Goudsche Courant, vrijdag 16 december 1887

kq oproept doorstut tg ze alle drie aohitteiend Gndelgk becoept zich Kn op Zeus om den oppergod tot medelijden te stemmen en Psyche wordt opgeilomen in de godenwereld es voor eeuwig aan Amor verbonden Dit verhaal van Amot en Pfcie ie nit de OriekachLatgnsühe wereld overgegaan in die der middeneeuwen Maar ook later heeft e j nieuwe bewerkers gevonden Spr weea o a op die van Lafontaine en op die van Molière en Corneille te z men De beide laatsten hebben een tragedie ballet aan genoemd verhaal ontleend voor I odewijk XIV die met de opvoering een nieuwe kunstzaal inwgdde vervaardigd Hamerling heeft nog in onzo dagen de sage zooals Apoleius die oorspronkelgk gaf weder in eore gebracht al volgde hg den latgaschen zanger niet slaafsch na Dat de Amor n Pn cke onstecfelgk blgft behoeft geen verwondering te baren omdat zg de belichaming is van een gevoel t welk de gansche menscbkeid doortrilt Zoo kon het gebeuren dat in verschillende perioden van de letterkuqde welke verband houdt met de ontwikkeling van het zuiver menschelgk besef de sage der liefde nieuwe bearboiders vond Bg twee bewerkingen uit de middeneeuwen bepaalde spr meor in t bijzonder onze aandacht lu de eerste plaats gaf spr het verhaal van den Fraosohman Firainus Het is getiteld Parthenopeus en Meliore Eros treedt hier op in den persoon van den gmnf van Bloié en Psyche in die van de Keizersdochter an Constantinopel Alles is hier echter liefelijker dan in hot verhaal van Apuleius De graaf van Blois wordt getroomi naar een schitterend iiof waar hij echter du schoone Keizersdochter alleen maar in t nachtelijk uur bij zich ziet of liever niet ziet want ook haar trekken mogen niet worden aanschouwdNadat deze wonderbare samenwoning waardoor toch het hart van den graAf inlieüie voor de onzichtlNure is ontgloeid eenige maanden heeft geduurd keert de tm i naar Blois terug Zgn moeder die zijn irfzyn betreurde il hem bg zich hoeden en meent hem onder de macht van Satan bevangen Zg tracht hem liefde fn te boezemen vOor een nicht des Kouings Voor oen oogenblik gelukt dit dooh spoedi herleeft in den graaf de liefde voor Meliore Hg trekt weder langs den wonderweg naar haar heen eu zij vergeeft hem de kortstondigo ontrouw Nu wil zij niet moer dat hg haar zal vrrlaton Na eenige maanden verlaat hij haar toch en trekt weder naar zijn vaderland Ondanks alle verdere tegenïcerking blijft hij in liefde voor haar ontgloeid eu als hij oindelgk zwaar krank den dood nabg is wordt hij door eon zust r van Meliore gered naar Constantinopel gevoerd on met de niet langer onzichtbare Meliore vereenigd t Zuiver menschelijkq is in deze legende reeds zichtbaar de moderne idéé begint te leven in de ovgrlevering uit do GriekscB Latgnsche wereld Voerts vertelde spr de Vlaamsche bewerking van Diederik van Assenede Amor heet in dit middeneeuwsohe riddergedicht Floris hg is den zoon van den Moorsehen koning die met de dochter eener Christen slavin Blancefloer geheeten wordt opgevoed De kinderen vatten liefde op voor elkaar de Koning en de Koningin zinnen op middelen om de liefdevlam in de jeugdige harten te doonen I loris werd gezonden naar een kostschool en als hij kwijnend van zielsverdriet van daar weder in het ouderlgk paleis terugkeert wordt hem verzekerd dat Blancefloer overleden is Als hg nu liever wil sterven dan leven zonder zijn beminde wordt hem eindelgk verhaald dat Blancofloer niet dood is maar als slavin in den vreerade zeer ver weg werd vericocht Floris begeeft zioh van goud en diamanten voorzien op reis om de geliefde te zoeken Hg mH haar gereed om de Sultane favorite van een Oostersch Vorst te worden Nog tgdig weet hij door middel van een ontrouwen bewaker in het kasteel te kotnen en wel in een bloemonkorf die door den Vorst telken jaro wordt gezonden voor de uitverkorene die uit al de sclioonen door hem zal worden uitgekozen om een tgd zijn gemalin te wezen Als uit een berg van rozen komt hij in t vertrek van zijn Blancefloer te voorschgn De afgezant van den Vorst treft hem aan bg zgn beminde beiden zijn dan ten doode gewgd Floris heeft echter een tooverring mede gekregen door dien ring onder de dienaren des Vorsten te werpen wordt een van hen zgn verdediger Het verhaal van Floris en Blancefloer hun lijden door liefde vorteedert het gemoed van den Vorst en hg laat hun de vrgheid zoodal zg ten slotte hun liefdewensch vervuhl zien Vervolgens vertelde spr ons het bekende verhaal van Lokengrm om daarop te komen tot eon liefde niet van ttcee jeugdige harten maar van die waarbij een derde persoon te pas kwam Die troisièm ontneemt aan de liefde haar rein en verheffend karakter Toch zgn aan die onzuivere id voortbrengselen der letterkunde te danken welke enkel als litterarisoh product beschouwd onmiskenbare waarde bezitten Spr wees ookvnog opde Artur romans inzonderheid op de TViêhlten holde en op de Ainadis romans die in Spanje werden gedicht en die een gehcele reeks van kunstpro lucton van meerdere of mindere waarde vormen De macht der liefde zelfs ook in haar afwijking do schuldige hartstochten werd door spr daarbij in enkele bezielde en bezielende trekken geschilderd In t schetsen van de jonge liefde stond ons vader land niet bij den vreemdeling achter Niet alleen hadden reods lu de middeneeuwen onze dichters huntafereelen aan de schildering va de macht dor lie do welke in de letterkiii de van andere volken voorkwam ontleend en daar ij van zelfsbmdiga bewerking in echt Nederduitscheu zin blijk gegeven doch Ook als straks de roman haar intrede doet in onte letterkunde dan treedt de liefde verpersoonlijkt in twee jeugdige harten weder allereerst op den voorgrond f oreerst gewaagde spr dan van de liefde van Stastok jr uit de Camera Obtcurd voor hetaanvalligo Koosje tegen wie hg op den bekendenfeestavond bg de oudelui Stastok slechts eenmaalhet woord richtte met do inte essmito vraag of zijveel van evenvoeltjes hield Voornamelijk echter sprak hij van het bekende klitssieko Hollandsch werk H ülém Levend van Betje Wolff en Aagje Deken In dit werk toch wordt de lipfde getoekend van Daatje Lovend en don heer Rijzig Er is in die liefde zoo iets echt Hollnijdsch meende preker hg zag in dat beeld der liefde door de twee beipoemdé vrouwen ontworpen oen type welke groot talent maar ook veol kennis van Hollandscho toestanden eu bewegingen des gemoeds verraadde Daatjo Levend en Rijzig worden eerst waarlgk verliefd op elkaar als Daatje bij bauf oom en tante Do Harde voor t eerst moedervreugde smaakt en Rijzig getuign wordt van haar moederweelde De boeiende recht amtfsante voordracht van den hoer Ten Brink word met groote aandacht aangehoord on de spreker ten slotte luid toegejuicht Staten Oeneraal Twekde Kamir Zittingen van 13 en 14 Decemberi Bij het voortgezet debat over Hoofdstuk V Binnenlnudsche Zaken werd eer uitvoerig gediscussieerd over het op te richten Academiegebouw te Utrecht dat het gemoentebastuW aan het Rijk in bruikleen wil afstaan dooh jvaarbij het Rgk vasthoudt aan jhe oischen betreffende inlichting on bonwstgl De hoeren Grpevp ft Uackay en Van Asch an Wijck beweerden dat de vertraging aan de Hegeoring lag omdat zg overdreven eischon stelt De Minister ontkon fe dit en deecl de toezegging de verwezenlgking vaij het plan zooveel mogolgk te bevorderen Op den post landbouw vakonderwgs was door de comm van rapp eeno vermindering voorgesteld met 1 3 500 voor vakonderwg Dit amendt bestreden door de Regeering en do hoeren Visser van Hazorswoudo Lieftmcfc en Zaayer en verdedigd doof de comm v rapporteurs n do heeren Van Baar en V d Biesen werd te slotte rfoifc flecomm v rapp ingetrokken Bij het algemeen debat over Lager onderwi kwamen de heeren Farncombe Sanders en Zaayer op togen hot bepalen van den leeftgd waarop kinderen de school mogen bezoeken door het gemeentebestuur Na de beslissing door 3en Ministor genomen ten aanzien van den gemeenteraad van Wgmbritseradoel die bepaalde dat kinderen na hun 12e jaar niet meer school mochten komen vreesden zg dat andere gemeenten dit voorbeeld zouden volgen Het treurigste is dat on of minvermogenden daardoor het meest worden getroffen Met algeineene stemmen werden gisteren aangenomen de wetsontwerpen tot wgziging der begrooting Ned Indié voor 1886 tot wgziging dor begrooting voor Suriname voor 1886 en tot verhooging van het Xe Hoofds uk der Staatsbegrooting voor 1886 Met 71 stemmen tegen 1 werd aangenomen de bekrachtiging eener dading met J B De Jiger bjtreflende de kloostergoederen van St Agatha Daarna werd met algemeen debat voortgezet tiver hot Lager onderwijs waarbij de lieoren Huber en Van Baar de verordening van den Raad van Wijnbritsoradeel voorstonden en de hoeren van Diggelen en Buma die bestreden Do Minieter v Binn Zaken verdedigde de beslissing met betrekking tot de verordening van Wijnbritseredeol genomen Van eene principieelo besehikkinj was bier geen sprake Het gold hier een bgïontler geval Het nlgemaon debat over het L O werd daarna gesloten Bij de afd Kunsten en Wetenschappen werd een amendt van den heer Lieftinck oin den post vejr restiuratie van het slot Teylingen met 2000 te verminderen aangenomen met 49 tegen 22 stemmen tetwijl een tweede amendt van dien heer tot ver moerdering met ƒ 2000 voor voortzetting dor restauratie van het stadhuis te Franekor door de Regeering werd ovorgenomen Een amendt van de Commissie van rapp om den post voor subsidien voor onderhoud van de torens te Delft en Groningen te schrappen fferd aangenomen met 36 togen 81 stemmen Het geheele artikel werd aangenomen met 39 tegen 28 stemmen De subsidie voor do ijy 888 to s Hage te hovdon tentoonstelling voor kunst verheid werd aangenomen met 33 tegen 27 stemmen Hoofdstuk V met eindcgfer van Bulteiilandsch Ovcrzloül Volgens de laatste berichten uit I arg s is het den hoer Tirard ten slotte toch gelukt oen ministerie te vormen Een ministerie uit alle groepen dor republikeinscho partij is bot niet want de radicalen weigorden hun medewerking Do toestand blijft dus volkomen hetzelfde Het ministerie heeft geen vaste meerderheid waarop het in de Kamer kan rekenen doch moet voortdurend heen en weer laveeren tusschen rechts on links totdat de monarcliisten en Bonapartisten zich weer met den heer Cléioenceau vereenigen en het kabinet ten val brengen Het niruwe Kabinet bestaat uitdrie Senatoren Tirard Faye en Loubet vijf afgevaardigden Fallières Sarrien Dautreame De Mahy en Viette De beide laatste behooren tot de radicalen do overige zgn gematigde republikeinen twee boeren zjjn geen lid van hot Parlement Flou ena en generaal Logerot De boodschap van den nieuwen president der republiek is door de Kamer zeer koel ontvangen Daarna ging d Kamer uiteen tot heden Dan zal do beer Tirard bij de behandeling dor aangevraagde kredieten voor drie maanden onmiddell k de katiinetsquaestie stellen Men beweert dat de radicalen wier organen het miiiisterie Tirard zoo vgandig mogrlgk ontvangen onmiddellijk zullen beginnen met vch tegen hét ve leenen dezer kredieten te verklaren De reohterzgde kan dan terstond weer als acbeidsrechter tussohen de republikeinscbe groepen optreden Ferry is naar omstandigheden zeer wel hg ontvangt ontzettend veel bewgzen van dmlneming men spreekt van 10 000 telegrammen j Iflkgeheele corps diplomatique liet zich bij hem iuscljrgvon Gok uit Elzas en Lotharingen komen valo bewgzen van deelneming welke Ferry verklaart voor het beste bewgs dat men hem belasterd heeft De openbare meening schgnt door den aanshig plotseling omgekeerd zoodat dan ook een der bladen zegt ifMet uitzondering van de radicalen schgnt de openbare meening de rekening an Tonkin door dezen aanslag als gcnlelgd te beschouwen De rechtbank in raadkamer heeft beslist dat er geen termen zgn tot vervolging van Wilson en Gragnon maar verklaart deze heeren daarom toch uiet voor onschuldig In de overweging wordt namelijk o a gozegd dat door do procedure uitgemaakt is dat Gragnon de regels miskende vastgesteld door de wet op de gerechtolgke beslagnoming en hij willekeurig beschikte over in beslag genomen brieven terwgl hg hun verdwijnen trachtte te verbeiden door andere er voor in de plaats te stellen verder dat Wilson van zijn kant hulp verleende bg dit bedrog dat dergelijke practijkon hoogelgk moeten worden afgekeurd maar dat moet worden erkend dat zij niet vallen onder toepassing van eenige strafwet De Duitsche Rijksdag gaat van 17 Dec tot 17 Januari uiteen Het ontwerp tot verhooging dor graanrechten zal nog in dit jaar worden behandeld maar dè liegrooting en nieuwe legerwot zullen wachten tot Januari De Duitsche Rgksdag heeft na lange discussie het invoerrecht op tarwe in tweede lezing bepaald op een Mark minder dan de Regeering had voorgesteld 5 in plaats van 6 Het invoerrecht op rogge werd eveneens bepaald op 5 E Voor de verhooging op 6 M s temden de geheele rechterzijde hot centrum TOet uitzondering van eenige loden en omstreeks 20 nationaalliberalen De meerderheid 227 tegen 125 is greater dan men verwacht bad Prins Bismarck ia weer beter De kanselier werd Zaterdagavond ongesteld zoodat prof Schwenniger werd ontboden maar do ongesteldheid bepaalde zich tot een lichte aandoening der ingewanden lit allen gevalle zal ecbter da kanselier zich voorloopig van drukke taatsbezighedon onthouden IWQEZONDEN KIEZERS Tengevolge der grondwetsherriening mag ik bg de I eerste verkiezing volgende op die welke a s Dinsdag j alhier plaats hee £ voor een lul van den GemeonI teraad ook meêsMmmon I Indirect ben ik eigenlijk vroegen ook al eeua kiezer geweest ik was toen nt lid dor Goudsche Kiesrereeuigiug die destgds reeds zulk een vooruitstrevetid regiment had dat het den leden het recht toakenile of zg kiezer waren of niet bg de keuze van kandidaten voor den Gemeenteraad allen mede te stemmen Jammer dat die voreoniging op nonactiviteit is gesteld eensdeels door gemis aan belangstelling doch ook wel omdat zg die gewoonlijk in hare vergaileringen bet woord voerden voortdurend bloot stonden aan hatelgkheden en verdachtmaking van oneerlijke bedoelingen Gelukkig voorde kiesvereeniging Gemeentebelang dat do schrijver van die hatolgke artikelen of reilicht niet moer hier woont of zgne zwartgallige pen tot dat doel niet meer schijnt te gebruiken want dan zeker zouden hare leden het moeten ontgelden wijl ook daar de kandidaten met 7 of 8 stemmen worden geproclameerd en gewoonlgk dezelfde twee of drie hoereu den toon aangeven Doch welk verstandig mensoh zal het in de gedachte komen daarmede den spot te drijven of zulks die heeren euvel te duiden Veeleer moet men het waardeeren dat zg niet moede worden huo tgd en hunne krachten te wijden aan datgene waarvoor helaas zoo weinigen belangstelling toonen met name de behartiging onzer gemeentebelangen Juist om den gvor en de volharding dier heeren doet het mij dan ook leed lat tij ditmaal met ecB Kandidaat voor den dag gekomen zijn die naar mijne bescheiden meening en voor zoover mg reeds ter ooro kwam ook volgens het oordeel van role andere tioudsche burgerti al zeer weinig aanbeveling verdient De heer Middelbeek vond zieh dan ook zelf nog te jong eu hg had er gerust nog bij kunnen voegen te onbekend zoowel mot als bg de Goudscbe burgerg en te weinig op de hoogte met nare belangen dan dat men van hem zou mogen verwachten dat hg met voldoende kennis van zaken zgn stem zou uitbrenf en De heer Middelbeek woont wel reeds eenige jaren hier doch heeft gedurende dien tgd in geen enkel opzicht getoond in de zaken de gemeente betreffende zelfs maar eenigszins belang te stellen t Wol wordt tot zgne aanbeveling gezégd dat hg bereid is de onderwgs quaeatién die tegenwoontig in den gemeenteraad ter sprake komen tot atn nU tlekeviwi e brengen doch wie die gekozen wordt zaU zuHcs niet willen t Is maar de vrjug wat men ondrr een uititciend eind verstaat Bedoelt men daar soms mede dat hg zal medewerken tot de oprichting van eene Hoofere Burftrtekaol voor Heilet x deze gemeente dan geloof ik dat dit reeds v4 r venrog de meeste kiezers een reden is om finn stem niet op hem uit te brengen Het is toch bekend genoeg dat zulk eene school van het Rijk niet te verkrijgen is en zeker zou het onverantwoordelgk zijn zoo de raad besloot in de omstandigheden waarin onze gemeente thans verkeert zulk eene school voor rekening der gemeente te stichten Om nu nog een oogenblik bg die vergadering van Gemeentebelang te vertoeven dient te worden herinnerd dat ook de heeren A van Veen en H Enno van Gelder genoemd werdon welke heeren echter niet vorder werden besproken wyi zij volgens inlichtingen van bestuursleden der vereeniging bij vorige malen te kennen hadden gegeven geen candidatuur te zullen aanvaarden Zeker was op deze wijze de overwinning voor den heer Middelbeek gemakkelgk te behalen doch waaruit was nu bewezen dat die beide andere heeren of een daarvan ook tkaiu niet bereid gevonden zou worden een candidatuur aan te nemen Ik kan mij dan ook niet begrgpAn hoe zg die deze heeren noemden zich zoo gemakkelijk lieten afschepen Aangenomen echter dat die heeren ook ditmaal bg hun vroegere weigering blijven volharden is het dan in Gouda zoo droevig gesteld dat buiten deze twee heeren hier geen onafhankelgke knappe degelijke burgers te vinden zijn hier gewonnen en geboren en die met het meeste succes cone plaats in den gemeenteraad zouden bekleeden zoodat men zijn toevlucht moet nemen lol personen die door hun nog kort verblgf alhier met geacht kunnen worden met grondige kennis van zaken hun stem in den raad uit te brengen Ik meen deze vraag gur64t ontkennend te mogen beantwoorden Wij behoeven op dit oogenblik slechts één Kandidaat en ik wil er daarom dan ook slechts ééa noemen Welnu naar mgno meening kau de heer C IJitelthjn den toels der vergelijking met don heer Middelbeek gerust doorstaan Mag men den heer M gezond verstand toekennen niet minder is zulks hot geval met den heer Ji r IJsselstijn terwijl deze laatste reods meer 1 malen in verschillende corjioratien loonde een helder inzicht ir zaken te bezitten Jen de bewijzen gaf op welsprekende manier rijne meeniog kenbaar te kunnen maken en te verdedigen Hij is evenals de heer M in de kraclit van zgn leven onafhankelijk en heeft dat voor dat hij geboren Gouwenaar volkomen op ói hoogte is van Goudsche toestanden waardoor hij oneindig veel beter in staat zal zijn over de zaken die in den raad ook aan zgn oordeel worden onderworpen eene voor de gemeente gewenschto beslissing te nemen Wel is waar werd hij tot dusverre nog niet zoo op den voorgrond geplaatst en heeft hij slechts in enkele besturen zitting doch de wijze waarop hij daar werkzaam is doet mij met vertrouwen de overtuiging uitspreken dat hg ook ook in den raa l een goede Aguur zal maken Ook hij is een voorstander van goed degelijk onderwgs hij zal er echter niet toe medewerken de kosten daiyvoor zoodanig op te drgven da zij de draagkracht der gemeente financieji to boven gaan en dus verhoogiog iler bolastiugeu onvermijdelijk maken j Ik meen met een en ander voldoende te hebben aangetaond dat zij die de belangen onzer gemeente en daardoor bun e eigen belangen werkelijk voorstaan niet beter kunnen doen dan a s Dinsdag hun stembiljet met zijn naam in te vullen Mocht ik dans ook Dinsdag reeds meestemmen ik zou geen oqjrenblik aarzelen mgn stem uit te brengen op den leer J G IJ88ELSTIJ Ken aantaand Kiezer die de belangen der gemeente ter harte gaao De a 8t Raads verkiezing Blijkens het verslag van de kiesvereeniging Gemeentebelang in het vorig nr der Ooudicke Óouriml is de heer Middelbeek candidaat gesteld De vereeniging laadt door bet stellen van die candidatuur de beschuldiging van inaaueguentte op zich Nog slechts enkele maanden geleden Werden op een vergadering dierzelfde kiesvereeniging twee geachte personen als candi laat voorgesteld nl de hh J A F Montgn en D Hoogendijk en alleen daarom niet gekozen omdat zg U jong vare I Thans wordt met algemeene stemmen iemand caniHdaat die even jong zoo niet nog jonger is I Waarom dan niet een van die twee genoemde heeren genomA die van hun jeugd af onder ons opgroeiden en tot geachte Gondsche families liehooreu Het is onze bedoeling uiet een woord ten nadeele van den heer Middelbeek te zeggen maar wg willen slechts dit releveeren dat het argument lege die heeron aangevoerd nu evenzeer geldt tegen eene candidatuur Middelbeek Het is inderdaad goed dat raadsleden zijn mannen van ervaring en van zekeren leeft f n wil men iemand die een zeer rijke ervaring hjea to good kan spreken en die in den raad een bepilwiljï wnk figuur zou maken men kieze den heer i y C VAN ECK EmpOE KiEzra RECLAME Niet eene volkome emlddel voor alle sieliteD maar wel de best0 huismiddel tot dezen dag bekomen van de mineraal pastillen van Loden voor al degene die Igden van een zinking der strottenhoofd eu der longen wavrvan de takken van de luchtpijp aangedaan zgn of die reeds langlijden van een l tig vallende hoest Zg bieden ook itan tegen de slechte vorteeriogen de verstoppingen ander ziektcns der maag zg zijn ook de aanbevelenswaardigste middel en ook de beste middel in eene huisapotheek te hebben De pastillen zijn in alle apotheken aan 60 cents de doos te bekomen INSCHRIJVING VOOR DE Nationale Militie EERSTE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente GOUDA Gezien art 19 der wet van den ISden Augustus 1861 Sla lad No 72 Herinneren alle belanghebbenden aan hunne verplichting tot hot doen van aangifte ter mschrgiiug voor de Nationale Militie in de maand oaaari 1888 en brengen ter hunner kennis de volgende bepalingen der genoemde Wet ART 15 Jaarlgks worden voor de Militie ingeschreven alle manijelijke ingezetenen die op den Isten Januari van het jaar hun 19do jaar waren ingetreden Voor Ingezeiten wordt gehouden 1 Hg wiens vader of is deze overleden wiens moeder tf zijn beide overleden wiens voogd in gezeten is volgens de Wet van den 28sten Juli 1850 StaaUblad No 44 2 Hg die een ouders of voogd hebbende gedurende de laatste aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaaude achttien maanden in Nederland verblijf hield 3 Hg van wiens ouders de langstlevende ingezeten was al is zijn voogd geen ingezeten mits hg binnen het Kgk verblgf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behooreode tot eenen staat waar de Nederlander niet aan do verplichte krijgsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dienstplichtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen ART 16 De inschryving geschiedt l Van een ongehuwde in de Gemeente waar de vader of is deze overleden de moeder of zgn beiden overleden do voogd woont r 2 Van een gehuwde eu van een weduwnaar in do Gemeente waar hij woont 3 Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door dezen is achtergeUten of wiens voogd buiten s lands gevestigd is in de Gemeente waar hij woont 4 Van den buiten s lands wonenden zoon van een Nederlander die ter zake vaü s lands dienst in een vreemd land woont in de Gemeente waar rijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoondbeeft ART 17 Voor de Blilitie wordt niet ingeschreven 1 De in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een ingezeten die geen Nederlander is 2 De in een vreemd Rijk verblijfhoudende ouderlooze zoon van een vreemdeling al is z jn voogd ingezeten 3 De zoon van den Nederlander die ter zake van s lands dienst in s Rgks overzeesche bezittingen of koloniën woont ART 18 Elk die volgéis art 15 behoort te worden ingeschreven is verplicht zich daartoe bg Burgemeester en Wethouders aan te geven tussohen den Isten en Sisten Januari Bg ongesteldheid afwezigheid of ontstentenis is zgn vader of is deze overleden zijne moeder of zijn beiden overleden zijn voogd tot het doen van die aangifte verplicht De wijze waarop van het doen van de aangifte blgken moet wordt door Ons bepaald ART 20 Hij die eerst na het intreden van ego 19e jaar doch voor het volbrengen van zgn 20ste ingezeten wordt is vorplieht zich zoodra dit pfaüts heeft tor inschrgring aan te geven bg Burgemeester en Wethouders der Gemeente aar de inschrijving volgens art 16 moet geschieden Daarbg gelden de bepalingen der 2e en 3e zinsnede van art 18 Zijne inschrijving geschiedt in het register van het jaar waartoe hg volgens zijnen leeftgd behooit Burgemeester en Wetkouderi voornoemd roepen dientengevolge op de ingezetenen die hUn 18de jaar hebben bereikt dat zgn zij die ia het jaar 1808 zijn geboren en overeenkomstig het vorenstaande in deze Gemeente tot aan gifte verplicht zgn om rich op de volgende dagen ter Secretarie aan te melden van des voormiddags 10 tot de namiddags I ure en rich in de daarbij vermelde orde te doen inschrijven te weten zij wier geslachtsnaam begint met de letter A B C D E F G H I J K L en M tusschen den 2 en 15 Januari 1888 en zij wier geslachtsnaam begint met de letter N O P Q R S T ü V W X IJ en Z tusschen den 16 en 31 Januari 1888 Voorts strekt tot informatie van de belanghebbenden dat het register van inschrgving op den Sisten Januari des namiddags ten 4 ure voorloopig wordt gesloten en dat zij die alsdan verzuimd hebbeu devoorgeschreven aangifte te doen ingevolge art 183 der Wet vervallen in eene boete van 25 tot 100 dat ieder die voor do Militie moet worden ingeschreven zieh behoort te voorzien van een extract uit het geboorteregister dat bij de aangifte moet wor len medegebracht dat dit extract aan hen die binnon deze Gemeente zijn geboren op hunne aanvrage op het Bureau van den Burgerlgken Stand gratig zal worden uitgereikt terwgl zg die ehlers geboren zijn zich ter Gemeente Secretarie kunnen aanmelden ten einde genoemd extract van het Gemeentebestuur hunner geboorteplaats te doen aanvragen eu dat ieder gehouden is te zorgen dat hü bü de inschrijving wyk en Nommer zïjner woning juist kan opgeven Gouda den 13 December 1887 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Do Sec etariS BROUWER 1 4 1