Goudsche Courant, woensdag 21 december 1887

II dacht De bezwaren tegen het persoonlijk vervullen van den niilitirplicht welke tot dusver kondon bestaan voor jongelieden die zich moeilijk gedurende goruimen tijd achtereen aan hunne studiën hun beroop of hunne betrekking konden onttrekken zijn door de getrort en n eling grootendeels opgeheven terwijl het leger dailrdoor geschikte stof tot vorming van reservekader zal verkry2 en Het zal dan ook wel onnoodig iijn nog verder tot deelneming aan bedoelde oefeningen waardoor het getuigschrift moet worden behaald op te wekken en aan te sporen 1 Naar men verneemt gaat het by de Tweede Kamer ingekomen wetsontwerp op den kinderarbeid uit van dfe bepaling dat kinderarbeid verboden is tot 13 jaar en veldarbeid tot 12 Het toezicht wordt niet aan afzonderlijke ambtenaren opgedra jen maar aan de geneeskundige inspecteurs De geoorloofde arbeid wordt liepaald op 10 uren daags voor kinderen tot 16 jaar N ap itarbeid wordt aan personen beueden 18 jaar verboden evenals Zondagsarbeid Toor personen beiie den 11 jaar Speciale bepalingen omtrent Vrouwenarbeid bevat het ontjrerp niet Met het oog op de invoering der kieswet heeft rich do vraag voorgedaan Wordt Jiij de klassenbepaling van de gemeenten de jaarlijksche dan wol de tienjaarlijkscho volkstelling tot grondslag genomen In verbaiid hiermede hééft de minister van buiii zaken te kennen tegeven dat de gemeentebesturen niet zelfstandig mogen beslissen ojutrent de rangschikking hunner gemeenten in een der klassen van art 1 der wét fan 31 April 18J 3 S l No IS d w z naar het zielental Die bestureu toch moeten zich houden aan do opgaven door de outvangei der directe belastingen overeenkomstig het voorschrift der kieswet ann hen in te tenden Aan dje ambtenaren is dus de llassenverdeeling overgelaten Staten Generaal Tweedf KAusa zitting van Maandag 13 December ïn deze zitting werd het debat over het 3e Hoofd stuk der Staatsbegrooting oorlog voortgezet Te voreh echtor deed de Voorzitter raededeeling dat onder meer bij de Kamer was ingekomen een w etsontVrerp tot beteugeling van den overmatigen arbeid en de verwaarloozin van jeugdige kinderen Aan t debat over de oorlogsbegrooting werd o m deelgenomen door de beoren lleïdt die verandering in de toepassing der militaire straffen vooral watbetreft de billijke eischen van hygiene en humaniteitaan de stmttokalen to stellen drmgéml noodzakelijkachtte Kielstra die zoo do Minister al geen milirtaire slach njen wilde aandrong op meerder toezichtop de jachterijou en de bewaring van hot ileesch zoowt l als op de aimwezighfid van bevoegde por8onei bij de keuring van levend vee Van Asch vanWijck die den ouders van de jongelui te Kampende vrijheid wilde laten in de aanwijzing van den predikant bij wien zij hunne kinderen ter catechisatiezenden Borgesius die wijziging in de regeling vanhet weduwenen wezenfonds voor offiQi eren dringend noodzakelijk achtte Do Jliniste verklaarde de door den hoor Held geschetste toestanden zeer overdreven Overigens beloofde hij verechillende wenkeh hom door genoemde heeren gegeven ernstig te zullen overwegen Ook op een vraag van den heer Fabins om regeling van do pensioenen voor werklieden bij de rijksartillerie inrichtingen beloofde de Minister te zullen doen frat by voor die lieden doen kaft Bij de behandeling der vesting bogrooting achtte de heer Kooseboom s Ministers opvatting van de verdediging der stelling van Amsterdam zeer juist gezien Hij wees er echter op dat ile verdediging van het zniden evenzeer wensohelijk is Oiverigenfe opperde hij verschillende bezwaren en gaf tiog talryke wenken van techiiischen aard welko door den Minister zonden worden overwogen De vestingbogrooöng word aangenomen met 4S tegen ft stemmen jde goheele begrooting van Oorlog met een eindcijfer van 20 274 391 gulden met 46 tegen 7 stemmen Op Bene vi aag ran het lOenjeentebestiiur to Alkmaar of zoogenaamde commensaals die wel oen vrije kamer voor hnn gebruik hebben maar die overigens met het gezin in huiselijk vorkeer leven met dat gezin aan tafel eten enz ook als kiesgerechtigden moeten worden aanpemorkt en of personen dio gofaillperd zijn maar wier aangeboden accoord is gehomologeerd en wa ardoor zij overeenkomstig art 819 Weth van Kooph weer m het behopr van hunne goe lei en enz zijn gesteld op de lijsten dor kiezers moeten worden gebracht is door den Minister van j Binnenlandsche Zaken geantwoord dat de eerstbedeelden niet de laatston wel als stomgerechtigden moe n worden aangeiüorkt Do restaurateur van het spoorwegstation Hengelo schrijft aan de Zw Ct dat hij ui t als kiezer beschouwd wordt omdat 1e ExploiLatiempij wa iraan hij zijn aandeel in de personoole belasting betaalt geen inwonend eigenaar of oersto huuriler is Hij meent dat er velen zullen zijn in zijn geval verkeerende die toch nog wel een beetje geschiktheid en maatschappolijken welstand bezitten en hij vraagt hoe het is met de stiitionchefs en of die wellicht als vertegenwoordigers der nipij zelven als eerste huurders jtunrten worden beschouwd In het nieuwe krniinklijfc besluit omtrent de toepassing van het recht van gratie na opgelegde straffen worden in hoofdzaak de formaliteit geregeld die bij do verzoeken on de besejiikkingen daaropmoeten worden iji acht genomen Van do vroegere regeling die van het jaar 1856 dagteekent wijkt het besluit o a in twep belangopzichten af I Er wordt nu niet moor melding go niaakt van eeuen bijzonderen Kaad van gratie dien Z M kan bijeenroepen in gewichtige gevallen In de tweede plaats wordt nu ook bet geval goregehl dat de Koning het geraden oordeelt gratie te verloen n zonder dat oen daartoe strekkend verioek is ingediend C Naar mon aan de Delftsoiio Ct mededeelt heeft het volgende tooneel Vrijdag avond in do kazerne aan de l iarr enmarkt to Delft plaats gehad Een infanterist van de Ie compagnj dio in hpgewondon stemming te huis kwam werd door den sergeant ér op gewezen dat hij een kwartier over zijn tijd was Hij werd hierover zoo woedend dat hij den sergeant bij den keel greeep en niet dan met grooto moeite van dezen werd afgetrokken Nadat hij op ziju bed wiva gelegd meende men dat hij wol spoedig tot bedaren zou komen on inslapen maar in stede aarvan ontwaakte zijne woede opniquw Hij nam een geweer on stak daarmede naar een militair die op zijn kribbe lag gelukkig zónder hom te raken Daarna nam hij arht oreenvolgens een zestiental geweren van den wand en sloeg daarmede links en rechts op de kriblMjii en op den grond zoodat er niet veel heefs meer van overbleef Eindelijk had hij uitgewoed en logde hij zich andermaal op zijne kribbe neddr vjui welk oogenblik men gebruik maakte om hein te boeien en aaar de provoost to brengen Met het oOg op de nifuwe kieswet waarbij bedeelden zijn uitgosloteB van h t recht om te stommen heblieu de gemeente besturen aan onderscheiileno instellingen van weldadigheid ou de kerÊelijke fliaconien hot verzoek gericht voor den 21en Dec de namen op te geven van de meerderjarige mannelijke ingfzeteuen die gedurende 1887 eenigen onderstand ontvingen Dit geeft de Zaatobode nanleidipg totceno opmerking die bewijst hoe weinig haar redactie op do boogt is van de bepalingen der nieuwe kieswet Trouwens tegenwoordig een meer w iar te nemen Verschijnsel Het blad ge eft den goraeente bosluron gelijk dat zij dit verzoeken maar tevens don diaconicn den raad daaraan niet te voldoen want gedwongen knnnen zij niet worden om zulk een opgaaf te verstrekken De redactie van dat blad verwijzen wij naar art 366is der nieuwe kieswet dat luidt de bestuurders van instellingen van weldadigheid die niet voldoen aan de voorschriften vervat in de art IOJm en In art 104m wordt bepaald dat op den dag van de vaststelling van de lijsten de secretaris der gemeente oen afschrift of afdruk daarvan moet zonden aiin het bestuur van elke dor in de gemeente gevestigde instellingen van weldadigheid voorkomende op de lijst bedoeld in art 3 der wet van 28 Juni 1854 Staatsblad no 105 Deze besturen zgn verplicht binnen veertien dagen aan den gemeenteraad opgave te doeii van de namen van alle op de lijsten voorkomende personen welke in het burgerlijk jaar aan de vaststelling der lijsten voorafgaande van hunnentwege onderstand bobben genoten Nu zou de Zamtèode hebben kunnen l oworen dat het zenden van oen opgaaf nu reeds voor dat do lijsten in het bezit der diaeonieén zijn niet gevorderd kan worden maar dit ligt geenszins in hare redeneering Zij wil alle opgaven weigeren omdat een be deelde geen Bpubliok get ekoncle mag worden alsof bedeeld te worden oecfe miadiiad waroT De wehladigheidsinstollingon mogen er niet aan mededoen de bedoelden ongeschikt te vorklaren om buBgerschapsrochten uit to oefenen De bestuurders dier instellingen doen alzoo het bost aan de gemeentebesturen te antwoorden dat zij hoezeer ook gezind om der overheid in alle dingen die goed en fecht zijn ter wille te wezen geen vrijheid hebben do namen hunner bedeelden zonder hunne toestemming au derden bekend te maken waarvan het gevolg zon zijn dat bun het een of ander recht als Nederlandsch burger zou worden ontzegd Deze redenoering gaat te ver en de diaeonien doen hot verstandigst dien raad niet op te volo cn wanileer straks do lijsten in hun bezit zullen zijn Willen zij vooraf een opgaaf aan het gemeente bestuur zenden zij zullen wellicht het werk vergemakkelijken n in iedar geval iets doen Waartoe zij later wel degelijk peêwohgen kunnen worden Hand Het gerucht dat do minister Du Tour voornemens was heen te gaan hoewel weersproken geeft het Weekblad van het recht aanleiding tot eene beschouwing hoofdzakelijk in verbahd met liotgeen gesproken is in do Tweede kamer bjj de behandeling der begrooting voor justitie Daarvan luidt het sloi aldus an s ministors beleid werd nu en dan een woord van goedkearing gewijd De minister van justitie heeft het nieuwe strafwetboek met loffelljken spoed ingevoerd Dit strekt hbm tot eer Hij heeft bij benoemingen naarrechtvaardigheid gestreefd Ook dit zal niemand tegenspreken Maar de ministor hoeft te dikwerf ougenblikken van gi ooto twijfolmoedigheid gehad On ze grootste grief tegi n den minister betreft de wijze waarop hij het recht van gratie hielp toep issén dat door iem tel onrechte ats louter gunst werd besohpnwd Als minister administrateur was hij niet onver jdienstelijk j Als minister wetgever hoeft hij enkole ontwerpen ingediend die acHterwoge hadden kunnen blijven terwijl do noodzakelijke herziening der vetgeving op het notariaat haar beslag niet mocht erlangen Dit is echter niet zijne schuld maar het gevolg van do omstandigheden De Minister vond spoedig op zijnen weg eene grondwetsherziening die alles belooft en alles tegenhield die ons mmckien m de toekomst eene eenvoudiger rechterlijke organisatie zal brengen s Ministors fouten wij gaan voort in de onderstelling dat het bericht in de dagbladen juist is sproten voort uit overdrijving van gemoedelijkheid Er was verhaalt Cornelius Nepos in het leven yan Epaminondas eene wet te Thobe volgens welke degene met den dood gestraft werd die het bewind langer behield dan bij de wet bepaald was De duur van een ministerieel loven is in Neder land niet bij do wet bepaald de straf die trouwensniet meer bestaat vervalt dus van zelf t Niet ieders voldoening over dezen minister is even groot Deze zij liit s ministers voldoening dat weinige ministers van justitie na 1848 zoolang aan het bewind zijn gebleven als hij t maar het rilam regit forimm van Cicero de ministers zal het willen toegeven is ook op politieke levens van toepassing Tijdens de conversie der stedelijke leeningen nnm de gemeentelijke adrainistralie te Brussel buitengewoon personeel in haren dienst voor de classificatie van de schuldbewijzen Dezer dagen nu ontdekte men dat voor een bedrag van 300 ii 350 000 frs aan waarde was verdwenen De verdenking viel op eenen geemployoerde die sedert eenigen tijd uitgaven Red buiten verhouding met zijne bekende inkomsten Dat jongrpensch zekere Baudot een Belg verdient 50 frs pir maand on hem was opgedragen van de Banken de oude stukken in ontvangst te i emen in ruil voor de nieuwe De oude stukken moesten verantwoord afgeschreven en vernietigd worden AUeen de Banque de Pari et des Pays Bat had door eono noodlottige vergissing vergeten stukken t ernietigen dio eene wnaMe van 300 000 fr vertegenwoordigen Baudot ontving die stukken en d oed ze verdwijnep Hü ging de nummers na on vernam dat twee anudoelen waren uitgeloot niet premie een van 100 000 en een van 25 000 fr Het laatst bedrag ontving hij bij de Sodétc generale Daarna meldde hij zich ziek en T rscheen hij niet meer ten Baadhuize Eenige dagen geleden ontdekte de afdoelingsohef dat or onregelmatigheden waren gepleegd Zaterdag namiddag waarschuwde hij don commissaris Tan politie Hot geheelo personeel werd ontboden en een onderzoek ingesteld Weldra vernam mea d t Baudet in den laatsten tijd den valschen naam van Bardemaeker had aangenomen Do politie vond hem in een der hotels Hij bekende aan deu rechter van instructie dat hij met verscheiden dames in betrekking stond wier naam en adres hij opgaf Eene danseres bij do Opera benevens hare moedor werden d irop gearresteerd nadat kostbare kleedingstukken en kleinoodién te haren huizo in beslag waren genomen Voorts zijn bij eene andere dame die ook gearresteerd is mede vele kostbare voor lïorpou in boslag genomen l u en ander vertegenwoordigt eeno waarde van 70 000 fr Deze instructie was reedt e 4 uren in don ochtend nfgeloopen Toen waren al de in deze zaak betrokken personen achter slot en grendel Ook de moedor en de tante van Baudet die to Molenbeek wonen zijn gearresteerd In de kamer an den dief hoeft men eeno ortefeuille jii beslag geiïomen die 75 000 fr bevatte verschiHondè effecten enz gezamenlijk ter waarde van het gestolene ad 300 000 fr Bij de danseres is eon uitvoerige Èörrespondentiow gevonden waaruit blijkt dat Baudet haar diets hedft gemaakt dat hij zeer rijk was Baudet was geabonneerd in de Opera en had tulrijke relatien iuingeknoopt hij bezocht ook druk de speelhuizen De beide maitressen zijn weder in vrijheul gestehl De politie te Birmingham is hoogst waarschijnlijk j de daders op het spoor van den te farijs in de llué j de la Madeleine gepleegden juweelendiefstal Twee J mannen en een vrouw komende van Plymouth had den hun intrek genomen in het hotel Marcket te Bir niingham waar zij drie kamers huurden Zekere ou i rust dio zij aan den dag legden wekte den achter i docht van den hotel houcler en op zijn verzoek door I ocht de politie de vertrekken der reizigers terwijl i de e elders hun middagmaal gebruikten Men vond genaaid in een dnmestournure die tusschenitwee matrassen vcrborsen was eene doos itiet ee e groote hoeveelheden juweelon armbanden oorringen diamanten enz elft De drie vreemde logeergasten die ze ker op de eene of andere wijze eene waarschuwing ont ingen zijn niet weder in het hotel teruggekeerd maar twee d igoiif Liter kwam iemand dio zich James Taylor noemde de doos met de juweelen opeischen Hij werd terstond in hechtenis genomen De kostbaarheden zijn naar Parijs opgezonden waar het spoedig I blijken zjil of zij inderdaad gelijk men vermoedt t üis behooren in do magazijnen Al Ancien Paris op den Boulevardjdo la Madeleine Het vermiste vertegenwoordigt eeno waarde van 300 000 francs Een zeer belangrijk denkbeeld is geopperd door den bekenden Engelschen geleerde Sir Francis tTalton die van meen ing is dat evenals de mensch reeds sedert lang in staat is door doelmatige vorwarmingsmethoden zijn leven iu de onherherg zaamste streken van het Noorden mogelijk te maken het even mogelijk moet zijn de temperatuur in de keer kringtanden op eene voor den Europeaan geschikte laagte te houden binnen diens woning en wel bepaaidelqk in zijne slaapkainer Do jongste verbeteringen var lie ijsniachineï stellen ons in taat ijs zelfs onder de linie goedkoop te vervaardigen En ovenzeer als de vleeschtransportsehepen het versche vleesch in bevroren staat van Vustralie door do keerkriuglanden naar Europa brengen kan ook dé woning zonder ongemak zoo koel men verlangt j eraaakt worden Langs dien weg imx ook de tweede vijand van den Europeiuin in do heeto luehtstreken de bovenmatige vochtigheid gedeeltelijk bestreden kunnen Worden De technische uitvooriug vart eene ventilatie met koude lucht levert geen moeielijkheid op het is enkel eene quajstie van kosten Galfon nu hoeft berekend dat by eene doelmntSge inrich I ting van de slaapkamer oA ton 20 cent ijs voor 14 da en geheel voldoende zou zijn en dat de ton ijs pveMl voor 30 sb te maken is Het zal de moeito waard zijn in litdiè eens ti proef te ilemen met deze negatieve verwarming Buitenlandsch Overzicht Na een korte beraadslaging heeft ok de Fransche Senaat den heer Tirard de door hem gevraagde kredieteik toegestaan De hqer Tirard deelde Vok kier mede dat de regeering dit verzoek als een quaestie van vertrouwen beschouwde en liet daarom een verzoek om inlichtingen over de algemeene staatkunde der regeering onbeantwoord Inmiddels hipld do Kamer zich bezig met de begrooting voor het ïalaü Bourbon De begroolingsCoramissio schrapte de 100 000 francs welke voor verbouwing der vergaderzaal waren uHgetrokken doch uu stond de Kamer deze som weer toe omdat uit de jongste gebeurtenissen weer was gebleken hoe noodig het was het gedeelte waar Ijet publiek toegang heeft geheel e veranderen Do Kamer liet zich spoedig van de noodzakelijkheid dezer uitgaven overtuigen want het binnendringen van den heer Déroulède en de moordaanslag op Ferry lagen nog versch in het geheugen Overigens gaat hot den hoor Déroulède tegenwoordig niet naar wonsch In een vergadering dor Ligue de pairiotes dooj 200 vertegenwoordigers van verschillendo nfdeelingen gehouden Verd besloten Déroulède s ontslag als eere voorzilter aan te nemen en de politiek van het programma der vereeniging te verwijderen Herovering van den Elzas en Letha ringen zal voortaan niet meer in de eerste plaats het doel der Ligue zijn De Fransche kamers lijn voor een maand uiteengegaan Senatoren en afgevaardigilon zullen zeker van deze vacantie gebruik maken ten einde deel te nemen aan den verkiezingsstrijd die den oden lanuari zal beslist jforden Dan toch poëten 82 s natoren wortlSn go 1 kozen en natunrlijk zal dit niet zonder strijd geschieden Een der eerste maatregelen van het ministerieTi rard zal zijn den Parijschen gemeenteraad binnen de perken te houden Vermoedelijk zal de prefect der Seine nog vóu r Nieuwjaar het stadhuis betrekken wat tot dusver steeds dooi den gemeenteraad is tegengehouden omdat deze den prefect niet als burgemeester van Parijserkent Dt Dnitsohe Rijksdag heeft de algemeene beraadslagingen over de nieuwe legerwot ten einde gebracht en het ontwerp naar een commissie vorwezen Do Bondsraad hoeft weer een nieuwe wijziging dor socialistgnwet aangenomen en vraagt verlenging van den duiir dezer wet met ö jaren Tevens zullen nog enkele bepalingen eenigszins verscherpt worden terwijl ook deelneming van duilsche sociaal democraten aan buitenlandsche congressen strafbaar zal worden gesteld Het nieuwe gezwel in dn keel van den Duitscben Kroonprins hoeft geen neiging om grooter te worden en de toestand van den patient blijft overigens uitstekend Mackenzie merkte op dat het nieuwe z eer kleine gezwel een minder kankerachtig karakter draagt dan dat van October ook was het nog nimmer foorgekomen dat de wond van een kankergezwel zoo gewoon met litteekens genas als dit bij don Prins het geval is Zaterdag is Mackenzie naar Algiers vert rokken van waar hij na drie dagen over San Ilemó naar Engifland teragkeert Db Belgi he Kamej heeft met 68 tegen 4 J stemmen het beslnit genomen dot ieder officier die vande militaire academie in het leger treedt de beginselender Vlaamsche taal moet kennen Ten slotte werd het geheele oijtwerp over de bevordering der officieren dat tot menigen heftigen strijd tusschen Walen en Vlamingen aanleiding gaf met dezelfde meerderheid aangenomen R E C L A M E Waarom ztjn de mineraal pastillen van Soden In zoo hooge aanmerking genomen door hat geqeeskundig gezag FOS TESl JJ JBffiT Lijstvan brieven geadresseerd aan opbekenden door tusèchenkomst van het Postkantoor terug to bekomen Wilsboom Haarlemmermeer My A van HeldeA van MOORDRECHT De Bruin en Hamerslag Koudekerke L N Ordegraaf Ossendrecht BRIEFKAARTEN Mevr van Doorn Düpper Driebergen BRIEVEN verzonden geweest naar Duitschland C Westifi Ëlberfeld De directeur van hét Postkantoor SIMONS B urgerlljke Stand GBBÜRKN 17 Dee Dirkje Camclia ouders T Kevet en D C van üam Antonia Pieteruella ooders G Müofen C B Tuioenburg 18 Johar nes Willem ouders J Louwerenbnrg en M RoUoos Marliqa ChriKlin en Johannes ElderI ondirt E d Jong en M G Mulder 19 HlUetje ouders J J Kroer en 6 van leeuwen OVERLEDUN 16 Dec C t tcrs 48 j E J Agten 3 m J Borkus 64 J 17 M Moordrecht GEBOR EN Catharina Juhanna ouders A J Wendnks en M lan Vuuren Adrian ouders J Plak en B Loeve OVERLEDEN H de Bruin w J tan Vliet echlgenooi van M ran de Werf 67 J Haastrecht GEBOREN ornrlii ouders C vaa LeenKen en C de Gtuf QprdehB Johannc onderi J tan Vliet eo A Stpüwfj oJfeiKl EDEV J Ulanken 73 j Qouderak REBORKVi trie oudtra fl de Bruijn m W FyaOVBRLKUE N K ftóelin 62 j J Cf de Bruin 3 m Jt C V rwel lm ONIJtRTROIjWD J do Boden 20 j eo J Ooatroin 0j Zevenhuizen GEBOREN Hielcr oodera H Zevenhuizen en W Vai enhont Wobter ouders T Kijm en H van der Kraan ONDEKTROUIVD J Olie en A Dollaart ADVERTENTIÈN Getrouwd J B C REESINK Institutetw te Geertruidenb g enW MONTEBAN die ook namens wederzijdsche betrekkingen hun hartelijken dank betnigen TOor de bewijzenTan belangstellisg bij hun Hairel k ondervonden k Dmme 20 Dec 87 Heden overleed mijn geliefde Echtgenoot CORNELIB MATflbS iu den ouderdom van 43 jaren mg jialatende vijf kinderen Wed C MATEBS Gouda 17 December 1887 Bïijen Voor de vele bewgteo van deelneming bfl de ziekte en het overlijden van m nen geliefden Echtgenoot ontvangen betnig ik mgnen hartel ken dank Wed L HOOGENDOOBN Gouda 18 Dec 1887j ten Beümhelbe Ondergeteekende betuigt bij deze haren hartelgken dank aan den He r D G taii VREüMiNGEN de geachte Patroon van wglen ngn geliefde Echtgenoot en aan diens Personeel voor de betoonde belangstelling en de stoffelgke hulp ons verleend gedurende de ziekte en het overlgien van mijn onvergetelgken Man de Hemel zegene hen allen daarvoor en bewaren hen voor dergelgke j amp De Wed T HEERKENS Gouda December 1887 Wbkdeis HOMOLOGATIE De Arrondissements Rechtbank te Rotterdam heeft by vonnis van 17 December 1887 ge homologeerd het accoord door HJESDBIK van SAyTEN Pieteraxoon vroeger Koffiehnishonder te Gouda aan zgne schnldjeischers aangeboden en door dezen aangenomen De Curator Mr J FOBTÜUN DR006L1EVER Advocaat te Gouda De Goudsdie MaclünefaMek vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de LEVERING Tftn Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz KËIKËI HËID Wordt gevraagd tegen FEBRUARI eene bekwame KEUKENMEID van goede getuigen voorzien Adres WESTERKADE No 19 Rotterdam