Goudsche Courant, woensdag 21 december 1887

f r f iff rf a ïy gJiffimr SiSifra By den ondergeteekende staat de inteekening open op den nieuwen jaargang van het J887 Vrijdag 23 December JN m42i aiiL4 € GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken van het verhandelde in den Gemeenteraad van GOVD i In dit Versla worden zoowel alle stukken opgenomen die bg den Raad inkomen als de discassiën in de Vergaderingen geroerd Prijs per jaargang DRIE Gulden GODDA December 1887 A BI II KJ AIT Dienstneming voor Oost Indie NEDERLANDERS ontvangen bij het aangaan van eene uiliiaire dienstverbintenis van zes Jaar een bandgeid van drie Honderd Gulden Aanbrengpremie TIEN GULDEN JIIILICIf iII § In werkelükcn dienst of met groot verlof kunnei voor den tijd van twee jaar gedetaclieerd worden naar Oost Indiê premie twee Honderd Gulden Aanbrengpremie TIEN GULDEN bijaldien de liliclen met groot verlof afwezig was van zijn korps Het Departemerrt van Koloniën en alle Burgemeesters geven gratis nadere inlichtingen tiw nderlijke Nonunere VIJF CBNTBN De InMading vaa advertentiSa kan gescbieden tot óón uur des namiddags van den dag der Tütgave STEEIVKOLEN Van af heden WOENSDAG gedurendp December in lossing twee ladingen EXTRA Grove Ruhr Eachelkolen welke tgdens de lossing worden geleverd tot m CENT PEE MUD kontant z k vrg te hois bij 2 of meer mad gelgk verder puike Haard Machine m eo Smeekolcn I A LAMBERT Turfsingel Bestellingen worden aangenomen bg a van leest Boelekade E 81 J D STAM Meubelmaker Westhaven Wed MOLEVELD Geuzenstraat L 40 C VLAK Doelesteeg L 214 A OVERKAMP Keizerstraat K 205 WERKSTER GEVRAAGD Courant Adres aan het Bureau dezer Sociëteit Ons Genoegen Commissarissen der Sociëteit Ons Genokgemi brengen ter kennisse van HH Leden ingevolgeAtt 30 van het Reglement dat bg gelegenheidvan de 4de Abonnements Tooneel voorstellingop DONDERDAG den 22 DECEMBER 1887 de SOCIËTEIT van des avonds ZESVVS at zal GESf OTEN zijn Namens het Bestuur J C IJ8SELSTIJN Secretarü Gouda 20 December 1887 Mevrouw PRINS Crabethstraat vr igt tegen FEBRUARI eene nette Dienstbode goed kunnende koken en tevens genegen huiswerk te verrichten PRIJS der BLIKGROENTEN Alle soorten in heele halve n kwartblikken te verkrijgen DOPERWTEN SNIJBOONEN PRINSEbSEBOONEN GROOTE BOONEN POSTELEIN ANDIJVIE WORTELEN SLEEP en STOOPASPERGIE per heel blik 50 Cent half blik 30 Cent en kwart blik 20 Cent Verder alle soorten tegen concnreerende prgzen Nieowe Kastanjes i6 en 12 Cent fer pond SARDINES teU opdraaiende 327 = P Wikje Ontvangen MANDARIJNEN CINAASAPPELEN en CITROENEN KAS JfrCIVEN en verder alle soorten PenlvrucUién van prima kwaliteit J GKKRITSËN KORTE GROENENDAAL Geen grijs Haar meer flih De nieuwe LONDON is ït jfc de beste van alle bestaande par j§lr l B fnmerien om het grgze haar binnen m enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prijs 85 cent per flacon eu 1 30 per dubbele flacon Alleen verkrggb iar te Gouda bg J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Snelpersdrnk van A BRINKMAN te Gouda TENTOONSTELLING van KUNSTWERKEN aangekocht door de Vereeniging tot hevordering van Beeldende Kunsten Dagelgks te bezichtigen van 10 tot 4 uur in de lokalen der Maatschappjj ARTI bt AMICrriAE op het Rokin te AmtUrdam Aandeelbooders hebben vrijen toegaqg Slaitiog Donderdag 29 Dtc 87 STEEN kOLEN Voortdurend in loasing de lading Qro7e Rulir Eachelkoleii waaruit wg tot 17 et per H L mud contant zonder korting afleveren vrg san huis bezorgd mits bg 2 of meer H L g Igk genomen JAIM PRINCE dl Cie KANTOOR Turfmarkt H 101 Gouda 20 December 1887 Goedkoope Dansen A tr OS Az Eleiveg E 73 en 73 Per doos 40 Cent Geen beter middel voor verkoodbeid als de beroemde DROP nit de Blikken Trommel van A VAN TUIJL Paleisstraat Amsterdam Dit merk is alleen verkrggbaar bg Jf J van der Sanden Banketbakker Markt Gouda Per doos 40 Cent Mejuffrouw A J nu AS beveelt zich beleefd aan tot het maken van COSTUMES Aan t zelfde adres kunnen een paar LEERMËISJES geplaatst worden zich te vervoegen LAGE GOUWE C 13 9 üaamlooze Vennootschap van Verzekering 02 het Leven gevestigd te AMSTERDAM Het BESTUUR maakt door deze bekend dat als A gent voor Gouda is opgetreden de fleer H ENNO van GELDER te Gouda Sociëteit Ons Genoegen 4 Abonnement Voorilelling DONDERDAG 22 DECEMBER 1887 Rotterdamsche Tooneelisten LE GRAS HASPELS GALEOÏO Tooneelspel in 3 bedr en epn voorspel naar het Spaansch van JOSÉ ECHEGARAY door D S gevolgd door Blgspel in 1 bedrgf naar L THIBOUST Aanvang 7 uur iflF Gewone bepalingen en prgzen D mtgave dexerCoarantgeschudt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Inde Stad gewhiedt de nitjave in den avond van DINSDAG DONDBEDAÖ en ZATERDAG De prgs per drie maanden ii 1 25 Inmco per poat 1 50 BINNENLAND GOUDA 22 December 1887 De ititshig der verkiezing voor een Lid van denOomeeateraod op 20 dezer wu ala volgt Uitgsbracbt 407 stemmon Van onwaarde 3 geldige 404 atemmon Volatrekte meerderheid 203 stemmen Daarran vereenigilen op zich de boeren A van Veen 292 atemmei J F W S Middelbeek 51 i C Zeldenrijk 41 Zoodat gekozen ia de heer A van Veen fieeit guiereH per htUtli aan ome ahcmné t h uae deit ttad medegedeeld Kaar men ons van goede zjjde hiedodeelde zal termoeddijk bij de aanslaande voorloopii e vaatstelling der kiezenlijsteu liet getal kiezers in deze gemeente bedragen Voor lie Tweede Kamer 1162 II Provinciale Staten 1161 n den Gemeenteraad 1159 Bij de laatste vaststel in be troeg dat getal respectivclg lc 588 584 rn 930 In de zitting der Hotterdamsche Arr Bechtbank van Dinsdag werden o ii no volgende personen veroordeeld 6 N Jzn oud 62 jaar verwer zouder vaste woonplaats bekl van diefstal van een ketting te Gouda gepleegd tot 3 maanden gev B V D oud 44 jaar kleermaker te iouda bekl van verduistering van oen broek welke hem ter reparatie was toevortroawd tot 14 dagen gev Vervolgens stonden terecht J B Azn oud 16 jaar landbouwer te Zevenhuizen bekl van den veldwachter Doeloman aldaar voor ilief uitgoscholdeii te hebben De eiscli was f S boete subsidiair twee dassen hochtcuis Mr C J A Bichon van IJsselmonde verdediger van beklaagde laakte het in den veldwachter dat liq een dergelyko nietige zaak vervolgd bad daar de tyd voor de rechtbank te kort zou zjjn als allo dergelyke zaken vervolgd werden Pleiter betwistte dat by bekl het opzet bestiun had om te bojeedigen en concludeerde mitsdien tot vrijspraak uitspraak Dinsdag e k Dr de Visser uit Almelo heeft hot beroep naar do Ned Herv Oeraooiito te Rotterdam aangenomen Zondagavond deed zich te Rotterdam hot ongewoon verschijnsel in den schouwburg aan de Aert van Nesstraat voor dat het sneeuwde niet op het tooneel maar in het partorre juist toen men oon aanvang met Robert en Bertram wilde gaan maken De parapluien worden door sommigen opgezet in het parterre on parket tot groote hilariteit van het ovenge publiek Het bleek dat de luchtkokcrs in het plafond waren vergeten te sluiten en men daardoor behageld werd in den schouwburg Do tteputatonvorgadoring der antirev party had te Utrecht plaats Zij werd geopend door Dr A Kuyper die wylon baron Van Wassenaer van Catv ck herdacht in hartelijke woorden Do vnlgende motie van Jhr llr M A De Sarornin Lohman werd met bijna algemeene stemmen aangenomen De deputatenvorgadering der anti revolutionaire psrtq gehoord do mededeelinfen van het centraalcomité dat onderhandelingen hangende zqn om politieke samenwerking met andere partjen te overwegen spreekt als haar gevoelen uit dat de antirevolutionaire partij krachtens haar beginsel en baar I verleden geroepen is haar karakter als zelfstandige staatapartq te bewatan dat zg echter overmits zij tot de minderheden behoort in het beUng des lands ook gereohligd en verplicht is tot de samenwerking met andere partijen voor zoover deze zonder ineensmolting op een wel omschreven programma door eerlijke ondtfkandelingen is te vcrkrggen en noodigt diensvolgew het centraal comité nit de te voeren ondcrhanddwen mot andere parten daarheen t leiden aWook by eveatueele samenwerking door elke party eec eigen programma worde vastgesteld waarbij echter die artikelen waarin men overeeristemi zooveelmogelijkeenaluidend worden geformuleerd dat allhans in enkelvoudige districten bg eerste stemming onze partij overal eigen candidatep stelle van wie bet zeker is dat zij instemmen met ons program van actie on dat bg herstemming de candidaat van die partij door ons worde gesteund wier programma het meest met het onze overeenkomt Tot leden van het centraal comité worden verkozende heeren M Noordtzij G H Thomassen a Thuesaink van der Hoop en H Waller Op den Ned Rynspoorweg zgn de tweedaagsche rotourbiljetten afgegeven op Zaterdag 24 en Zondag 25 December a s voor de terugreis geldig tot en met Dinsdag 27 December d a Bekend is de bewering dat bg aanbestedingen niet zelden knoeierijen plaats hebben in voorafgaande afspraken tussohen de gezamenlijke gegadigden bestaande Dezer dagen nu kwam bij de behandeling van een strafgeding voor de Rechtbank te ssen duidelijk de knoeierij aan het licht waanian zich do slagers aldaar schuldig maken by aanbestedingen v n vleesch oor het Ryk Verscheidene getuigeu verklaarden dat zij slagers oen combinatie baddon gevormd om wannoor er van wege het Rijk een aanbesteding plaats had niet in te schrijven dan in overleg met elkander één schrgft dan in de anderen lager of in het geheel niet Wat dan op het einde van het jaar blgkt boven den marktprijs door den nannemer te zijn ontvangen wordt tusscbon allen verdeeld Het bedrag aan één hunner toekomende werd opgegeven als ƒ 85 a 160 s jaar te beloopen Dit incident kwam voor in het proces an J van der h vleeschhouwor iieschuldigd van het vervalschen eener quitantie De quitantie nl betreffende oen oorsten termijn van achterstalbgo aan liet Israelietisch kerkbestuur verschubligde belasting had hy veranderd in een volleilige voldaan teekening De eisch van het O M was twee jaren gevangenisstraf Togen donzelfdon klaagde word tvvee jaren geleden eene vervolging ingesteld wegens het verduisteren van oen bankbiljet van ƒ 200 uit een aangoteekenden brief die hem bij vergissing aan bet postkantoor werd ter hand gesteld Hg word toen na door ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeU ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden betekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentieo gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt de rechtbank Leeuwarden 1 te zijn veroordeeld door het hof te ig gebrek aan bewijs vrijgesproken Staten Oeneraal Twieds Kamer Zitttngeo van 20 en 21 December By het algemeen debat over Hoofdstuk Waterstaat werd zeer uitvoerig gesproken over de voorkeur van het gebruik van bazalt of baksteen bij den houw van sluizen De Minister van Waterstaat betoogde dat het gebruik van baksteen was voorgeschreven in het belaa van de Nederlandsche industrie en van de schatkist Betwist werd dat de oiaatregel in het belang der schatkist was Zoolang mededinging wcs uitgesloten kon dat belang niet bewezen worden Ook werd aangedrongen op het gnnnen van leveringen aan binnenlandscbe industrieelen wanneer hg evengoed werk het financieele verschil slechts gering was Door de Regeering werd de toezegging gedaan de gegeven wenken te overwegen doch op de bezwaren gewezen welke er aan verbonden waren Het algemeen debat werd gesloten Bij de onderdeelen verklaarde de Minister dat eene verbetering van het Hellegat in overwoging is dat Staatssteun voor verbetering van kleine rivieren eerst kan geschieden wanneer waterschappen zich met het onderhoud hebben belast Voorts verklaarde hij dat het Merwedekanaal zoo spoedig mogelijk zal voltooid worden dat in den laatsten tijd met kracht wordt gewerkt on dat de vertraging voor een goed deel te wijten is aan de aanneming van het tracé Rutgers Eene vermeerdering van kosten is een gevolg van de grooter eischen gedurende de uitvoering gestold Bij den post voor verbonwing van het Dep van Marine opperde de heer Van Alphen bezwaren en welde hij een halve ton gouds daarvoor op de begrooting gebracht liever aanwenden voor onze Marine ter zee waarover wy ons nog meer schamen meetec dan voor lokalen lu het gebouw Het artikel in stemming gebracht werd verworpen met 34 tegen 30 stemmon Het debat is gisteren voortgezet over de onderdeelen van Hoofdstuk IX Waterstaat Handel en Nijverheid Door verschillende sprekers werd aangedrongen op een betere dienstregeling der spoorwegen vooral op de Noonlerlijnen en op het kenneirvan den Rand van Toezicht op de spoorwegen bg de lUenstregelingen Mode word geweien op de wenschelijkheid van een scherp toezicht op tramwegen stations personeel en verbandkifiteu en op het stoombootveer Knkhuizeu Stavoren waan tegen het contract bg tijdelijke vervanging booten gebruikt worden van onvoldoende capaciteit en zeowaardigheid Do Minister van W H eu N deed de toezegging dat zoo mogelijk by de nieuwe dienstregeling aan de uitgesproken wenschen zou worden tegemoet gekomen en het adres van den Raad v Toezicht zal worden ingewonnen £ en scherp toezicht op tramwegen stotionsperaoneol en verbandmiddelen zal worden gehouden en bij oen nieaw contract voor het veer Ënkhuizen Stavoren gevorderd worden dat de reser vebooten van dezelfde capaciteit z n Een door de Rogeering bij wijziging voorgesteld artikel om gedurende 8 jaren een post van flion op de begrooting te brengen tot afkoop van een