraf I Bekl a toegevoegde verdediger mr C C Dutilh riep de goWortierenheid der rechtbank voor bekl in E V I 44 jaar kleermaker wonende te Gouda had zich daarna te verantwoorden beklaagd van verduistering Bekl bekende eene jas die hem door J P v d P ter herstelling was ter hand gestold op den 14 Nov jl ten eigen bate te hebben beloond Het O M vorderde veroordeeling tot 14 Nov gevangeoisstraf Bekl B toegevoegde verdediger mr Th Reepraaker was daarentegen van gevoelen dat ontslag van rechtsvervolging zou moeten volgen Bekl toch was in strijd met het bevel ran verwijzing gedagvaard do jas in quSestie zich opzettelijk en wederrechtelijk te hebben toegeëigend Pleiter verwees naar een vonnis dezer rechtbank van 16 Juni jl waarbij en bekl was ontslagen van alle rechtsvervolging in dergelijke zaak Toen ivss door de rechtbank overwogen dat bij art 321 Wetb van Strafrecht hot zich weder rechtelijk toeèigenen van oen daarbij omschreven goed strafbaar wordt gesteld indien dit opzettelijk door den dader is geschied zoodat blijkens de bewoordingen van dit artikel vereischt wordt dat het opzet des daders piet alleen gericht zij op de toeeigening maar ook op het wederrechtelijke dier toeeigening Voor de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Leiden jijn uitgebracht 2230 stemmen volstrekte meerderheid 1106 Ermoeteenp herstemming plaats hebben ttisschen de heercu mr F Ji Smeele tiHramontaan die 817 en mr P L F Bltêtê liberaal die 69 5 stemmen verkreeg Op mr Tb Heemskerk anti revolutionair waren 668 op mr Van Wasseneer antt revol 29 stemmen uitgebracht Donderdag 22 December e k heeft de 4e abonnehients tooneelvoorstelling plaats Het Ko tterdamsche gezelschap dir Le Gras en Haspels zal dan opvoeren GalÜoto tooneelspel in 3 Dedr en een voorspel naar t Spaansch van José Echegaray door Dr S Daarin treden op de dames Mario Vink BurlageVerwoert en Luers benevens e hh D Haspels J Haspels Tartaud Henri de Vnes Keerwolf en v d Ltyct Als Buastukjo wordt gegeven VEiifiiopnito blijspel in 1 bedr uit t Pransch van Lambert Tltiboust Daarin tredettifop Mej Marie Vink en jde heer Poolman Pr f Dr Jan ten Brink hield Dinsdagavond in het Goudsche Nutsdepartement een voordracht die door een talrijk publiek wfcrd bijgewoond Als onderwerp had hij aangekondigd Lietdesgeschiedenissen en meer in het bijzonder sprak hij over de jeugdige liefde zooals de dichters en schrijvers van vroegeren on lateren tijd die hadden voorgesteld Spr stelde zich ten taak tfe betoogen hoc de liefde zich openbarende in de genegenheid voor elkander van twee jeugdige harten reeds van ouds was opgevat en hoe zij door alle eeuwen heen tot op onzen tijd toe de dichters had bezield en kunstgewrochten van duurzame waarde in iet loven had geroepen Allereerst hernieuwde spr daartoe onie kennismaking met het sprookje als men t zoo noemen m ag van Jmor en P t che Er was eens een koning en deze had drie dochters Psyche was de jongste en de schoonste Aphrodite de godin der schoonheid is jaloersch op haar en zendt Eros Amor op haar af om haar te straffen door haar verliefd te doen worden op een monster Maar als Eros haar ziet wordt hij zelf door haar soboonheid getroffen Hij weet haar te voeren naar een eenzaam oord op een hoogen rots waar een prachtig kasteel is gelegen Daar komt hij telken nacht bij haar doch zij mag zijn aangezicht niet zien Steeds vuriger verlangt zij zijn trekken te leeren kennen doch hij heeft haar verzekerd dat van het oogenblik dat de geheimzinnige sluier zou zijn opgeheven die zijn gelaat aan haar oog verbergt de liefdeedroom zou zyn verdwenen Als haar zusters tot haar weten door te dringen laat Psyche zich door haar verleiden om met de gelaatstrekken van Eros bekend te worden Wanneer Eros slaapt bespiedt zij met een licht zijn trekken en ontwaart dat haar geliefde niet is gelijk haar zusters meenden oen afzichtelijke verschijning maar de sohooilste jongeling welken zij ooit aanschouwde Hij ontwaakt is vertoornd eu verlaat zijn beminde De liefde echter blijft in zi n hart voortleven Aphrodite onderwerpt nu Psych e aan een drietal ontzettende filagen de laatste deontzottendstB is dat zij in de onderwereld de schoon heidszalf voor Aphrodite moet opsporen doch door de hulji van Eros en de goede geesten welke