Goudsche Courant, zondag 25 december 1887

J887 Zondag 25 December Bg den ondetgeteekende staat de inteekening open op den nieuwen jaargang van hei van het verhandelde in den Gemeenteraad van GOUDA In dit Verslag worden zoo L alle stukken opgenomen die bg den Raad inkomen als de discnssiën in de Vergaderingen voerd Prijs per jaargang DRIE Gulden GOUDA December 1887 A BRIJSTKJ AJSr N 3643 GOUDSCHE COURANT JVienwS en Advertentieblad voor Gouda en Ortistreken STADS MESSCIOOL Inschrijving van Leerlingen op ZATERDAG 24 DKOEMBËB 1887 des middags van 1 3 ure in het gebouw AiTt Lioi De Leerlingen moeten deu leeftgd van acht jaren bereikt hebben en bg de inschrgring hon geboortebewgs overleggen Ouders of Voogden worden indachtig gomaakt dat na de insobrgving geen Leerlingen worden toegelaten voor de volgende inschrgving die zal plaats hebben in de maand DECEMBER 1888 Namens de Commissie van Toezicht over de Stads Maziekschool 4 Secretaria f HARTING Kistjes SlGAR i i Prachtige Verpakking uitmuntende kwaliteit van 25 50 en 100 stuks zeer geschikt voor EËRSTGE8CHENK Verkrggbaar bg Wed C V UIJE in the provision trade residing in Manchetier at present in Holland wants to represent a house exporting Gouda Cheese Personal interview preferred Apply with prepaid letters to S B g NIJGH VAN DITMAR S General AdvertisingOffices Rotterdam Goedkoope Dassen A 7 OS Az Kleiweg E 73 en 73 stëëMöleC Voortdurend in lossing de lading Grove Ruhr Kachelkolen waaruit wg tot S7 et per H L mud contant zonder korting afleveren vrg aan huis bezorgd mits bg 2 of meer H L gelgk ge nomen JAN PRÏi CE Cle KANTOOR Turfmarkt H 101 Gouda 22 December 1887 vraagt tegen JANUARI of later Gemeubileerde of Ongem KAMERS op vrolgken stand Brieven met opgave van prgs onder No 1590 aan het Bureau van dit Blad ÈiZINDEESMTDAT Geen pomade of olie aanwenden die kleven immers het stoi aan uw hoofdhaar vast dus wordt het haar dof de jiomade of olie wordt roos daarna korst op uw hoofdhuid en VERSTOPT bjjgevolft de poriën alzoo wordt het haar belemmerd om te groeien een kind begrgpt dat Geen haarkleur of groeimiddel aanwenden dat er uitziet als gewoon water of wit of geel bezinksel DAAR IS VEEL VERGIF IN daarmede vergiftigd gg O langzaam maar zeker de nienwe LONDON vooral is zwaar vergif Heeft ü eene haarziekte RAA DPLEEO THEOPHILE Haarknndige Frederikspleiu 32 Ameterdam ZUIVERE BORDEAU WUNEN vanaf 60 cent per flesch UITMUNTENDE KWALITEIT Ü4 ü £ il 4 v maf ƒ 0 90 per flesch Verkrggbaar bg Wed C V OWE KLEIWEG tTord ex3 s3s ïöld 2 ets SIGAAR J van Sonsbeek TE HUUR eene nette Gemeubileerde VOORKAMER met ruime ALKOOF met of zonder KOST en BEDIENING Te bevragen Gouwe C 191 Attentie Waarsclmwing TE KOOP eene vordering groot 3 20 op A A mmmm Tandarts te Leiden wegens advertentie kosten door hem ondanks meermalen gedane vriendelgke aanmaning onbetaald gelaten R F STALENHOEF Uitgever v h Weekblad voor Montfoort In de Abshaubbin s of Aiiti Khumatiscbc Watten is het redmiddel voor rhnmatische Igdere geronden Een ieder beproeve deze bereide watten met lichte of ernstige pijnen welke I door koude zgn ontstaan en men zal zeer spoedig de heilzame uitweiking ondervinden Elk pakje met gebruiksaanwijzing kost slechts 30 et waarmede men zich kan overtuigen en zich tevens van eene of andere lastige pjjn ontdoen Hoofddepót te Delft bg A BttEETVELT Az en verder verkrggbaar bg T A 6 van Detb Ne de Wed Uosinaii louda W Ï J donUijl Schoouh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle S V d Kraats Blaiswyk C B V erheul Oude ator A Bos Berkel van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen Uebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastiecht Gebi Kauling Woerijlen i v d Gour Waddinxvoen j Een ware schat I voor de ongelukkige slachtoffers cler Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaring Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 Galden Ieder die aan de verschrikkeIgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizenden van een zekeren dood Te verkrjjgen bg het Ver lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag Jook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Mejuffrouw A J van AS beveelt zich beleefd aan tot het maken van COSIUMES Aan t zelfde adres bnnnen een paar LEERMEISJES geplaatst worden zich te vervoeg n LAGE GOUWE C 13 Diegene die met eene nette behandeling konnis maken wil Adverteere in het Montfoortiche CourarUje A A REGENSBURG Tandarts KERSTFEEST W Schalekamp Jr BANKETBAKKER Oosthaven B 17 Gouda heeft vanaf heden voorhanden Verschillende CHOCOLADE Banket Mase iin Uolcrietter en CONFITUUR KRANSEN Ter gelegenheid van t KERSTFEEST bg vooruitbestelling verkrggbaar Ctii istniascaeks Plumcaeks en IVlincepaise Haringsalade Husarensalade EBEEFTEIT EIT ZALMSALADE SALADE ITALIENNEjSALADE laRUSSE SAUOIJSEN BROODJES GARNALE Z VE SERIK en VLEE8CH PASTEITJES Kippenpasteien en TIMBALS Versche PATÉS Ls Henby Alalsche SI MUO K El a 45 et per blik van ruim 1 K G De ondergeteekende bericht bg deze d it bg hem voortdurend verkrggbaar zgn alle dagen VERSCHE Weener en P ryzer Broocyes a 2 Cent per stuk Verkrggbaar gedurende het Kerstfeest Weilinachts Stolle h 40 Cent Tevens gedurende de Kersdagen i oed gevulde jKEESTTEMPEK Bestellingen voor Kersttempen worden aangenomen tot Zaterdagmiddag 1 unr en de aflevering geschiedt Zaterdagavond en Maandagmorgen Tevens alle mogelgke soorten KLEIN BROOD Onder minzame aanbeveling UEd Dw Dr H VAN SCH IK firma F X van den BERGH Markt naast Arti Legi Een Kachelaanleg gfer is voldoende om een Kachel of Fournuis aan te maken Per pak 30 stuks 12 Centen Wed C VAN OIJE Snelpersdrak van A BRINKMAN te Gouda l Kïj de e Courant behoort een Byvoeicsel BINNENLAND JüUPA 24 Doceinber 18S7 VKRGADKRWG VA f DRX illMEEJ TKKAAD Dinsd ilen 27 December 1887 de niiuiddags teil 1 ure A n do orde l u ontwerp uronleniii tor voldoening aan Art 178 der fJeinoentenret Het su plutoir Kohier ilor I Luitselijke directe bolattiiiK op ilu jokoinston ilienst 1887 let roorütol tot tvijzigiii van rt 3 der Vooriraiiril ii Iwtreffendn le levering van gas door de Steilulijke tasfubriok Ken voorst betreffende do lij lelijke vervaogiug lier Sti l Vroedvrouw in ile 4 ivijk De benoeming van two j Stnils Ciencesheeren Idem van eenen Stads Vroodmoester Mem inn eenen Heelmeester iler Uostliiiisen Idem vim eenen 3 üjiderivijiier aan de 2 Burgerschool voor jongens Du rouraieninï in racatnren in de Besturen der t tedelyke Instelliugen vau Weldadigheid en in andere Collegién en lominissicn voor vomchillende inrirhtingon der Gemeente 11 M iieeft benoemd bij het wapen der Inf tot kapt den In Init C Bakker van het 4e i g De opvoering van het lfeiknacht Or Uoriuia waarover in een vorig nr vnn ons blad een en nder irenl gcmelil is thans zooa ui t achterstanmlo advertentie blqkt bepaald op Zondag ii laniiari 11 Do jonïe dames knms Vogido Jeanne Knmsteeg pres Meta Schim van der Loeff secr ilie onlangs eene loterij organiseerde voor een liefdadig doel heeft zooveel suecea gehad op hnar werk dat tij zich mocht verblydeu in den verkoop van al hare loten tenrgf vele keurige prgzen hiuir werden tnegeisonden Zij is voornemens die prijzen ten toon to tellen en verzoekt ons te willen melden ilut deze expositie zal te zien zgn WoAisdag 28 Decemlicr a st van half 2 tot half 5 ten huize vnn den heer H P Schiin van der Loeff op de Westhaven Ill Ie IMfUche Couraul leest men Een onzer meile ingozetonen maakto in den nfgeloopen zomer het was ilen 9en Juli een uitstapje naar Arnhem Do reis werd por Rbijnspoor van sGravenha e via iouda ïodaan Aan laatotgemeld station moest de reiziger uitstappen én in afwnehting van aunslniting oeiiige oogeublikken toeven Het toeval wilde dat hij daar ceiie vonilsl dued die hij aanvankelijk meende nn weinig b teekouis te fijn Jjiter evenwel bleek liet ifevonileno wel van waarde te zijn en van belangrijke waarde ook Het voorwerp bleek namelijk te liestaaii in een echt gouden damcs hahkotling wiuiniaii een medaillon In de mpeiiiiig dat zij die het voorwerp verloren had daaraan door middol der dagliladeii wel bekendheid zonde geven wachtte hij zijn tijil geduldig af Sedert zgn er niim ï ijf maanden verloopen en hoeft hij daaromtrent nog iiioLs vernomen Aange ieiv de vinder er bijzonder op gesteld is het verlorene aan den rechtmatige eigenares ter hand te ütollen zoo lieoft hij daartoe onze bemiddeling ingeroepeti waaraan wg gaarne gehoor geven Degene die vermeent aanspraak te kunnen maken öp het gevoadone kan zich aan ons Bureau aanmelden Ter bevordering van het goede doel worden de elders verschgnende dagbladen beleefd iiitgenoodigd tot oprinme van bovenstaand bo richi Sedert undorlialf jaar bestaat te Cjöttingen eene inrichting waaromtrent de heer J De y Koning eiviol ingenieiir te Nijmegen ons eenige inodedeelingen ilood waarvoor wij met gepoegen een plaatsje inruimen Aliladr wordt namelijk in een der volkssnholen aan de leerlingen gelegenheid gegeven zich geregeld te baden In een kelderniimte van 2 3 bij 5 meter zijn aan een langen muur dritf stortb id kranen aauïebracht onder elke waarvan een zinken kuip Elke zeven minuten worden onder een les waarbij dit weinig hin lert lezen schrijven enz negen kinderen naar de Ifadkamor gezomlen Zij blijven da ir S j miniuit t wgl de negen voorgaandeu zich nanklueden lioo kau men rekenen dnt per unr 50 tot GO jongens van lOa 12 jaren 36 meisjes en kleine kinderun kunnen liailen Elk kind baailt Mm in de li dagen Handdoeken brengt ii der zalf mede terwijl liadschorten en mutsen aan do grootere meisjes worden verstrikt Het baden is niet verplichtend gesteld Aanvankelijk werd er iliin ook weinig gebruik vaj gemaak thans echter algemeen Kn even algemeen wordt de invloed op de kinderen geroemil frisch en opgewekt komen zij in ile les terug ile zin voor reinheid wordt verhoogd j fajct onder tx zicht ttan en uitkleodeu it Iwvorderlgk aan de zorg door de onders aan de kleeding lies l De kosten luin de inrichting verbondoB zijn nietzeer aanzienlijk Voor coovor de kelderruimte ïietreft werd daaraan ƒ 480 livstetti terwijl die voer doreservoiim ƒ tK voor de barikaijn ƒ 102 voor debuisleidingen en luidkranen 180 en voorde kuipen ƒ 30 tiedroegen lleeds is hot voorWeld ikrar Göttingen gegeven in nieuw gebouwde scholen te Mainz en te Frankfort a d Main te Saehsenhnnsen gevolgd rin laatitgonoomdo waar in dezel de ruimte als te Göttingen zelfs vijf luul kranen werden aangebracht heeft de gfheele inrichting met inbegrip van emenivloeren afwatering bouten latwerk f p den ond kachels buizen reservoirs hankeh en kapstokken in de klei dknmer niet meer grkost dan 1200 Wie betwijfelt dat zulke hirichtiuïen bg meur algemeene loepossinü gréoten invloed kunniili hebben op de lichaamsreinheid van het opsroeiende aslaclit en dus ook op de volksgeziiidheid Soc jyetlfHai Eon Ier merkwaardigste eedsformiilierep maar waarvai het bestaan historisch bewezen wordt is dat hetwelk t it voor vijftig jaren de rechters op het eiland Man moesten afleggen Het luidde Bij dit boek ivedioek en zijn lieilii en inhoud on bij de wonderwerkeu welke iod gewronht hoeft in zes dagen en zeven nichten zweer ik en beloof ik dat ik zonder te lotti ii op gunst of vrie dschap liefde of voordeel bloedverwanten of luinverwaiiten nijd of boosheid do wetten van dit eiland en het recht zid handhaven tussohen de nllerdoorlnchtigsto geliiedster en hare onderdanen op dit eiland en tusschen dezen zelven en dat ik in mijn oordeel steeds het midden houden zal zoo waarachtig als de ruifgegniat van den hariiiï in hef midden van den visch ligt Arnk Cf Staten Generaal Eekstf k mek Omtrent de bij dezr Kamer aanhangige ontwerpen is ie de afdeelingen o a het volgende verhandelil Aangedrongen werd op rentegevende belegging der geconsigneerde gelden Eone herziening der licpnliniroii betreffende de pensioenen werd als spoedoischeud gevraagd Eonig ledon verklaiirden de voorstellen der Rogecring omtrent eene betere roneling der helling van invoerrechten naar de wmrde met belangstelling te gemoet te zien te meer daar de instelling der Commissie met een omlerznek daarnaar belast reeds van 1885 daïteekont Aansluiting van het militair aan h t middelbaar onderwijs zoude merkten sommige leden op niet zonder bezwaren zijn waar vrij algemeen ook van wege de Eegeering wordt erkend dat wijziging der regelirtg van het middelbaar onderwijs noodzakelijk is Verschillende leden meenden bij vernieuwing deu wenscli te moeten uiten dat raet den verkoop der domeinen niet dan met de grootste omzichtigheid zoiifle worden voortgegaan Verkoop van doininale bosschen achtten sommige leden bedenkelijk In eene afdeeling werd lieweerd dat mede ten gevolge van ontijdigen verkoop van de vestinmtroaden te Coevorden eene goede verbinding der kanalen van Ovcrijsel en Drento met lat va Coevorden lte Piocmlie was belemmerd In de gisteren gehouden zitting werden o m de navolgende wetsontwerpen aangenomen tot bekmchtiging van ptovinci de belastingen tot wijziging der liegrooting van het fonds voortspruitende uit do koopprijzen van domeinen voor 1886 waarbij de heer Vau Nanmen van Eemnes aanbeval niet te spoedig heidegronden te verkoopen daar deze wellicht dienst kunnen doen voor p tir richten Inndbouw proefstations en tot bekr ichtiging eener overI eenkomst mot de gemeente s üravenhage tot aankoop van Rqksgrond Woensdag a s l j ure zijn nog verschillende wetsontwerpen aan de orde gesteld De Indischeen Staatsbegroting evenwel niet TwEBDE Kaher Zitting van 22 on 23 Dec Bg het algemeen debat over de Spoorwegbogrooting drougen de heeren Borgesius Gleichihau eiJVan der Feltz via op verbinding van de spoorweg4HMr n te ündbioek met het sWition aldaar tonveldo heer Van der Goes v Dinland wees op de geringe opbrengst der Stantsspoorwegen een gevolgvan den weelderigen bouw en het gemis vfln commercieel karakter De Ministel van Waterstaat enz deetl de toe ging da wanneer Iwm lijd werd gelaten hg de spoorwegen meer aan de oischen van handel en industriezou doen beantwoorden Omtrent het Centraal Station te Amsterdam verklaarde de Minister d t in het lielang van het üblijktijdig werken aan penanten en overkapping c n directie en wel van ingenieurs der Stantsspoorwegen geweiischt is Bij amendt werd slechts f 20 000 toegestain voor den bouw van een voetbrug te Geldermalsen in plaats vnn ƒ 35 000 Op een daartoe gedane vraag van den heer De Ruiter Zijlker antwoordde de Mintstor dal wanneer de Kamer er geld voor geeft het st itionüelf zijl met de buitenbaven zid verbonden worden Een aniendr van de cómm van rapp tot vtrmindering met ƒ 100 000 aangevraagd voor uitbrjeiding van de spoorwegwerkplaatsen te Tilburg werd aangenomen met 42 teifen 26 steinmen De ijohcelo spoorwosbegrooting werd aangenomen mot 64 tegen 3 stemmen Daarna werd de ber iad3laging horvat ov r de Waterstaiitsbegrootinu Daarbij werd een amend van don heer Van In de nvondzitting van Donderdag is bij het voortgezet debat over hoofdstuk Waterstaat na zeer uitvoerig debat over het amendement van 8 leden om f 30 000 uit te trekken voor oprichting van 3 proefstations dat amendement met 52 legen 11 stemmen anngenoinon gewijzigd in dion zin dat het een memoriepost is geworden voor oprichting van landbouwproefstations Deze wyzigiuii was het gevolg van de vi rklaring der Ministors van Waterstaat en van Binnenlnndsche Zaken dat zij de aanueining van het amendement moesten ontraden omdat de zaak onvoldoende was voorbereid en de Bogeering te zeer gebonden erd Zij beschouwde hot gowgzigde voorstel als eene motie die hnar verplicht binnen zoo kort ihogelijkeu tgd nis een behoorlijk onderzoek toelaat een afzon