Goudsche Courant, zondag 18 december 1887

1887 N 3640 Zonditg 18 December STEEN li y EIV Binnen eenige dagen wachtende eene lading Gfrove Ruhr Kaclielkolen waaruit wg tot Tji et per H L mud contant zonder korting afleveirai vrg aanhui bezorgd mits bg 2 of meer L gelgk genomen ijl lA PRIVCiA Cie KANTOOR Tlffmarkt H 101 Gouda 15 December 1887J GOUDSCHE COURANT Xi uw i en Advérpenfieblad voor Gouda en Omstreken Bg ondergeteekende is sttte verkrügbaar BOON ELIXER Ktï BITÏEB ronimeranzen SpirJ os K Donekaiu i en andere bekende Ëii acten Wed C ê OIJE Verscheidene Klezers voor den Geideenteraad ifspeÉ hupp ïdekiezers off ijom P tei adering bi jtie vvoneo inliet boven IER i Hardïïz 8TEEi K lLEi Binnen eenige dagen Wachtende etke lading beste grove liuhr Kacheikolen waaruit ik tot 56 ot per H L Mnd contant zouder korting vrg aan huis aflever mits bg 2 of meer H L gelgk genomen Ligplaats Houtmansgracht bg de Ztremscbool Bestellingen worden aangenomen bg P de WERK Haam hoek WiUemsteeg C OOMS Raam hoek Vlamingstraat en bg den ondergeteekende D vak STA VEL Vogelenzang BEILLEN op voorschrift Yan hb Oogartsen S H POLAK OPTICIEN Groenendaal LICHTE mm m A V OS Al EleiwegE 73 en 73 Sociëteit Ons Genoegen 4 Abonnement Voorstelling DONDERDAG 22 DECEMBER 1887 Rotterdamscfae Tooneelisten LE GRAS HASPELS GALEOTO Tooneelapel in 3 bedr en een voorspel naar het Spaansch van JOSÉ ECHEQARAY door D 8 gevolgd door Blgspel in 1 bedrgf naar L THIBO U 8T Aanvang 7 uur J Gewone bepalingen en prgzen Snelpersdruk van A BRINKJkilAN te Gouda MARKTBERICHTEN Goada 16 Becember 1887 De aanvoer van granen was heden belangrijk minder dan de vonge week Daar er goede vraag bestond waren de prijzen voor bijna alle artikelen hooger Alleen kan irietaad 50 cent lager verkocht Tarwe Zeeuwsohe ƒ 7 10 a ƒ 7 50 Mindere Zocuwsche ƒ 6 80 a ƒ 6 90 Nieuwe Polder 6 60 a ƒ 6 70 Afwijkende ƒ 6 a ƒ 6 25 Boode ƒ 6 10 a 6 20 Angel ƒ 6 50 a 6 60 Kanado ƒ 5 60 a B 80 Zeeuwsche Rogge 5 40 a ƒ 5 50 Polder 4 a ƒ 425 Buitenlandsche per 70 KG ƒ 4 4 50 Wintergerst ƒ 4 70 a ƒ 4 80 Zomer ƒ 4 40 a 4 60 Chevahergerst 5 75 a ƒ 6 25 Haver per Heet ƒ 2 50 a ƒ 8 50 en per lÜO kilo ƒ 5 50 a 6 50 Hennepeaad Inlandsch f 6 50 a ƒ 6 75 Buitenlandsoh ƒ 5 a ƒ 5 50 Erwten Kookerwton 9 a ƒ 9 50 Inlandsche blauwe mesting 5 90 a ƒ 6 10 bbuitenlandscbe voorerwten por 80 Kg ƒ 5 30 ƒ 5 75 Kanariezaad ƒ 9 a ƒ 9 50 Bruine boonen ƒ 10 50 a ƒ 11 Duivenboonen ƒ 5 90 8 6 10 Paardenboonen ƒ 5 60 a 5 70 Spelt 2 25 a 2 50 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansche Mi ied 7 10 A 7 20 De veemarkt met weinig aanvoer de handel in alles tijiag velto varkens 18 21 et varkens voor Londen 16 ii 17 et magere varkens en biggen traag biggen 0 70 a 1 per week schapen traag schapen 20 a 26 en weideschapen of lammeren 14 a 18 per stuk Aangevoerd 44 partijen kaas eerste kwaliteit 26 8 28 tweede kwaliteit 33 è 26 Noord Hollandscho 29 a 31 fioeboter 1 80 a 1 30 Weiboter 0 96 a 1 10 uurgerlijke Stand GEBOREN 13 Dec Bartholameai IV nand ondcri P J SchloMcr ea A Tenoet 14 Willem Adolfh ouders l C A Kr erberg en J de Wit CorDelis ouders J l Hortrnsmt en J den Ouden Johannes ooders J DoDgelmkns en C Tin der Wolf OVERLEDEN 12 Deo M Klaassen 64 J 13 W l OostcrliDg 56 j J Nykeel 4 j 4 o 6 Meurs hoisvr an O de Grail 73 j 14 M de Jonge 76 j A J Heerkent 30 j M tid den Bogaert buuvr eau H Mnlder SO j 15 D Knni wed I en der Kleu 9i j 11 m GEHUWD 14 Dec J A an t Hoen en C M Prins ♦ Op den 16 December a s hopen once geliefde Onders F T SCHARLEMAN ADVERTENTIÊN W OUWEL hunne 30 JAItlGE ECHTVISB EENIOiyO te herdenken Hnnne dankbare Kinderen A SCHARLEMAN F T SCHARLEMAN P G SCHARLEMAN 12 Jarige Editvereenigfing VAN I JACOBUS HENDBIKU8 RIETVELD w PETRONELLA ARNOLDINA vAv HELDEN Utrecht 16 December 1887 Heden overleed te Arnhem na een smarteigk Igden van enkele dagen onze oadate Dochter Zuster en Behuwdznster Mejuffronw SIMONNETTE HENDRIKA BRINKMAN in leren Hoofd aan eene der Oemeente Scholen aldaar A BRINKMAN C BRINKMAN DoBSBüEG H N BRINKMAN H A C BRINKMAN M BRINKMAN Sliedbecht N M L BRINKMAN Heden orerleed zacht en kalm mga geliefde Ecbl enoot de Heer L HOOGENDUORN in den onderdom ran 74 jaar en 10 maanden Wed L flOOGENDOORN Tw Beummhh Qouda 12 December 1887 De Xotarls H GROFJNENDAAL te Gouda maakt bekend d t de reeds aanffefcQndigde en uitgestelde veiling van de BOÜWMANSWONING te Waddinxieen genaamd € VooELENZANo met oug 34 Uectareti WEI HOOI en BOUWLAND alsnu zal plaats hebben op Voensdaa deii 21 Dec 1887 des voormiddags 11 our in het Hotel ds Zalu aan de Markt te Gouda Nadere information ten kantore van voornoiemden Notaris GROBNENOiAL te Gouda medekiezers lokaal van deni Heer F op VRIJD I I i dei av nü tot het stellen van eeneriCandi Kiezers yjin een Lid j oor den G meientc raad Vele KiEZER Izich niet konlnende vereeni f m met den Can idaat door h kleine getal iezers daé Kiesvetieniging Gbkebktebelang gesteld zgn Toornemens hunne stem uit te rengen o den Heer J b van wien wg eAfer weten dat hg de belangen onzer stad met de meeste onpartijdigheid nauwgezetheid en ijver zal behartigen en rond voor mijne meening durft uitkomen Zulke mannen moeten yrg in den Raad hebben en bevelen U daarom met de meeste aandrang aan a s DINSDAG 20 DECEMBER met ons te kiezen C VAN ECK V EENIGE KIEZERS OHOOTE AFSLAG van 7mENS7L£ES0E Eerste Kwaliteit 30 Cent per 5 Ons 33 35 35 35 85 35 KARBONADE Magere LAPPEN SCHIJF SAUCIJZEN Ranwe REUZEL Gesmolten REUZEL Versche WORST POOKSPËK 35 Zuivere versche Rookworst 50 H VAN WILLIGEN Lange Groenendaal Creen grijs Haar meer ftfc Jie nieuwe LONDON i r i k de beste van alle bestaande parj n fumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 i i BU deze Coonuit behoort een ByroepseL DE VEEEEa De verkiezing van a s Dinsdag schijnt aanleiding te geven tot eenigen str d Op zich zelf is dit geen ongunstig versclujnsel Reeds al te lang beersebt er op liet gebied der raadsverkie ingen een geest van onveiscliilligbeid en lauwheid die niet pleit voor onze belaDflatelling in de openbare zaak Dit komt voor n groot deel doordien er in den raad geen qnaéstiëq aanhangig zijn welke bijzondere aandacht trekken en er d s van oppositie eigenlijk geen sprake is Het gemeenlebestnnr be it in hooge mate het veÉrouwen van den raud en de burgerg zjjn voorstellen ajO in den regel gesneden koek pul worden E0t der bezwaar aangeiiotnen Dezi toestand is zeer aangenaam voor het Aagel ksclh tiestulnr maar wel wat slaapwekkend voor de onMtanders j en het verwondert ons lliiet dat del ii zers ïön slotte onverscHillig woelen voor jvhiag i ie hen op t stadhuis al velt Inwoordi en AD lerdeels ligt d hold bjj lleiddn acbtenswiardige burgers voor wien r gandnè een gaiig naar de stembu8 pVe bebt omdat zg eigenigk in den raad thqis beMranen maar dieivoortdureud wfligeren een mand at te aantaarden lodjen er dus w l leven in de brouwerg koQit dan is dit ons welkom Allicht gaan r il ter tembot di aders slilletjïa te hnia zonden blijven bet bewustzgn dat men verplicht is door zgne stem invloed uit te oefeaen op den gang van bet gemeentebestuur wordt weder bg sommigen levendig en al is het dan geen qnaestie van beginsel maar een eenvoudige voorkeur voor den een of anderen persoon die ze aandrgft stemmen is altgd beter dan onthouding 2 elfregeering is een mooie zaak maar onderstelt bg den borger het gevoel van zjjne plichten tegenover staat en gemeente Wellicht dat het nieuwe kiezerspersoneel ook in dat oude lichaam wat nieuwe veerkracht brengen zal Het drietal cnndidaten dat reeds genoemd was is nog met één vermeerderd Ten gevolge van een in ons vorig nummer voorkomende advertentie heeft men gisteren avond een vergadering gehouden ten einde nog een oandidaat te stellen De bijeenkomst ging blijkbaar uit van kiezers die niet ingenomen zijn met de candidatuur van den heer Middelbeek die door Gemeentebelang gesteld is De bezwaren die men tegen dezen heer hoort opperen zgn anders zoo zwaarwichtig niet ZiJn jeugdige leeflgd is een gebrek dat met den dag beter wordt en dat men hier gewonnen en geboren zou moeten zgn om met kennis van zaken in den raad een stem uit te brengen is toch al te dwaas zoo ingewikkeld zgn de vraagstukken niet die hier aan de orde komen Intusschea hebben deze kiezers onzes inziens den jiiisten weg ingeslagen indien men een ander candidnat wil stellen dan zorge men dat men wete wie het doet en men daaraan dus eenige waarde kon hechten Dit is het geval niet met de aanbevelingen der heeren Van Eek en IJsselstiJti iii ingezonden stukken en advertenties Dat is al de ongelukkigste wijze van atuibevelen die wij kennen Waarom noemen de aanstaande kie er en eenige kiezers niet hun namen Deze alleen kunnen waarde geren aan dergelgke aaubevelingen Argamenten kaïtoen daaibg weinig dienst doen htt komt ïj raadsleden voorbftmelgk aan op karakter en bekwaamheid aanb velingen venlienen dus alleen vertrouwen indien zg afkoMtig zgn van personen die zelf vertrouweB verdienen en in staat zgn over bekwauraheM en karakter een oordeel te vellen Verdient iemand wellicht vertrouwen omdat hg kiezer is Zoolang er onder zpn die voor een borrel te koop zjjn staat de kiezer als zoodanig bg ons niet zoo boog aangeschreven Wat beteekent het dos dat lenige kiezen of de e titel echt is i nog d vraav verklaren dat zg zeker weten dit iem nd de belan gen ouiter stad iji t de m ste onpartijdigheid nauwgez theid en ijver aU behartigen en rond voor zijne meening durft nitkómeo Immers niets WJjj kennen den beer v4n Eek volstrekt niet en willen gaarne aannemen dat hg een geschikt raadslid zou znn maar in xgue plaats zouden wg iet beleedigoid achten zoo door een nnamlooze advertentie te worden aanbevolen waarvoor eigenluk niemand de verantwoordelijkheid op zich neeint Hetzelfde geldt van de aanbeveling van 4en heer IJsselstijn ooc een aanstaand kiezer Wij kennen den neef IJ doch niet genoeg om over zgne geschiktheid voor lid van d n raad teoordeelen kunnen wg na waarde heobten san beweringen en vuidtMÓBgen die 4oo4 annnjmns ikgeven worden Immers neen Deró eermScaten hebben alleen beteekenis door den naam die er onder stoat Het komt ons voor dat deze wjjze om candidaten te pousseeren zeer ondoelmatig en afkeurenswaardig is Die belang stelt in de publieke zaak worde lid eener kiesvereeniging of oo hjj liever op eigen gelegenheid vaart hg plaatse zjjn naam onder aanbevelingen van personen Een betoog staat of valt met 4 bewijsgronden inlichtingen omtrujt persiooeele eigenschappen zgn evenveel waard als de zegsman Njemand lelde hieruit af dat wg onbepaalde voorstanders zgn van de door Gemeentebelang gestelde candidatuor Ook de heer Middelbeek heeft zich nog weinig in hei openbaar kunnen doen kennen als een geschikt gemeenteraadslid doch wfj weten dat hg genoemd is door achtenswaardige personen en eene vereeniging die gewoon is degeljjke monnen aan te bevelen Dit geeft althans eenigen waarborg De ondervinding heeft den kiezers kunnen leeren dat de kiesvereeniging Gemeentebelang ernstig zoekt naar geschikte candidaten en dat tot dus ver hare keuzen niet ongelukkig waren Wjj voor ons zouden het dus gaarne willen wagen met Gemeentebelang en stellig zouden wg onzen lezers aangeraden hebben ons voorbeeld te volgen indien niet gisteravond de heer A van Veen candidaat gesteld was op eene talrjjke kiezersvergadering Wjj weten niet of deze heer de candidatuur zal aannetlen De secretaris van Gemeentebelang doelde op de laatste zwicht in dat geval willen wg met genoegen deze candidatuur steunen Voor ditmaal meenen wij dus ons van eene bepaalde aanbeveling te moeten onthouden Sik kiezer handele naar den loop der omstandigheden en naar zjjn beste inzichten Het betreft hier eene verkiezing over stadgenooten die velen onzer kennen zoodat elk die voorlichting verlangt stellig onder zgn kennissen een vertronwbaar persoon kan vinden die hem nader inlichtingen geven kan BINNENLA ND GOUDA 17 December 18 7 Mej 8 A Teepe Ibier deed met unstigen aitslag het examen voor Apothekarabedionde Woeasda middag werd in het Baadhois dezer gemeente aanbesteed Be lerenng van de in 1888 voor de Jemeente benoodigde materialen en het verrichten van werkzaamheden Laagste insehrijvers waren voor Perceel 1 A Kikenhoat A de Jong en Zo 15 pa ben tarief B Amer Greenenhoat N Francken Az 25 en 30 pCt ben tarief C Greenenhout K v d Torren Ji 13 pCt ben tarief T Dennenhout A ds Jong en Zn 14 pCt ben tarief K Deelen A de Jong en Zn ÏQ pCt ben tarief F Rondhout 14 I Perceel i Uzerwerk i H Kok 16 pCt ben Perceel 3 Spijkers ea lichte IJzerwaren i i Verdries 15 pCt ben tarief Perceel 4 I ood Zink Soldeer Wed v Berkel 2 pOt boven tarief Perceel 5 Verfwaren en Glas C v Dillen en Zn ïl pCt ben tarief Perceel 6 Teer L Visser en Zn 27 pCt ben torief Kalk K M Schutte en Co 20 pCt Perceel 7 ben tarief Grind Zand L Broere 30 pCt ben tarief L Broere 20 pCt ben tarief Perceel 8 Perceel 9 500 M iijne puin D van Kleef Perceel 10 486 Per6eel II 300000 bl IJselstraatklinkers Schalij en Bckker ƒ 5 72 per duizend Perceel 12 IJselmetsclplavij wed P van Lange ƒ 5 74 per duizend Perceel 13 195 000 Vechtsche klinkers Waalvorm Bont en Bekker ƒ 14 33 p d Perceel 14 25000 Vechtsche straatklinkers Vechtsche vorm wed J Bnint ƒ 13 74 p d Perceel 15 10000 Ben Miinkeijen E Janssen 77 90 p d Perceel 16 Plantsoen en Boomgewas T de Loos en Zn ƒ 99 99 Perceel 17 Onderhoud der straten H Ijameis 0 11 per M Perceel 18 378 Jf dennenperkoenbeschoeiing O P W Dessing 1624 Perceel 19 54 M Walbeschoeüng W Bokhoven ƒ 986 Gisterenavond had in de bovenzaal van het café van den hoer Hardyzer eene meeting plaats van Goudsche ingezetenen gepraesideerd door den heer H Strnver die de volgende toespraak hield Mijne Heeren i Door het lot aangewezen deze algemeene vergadering provisioneel te leiden zoo heb ik de eer do vergadering te openen Do reden dezer op roeplij is ü mijne Heeren natuurlijk allen bekend Vele kiezers die de gestelde candidatuur van Gemeentebelang mmder gunstig vonden meenden m het belang hunner mede kiezers te handelen door eoii algomeone vergadering to beleggen ten einde dan door het aanwezig zijn van een grootor aantal