Goudsche Courant, zondag 18 december 1887

Zonddg 18 December 1887 Sociëteit Ons Genoegen 4 Abonnemtnt Voorttelling DONDERDAG 22 DECEMBER 1887 Rotterdamscbe Tooneelisten LE GRAS HASPELS GALEOÏO Tooneelspel in 3 bedr en een roorspel naar het Spaansch ran JOSÉ ECHEGARAY door D S gevolgd door Blnspel in 1 bedrgf naar L THIBOUST Aanvang VI uur iRBr Gewone bepalingen en prgzen Voor de vele en hartelgke bewgzen ran deelneming onderhouden bg het orerlgden van mgn geliefden Echtgenoot de WelEernr Heer a F W QREBE in leren Predikant bg de Er Lutb Uemeente alhier betuig ik ook namens mgne kinderen en wederzgdsche betrekkingen mgnen oprechten dank De Wed S F VV QEEBE Gouda 16 Dec 1887 van der Bobgk Voor de vele bewgzen van deelneming zoo gedurende de ziekte ala bg t orerlgden ran mgnen gelieiden Echtgenoot onderronden betuig ik ook namens Kinderen en Behawdkindereu mgn bartelgken dank Uit aller naam Wed W J 008TEBLING WotJT Voor de rele en hartelgke b gzen van deelneming ondervonden bg het orerlgden van onzen geliefden Echtgenoot Vader en Behnwdrader betuigen wg onzen oprechten dank Wed SIBBESLafeüek G SIBBES E SIBBES DE Jong J C SIBBES J F SIBBES DE JoNo Gouda 17 December 1887 De zaak zal op denzelfden voet worden roortgezet De ondergeteekende wenscht bg de a st Verkiezing ran een LID ran den GEMEENTERAAD niet in aanmerking te komen C VAN ECK DeiXotarisIl GROËNËNDAAL te Gouda maakt bekend dat de reeds aangekondigde en uitgestelde reiling ran deBOUWMANSWONING te Waddinxveen genaamd fVooïLBiizANG met oug 34 Hectaren WEI HOOI en BO üWLAND aUnuzal plaats hebben op Woensdag den 21 Dec 1887 des roormiddags 11 uur in het Hotel de Zalh aan de Markt te Gouda Nadere information ten kantore ran roornoemden Notaris GROENEN DAAL te Gouda De Kiesvereeniging Gemeentebelang heeft voor den gemeenteraad rerkieziug 20 Dec tot candidaat gesteld den Heer j i w s mmiii die met rertrouwen den Kiezers wordt aanbe rolen G J STEENS ZIJNEN Voons J H BECKING H W F BONTE Secr Per doos 40 Cent Geen beter middel roor verkoudheid als de beroemde DROP füt de Blikken Trommel ran A VAM TUIJL F lei8Straat Arasterdam Dit merk is alleen rerkrijgbaar bij j ê van der Sanden Banketbakker Markt Gouda Per doos 4 0 Cent Hieuwe Trosrozijnen Cos zeer geschikt om op brandewgn te zetten h40 Cent de 5 ONS T CREBAS 1 GBOOTE UITVERKOOP VAN ALLE VOORRADIGE S Hoeren Jongeli en Kinderkleeding ver beneden gewone INKOOPSPRIJZEN Rgke sorteering i i WliM EUJASSEIN en COSTÜMRS voorSÉèli leeftgd en in alle grootten voorhanden s Kleedin üla azijn De STAD PARIJS MARKT A 62 GOUDA Op de Openbare Vergadering van Kiezers gehouden den 16 Dec 87 is tot Candidaat voor den Gemeenteraad voor de a s Verkiezing welke gehouden zal wordei op DINSDAG 20 DEC a s gesteld de Heer 4 ¥ 411 ¥ die met den meesten aandrang als zoodanig wordt aanbevolen Namens de Openbare Vergadering c H STRAVEB J VAN GALEN JBet Stembureau ia geopend van des morgens 9 tot s namiddags 4 ure Spaar en Hulpbank te GOUDA Het BESTUUR maakt bekend lo dat in de laatste week van December en in de eerste week van Januari geene zittingen zullen worden gehouden 2o dat de bijschrijvihg der l ente over 1to7 zal geschieden op Zaterdag 7 Januari 1888 des avonds van 7 10 uren in het gewone Lokaal Hèt Bestuur voornoemd J FORTÜIJN DROOGLEEVER Voorziatr D RÜIJTER Seeretarif BSIQUETTENIANIIEL Tegenorer de in den handel gebrachte Briquetton met bgna orereenkomende feitelgk nagemaakte merken bigren ondergeteekenden roortgaan te lereren de echte Blokken Gecarboniseerd Beukenliout Onverbeterlijke Houtskool Brlquetten Wettig j Ieder blok gedeponeerd CjrV 20 uren fabrieksmerk f w ruur Per 100 stuks franco thuif f3 Wederrerkoopers genieten rabat Eenig Depóthouder roor Gouda en Omitreken A JONREa ZO EM Kantoor Vest aan de Vlamingstraat JMK Alle ephte Briquetten zgn ran bovenstaand fabrieksmerk roorzien KIESVEREENIGING Vrijheid enRecht Borengenoemde Kiesvereeniging heeft in hare Vergadering van 12 December jl tot Candidaat gesteld xoor ds op 20 DECEftlBER e k te houden Verkiezing van een Lid roor den Gemeenteraad den Heer J C ZELDEmiJK Met den meesten aandrang worden de Kiezers verzocht op genoemden Heer hunne stem uit te brengen Namens borengenoemde Kiesvereeniging HET BESTUUR TH EEëN fijn Geurige Waterhoudende THEEËN in diverse k valiteiten en prgzen worden met veel succes rerkocht door P SAUERRIER PROEVEN gratis rerkrggbaar ONTVANGËif Zuiver Linnen ARDOEREIV in alle kwaliteiten en grootteü Zacht in het gebruik en netjes gezoomd SCHENK ZOON Goedkoope Dassen A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Snelpersdrnk van A BRINKMAN te Gouda 2 Buitenlandsch Overzicht De verklaring vau het nieuwe Kabinet te Parijs zegt dat de reg ering geen nilore eerzucht heejFt dan het werk van eendracht en onderlinge verstandU houding der republikeinen den 3en dezer maand beU gonnon voort te zoUen Het land heeft in die schitterende manifestatie van alle republikeinen oen waar borg gezien voor den binnenlandschon vrede en hoojjt dat op de beroeringen der staatkunde eindelijk eei tijdperk zal volgen van rust onmisbaar voor de herleving der sedert langen tijd kwijnende ziken Wq zullen oo aandacht hoofdzakelijk wgden aai de vraagstukken van financieelen oecouomischen adr rainistratieren socialen en militairen aard Wij zullen voortgaan werkzaam te zijn tot herstel van het eveuwiebt op de begrooting tijdelijk verstoord door de langdurige crisis in nijverüoid on landbouw welke over de geheele wereld heeft geheerscht door uitvoering der werken noodzakelijk om tegeu de buitenlandsche mededinging te kunnen strijdun door uitgaven voor hot onderwijs door offers veruischt voor de verdediging van het bind en door bezuinigingen voor het horatol van het evenwicht Op de begrootiug zullen wij de maatregelen door onzo voorgangers genomen tot het ïoorlÉomen van bedriegingen in toep jsing brengen Ook zullen wij in ernstige overweging nemen de flnancioele hervormingen door de begrootittgscanmissie voorgesteld Wij zullen u verzoeken zoo spoedig mogelijk de wetsontwerpen in beliandeling te nemen wolko reeds voorbereid of in bewerking zijn en i trijkking hebben op de verschillende takken van van den arbeid inzonderheid de verantwoordelijkheid bij ongevallen in werkplaatsen e n fabrieken de regeling van deo arbeid van kinderen en miiidorjarige meisjes de onderstandskassen voor werklieden den arbeid in de mijnen en de kassen voor weilerzgdsrhe hulp Verder vragen wij bet onderzoek der militaire tten te bespoedigen fX t zijj iU work aambedon waartoe wg u in het bijzonder iiitnMdigen maar om dat werk te volbrengi ii is de eeu g zl ndheid van alle republikeinen nooAW Wij rijn verheugd te kunnen meidon do goede betrekkingen welke bestaan tusschen do regoering der republiek en de vreemde nation Wij wonschen dat de vrede buitenslands gehandhaafd worde en zullen alle krachten inspannen om binnenlands de gemoederen tot kalmte te stemmen IJverige dienaars d r Bepubliek zullen wg zonder zwakheid den eerbied voor do republikeinsche constitutie en de wet handhaven Wij ontveinzen ons niet dil nze t k moeielgk is Maar wij zullen vastberaden nlle plichten vervullen welke de waardigheid en de bloei van het rcpublikeinsch Frankrgk de regeering opleg en Nadat do heer Tirard in de Kamer iiil programma had medegedeeld vroeg de monarchist Laraanirlle VI rijf de regeering te interpelleeren over di houding van den Parijschen g meeuteraad igilens de jongste crisis Ae heer Tirard achtie de tegenwoordige omstand ght den niet gunstig voor dergelijke besprekingen en 200 werd de behandeling der interpellatie een maand uitgesteld Vervolgens werd de verirnging van het handolstractaut met Italië goedgekeurd maar toen kwamen do kredieten aan de orde De heer Andrienx wilde alleen kredieten geven voor 2 maanden doch Tirarj verklaarde dat de regeering gold voor 3 maanden noodig had Do regeering beschouwde dit niet als oen quaestie vnn vortrouwpu want niemand zou zich aan de bewilliging vnn het noodige geld onttrokken Evenwel verklaarde Tirard dnt hot ministerie niet kan aanbly ven indiin het niet door de raoorderhoid der republikeinen wordt gesteund Do heer Cainille FeUeton de adjudant van don heer Clémenceau nam akte van deze verklaring des ministers en verzekerde dat de radicalen nu do kredieten zouden toestaan Andrioux s amendement werd toen verworpen en het ontwerp tot verloening der kredieten voor drie mannden met 521 tegeu 3 stemmen asngeuomen De Bonnpartist Dugué do la Fiiuconnerrie keurt het ministerie Tirard af Volgens hem had pronident Oarnot den heer Oldmencoau moeten opdragen een ministerie te vormen Dan had de leider der rndioalon kunnen toonen wal hij vermocht Daarom diende spreker een voorstel in waarbg de ministers worden uitgenoodigd den president den ïoarf te geven een beroep te doen op hot volk eu do Kamer te ontbinden Later echter trok de heer Dugu de la Faiiconnorie zijn voorstel weer in De Senaat hoeft met algomeone stemmen de kn dietwetten voor 3 maanden aangenomen vervolgens eveneens mot 153 tegen 103 stemmen de vorlengin von het handelstractaat met Italië De Kamer heeft het aangevraagd krediet van i j millioen voor militaire benoodiijdhoden goedgekeurd In verschillende dagbUden o a in deprovinciale Noordbrabantsch en s Herto enbossche courant en in do Arnhemsehe Oourani van 7 en 8 December jl worden bij advertentien onderteekend Th A Blankenberg of P A O van den Oever te Zwolle tegen ongeloofelijfc lage prijzen boekwerken met pracbtbanden en platen o a 6 stuks Voor ƒ 0 50 en andere voorwerpen als spoeldoozen Aristons harmonica s remontoirs enz enz tegen toezending van postwissels postvrij aangeboden Een dergelijke advertentie aan het Utreehtsche dagblad uit Zwolle gezonden doeh niet gephiatit was onderteekend por orde P A li van den Oever W K Barendsen 1 Op bedoelde advertentien zijji t ii postkautore te Zwolle meer dan 100 postwissels brieven en briefkaarten aangekomen De gcqoontde personen zijn aldaar onl ekend In de vorige week heeft jjch ui een slaapstede aldaar een persoon opgeboiiifen volgans zgne opgave genaamd van den Oever die verscheidene brieveu vermoedelijk met bedoelde advertentien heeft geschreven en zoodra hij liemerkto d it de zaak de aandanbt van de politie te Zwolle hail getrokken zich onmiddelijk heeft vtrwijdord Ten postkautore aldaar heef zich tot dusverre uiem ind tot het in ontvangst iiemen van postwissels enz aangemekl Men vermoedt d it men ten dezen met pogingen tot oplichting te doeu hei ft en voormelde persoon ollicht onder anderen namen ehlers zal trachten dergolgko praktijken uit te oefenen waartegen door den Commissaris van politie te Zivollo wordt gewaarschuwd I hl a u r ff e r Ij k e Stand 6EK0IIEM U Pre Baslinmi ouder D Scbii ki 1 in H via der Starre Jan Mallhijs Antulilnn oii tr8 A Guedewanjcrn en A J U nn Maarwvetn 13 Ltonardfio oiidera I aso Duoren eu I Dnnksnita Juhanma Ferdinm d ouders C 1 itrlebar en A S Btaij na H Mbeth WitlieliBii B oiidira S Ttiinmiin er O 1 Quak i oraitÏA lleadriltn oudere 1 Brerdiland d C Aria UVKKLKOBN 16 l ee C aa dui Ilwk ed aan Vt de Knrut 7S j P Woudenberf 62 j OVüKIlTllODVVD 16 Dec t 1 Sparnaag 27 j en H A A Umpe te Amaterdatn 27 j G Scbounderwuerd 23 J ru J II Kore 21 J ADVERTE TIE Gfoede wijn behoeft geen krans Voor de aanstaande Raadsverkiezing wordt de aandacht der Kiezers gevestigd op deu Heer G LAi Gi ilAAK Markt A 104 wiens onafhankelijkheid zelfstandigheid positie en moreel doen verwachten dat bij eventueële verkiezing de betrekking van Raadslid door hem met eere zal worden vervuld EENIGE KIEZERS en NltT KIEZERS Choufour s Groenten zgn in blikken van één liter van af 0 50 per blik verkrijgbaar biJ y 8clialekiuiip Jv in Comestibles Hareu 17 zeer malsche SNIJBOONEN 45 et per blik inhondende ruim 1 K Q I STEE ROLE Binnen eenige dagen wachtende eene lading beste grove Ruhr Kachclkolen waaruit ik tot 55 et per H L Mnd contant zonder korting vrij aan huis aflever mits bg 2 of meer H L geiyk genomen Ligplaats Houtmansgracht by de Zwemscbool Bestellingen worden aangenomen bg P DB Werk Raam hoek Willemsteeg C OO MS Raam hoek Vlamingstraat en bjj den ondergeteekende D van STA VEL Vogelenzang ZWARE WoUen Tricot BORSTROKKEN Pantalons en Sokken Xormaal Onderjyoederen zooals Prof JAEGER in het Wol Regime aan SCHENK ZOOK XaTëëgënsbüëö TANDARTS nieuwe wet iedere Wmm m D0 DERDA6 lewulteereD voor alle MONDZIBKTEN enz Lang e Tiendeweg D Gouda Tamfheelku dige Operalien pijnlofls Minvermogenden kunnen des DONDERDAGS tu sschen 1 en 2 ure gratis behandeld worden mm mmm Toelating van Leerling en op Ie Tusschenschool De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwijs alhier maakt bekend dat de INSCHRIJVING van Leerlingen wier plaatsing men met den 1 Febrnari 1888 op bovengenoemde School verjaagt zal geschieden iu het Schoollokaal op DINSDAG den 20 DECEMBER 1887 des namiddags ten 5 nar Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de Aanplakbilletten Namens de Commissie De Secretaris Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Centrale Verwarming Tan Woonhuizen Kerken Gestichten Scholen Serres en door Christiaan Janssen Co TM ENSCHEUE Planner en Prijsopgaven Gratis Groote en kleine Montés van Uougat vanille SPAANDERS aLLÜMETTES GLACÉ DRAGEE enz worden net en billijk geleverd door W 8chalekamp Jr Banketbakker Haven 17 GOUDA Zie Etalage CORNESJÜMKLLE en NOÜÜAT