Goudsche Courant, zondag 25 december 1887

RLEEDING MAGAZIJN Dp STAD PARIJS Aan de besturen der kiesvereenigingen leden der Liberale Unie en hare afgevaardigden heeft het bestuur der IJberale Unie het volgende manifest CIVIELE en MILITAIRE voor OOSTen W INDIE markt A 62 A 62 GOUDA De herziening der Grondwet is eindelgk tot stand gekomen Een werk dat moge het niet aller wenfohen bevredigen heilzame vruchten dragen kan Eerlang zal het Nederlandsohe Volk geroepen worden tot hot samenstellen eener nieuwe Vertegenwoordiging I Op dit voor de ontwikkeling onzer Staatsinstellingen geivichtig oogeublik rijst de vraag wat is voor de naaste toekomst de eisch eener liberulo staatkunde die haar verloden getrouw leiding wil blijven geven op den weg van den vooruitgang Ook wg hebben ons afgevraagd waarop behoort bij de aanstaande verkiezingen het streven dor liberale partij gericht te zgn wat is naast de vaststelling van wetten onmiddellijk uit de gewijzigde Grondwet voortvloeiende bereikbaar in de eerste vior jaren Het zij ons vergund u de slotsom onzer overwegingen daaromirent mede te deelen De enquête betreffende deu kinderarbeid on don toi stand van fabrieken en werkplaatsen hoeft op menigte wonde plek onzer samenleving scherp het licht doen vallen en ons gelijk velen gesterkt in de overtuiging dat verder insrgpen van den wetgever op dit gebied een onafwijsbare rechtseisoh is Zal echter liet gevaar vermeden worden van niet genoeg doordachte navolging van wat elders geschiedt zal onzo wetgeving in overeenstemming zijn met onze toestanden en onzen laudaird dan moet onze konnis dor feiten uitgebreid dan moeten meer gegevens verzameld worden De enquête door de Grondwetsherziening afgebroken wor le dus voortgezet In afwachting van haar nadere uitkomsten en van hetgeen een voordurend Staatstoezicht als thans wordt voorbereid Verder aan hrt licht zal brengcp behoort door den wetgever reeds dadelijk in het algemeen belang het verbod van kinderarbeid uitgebreid de arbeid van vrouwen en jongelieden beperkt te worden aan lederen arbeider een wekelijksche rustdag te worden gewaarborgd verzekering van den werkman tegen ongfliukken ingevoerd en aan vowzieuingon bij ziekte ouderdom en overlijden krachtig de hand geslagen te worden met regeling van het vakonderwijs bepaaldelijk van bet ambaèbta fabriek en landbouwouderwg een aanvang te worden gemaakf Zal het verbod van kinderarbeid volkomen doel treffen zoo moot het samengaan met leerplicht Daarvoor de baan te efftnen en tot invoering daarvan te geraken zij het ernstig streven der liberale pirtg De mgrgpende wijiiging van het achtste Hoofdstuk der Grondwet stelt den wetgever in staat maar legt hem tevens de verplichting o afdoende verbetering te brengen in de inrichting onzer levende strijdkrachten Zoowel de rechtvaardigheid als het belang eener verhooging onzer weerbaarheid zonder bovenmatigen druk voor de belastingschuldigen vorderen gebiedend dat daarbij toepassing erlangs hot beginsel van peraoonlgken dienstplicht Hervorming van het samenstel onzer belastingen was sinds lang de wensct der liberalen in denlande èn ter bevestiging van het evenwicht tus sohen de Staatsinkomsten en uitgaven èn ter verkrijging van een betere venleoling van lasten waarbg op den voorgrond staat opheffing van het privilege tot dusverre voor de inkomsten nit roerend vermogen genoten Thans mag daarmede niet langer gedraald Do eersto stap zij invoering eener inkomsteöbolasting Zal deze beantwoorden aan de bedoeling dat met de draagkracht rekening worde gehouden zoo be hoort zg progressief te zijn Versterking dor middalen langs dien weg tot stand gebracht gepaard aan een zuinig beheer zal het mogelijk maken over to gaan tot afschaffing van accijnzen op eerste levensbehoeften en tot vermindering van heffingen welke te eenzijdig den druk leggen op handel landbouw on bedrijf Hervorming van ons belastingstelsel opent tevens do mogelijkheid te voldoen aan de dringende behoefte om beter verband te brengen tnsschen Kgks Provincialeon GeineentebaUslingen Eindelijk behoort althans voordat de Tweede Kamor voor de eerste maal wordt vernieuwd de gebrekkige voorioopigo regeling van hot kiesrecht in de Additioneele Artikelen vervat d6w een definitioie te worden vervangen Deze definitieve regoüng moet door vrggevige toepassing van het voorschrift der Grondwet het kiesrecht op breederen grondslag vestigen waarbg teven persoonlijke invulling van be j tembüjet in zonder prjjsverhooging WSÊÊÊÊÈÊÊ Om g etrouw aan ons systeem te Wijven en met elk Seizoen onze m geachte Clieritelle ujt sluit end EIGEN GEMAAKTE NIEUWE en VERSCHE Kleeding te kunnen aanbieden moeten de thans nog voorradige Heeren Jongeheeren en Kinder Kleedingstukken als COSTUMES PAIVTALohs VESTEN JACQÜETS CHAMBER CLOACKS REISDEKENS enz enz totaal ver beneden Inkoopsprijzen WÈgÊ m lie van deze GROOT E UITVERKOOP g ebruik maakt zal overtuigd zijn nijnmer en nergens dusdanige soliede Kleeding tegen = zulke goedkoop gestelde prijzen heeft kunnen koopen i agazijii De STAD PARIJS MARKT A 62 GOUDA d rlqk ontwerp omtrent deze zaak aanhangig to maken Ten gevolgo van een voorgostold amendement is de toekenning vsu pensioen aan ontslagen spoorwegambtenaren en de 2000 voor onderstand aan tijdelijk personeel vervallen met de bedoeling dat omtrent het l0t der poorwegarabteuaren later afzonderlgk voorstellen iiülen worden gedaan Bg de afdeeling posterijen verklaarde de Minister van Waterstaat dnt luj iiader zou overwegen een verandering in den dienst der posterqen in Friesland Met dfen hoofddirecteur der posterijen zou hg overwegen verlaging van t port der drukwerken met België en verhooging vau het maximumgewicht voor het halve cents port ten behoeve der kleine pers Horport met Oost en West Indie zal uniform verlaagd worden tot 15 cenis per gram of minder voor gefrankeerde en 30 cents voor ongefrankeerde brieven Hoofdstuk Waterstaat met oen eindcijfer van In de zitting van gisteren werd bij bet algemeen debat over de Surinaamsche begrooting door cle heeren J Schimmolpeumnck v d Oge en Keuchenius aangedrongen op vrglaling vsp de werving van koelies en betere regeling dor geldmiddelen voor onze WestIndische bezitiingeiL Met algemeene stemmen werd de begrooting aangenomen Daarna werd de discussie hervat over Hoofdstuk X Koloniën en dit Hoofdstuk aangenomen mk 62 tegen 2 stemmen Tegen de heeren Keuchenius en Van Gennep Hoofdstuk XI onTooraiene uitgaven werd aangenomen mei 61 stemmen tegen 1 Bij behandeling tot aanvulling van de Kieswet werd een amf ïdt van den heer Godin de Beaufort om in gemeenten I beneden de 4000 op meer dan een plaats gelegenheid te gevf n tot inlevering ifia stembiljetten aangenoqien met 58 tegen 8 stemmen Nog Worden aangenomen de wetsontwerpen tot verhoogiOg van het IVe Hoofdstuk der Staatsbegrooting dienstjaar 1887 tot bekrachtiging eener provinciale belasting in Groningen tot wijziging der kieswet tot vrijstelling van grondbelasting voor oholen behorende aan vereenigingon met rechtspersoonlgkhéid Het B geeringsvoorstel tot verlenging van het verbod tot itissohen met de Wonderkuil tot 189Q word verworpeh met 40 tegen 20 stemmen Het voÈtstel van den heer Eeekers om het verbod definitief p te heffen werd aangenomen met 42 tegen ÏO telntrien en den heer Heekers opgedragen dit ontwerp in ie Eerst Kamer te verdedigen Be Kamer is op reces en zal wsarschgnlijk in het begin van Februari weder bijeenkomen Door iden heer Godin de Beaufort is op artikel t van de wet van 4 Juli 1860 laatstelijk goWgzigd bg He adjiitioneele artikelen der Grondwet oen amendement vjorgeateld trekkende om ook in gemeenten mot minder dan 4000 inwoners waar de omstandigheden dit raadzaam maken op meer dan éêac plai t gelegenheid tot inlevering der stembiljetten te kunnen geven Het adJes door het hoofdbestuur van Fooruil vereeniging Van handels en Kantoorbedienden te Amsterdam t zenden aan de Tweede Kamer der StatenGeneraal ter verkrijging van vrgstelling van patentbelasting jroor den kantoorbediende ligt ook hier ter tede ter ijeekening en wel bij den boekhandelaar H C Edauw jjr De heejen H Koldert mr W A Paap en J Zureher deoIe i in J t Amderiatmer mede dat het huis waarin Multatuli igne laaUte jaren doorgebracht heeft in het begin van Januari wordt geveild De daarop taande hypotheek en de verdeeling der erfenis maken den verkoop nowlzakelijk Zij die het best met do stille wensChen bekend zijn welke Multatuli in zgao laatste levensmaanden koesterde weten dat men hem een groot genoegen had gedaan door het bezii van dat huis a4n zijne weduwe te verzekeren die ongetwgfcld op hare beurt zal zorgen dat na haren dood met dit gebouw op eene wijze gehandeld wordt die de nagedachtenis van haren man waardig is Gemelde heeren noodigen de vrienden vereerders en geestverwanton van den overledene uit mede te werken tot het door hon gevormde plan om dat huis aan te koopen Ongeveer vijf a zcaduizend gulden zgn er voor noodig i het lokaal der stemming als voorwaarde worde aboil Wg vleien ons dat deze denkbeelden weerklank vindeu liij de Liberale Unie en dat dit blgken zal wanneer wij u eerlang tot een algemeene vergade rmg oproepen ADVERTENTIËN Op den 31 Decepiber a s hopen onze geliefde Ouders GODEFKIDÜS JASPERS EN JOHANNA MARIA WALTMA VS hMnneZSJAIilGB ECarVJSBEBNIGING te herdenken HuQine dankbare Kindereu Gouda 24 December 1887 Voorspoedig bevallen van een Zoon C W VIS DBB GABDJS DlBKSEN Goudu 23 12 87 ♦ Voorspoedig bevallen van eenen Zoon Mevrouw A J MONTIJN BCHKLLTMO Gouda 23 Dec 1887 Tot onze diepe droefheid overleed hedennacht onverwachts onze dierbare Vader Behuwd huwden Grootvader de Heer CHRI8TIAAN CLEMENS in den ouderdom van bjjna 78 jaren Namens de Kinderen Behuwd en Kleinkinderen P C CLEMENS Gouda 24 December 1887 ♦ ♦ Voor de vele bewjjzen van deelneming ontvangen bfl het overiyden van onze Bebuwdliioeder en Grootmoeder MARIA CORNELIA VAN DBR POEL geb TAX TiPMLBN betoigen wy onzen oprechten dank W HOOGENDIJK Wz Wede J A D VA DM POELTAN HoDWfNINOB W M C HOOGENDIJK C E HOOGBNDUK TAN LlK M A HOOGENOLIK J W TAN DM POEL A M D TAN MB POEL Gouda Gormm December 1887 deik Haag i I ♦ Voor de Tele bewijzen Tan belangstelling bfl het overladen Tan rtgn Echtgenoot onderTonden breng ik mgn oprechten dank in het bizonder aan denheerM G TanFraokenhngzen Patroon Tan den OTcrledene Wed C MATBRS BlIllM ops0s iira Allen die iets te Torderea hebben tm schuldig zju aan of borgtochten of ander papieren Tan waarde onder zich hebben Tan wglen den Heer JOBANNBa ABJfOLJ VS van de WEB VE in leTen Koopman en Grondeigenaar gewoond hebbende ie Waddinxvem en aldaar gestorTen den 7 December 1887 worden Terzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór den 15 JANÜAEI 1888 ten kantore van M I MOLENAAR Notari te Waddinxveen sa 5 94 sa S ie il i ü p o Z O T ijQ Cb 3 fl 6 TQ a rts SS ï B tn i f SS Zuivere BORDEAUX WIJNEN vau 22 27 30 3 3 en hooger per ANKER bij SLOTEMAKEB Co Spaaren Hulpbank te CiiOUD4 Het BESTUUR maakt bekend lo dat in de laatste week van December en in de eerste week van Januari geene zittingen zullen worden gehouden 2o dat de bijschrijving der rente over 1887 zal geschieden op Zaterdag 7 Januari 1888 des avonds van 7 10 uren in het gewone Lokaal Het Bestuur voornoemd J FORTÜIJN DROOGLEEVER Voorzitter D RÜIJTER Secretarie Voor bet LeTeren Plaatsen en Repareeren Tan ikrofezi Telefonen Efektrische 8CHËLLEIV ALLE SOORTEN TOEEN UÏÏEWEEEEN nit een ber beste Fabrieken beTeelt ondergeteekende zich beleefd aan Joh ÜITTENBOOGAARD Horloger Electrieien Gouda Dec 1887 WOL REGIME Bekendmaking De ondergeteekenden maken bekend dat zg bg behoorlijk geteekende en geregistreerde acte tot Likwidatenr hnnner ontbonden firma VIS en ALPHENAAB hebben benoemd den HeerM I MOLENAAR te Waddinxveen in plaats ran den Heer J A TA 01 WBRVB aldaar den 7 December 1887 OTcrleden ABRAHAM VIS JAN ALPHENAAR Wiuïvszoo i addinxveett 22 Dec 1887 DE ECHTE Normaal Soederen met de handteekening Tan Prof JAEGER rö alleen en aitaluitend Terkrijgbaar bg D Uoogenboom Per doos 40 Cent Geen beter middel Toor Terkoodh id als de beroemde DROP nit de Blikken Trommel Tan A T M TUIJL Paleisstraat Amsterdam Dit merk is alleen verkrggbaar bü J Jf van der Sanden Banketbakker Markt Gouda Agent Toor Qouda en Onutrektn Per doos 40 Cent S OS CS 9S ed o SS e SS e a o S o g eaC f w a o e CS CS tt Weühnaclits Oratorinm ZONDAG 22 JANUARI 1888 des aTonds te 7 oren in de Zaal cKDNSTMIN der Sociëteit tONS GENOEGEN te Gouda OPVOERING van het BEROEMDE WEIH ACBTS oaiTORIüM nnd Die H Drei Könige 01 Deken Muller en Die Eudit nadi Jigyptén Tan den ZeerEerw Zeergel Beer JANSEN Professor aao het Seminaritun HageTeld Bet mozi ïale gedeelte Tan het Oratorkml zal worden aitgeroerd door een tachtigtal Zangers en Zangerenaen onder directie Tan den Heer Mabt J BOUMAN met mede Trerking Tan de Heeren W KONINCKS Piano en J 3 SPAANDERMAN Orgel De TableauxVivant0 bestaande nit 20 Groepen en gecostnmeerd door de Heeren SËRNÉ en Zoon te Amsterdam znllen staan onder de leiding Tan den Heer B 1 Entree kaarten waarran slechts een beperkt getal zal worden Terkocht zgn Terkrjjgbaar a 1 49 ran 37 December tot aiterlgk 12 Jannari a s bg de Heeren A KOK ÜOMP H C BDAIIW Jr H GOORISSBN en B A VERZIJL bg wie tcTens TEKSTBOEKJES 20 cents Toorhanden zgn De loting der plaatsen zal geschieden in de Sociëteit Ons GeDoegen op MAANDAG 16 JANUARI des aTonds te 7 oren N B Bg genoegzame deelneming zal er gelegenheid zgn per BOOT of TRAM hniswaart te keeren Namens bet Comité voor de opToeriog Ttkn het WEIHNACHTSORATORIÜM A B VA DILLEN Voorzitter jj 6 KROPMAN Secretarit